راهنمای خرید فایل

اگر بدنبال فایل خاصی هستید، کافی است که تنها یک کلمه کلیدی را در جستجوگر زیر واردکنید
سپس به صفحه جستجوی پیشرفته وارد میشوید.
پرداخت هنگام خرید با تمام کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیرست، سپس امکان دانلود فایل وجود دارد.
توضیحات بیشتر

اطلاعیه


آخرین واریزی ها

یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵
مبلغ 58,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد.
مبلغ 14,100 تومان به حساب کاربر شماره 382 واریز شد.
مبلغ 23,725 تومان به حساب کاربر شماره 439 واریز شد.
مبلغ 12,000 تومان به حساب کاربر شماره 370 واریز شد.
مبلغ 17,478 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد.
مبلغ 10,000 تومان به حساب کاربر شماره 375 واریز شد.
مبلغ 10,800 تومان به حساب کاربر شماره 355 واریز شد.

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۹۵
مبلغ 10,000 تومان به حساب کاربر شماره 363 واریز شد.
مبلغ 13,600 تومان به حساب کاربر شماره 430 واریز شد.
مبلغ 10,000 تومان به حساب کاربر شماره 404 واریز شد.
مبلغ 15,600 تومان به حساب کاربر شماره 487 واریز شد.
مبلغ 29,000 تومان به حساب کاربر شماره 372 واریز شد.
مبلغ 52,800 تومان به حساب کاربر شماره 433 واریز شد.

یکشنبه ۲۴ مرداد ۹۵
مبلغ 114,716 تومان به حساب کاربر شماره 331 واریز شد
مبلغ 25,198 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 10,800 تومان به حساب کاربر شماره 386 واریز شد
مبلغ 13,360 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد
مبلغ 44,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵
مبلغ 10,400 تومان به حساب کاربر شماره 370 واریز شد
مبلغ 15,000 تومان به حساب کاربر شماره 404 واریز شد
مبلغ 44,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد
مبلغ 40,000 تومان به حساب کاربر شماره 1769 واریز شد

یکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵
مبلغ 44,000 تومان به حساب کاربر شماره 594 واریز شد
مبلغ 73,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد
مبلغ 18,000 تومان به حساب کاربر شماره 413 واریز شد
مبلغ 43,786 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 12,600 تومان به حساب کاربر شماره 548 واریز شد
مبلغ 10,800 تومان به حساب کاربر شماره 386 واریز شد

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵
مبلغ 51,668 تومان به حساب کاربر شماره 331 واریز شد
مبلغ 21,120 تومان به حساب کاربر شماره 341 واریز شد

یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵
مبلغ 130,000 تومان به حساب کاربر شماره 481 واریز شد
مبلغ 17,790 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد
مبلغ 47,550 تومان به حساب کاربر شماره 343 واریز شد

چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵
مبلغ 54,351 تومان به حساب کاربر شماره 331 واریز شد
مبلغ 13,000 تومان به حساب کاربر شماره 343 واریز شد
مبلغ 34,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد

چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵
مبلغ 105,900 تومان به حساب کاربر شماره 433 واریز شد
مبلغ 69,230 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد
مبلغ 86,141 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 25,520 تومان به حساب کاربر شماره 604 واریز شد
مبلغ 50,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد
مبلغ 18,475 تومان به حساب کاربر شماره 518 واریز شد
مبلغ 11,240 تومان به حساب کاربر شماره 439 واریز شد
مبلغ 11,500 تومان به حساب کاربر شماره 370 واریز شد

یکشنبه ۲7 تیر ۹۵
مبلغ 62,980 تومان به حساب کاربر شماره 1730 واریز شد
مبلغ 40,000 تومان به حساب کاربر شماره 480 واریز شد
مبلغ 106,800 تومان به حساب کاربر شماره 387 واریز شد
مبلغ 124,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد
مبلغ 10,650 تومان به حساب کاربر شماره 515 واریز شد
مبلغ 19,970 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 11,680 تومان به حساب کاربر شماره 406 واریز شد
مبلغ 10,270 تومان به حساب کاربر شماره 439 واریز شد

چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵
مبلغ 20,000 تومان به حساب کاربر شماره 1659 واریز شد
مبلغ 11,280 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد
مبلغ 21,450 تومان به حساب کاربر شماره 382 واریز شد
مبلغ 14,400 تومان به حساب کاربر شماره 386 واریز شد

یکشنبه ۲۰ تیر ۹۵
مبلغ 43,000 تومان به حساب کاربر شماره 372 واریز شد
مبلغ 15,000 تومان به حساب کاربر شماره 361 واریز شد
مبلغ 14,300 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 150,000 تومان به حساب کاربر شماره 331 واریز شد

چهارشنبه ۱۶ تیر ۹۵
مبلغ 10,800 تومان به حساب کاربر شماره 386 واریز شد
مبلغ 10,625 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد
مبلغ 12,800 تومان به حساب کاربر شماره 1663 واریز شد

یکشنبه 13 تیر ۹۵
مبلغ 30,770 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 12,600 تومان به حساب کاربر شماره 386 واریز شد
مبلغ 150,000 تومان به حساب کاربر شماره 331 واریز شد
مبلغ 13,000 تومان به حساب کاربر شماره 395 واریز شد
مبلغ 142,000 تومان به حساب کاربر شماره 329 واریز شد
مبلغ 12,250 تومان به حساب کاربر شماره 397 واریز شد
مبلغ 10,570 تومان به حساب کاربر شماره 439 واریز شد

چهارشنبه ۹ تیر ۹۵
مبلغ 200,000 تومان به حساب کاربر شماره 481 واریز شد
مبلغ 19,725 تومان به حساب کاربر شماره 1644 واریز شد
مبلغ 11,900 تومان به حساب کاربر شماره 548 واریز شد
مبلغ 49,000 تومان به حساب کاربر شماره 406 واریز شد
مبلغ 10,570 تومان به حساب کاربر شماره 439 واریز شد
مبلغ 12,200 تومان به حساب کاربر شماره 375 واریز شد
مبلغ 29,170 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 14,950 تومان به حساب کاربر شماره 370 واریز شد
مبلغ 41,935 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد

یکشنبه ۶ تیر ۹۵
مبلغ 24,000 تومان به حساب کاربر شماره 390 واریز شد
مبلغ 44,000 تومان به حساب کاربر شماره 403 واریز شد
مبلغ 30,210 تومان به حساب کاربر شماره 439 واریز شد
مبلغ 11,300 تومان به حساب کاربر شماره 370 واریز شد
مبلغ 18,000 تومان به حساب کاربر شماره 498 واریز شد

چهارشنبه ۲ تیر ۹۵
مبلغ 17,125 تومان به حساب کاربر شماره 495 واریز شد
مبلغ 12,300 تومان به حساب کاربر شماره 355 واریز شد
مبلغ 12,300 تومان به حساب کاربر شماره 594 واریز شد
مبلغ 22,545 تومان به حساب کاربر شماره 369 واریز شد
مبلغ 63,700 تومان به حساب کاربر شماره 387 واریز شد
مبلغ 10,000 تومان به حساب کاربر شماره 404 واریز شد
مبلغ 37,400 تومان به حساب کاربر شماره 490 واریز شد
مبلغ 309,000 تومان به حساب کاربر شماره 331 واریز شد

آمار سایت

5893 بازدید
4249075 بازدید
401 کاربر
sellfile2016

راهنمای بازاریابی فایل

با ثبت نام رایگان در سیستم همکاری فروش فایل سایت ما و امکاناتی که در اختیار شما قرار میگیرید، میتوانید تمام محصولات سایت را که هر کدام یک کد اختصاصی دارند در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید. اگر کسی از لینک های شما خریدی انجام دهد، پورسانت میگیرید!
هم اکنون صاحب یک کسب و کار با درآمد شوید...!
توضیحات بیشتر

جدیدترین فایل ها

نمایش لیستی نمایش سطری
مشاهده ادامه لیست فایل ها

راهنمای فروش فایل

اگر فایل مناسبی برای فروش دارید، با عضویت رایگان در سایت و امکاناتی که در پنل کاربری شما قرار میگیرد، محصولات خود را در فروشگاه ما آپلود و بصورت سیستم پرداخت آنلاین در معرض فروش قرار دهید. بازاریابان ما فروش فایلهای شما را آسان و کمک خواهند کرد!
هم اکنون صاحب یک کسب و کار با درآمد شوید...!
توضیحات بیشتر

ساخت یک فروشگاه اختصاصی رایگان

فارس فایل یک مرکز سیستم همکاری در فروش فایل محصولات دانلودی در ازای خرید محصول میباشد.
هدف فارس فایل ایجاد کارآفرینی و امکان کسب درآمد برای دانشجویان، دانش آموزان، محققان، کاربران اینترنتی و...است تا فایل های ارزشمند خود را در فروشگاه اختصاصی که بصورت رایگان بعد عضویت تعلق میگیرد به خریداران عرضه کنند یا از طریق بازاریابی و تبلیغ محصولات دیگران درآمدزایی کنند. »»کلیک کنید««

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

تماس با ما

فارس فایل
ثبت شده در ستاد ساماندهی

09210493887

ارسال پیام

تمام حقوق این سایت نزد فارس  فایل محفوظ و کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و بهینه سازی : وبتینا