مقاله ترجمه شده مقايسه روندهاي فشار خون و شيوع چاقي در ميان نوجوانان كره اي و آمريكايي 2019

عنوان انگليسي:

Comparison of Trends in Blood Pressure and the Prevalence of Obesity Among Korean and American Adolescents: A 12-Years Cross-sectional Study

عنوان فارسي:

مقايسه روندهاي فشار خون و شيوع چاقي در ميان نوجوانان كره اي و آمريكايي

سال: 2019           عنوان سايت منتشركننده مقاله: ncbi

عنوان مجله: J Prev Med Public Health.

وضعيت ترجمه : عالي (جداول و اشكال ترجمه نشده)

تعداد صفحات انگليسي: 11 ضفحه         تعداد صفحات فارسي: 15صقحه

مقاله انگليسي: كليك كنيد

Abstract

Objectives: This study was conducted to explore recent trends in the prevalence of pediatric elevated blood pressure and hypertension (HTN) in Korea and the United States, applying the new HTN reference values for adolescents.

Methods: This study analyzed 17 339 (8755 Korean and 8584 American) adolescents aged 10 to 17 who participated in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey and the National Health and Nutrition Examination Survey, respectively, between 2005 and 2016. HTN was defined using percentile-based reference values for non-overweight adolescents from 7 nations, and obesity was defined by body mass index (BMI) based on country-specific growth charts. All analyses were stratified by sex and year-over-year changes were evaluated by calculating the p for trend.

Results: Systolic blood pressure showed a statistically meaningful upward trend in Korean boys and girls, while diastolic blood pressure did not show any significant changes. Both systolic and diastolic blood pressure levels declined among United States boys and girls. The prevalence of elevated blood pressure and HTN remained similar in Korean adolescents, but declined in both sexes among United States adolescents. BMI increased in both sexes among Korean adolescents, although the overweight and obesity rates stayed the same. No significant trends were found in any obesity indices among United States adolescents. The prevalence of elevated blood pressure and HTN by obesity level was higher among Korean adolescents than among their United States peers in both sexes, and the gap became higher at more severe levels of obesity.

Conclusions: Despite the strong correlation between obesity and HTN, recent trends in the prevalence of HTN and obesity among Korean and United States adolescents were strikingly different. Follow-up studies are necessary to determine why the prevalence of HTN was more than twice as high among Korean adolescents than among their United States counterparts.

Keywords: Adolescents; Hypertension; Obesity; Republic of Korea; United States.

اهداف مطالعه: این تحقیق و مطالعه به منظور کشف روندها در شیوع امراض کودکان در حوزه فشارخون و بیماری‌های فشارخون (HTN) در کره و ایالات متحده انجام شده است که مقادیر مرجع HTN برای نوجوانان به کار گرفته شده است.

روش‌های انجام مطالعه: این تحقیق در بین 17339 نوجوان کره‌ای و آمریکایی در رده سنی 10 تا 17 سال انجام شده و 8755 نوجوان کره‌ای و 8584 نوجوان آمریکایی که با بخش سلامت ملی و مرکز آزمایشات تغذیه‌ای کره و بخش سلامت ملی و مرکز آزمایشات تغذیه‌ای آمریکا بین سالهای 2005 تا 2016 مشارکت کرده‌اند. HTN با استفاده از متغیرهای مرجع صدکی برای نوجوانان بدون اضافه وزن از 7 ایالت تعریف شده بود و چاقی براساس شاخص توده بدنی (BMI) براساس نمودارهای رشد خاص کشوری تعریف شده بود. تمام آنالیزها مربوط به جنسیت با تغییرات سالیانه طبقه‌بندی شده بودند و توسط محاسبه P برای روند و مسیر ارزیابی شدند.

نتایج: فشارخون انقباضی یک روند رو به بالای معناداری را به صورت طبقه‌طبقه در پسران و دختران کره‌ای نشان می‌دهد در حالی که فشارخون انبساطی هیچ تغییر معناداری را نشان نمی‌دهد. هم سطح فشارخون انقباضی و هم سطح فشارخون انبساطی در میان دختران و پسران آمریکایی کاهش داشته است. شیوع افزایش فشارخون و HTN نوجوانان کره‌ای یکنواخت باقی می‌ماند اما در میان نوجوانان آمریکایی در هر دو جنس کاهش را مشاهده می‌کنیم. BMI در هر دو جنس در میان نوجوانان کره‌ای افزایش می‌یابد اگرچه میزان چاقی و اضافه وزن به همان صورت باقی می‌ماند. هیچ روند معناداری در شاخص‌های چاقی در میان نوجوانان آمریکایی یافت نشد. شیوع افزایش فشارخون و HTN با سطح چاقی در میان نوجوانان کره‌ای نسبت به نوجوانان آمریکایی در هر دو جنس بالاتر بود و این در سطوح شدید چاقی این شکاف بیشتر می‌شد.

نتیجه‌گیری: علی‌رغم همبستگی قوی بین چاقی و HTN، روندهای اخیر در مورد شیوع چاقی و HTN در میان نوجوانان کره‌ای و آمریکایی به‌طور قابل توجهی متفاوت بود. مطالعات پیرو برای تعیین اینکه چرا شیوع HTN در میان نوجوانان کره‌ای 2 برابر بیشتر از همتایان آمریکایی‌شان بود، ضروری است.

لغات کلیدی: نوجوانان، فشارخون، چاقی، جمهوری کره و ایالات متحده.

مقدمه:

بیماری قلبی عروقی دلیل اصلی مرگ در تعداد زیادی از کشورها در سراسر جهان است (1) و بیماری فشارخون فاکتور خطر اصلی برای بیماری قلبی و عروقی است (2). HTN شرایط مزمنی است که در میان بزرگسالان یافت می‌شود ولی در سالهای اخیر به‌طور فزاینده‌ای در میان کودکان و نوجوانان گزارش شده است (3و4). آنهایی که HTN گسترش یافته در طی دوران کودکی و نوجوانی داشته‌اند احتمالاً این شرایط در دوران بزرگسالی ادامه می‌یابد (5و6) و اهمیت تشخیصی اولیه و مدیریت HTN در طی دوران کودکی تاکید می‌شود. فاکتور خطر شناخته شده برای ارزیابی امراض فشارخون در دوران کودکی شامل جنس، نژاد، سابقه خانوادگی، تولد با وزن کم، چاقی، عادات غذایی و فعالیت بدنی و فیزیکی می‌شود (7). از این فاکتورهای خطر، چاقی بزرگترین عامل برای HTN در دوران کودکی پیشنهاد شده است. به‌طوری که کودکان چاق در خطر HTN دوطبقه بالاتر از کودکان با وزن نرمال هستند (8).

روش‌ها:

   موضوعات:

این تحقیق و مطالعه با استفاده از داده‌های مربوط به نوجوانان 17 تا 10 سال می‌شود که در KNHANES و NHANES در بین سالهای 2005 تا 2016 مشارکت کرده‌اند. نمونه کره‌ای 8755 نفر بودند که شامل 4637 نفر مرد و 4118 نفر زن می‌شد که از یک طیف از 12508 شرکت کننده KNHANES با طیف سنی مرتبط بعد از حذف 3753 فرد فاقد داده‌های

اندازه‌گیری بدن انسان و تعریف چاقی:

اندازه‌گیری بدن انسان توسط محققان ماهر انجام شده بود. به منظور اندازه‌گیری قد، شرکت‌کنندگان بروی یک قدسنج، مستقیم و با نگاه رو به جلو قرار داده شدند.

اندازه‌گیری فشارخون و تعریف فشارخون:

اندازه‌گیران ماهر، BP را با استفاده از فشارخون‌سنج جیوه‌ای با پیروی از خط مشی‌های استاندارد، اندازه‌گیری کردند (17). اندازه دستبند مناسب براساس محیط بالای بازو تعیین

قبل از سال 2005، KNHANES مقادیر نهایی BP را از طریق میانگین اندازه‌گیری از 2، BP تعیین کرد و سپس به میانگین دوم و سوم، از سه اندازه‌گیری

جنس، سن و BP از طریق قد تعریف شدند.

1) BP نرمال: هم SBP و هم DBP کمتر از صدک 90

2) EBP: SBP یا DBP بین صدک‌های 90 و 95

3) HTN: SBP یا DBP در صدک 95 یا بالاتر

آنالیز آماری:

به منظور آنالیز، داده‌های 12 سال (2016-2005) هم از کره و هم ایالات متحده درون 3 مجموعه از داده‌های 4 ساله (2008-2005،2012-2009 و 2016-2013)

بیانیه اخلاقی:

این تحقیق موضوعی برای بررسی اخلاقی همانطور که آن با استفاده از داده‌ها، عمومی از KNHANES در کره و داده‌های NHANES  در آمریکا استفاده می‌شود، نیست.

نتایج:

ویژگی‌های کلی موضوعات:

ویژگی کلی تمام نمونه‌ها و موضوعات در کره و ایالات متحده در این تحقیق در جدول (1) براساس جنسیت ارائه شده‌اند. قد در میان تمام پسران در دو

روند شیوع فشارخون و افزایش آن:

شکل 2 روند 12 ساله SBP و DBP و شیوع EBP و HTN را نشان می‌دهد. SBP به‌طور آماری روند رو به بالای معناداری را در پسران و دختران کره‌ای نشان می‌دهد (P برای هر دو جنس P<0/001)، در حالی که نوجوانان مونث به‌طور معناداری

روند شاخص توده بدنی و میزان چاقی/ اضافه وزن:

شکل 3 روند 12 ساله BMI و میزان چاقی یا اضافه وزن را در میان نوجوانان کره‌ای و آمریکایی نشان می‌دهد. مقادیر BMI به‌طور آماری روند رو به بالای معناداری در نمونه‌های دختر و پسر کره‌ای نشان می‌دهند (038/0= روند P پسران و 019/0= روند P دختران)، در حالی که در نمونه‌های دختر و پسر آمریکایی روند واضحی را نشان نمی‌دهد

شیوع افزایش فشارخون و بیماری‌های مربوط به فشارخون با سطح چاقی:

شکل 4 شیوع EBP و HTN را در میان تمام نمونه‌ها که در درون گروه‌های با وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق را نشان می‌دهد. شیوع EBP و HTN با افزایش چاقی در گروه با وزن نرمال تا گروه دارای اضافه وزن و چاق شدیدتر می‌شود. EBP و HTN در کره در میان 3 گروه رایج‌تر بود. با این حال همانطور که چاقی شدیدتر می‌شود، تفاوت و اختلاف نیز بیشتر می‌شود.

بحث و بررسی:

مطالعه روندهای مقایسه شده از میزان BP و چاقی بین سالهای 2005 تا 2016 در میان نوجوانان کره‌ای و آمریکایی براساس داده‌های ترتیبی در مقیاس وسیع از هر کشور است. سطح SBP در همه کشورها مشابه بود. برخلاف DBP که به‌طور واضحی متمایز بود.

محدودیت‌های این مطالعه در ادامه آمده است. در ابتدا این مطالعه بر روند میزان چاقی و اضافه وزن و BP در طی 12 سال تمرکز دارد اما ترجیح داده می‌شود که شامل داده‌های طولانی‌تر نیز می‌شود. این مطالعه اغلب بروی 12 سال اخیر تمرکز دارد زیرا مقایسه مستقیم داده‌ها قبل از 2005 به دلیل اینکه NHANES به عنوان یک بررسی سالیانه در سال 1999 شروع قیمت: 40,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله ترجمه شده مقايسه روندهاي فشار خون شيوع چاقي ميان نوجوانان كره آمريكايي 2019
دسته بندی: مقالات و ترجمه ها » پزشکی

تعداد مشاهده: 209 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .DOCX

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:1,314 کیلوبایت

 قیمت: 40,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

139,668 بازدید امروز
322,824 بازدید دیروز
116,124,050 بازدید کل
28,142 فروش موفق
1,962 تعداد کاربران
39,999 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا