دسته بندی ها

اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحريك‌پذير

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد پایان نامه بررسی اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحريك‌پذير شامل : چکیده فارسی،فهرست مطالب،منابع و ...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته پزشکی

تعداد مشاهده: 64 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:191 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تاثیر پروبیوتیک فمی لاکت بر روی علایم بالینی سندرم روده تحریک پذیر

  زمینه :سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری عملکردی دستگاه گوارش است که  علت ان به طور کامل شناخته نشده است .فلور میکروبی دستگاه گوارش بعنوان یکی از علل ان بیان شده است .بسیاری از مطالعات بر نقش پروبیوتیک روی علایم  سندرم روده تحریک پذیر تاکید دارند .هدف از این مطالعه بررسی پروبیوتیک فمی لاکت بر علایم بالینی این بیماری است .

  مواد و روشها :تعداد بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند در گروه اول بعنوان گروئه مداخله کپسول  پرو بیوتیک فمی لاکت را روزانه دو عدد به مدت چهار هفته و در گروه دوم به عنوان کنترل پلاسبو مشابه داده شد علایم سندرم روده تحریک پذیر در ابتدا و انتهای مطالعه در هر دو گروه بررسی و با همدیگر مقایسه گردید و نتایج به صورت اماری بیان شد .

  نتایج :به صورت معنی داری علایم دل درد  اسهال نفخ  دفع بلغم و احساس عدم تخلیه مدفوع در گروه پرو بیوتیک نسبت به پلاسبو  بهبودی داشت ولی بهبود یبوست و و احساس زور همگام دفع مدفوع  در هر دو گروه تفاوت معنی دار اماری نداشت

  نتیجه گیری :پرو بیوتیک فمی لاکت بر روی برخی علایم سندرم روده تحریک پذیر موثر است و می تواند بعنوان یک درمان جدید در این بیماری بکار رود

  کلمات کلیدی :سندرم روده تحریک پذیر" پروبیوتیک فمی لاکت

   

   

   The effects of multi-strain probiotic compound Familact  on symptoms

  Of  patients with irritable bowel syndrome:A randomized placebo-controlled trial

   

   

   

  Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional bowel disorder with multiple pathophysiology, which isnot fully understood. Intestinal microbiota has recently been postulated to be involved in the pathophysiologyof IBS. Many studies of IBS focus on investigating the efficacy of modulating the microbiota by probiotics .The aim of this study is evaluating Familact (a probiotic)on abdominal symptoms of IBS .

  Materials and Methods:

   Patients diagnosed with IBS who fulfilled Rome III criteria and consented to participate in this study were randomized to receive either the probiotic or an identical placebo once daily for four weeks. Patients used a questionnaire to record IBS symptoms. For each group, we calculated the differences between mean scores of the variables and compared the results between groups

  Results:

   After treatment, there was a decrease in abdominal pain distension severity diarrhea bloating sense of incomplete evacuation and mucus evacuation  in  probiotic group (P < 0.05), There was no significant difference between the two groups in constipation and straining during stool evacuation  after  the treatment (P > 0.05).

  Conclusions:

   The probiotic Familact is effective on some IBS  symptoms and can be used as a novel  treatment .

  Keywords : Irritable bowel syndrome, probiotic, Familact

  1-1- بيان مسئله. 1

  1-2- اهداف... 10

  1-2-1- هدف اصلي.. 10

  1-2-2- اهداف ويژه 10

  1-2-3- اهداف كاربردي.. 12

  1-3- سئوالات و فرضيات... 13

  1-4- تعريف واژه‌ها 14

  فصل دوم : بررسي متون

  2-1- مروري بر مطالعات انجام شده 16

  فصل سوم : مواد و روش كار

  3-1- نوع مطالعه. 20

  3-2- روش نمونه گيري.. 20

  3-3- جامعه آماري.. 20

  3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات... 20

  3-5- نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات... 21

  3-6- نحوه محاسبه حجم نمونه و تعداد. 22

  3-7- روش اجرا 22

  3-8-خطاهاي تصادفي و سيستماتيک و روش حل آنها 28

  3-9- ملاحظات اخلاقي.. 29

  3-10- جدول متغيرها 30

   

  فصل چهارم : يافته‌ها

  4-1- نتايج ........................................................................................................................ 32

   

   

   

  فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

  5-1- بحث و نتيجه‌گيري.. 33

  5-2- تحليل نتايج فرضيات اصلي.. 33

  5-3-  نتيجه گيري کلي.. 38

  5-4-  پيشنهادها 38

  5-5-  منابع.. 40

  5-6-  پيوست ها 43

  سندرم روده تحريك پذير از شايع‌ترين بيماريهاي گوارشي است (شيوع 20-5%). پاتوفيزيولوژي بيماري سالهاست كه در هاله ابهام است و تشخيص بر اساس معيارهاي Rome III و علائم بيماري مانند تغييرات شكل و قوام مدفوع و الگوي دفع تكيه دارد). ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ اﻏﻠﺐ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺗﯿﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎﺷﺪ (1) .

  اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي رودهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز IBS ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺮس ﺳﺒﺐ  تشدید IBS ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ IBS اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺮﮐﺎت روده ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮﻟﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي در ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ IBS ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎﯾﯽ ﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺷﯿﮕﻼ و ﮐﺎﻣﭙﻠﯿﻮﺑﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ . ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﻧﺘﺮوﮐﺮﻣﺎﻓﯿﻨﯽ ﺣﺎوي ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﮐﻮﻟﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ IBS ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺳﻬﺎل زﯾﺎدﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻻﺳﺖ [2،] . در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ IBS ﺗﻐﯿﯿﺮ در درك ﺣﺲ اﺣﺸﺎﺋﯽ اﺳﺖ [2،3]. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ IBS ﺣﺪود 25 -50% از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻮارش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ [2-5-1] . اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻ و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدن IBS و ﻧﯿﺰ دﺷﻮاري درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ [7 -4-1 ] .. ﭘﺮ وﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي زﻧﺪهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻔﯿﺪ  . [ 8-6 ] ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد . ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ و ﺣﺘﯽ اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ﻗﺮص، ﮐﭙﺴﻮل و ﭘﻮدر در دﺳﺘﺮس  . [ 8 -6 ] ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در درﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ IBS ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ [،9] . در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز، اﺳﻬﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان، اﺳﻬﺎل ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎي ﮔﺮوه B ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮ ﺪﻧ  . [10] ولی در عین حال مطالعات مختلف نتایج مشابه نشان نداده اند و  دارای نتایج ضد و نقیضی می باشند با توجه به این که این نتایج مختلف می باشد جهت بررسی این موضوع تصمیم به این مطالعه گرفته شد
  برچسب ها: پایان نامه دکترای تخصصی پزشکی کارشناسی ارشد دانلود اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحريك‌پذير word
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

6,409 بازدید امروز
7,001 بازدید دیروز
14,441,013 بازدید کل
21,778 فروش موفق
906 تعداد کاربران
20,858 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا