پروژه بررسي خيانت هاي زناشويي و نظريات مرتبط با آن

چكيده    1
مقدمه    2
پيشينه پژوهش    3
تشابه و تفاوت «بي‌وفايي» و «خيانت »    4
انواع خيانت    5
1- خيانت فکري و ذهني    5
٢- خيانت چشم    5
3- خيانت حس لامسه    5
4- خيانت گوش    6
5- خيانت زبان    6
6- خيانت جنسي    6
مراحل بي‌وفايي و خيانت    6
خيانت زنان و تفاوت آن با خيانت مردان    7
علل فردي خيانت زنان به شوهران    7
١- عوامل معنوي    7
١-١)ضعف ايمان و فساد اخلاقي    7
1-2)عدم وجود فضاي معنوي در خانه    7
1-3) فراموشي مرگ    7
٢-عوامل روحي-رواني و شخصي    8
2-1)ميل به خودنمايي و جلوه‌گري    8
٢-٢)تنوعطلبي و هوسراني    8
2-3) نگاه مسموم و حرام    8
2-4)هيجانخواهي    8
2-5) بيماري    9
2-5-1) مشکلات رواني    9
٢-٥-٢) روان‌رنجوري يا آسيب در رفتار    9
2-6)دوران مجردي محدود    9
2-7)جسم و فکر آلودهي زن    9
2-8) ماجراجويي و حسادت    9
علل خانوادگي خيانت زنان به شوهران    10
الف) نقش شوهر    10
١- اخلاق شخصي شوهر    10
١-١) بدبيني و بددلي شوهر    10
١-2)سخت گيري شوهر و خشونت وي    10
1-3)حسادت و غيرت نابجاي شوهر    11
1-4)خيانت شوهر و ايجاد انگيزهي انتقام    11
1-5)عدم نظافت و آراستگي شوهر    11
1-6)ديدگاه و طرز تفکر اشتباه شوهر    11
٢-نقش شوهر در تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي    12
2-1) نيازهاي عاطفي    12
2-1-1)نياز به توجه و محبت    12
٢-١-٢)عدم يک رابطه‌ي صميمانه با همسر و نبود تفاهم    12
2-١-3)نياز زن به تأمين نياز عاطفي توسط همسر    12
٢-٢)نيازهاي جنسي    12
٢-2-1)عدم ارضاي نياز جنسي    13
ب)نقش خانواده پدري    13
١-نقش و تأثير مادر بر دختر    13
٢-خانوادههاي طلاق و آشفته    13
٣-گذشته‌ي بيبندوبار خانواده    14
٤-ازدواج تحميلي    14
علل اجتماعي خيانت زنان به شوهران    14
١-جامعه‌ي آلوده    14
٢-دوستيهاي قبل از ازدواج    14
3- فقر و مسائل اقتصادي    15
٤-رسانه    15
4-1) فيلم‌هاي مبتذل    15
4-2)ماهواره    15
4-2-1) ماهواره و ترويج خيانت    15
٤-2-2) ماهواره و ارزشزدايي از مفهوم غيرت    15
4-2-3) ماهواره و ايجاد رقابت و انتقام بين زنان و شوهران    16
4-3)اينترنت و تلفن همراه    16
٥- ابراز علاقه‌ي بيشتر توسط مرد ديگر (فرد سوم)    16
٦-هم نشيني با منحرفان    16
آثار خيانت و بي‌وفايي    17
١-آثار فردي    17
٢-آثار خانوادگي    17
2-1)تأثير خيانت بر شوهر    17
٢-٢)تأثير خيانت بر فرزندان    17
٣-آثار اجتماعي    18
3-1)اخاذي از بارداري    18
3-2)افزايش سقط جنين و يا تولد فرزندان بيگناه    18
٣-٣)از بين رفتن قبح و زشتي خيانت    18
راهکارهاي پيشگيري از خيانت زنان    18
١- راهکارهاي اسلامي    18
١-١)دقت در انتخاب همسر    18
٢-١)رعايت اصل مهم حيا و عفت در محيط خانه و اجتماع    19
٣-١)نگاهداشت چشم    19
٤-١)در هم نياميختن زن و مرد    19
٥-١)محدود کردن ارتباط جنسي به حريم روابط زناشويي    19
٦-١)پرورش غيرت مردانه    19
٧-١)توجه به حکمت نعمت‌ها و کرامت انساني    20
٨-١)ياد مرگ    20
٩-١)دوري از محيط‌هاي تحريک زا    20
١٠-١)مقايسه‌هاي خوشبينانه    20
تئوري‌هاي مختلف در زمينه خيانت و بي وفايي    21
1- نظريه تکامل    21
2- نظريه کنترل    21
3- نظريه وابستگي متقابل    21
4- نظريه سرمايه گذاري    22
5- نظريه نقص يا کمبود    23
6- نظريه ارضاء نياز    23
7- نظريه گسترش خود    24
8- نظريه سه وجهي عشق    24
پيامدهاي ناشي از عارضه خيانت و بي وفايي ميان همسران    25
خيانت و تفاوتهاي جنسيتي    26
نرخ شيوع و عوامل موثر خيانت مردان    27
نشانه‌هاي خيانت و علايم دروغ    28
آيا مردان از خيانت خود احساس گناه مي‌کنند    29
چهار قانون براي بهبود روابط زناشويي    30
ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه بهبود روابط زناشويي    30
ملاحظات فرهنگي  و اخلاقي در فرايند درمان خيانت زناشويي    31
نتيجه‌گيري    33
برداشت شخصي    34
منابع    35

 

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي دلايل فردي، خانوادگي و اجتماعي خيانت زنان متأهل انجام شده است. از آنجا كه هرگونه روابط عاطفي و يا جنسي با جنس مخالف به صورت مخفيانه كه تهديدي براي زندگي زناشويي محسوب گردد، خيانت ناميده مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه هرگونه روابط خارج از حيطه‌ي زناشويي، توسط زنان متأهل از نظر هنجارهاي ديني، عملي ناپسند بوده و پيامدهاي سوء مخربي را براي فرد، خانواده و جامعه به دنبال دارد، لذا ضرورت دارد كه عميقاً تمام دلايل فردي، خانوادگي و اجتماعي اين عمل قبيح مورد بررسي قرار گيرد. به همين جهت در پژوهش حاضر سعي كرديم كلياتي درباره‌ي خيانت زناشويي كه شامل ازدواج، خيانت و پيشينه پژوهش است را بيان نماييم و همچنين به موضوع خيانت زناشويي كه شامل «علل فردي»، « علل خانوادگي»، «آثار خيانت و بي‌وفايي» و در نهايت «راهكارهاي پيشگيري» از وجهه خيانت زنان به شوهران و همچنين تئوري‌هاي مختلف در زمينه خيانت و بي‌وفايي پرداختيم و سپس به نرخ شيوع و عوامل موثر از خيانت مردان و قانون‌هاي بهبود روابط زناشويي و ملاحظات فرهنگي و اخلاقي در فرآيند درمان اين پديده شوم را مورد بررسي قرار داديم. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه با توجه به عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي خيانت زنان به شوهران، زنان متأهل به دليل بي‌توجهي همسر خود به نيازهايشان (نياز به روابط اجتماعي) و توجه فرد سوم به اين دسته از نيازها و ارضاي آن، درگير خيانت شده‌اند و تقيدات مذهبي و نگرش فرد نسبت به خيانت در نوع خيانت (عاطفي- جنسي) و تداوم يا قطع اين روابط مؤثر است.

كليدواژه: خيانت، روابط زناشويي، ازدواج، بي‌وفايي، فرازناشويي.

 

مقدمه

خانواده به وسيله ارتباط بين زن و شوهر كه ازوداج نام دارد شكل مي‌گيرد. ازدواج يكي از مهمترين رويدادهاي زندگي هر فرد است و آغاز آن به قدمت تاريخ و حتي ماقبل تاريخ بر مي‌گردد. ازدواج پيماني مقدس، آييني و قانوني بين زن و مرد براي شركت در يك زندگي اجتماعي جديد با يكديگر است كه ثمره آن آرامش، ايثار و محبت خواهد بود. در ازدواج، مرد و زن به طور آزادانه و كامل طي يك دوره زماني نامشخص متعهد يكديگر مي‌شوند تا واحد پويايي تحت عنوان خانواده ايجاد كنند.  تمامي مردها و زناني كه ازوداج مي‌كنند هدفشان سعادت و حفظ سلامت خانواده است. از فاكتورهايي كه به حفظ و سلامت خانواده و تأمين سعادت زوجين كمك مي‌كند كيفيت زندگي و رضايت زناشويي بالا و تعارض كم است. اين عوامل نيز به نوبه خود تحت تأثير تعدادي نامحدودي از متغيرهاي ديگري است كه طريقه ازوداج يكي از اين عوامل مي‌تواند باشد. ازدواج پيماني مقدس است كه از طريق آن خانواده تشكيل مي‌شود و تقريباً از ابتداي زندگي انسان در تمام زمان‌ها و مكان‌ها در ميان اقوام و ملل و جوامع وجود داشته و مورد تأكيد بيشتر اديان بوده است؛ آن را پيوند مطلوب انساني دانسته‌اند كه به زندگي افراد معنا مي‌بخشد.

در اين ميان، پس از خشونت بدني، خيانت، آسيب‌زاترين و ويران‌كنند‌ه‌ترين رويداد در ازدواج است كه مي‌تواند منجر به آسيب به هر دو طرف دخيل در خيانت و نهايت طلاق شود. افشاي خيانت با يك شوك آغاز مي‌شود و عواقب بلافصل اين شوك احساس اندوه، خشم، اضطراب، شرم و گناه است. پس از افشاي خيانت ، همسر آسيب ديده عواطف شديدي مانند خشم ، شرم ، افسردگي، ناتواني و رهاشدگي را تجربه مي‌کند. اين عواطف همچنين مي‌تواند جايگزين حالاتي مانند شوک، بهت زدگي و انکار شود. همسر آسيب ديده و همسر پيمان شکن هر دو ممکن است از رابطه شان کناره گيري کنند و افکار مزاحم تکرارشونده اي درباره خيانت و افشاي بي وفايي داشته باشند.

پيشينه پژوهش

با توجه به اين نكته كه موضوع روابط جنسي فرازناشويي (خيانت) موضوعي ضد اخلاقي و نوعي پنهان‌كاري است، پژوهش درباره‌اي اين موضوع و دسترسي به اين افراد بسيار دشوار است. به همين دليل، پژوهش‌ها در اين زمينه اندك است. بنابراين، نتايج پژوهش‌هايي كه در پي مي‌آيند، ممكن است به گونه‌ي مستقيم با موضوع پژوهش ارتباط نداشته باشند، ولي در راستاي سوابق به شمار مي‌رود. اندوز و حميدپور (1384) در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه هرچه طرحواره‌ها ناسازگارتر باشند، رضايت زناشويي كاهش مي‌يابد و گزارش نمودند كه سبك دلبستگي ايمن با طرحواره‌هاي ناسازگار رابطه معني‌دار دارد. همچنين، ذوالفقاري، فاتحي‌زاده و عابدي (1387) در پژوهشي كه جهت تعيين رابطه‌ي بين طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه با ابعاد صميميت زناشويي در بين 70 نفر (35 زوج) از زوجين شهر اصفهان انجام دادند. نتايج بدست آمده از تحليل داده‌ها نشان دادند كه بين طرحواره‌هاي ناسازگارانه اوليه يا ابعاد صميميت زناشويي همبستگي منفي و معني‌داري وجود دارد، يعني هر چه طرحواره‌ها ناسازگارتر مي‌شوند، صميميت زناشويي كاهش مي‌يابد. نتايج پژوهش كوهن (2005) كه با هدف بررسي رابطه‌ي دلبستگي با خيانت در روابط رمانتيك انجام داد، نشان داد كه افراد داراي سبك دلبستگي ايمن، نسبت به افراد داراي دلبستگي‌هاي ناايمن، خيانت كمتري مي‌كنند. در پژوهشي كه به وسيله‌ي پلاتر، ماسون و تايسون (2005) به منظور بررسي رابطه بين طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و دلبستگي بزرگسالي انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه طرحواره‌هابه صورت معني داري مطابق با گروه‌بندي سبك دلبستگي متفاوتند. گره داراي سبك دلبتسگي بيمناك، درجه‌ي بيشتري از طرحواره‌هاي ناسازگار را داشتند كه به وسيله‌ي گروه دل‌مشغول دنبال مي‌شد.

انواع خيانت

1- خيانت فکري و ذهني

خيانت فکر اين است که براي مثال وقتي زن و شوهر در کنار هم هستند، فکر زن، در جاي ديگري است ؛ يعني موقعي که رابطه‌ي زناشويي دارند، زن در فکر خود با شخص ديگري در حال لذت بردن است.

٢- خيانت چشم

خيانت چشم يعني اين که يک زن، نگاه آلوده به فردي- نامحرم- غير از همسرش بيندازد و لذت ببرد. خداوند به زنان مؤمن دستور داده که از آنچه برايشان حرام است ، چشم فرو بندند و روشن کرده است که اين کار براي آنها بهتر است.

3- خيانت حس لامسه

خيانت حس لامسه يا اعضاي بدن، اين است که شخص دستش يا جايي از بدنش به نامحرمي برخورد و احساس لذت کند.

4- خيانت گوش

«خيانت گوش در زنان به دو صورت در زندگي آنان مشاهده مي‌شود: اول: گاهي بعضي افراد، کلمات عشوهانگيز و همراه با محبت‌هاي حرام به نامحرم نمي‌گويند، ولي به خود اجازهي شنيدن اين کلمات را مي‌دهند و احساس گناه نمي‌کنند. دوم: اين که در جمعي پشت سر شوهر شما حرفي ميزنند و شما فقط گوش ميدهيد و دفاع نميکنيد و دليلش را اين ميدانيد که حرف آنان در مورد همسرتان واقعيت دارد، ولي از اين غافل هستيد که آنان چه حقي دارند که غيبت کنند و پشت سر همسر شما حرفي بزنند.»

5- خيانت زبان

خيانت زبان نيز به سه شکل است : اول اين که خود زن در غياب شوهر، بدگويي او را مي‌کند. دوم، دروغ گفتن که يکي از انواع خيانت زبان است. سوم، گاهي زنان با نامحرم آن گونه عشوه‌انگيز و گناه‌آلود سخن عاطفي مي‌گويند که آتش جهنم را بر خود مي‌افروزند.

6- خيانت جنسي

بدون ترديد يکي از بدترين نوع خيانت ها، خيانت جنسي مي‌باشد. بر خلاف باور عموم، خيانت فقط در زماني اتفاق نميافتد که فرد از رابطه‌ي خود ناخشنود است ، بلکه مواردي از خيانت‌ها به دليل فرصت به دست آمده، انجام مي‌شود. بنابراين ، تنها اين مهم نيست که فرد، چند مرتبه در ماه با همسرش رابطه‌ي جنسي دارد، بلکه اگر وي پايبندي به اصول اخلاقي نداشته باشد، ازدواجش در معرض خيانت قرار دارد.

مراحل بي‌وفايي و خيانت

بي‌وفايي و خيانت به شوهر، بدان صورت نيست که به طور ناگهاني و به يک باره روي دهد، بلکه داراي مراحل و شرايطي است که هر کدام زمينه ساز وقوع مرحله‌ي بعد مي‌شود که به ترتيب عبارتند از: مرحله اول: درگيري ذهني، مرحله دوم: اقدام به آشنايي و ارتباط عاطفي، مرحله سوم: عميق‌‌تر شدن روابط عاطفي و ايجاد ارتباط جنسي، مرحله چهارم: شدت ارتباط و مطلع شدن همسر.

خيانت زنان و تفاوت آن با خيانت مردان

برخي زنان در روابط طولاني‌مدت و در نهايت رعايت تعهد در تمام سالها، بالاخره دست به خيانت مي‌زنند، البته مردها نيز به همان ميزان ممکن است دست به خيانت بزنند. در عين حال، هيچ يک از طرفين در نهايت لج بازي، حاضر به قبول بي‌وفايي و خيانت خود نيستند! با اين تفاوت که روش خيانت و علل آن در اين دو جنس مخالف ، کاملا دو رويه‌ي متفاوت است.

علل فردي خيانت زنان به شوهران

١- عوامل معنوي

١-١)ضعف ايمان و فساد اخلاقي

«ارضاي صحيح غريزهي جنسي، در چارچوب ضوابط شرعي و ديني، نقش بسزايي در پيشگيري از انحرافات دارد.» «عدم تدين و يا ضعف آن در خانواده، موجب بي‌بند و باري زن و شوهر و مسئوليت ناپذيري و در نهايت ، از هم گسيختگي خانواده مي‌شود. ضعف ايمان از يک سو منجر به بروز انواع ناهنجاري‌هاي ديني مي‌شود و از سوي ديگر موجب بروز مشکلات اخلاقي در زندگي زناشويي مي‌گردد.»

1-2)عدم وجود فضاي معنوي در خانه

ايجاد فضاي معنوي در خانه علاوه بر تأثير مثبتي که بر روي فرزندان دارد، باعث مي‌شود که حتي والدين و بخصوص زن خانواده خود را در درون دژ مستحکم الهي بيابد و به فکر خيانت نمي‌افتد، زيرا خود را متعهد به خانه ، همسر و فرزندان خود مي‌يابد.

. Koen , 2003؛ به نقل از يوسفي، ناصر؛ اماني، احمد؛ حسن‌پور، محمد، اثربخشي خانواده درماني مبتني بر رويكرد ارتباطي ستير بر كيفيت زندگي، رضايت زناشويي و تعارض زناشويي زنان ازدواج كرده به شيوه عادي، زن به زن و فرار كردن، مجله مشاوره و روان‌درماني خانواده، 6، 1 (21): 1395، ص 99.

. Fiji , 1998؛ به نقل از يوسفي و همكاران، همان، ص 99.

. نورانی پور، رحمت اله.،بشارت،محمدعلی.،و یوسفی، اسکندر، بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی در زوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان دانشگاه شهید بهشتی.تازه ها و پژوهش های مشاوره،۶(۲۴)، 1396، ص 30.

. Bird et al., 2007؛ به نقل از اميني‌ها، آزاده؛ فرح‌بخش، كيومرث؛ اسمعيلي، معصومه، تفحص كيفي در واكنش همسران به افشاي خيانت زناشويي، فصلنامه مشاوره و روان‌درماني خانواده، سال پنجم، شماره 3، پاييز 1394، ص 73.

. Levine, 2005؛ به نقل از همان.

. Gordon et al., 2008؛ به نقل از همان.

. Cohen

. Platts, Mason & Tyson

. رفيعي، سحر؛ حاتمي، ابوالفضل؛ فروغي، علي‌اكبر، رابطه‌ي بين طرحواره‌هاي ناسازگارانه‌ي اوليه و سبك دلبستگي در زنان داراي خيانت زناشويي، فصلنامه علمي- پژوهشي جامعه‌شناسي زنان، سال دوم، شماره اول، بهار 1390، ص 25.

. داوودي‌نژاد، مسلم ، رازهاي تسخير قلب همسر، قم ، مهر دلدار، ١٣٩١، ص٤٠٩.

. اشاره به آيه ٣١ سوره‌ي نور.

. داوودي‌نژاد، مسلم،  همان، صص ٤١١-٤١٠.

. همان، صص ٤١٤-٤١٣.

. همان، صص ٤١٦-٤١٤.

. همان، ص ٤١٦.

. فقيهي، علي‌نقي ، تربيت جنسي؛ مباني، اصول و روشها از منظر قرآن و حديث ، قم ، دار الحديث ، ١٣٨٧، ص٢٢١.

. شفيعي، محمد، ، پرورش روح در چهل حديث ، قم ، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ١٣٧٠، ج١، ص١٤٧.

. حق جو، محمدحسين ، آيين خانه داري، بيجا، مرکز فرهنگي انصار المهدي، ١٣٧٦، ص٢٥٣.

 

  قیمت: 15,800 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پروژه بررسي خيانت هاي زناشويي نظريات مرتبط
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 124 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:207 کیلوبایت

 قیمت: 15,800 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پشتیبانی شما

کد پستی:
9611944376
آدرس دفتر مرکزی:
خراسان،انقلاب مشهد ،پژوهشسرای ولیعصر رضوی
(ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 16)

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

43,608 بازدید امروز
77,525 بازدید دیروز
25,696,687 بازدید کل
23,764 فروش موفق
1,033 تعداد کاربران
22,105 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا