مقایسه کیفیت شاخص های کارایی و اثر بخشی مرکزآموزشی درمانی الزهرا(س)

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت پژوهش... 5

1-4 اهداف پژوهش... 6

5-1  فرضیه‌ها يا سؤالات تحقیق.. 6

6-1 روش تحقیق.. 7

7-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

8-1 ساختار پایان نامه. 9

فصل دوم :ادبیات تحقیق.. 10

1-2 مقدمه. 11

2-2 تعریف علم داده کاوی.. 13

3-2  محدودیت های داده کاوی.. 15

4-2  ابزارهای داده کاوی.. 16

5-2  اصول داده کاوی.. 16

6-2 داده كاوي و آنالیز آماری.. 17

7-2  ویژگی های داده کاوی.. 18

8-2 موارد استفاده داده كاوي.. 18

9-2 سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان. 20

10-2 هدف سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 24

11-2 اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 25

12-2 مزایای سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 26

13-2 نقش داده کاوی در ارزشیابی سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی.. 28

14-2-پیشینه پژوهش... 30

فصل سوم:روش تحقیق.. 35

1-3-مقدمه. 36

2-3- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): 36

3-3  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : 36

4-3 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): 37

5-3- روش کار: 37

فصل چهارم:یافته های تحقیق.. 44

1-5-مقدمه. 45

2-5-توصیف آماری نتایج مشاهدات.. 45

1-2-5- شاخص های کارایی.. 45

2-2-5- شاخص های اثر بخشی.. 55

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 59

1-6 بحث.. 60

2-6 نتیجه گیری.. 62

3-6 پیشنهادات.. 62

منابع و مآخذ. 63

 

 

 

 

فهرست شکل ها:

 

شکل3- 1: دستورالعمل شاخص های ملی سلامت.............................................................................. 37

شکل3- 2: نمونه ای از تعاریف در دستورالعمل شاخص های ملی سلامت......................................... 38

شکل3- 3: : نمای فایل منبع اطلاعات مربوط به شاخص های کارایی با فرمت اکسل......................... 39

شکل3- 4: ورود اطلاعات به نرم افزار SPSS modeler ................................................................. 40

شکل3- 5: ترکیب داده های دو فایل حاوی شاخص هایی کارایی در قبل و بعد مداخله.................... 40

شکل3- 6: مقایسه شاخص های کارایی در قبل وبعد از اجرای طرح................................................. 41

شکل3- 7: مقایسه شاخص های کارایی در قبل وبعد از اجرای طرح................................................. 41

شکل3- 8: نمای خروجی همبستگی بین درصد اشغال تحت در قبل وبعد از اجرای طرح.................. 42

شکل3 9-: نمای صفحه گسترده SPSS برای تحلیل داده های اثر بخشی ............................................43

 

 

 

فهرست نمودارها:

 

نمودار 5- 1 میانه، دامنه و صدک 25% و 75% اشغال تخت در قبل و بعد از اجرای طرح.................................. 37

نمودار 5- 2درصد اشغال تخت بیمارستان در قبل و بعد از اجرای طرح HIS ....................................................38

نمودار 5- 3 میانه، دامنه و صدک 25% و 75% مدت اقامت در قبل و بعد از اجرای طرح................................... 39

نمودار 5- 4میانگین مدت اقامت در قبل و بعد از اجرای طرح HIS بتفکیک سال ..............................................39

نمودار 5- 5میانه، دامنه و صدک 25% و 75% درآمد بیمارستان در قبل و بعد از اجرای طرح.............................. 40

نمودار 5- 6متوسط در آمد سالیانه بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح بر حسب میلیون ریال......................... 41

نمودار 5- 7 میانه، دامنه و صدک 25% و 75% هزینه های بیمارستان در قبل و بعد از اجرای طرح..................... 42

نمودار 5- 8 :متوسط هزینه سالیانه بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح بر حسب میلیون ریال ................................ 43

نمودار 5- 9میانه، دامنه و صدک 25% و 75% نسبت درآمد به هزینه در قبل و بعد از اجرای طرح..................... 44

نمودار 5- 10نسبت درآمد به هزینه بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح ...........45


 

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1 : اختلاف داده کاوی و آنالیز آماری....................................................................................................18

جدول 5-1 : درصد اشغال تخت بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح............... 41

جدول 5-2 : میانگین مدت اقامت در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح HIS .........................................43

جدول 5-3 : متوسط در آمد ماهیانه بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح بر حسب میلیون ریال........................ 45

جدول 5-4 : متوسط هزینه سالیانه بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح بر حسب میلیون ریال................................. 47

جدول 5-5 : نسبت درآمد به هزینه بیمارستان الزهرا (س) در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح بر حسب میلیون ریال...................... 49

جدول 5-6، توزیع فراوانی وضعیت رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان در دو دوزه زمانی قبل وبعد از اجرای طرح.......................50

جدول 5-7 : توزیع فراوانی وضعیت رضایتمندی پرسنل بیمارستان در دو دوزه زمانی قبل وبعد از اجرای طرح.........................52

جدول 5-8 : توزیع فراوانی وضعیت رضایتمندی مدیران بیمارستان در دو دوزه زمانی قبل وبعد از اجرای طرح........................53

 

 

 

چکیده

مقدمه: از آنجایی که ثبت اطلاعات در سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS) نیازمند دستورالعمل های واحد و تعاریف جامع جهت ورود اطلاعات بوده و در سال های نخستین اجرای این برنامه اشکالاتی در ثبت اطلاعات وجود داشت برنامه ای جهت یکپارچه سازی ورود اطلاعات تنظیم و اجرا گردید ولی ارزشیابی این برنامه در سیستم درمانی استان انجام نگردید. لذا با توجه به حجم انبوه اطلاعات در این نرم افزار، این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های کارایی و اثر بخشی در قبل و بعد از اجرای برنامه مذکور با استفاده از مدل داده کاوی به انجام رسید.

روش ها: در این مطالعه کلیه اطلاعات بیماران بستری از سال 1390 تا 1399 از سامانه HIS بیمارستان الزهرا استخراج شده و شاخص های کارایی شامل تعداد کل بیماران بستری، درصد اشغال تخت، مدت اقامت در بیمارستان، میانگین هزینه، میانگین درآمد و نسبت هزینه به درآمد برای دو مقطع زمانی 5 ساله قبل و بعد از اجرای طرح بررسی و مقایسه گردید. همچنین با استفاده از برنامه اعتبار بخشی، شاخص های اثر بخشی شامل رضایتمندی بیماران، رضایتمندی پرسنل و رضایتمندی مدیران در دو مقطع زمانی فوق، بررسی و مقایسه گردید.

یافته ها: میانگین درصد اشغال تخت در دوره قبل از اجرای طرح 27/5±6/77 و در دوره بعد از اشغال تخت 91/6± 4/80 درصد بود و طبق آزمون T-test، درصد اشغال تخت بیمارستان در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح HIS اختلاف معنی دار نداشت (p=0.49). میانگین نسبت در آمد به هزینه در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای طرح HIS به ترتیب 093/0±1 و 065/1±302/1 بود و طبق آزمون T-test، نسبت در آمد به هزنیه بعد از اجرای طرح HIS بطور معنی داری بهبود یافته بود (p=0.001). توزیع فراوانی رضایتمندی بیماران، پرسنل و مدیران نیز در مقطع زمانی بعد از اجرای طرح بهبودی معنادار پیدا کرد.

نتیجه گیری: اجرای سیستم یکپارچه سازی مدیریت اطلاعات بیمارستانی به علت روز امد شدن اطلاعات عملکردی و مالی بیمارستان و اطلاع بموقع از کمی ها و کاستی ها و همچنین وضعیت بیماران بستری منجر به بهود شاخص های عملکری و مالی بیمارستان می گردد. قیمت: 100,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان داده کاوی شاخص های کارایی شاخص های اثر بخشی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 118 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:4,503 کیلوبایت

 قیمت: 100,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

146,221 بازدید امروز
322,824 بازدید دیروز
116,130,603 بازدید کل
28,142 فروش موفق
1,962 تعداد کاربران
39,999 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا