بررسی تاثیر قابلیت¬های خارجی و داخلی بر عملکرد با نقش میانجی سرمایه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه                                                        

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4-اهداف پژوهش... 6

1-5-فرضیههای پژوهش... 7

1-6-تعریف اصطلاحات.. 7

1-6-1-تعاریف نظری.. 7

1-6-2-تعاریف عملیاتی.. 8

1-7-خلاصه فصل.. 8

فصل دوم: مروری بر پژوهش ها انجام شده 9

2-1-مقدمه. 9

2-2-قابلیت های سازمان. 10

2-2-1- تعریف و درک قابلیتهای سازمان. 13

2-2-2-انواع قابلیتها 17

2-3-عملکرد سازمان. 23

2-3-1-ارزيابي عملكرد سازمان. 28

2-3-2-اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 30

2-3-3-سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی.. 31

2-4-سرمایه های فکری.. 32

2-4-1-مدل ها و ابعاد سرمایه فکری.. 35

2-4-2-مولفه های سرمایه فکری.. 37

2-4-2-1-سرمایه انسانی.. 37

2-4-2-2-سرمایه ساختاری.. 38

2-4-2-3-سرمایه رابطهای.. 39

2-4-3-ویژگیهای سرمایه فکری.. 40

2-5-پیشینه پژوهش... 42

2-5-1-پیشینه داخلی.. 42

2-6-خلاصه فصل.. 49

فصل سوم: مواد و روش ها 50

3-1-مقدمه. 50

3-2- روش پژوهش... 51

3-3- جامعه آماری.. 51

3-4- نمونه، روش نمونهگیری و حجم نمونه. 51

3-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 51

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 52

3-5-2-پرسشنامه. 52

3-5-3-روایی پرسشنامه. 53

3-5-4- پایایی پرسشنامه. 53

3-6- روش تجزیه وتحلیل.. 54

3-6-1- آمار توصیفی.. 54

3-6-2-آمار استنباطی.. 54

فصل چهارم: نتایج.. 56

4-1-مقدمه. 56

4-2-آمار جمعیت شناختی.. 56

4-2-1-جنسیت... 56

4-2-2-وضعیت تحصیلی.. 57

4-2-3-سابقه کار. 58

4-3-آمار توصیفی.. 59

4-3-1-قابلیت داخلی و خارجی.. 59

4-3-2-سرمایه فکری.. 60

4-3-3-عملکرد. 60

4-4-آمار استنباطی.. 61

4-4-1-بررسی نرمال بودن دادهها 61

4-4-2-معادلات ساختاری.. 62

4-4-2-1-بررسی فرضیه‌ها 62

4-4-2-2-تحلیل عاملی تاییدی.. 65

4-4-2-3-ارزیابی برازش مدل‌ 66

4-4-2-4-برازش مدل ساختاری.. 67

4-4-2-5-برازش کلی مدل. 68

4-5-بررسی فرضیهها 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1-مقدمه. 73

5-2- یافته های پژوهش... 74

5-2-1- یافته های توصیفی.. 74

5-2-2- فرضیه های پژوهش... 74

5-3-پیشنهادات کاربردی.. 77

5-4-پیشنهادات آتی برای پژوهش ها آتی.. 78

5-5-محدودیتهای پژوهش... 79

منابع. 80

پیوست ها 86

چکیده لاتین.. 92

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول (2-1): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 31

جدول (2-2): دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد. 32

جدول (2-3) مدل های سرمایه فکری و ابعاد آن. 35

جدول (2-4): خلاصه پیشنه پژوهش... 46

جدول (3-1):  مؤلفه‌های پرسشنامه. 52

جدول (3-2):  مؤلفه‌های پرسشنامه. 52

جدول (3-3): سنجش پایایی از آلفای کرونباخ.. 53

جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت... 57

جدول (4-2): بررسی وضعیت تحصیلات پاسخگویان. 57

جدول (4-3): بررسی وضعیت سابقه کار پاسخگویان. 58

جدول (4-4): شاخص های مرکزی و پراکندگی گویه های متغیر قابلیت داخلی و خارجی.. 59

جدول (4-5): شاخص های مرکزی و پراکندگی گویه های متغیر سرمایه فکری.. 60

جدول (4-6): شاخص های مرکزی و پراکندگی گویه های متغیر عملکرد. 60

جدول (4-7): آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 61

جدول (4-8):  ضرایب بارهای عاملی و معناداری.. 65

جدول (4-9): پایایی ترکیبی.. 66

جدول (4-10):  روایی همگرا 67

جدول (4-11):  بررسی معیار R Square. 67

جدول (4-12):  بررسی معیار Q2. 68

جدول (4-13): بررسی فرضیه اول. 70

جدول (4-14): بررسی فرضیه دوم. 70

جدول (4-15): بررسی فرضیه سوم. 71

جدول (4-16): بررسی فرضیه چهارم. 71

جدول (4-17): بررسی فرضیه پنجم. 71

جدول (4-18): بررسی فرضیه ششم. 72

جدول (4-19): بررسی فرضیه هفتم. 72

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل (2-1): مدل پژوهش... 6

شکل (4-1): توزیع فراوانی جنسیت... 57

شکل (4-2): توزیع تحصیلات پاسخگویان. 58

شکل (4-3): توزیع سابقه کار پاسخگویان. 59

شکل (4-4): نمودار بررسی ضرایب مدل 1. 63

شکل (4-5): نمودار بررسی سطح معنی‌داری مدل 1. 63

شکل (4-6): نمودار بررسی ضرایب مدل 2. 64

شکل (4-7): نمودار بررسی سطح معنی‌داری مدل 2. 64

شکل (4-8): نمودار بررسی معیار CV REDوCV COM برای مدل 1. 69

شکل (4-9): نمودار بررسی معیار CV REDوCV COM برای مدل 2. 69

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت­های خارجی و داخلی بر عملکرد با نقش میانجی سرمایه فکری مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان اصفهان می­باشد. روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقيق از نظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر روش جمع‌آوري اطلاعات از نوع توصيفي - همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران شعب بانک کشاورزی شهر اصفهان می­باشد. با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن جامعه 110 نفری، حجم نمونه، تعداد 86 نفر از مدیران شعب بانک کشاورزی شهر اصفهان می باشد که پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد قابلیت­های داخلی و خارجی سازمان، توسط جمشیدی (1393)، پرسشنامه عملکرد سازمان توسط فرناندس و همکاران (2006) و پرسشنامه سرمایه فکری، توسط بونتیس (13998) می­باشد.  برای تایید روایی از روش روایی محتوایی بر اساس نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است و پایایی  پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای متغیر  قابلیت­های داخلی 842/0، قابلیت­های خارجی 865/0، عملکرد سازمان 878/0 و سرمایه فکری 872/0 محاسبه شد.  تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می­شود. در سطح توصیفی از جداول و نمودارهای دوبعدی جهت تعیین نتایج بهره­گیری شد و در سطح آزمون­های استنباطی از تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار smartpls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که، قابلیت داخلی با سرمایه فکری رابطه مثبت و مستقیمی دارد، قابلیت خارجی با سرمایه فکری رابطه مثبت و مستقیمی دارد، قابلیت داخلی با عملکرد رابطه مثبت و مستقیمی دارد، قابلیت خارجی با عملکرد رابطه مثبت و مستقیمی دارد، سرمایه فکری با عملکرد رابطه مثبت و مستقیمی دارد، سرمایه فکری در رابطه بین قابلیت داخلی با عملکرد نقش واسطه دارد و سرمایه فکری در رابطه بین قابلیت خارجی با عملکرد نقش واسطه دارد. قیمت: 120,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: قابلیت¬های داخلی قابلیت¬های خارجی عملکرد سازمان سرمایه فکری
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 181 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:639 کیلوبایت

 قیمت: 120,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

148,618 بازدید امروز
322,824 بازدید دیروز
116,133,000 بازدید کل
28,142 فروش موفق
1,962 تعداد کاربران
39,999 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا