پاورپوينت بررسي نقش و عملكرد مبلمان شهري در ارتقا كيفيت محيط شهري و رضايتمندي شهروندان شهر كرمانشاه

پاورپوينت بررسي نقش و عملكرد مبلمان شهري در ارتقا كيفيت محيط شهري و رضايتمندي شهروندان شهر كرمانشاه

فهرست

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت پژوهش

پيشينه پژوهش

سوال‌هاي پژوهش

فرضيات پژوهش

روش تحقيق

مبلمان شهري

کيفيت محيط شهري

نظريات مرتبط با فضاهاي شهري

سنجش مولفه‌هاي مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان

سنجش مولفه‌هاي مبلمان شهري از لحاظ زيبايي وتناسب

سنجش مولفه‌هاي جانمايي صحيح مبلمان شهري

•سنجش مولفه‌هاي به وجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط

آزمون فرضيات

نتيجه گيري

•پيشنهادها

جداول تحليلي

منابع

 

 

مقدمه

بي شک قسمت عمده اي از عناصر تشکيل دهنده سيماي شهر مبلمان آن شهر است که ريشه حضور مبلمان شهري در جوامع انساني به قدمت تاريخ است (محمدنژاد،١٣٨٧) و هيچگاه نمي توان نقطه آغاز مشخصي براي آن يافت. نياز ساکنان شهر با گسترش شهرها، گسترش يافته و تغيير کرده است و عناصر شهري نيز بالطبع آن شکل گرفته ، گسترش يافته و تغيير کرده است .

بيان مسئله

مقوله مبلمان شهري و نقش آن در شهر از هر منظري درخور اهميت و قابل بررسي است يا به عبارتي مي‌توان گفت نقش مبلمان شهري را از زواياي مختلفي مي‌توان مورد کنکاش قرار داد (اقبال و همکاران، ١٣٩١) ولي آنچه در اين مطالعه مورد بحث است اينست که در کرمانشاه اين شهر بزرگ و پرجمعيت نيز معضلات و مشکلاتي ناشي از عدم نگرش تداوم عرصه‌ها وجود دارد و گوشه گوشه شهر کرمانشاه درگير معضلاتي است که نياز به بازنگري، بازانديشي، بازسازي و بازآفريني دارد

اهميت و ضرورت پژوهش

بستر کلان شهرهاي امروز پاسخگوي نياز ساکنان خود ناست و شدت فعاليت‌هاي شهري شرايط بسيار سخت و مخربي براي شهروندان به وجود آورده است . اجزاي کالبد شهرهاي امروزي از جمله کرمانشاه با سرعت حرکت انسان‌ها و فشار سنگين زندگي شهرنشيني سازگاري ندارد و فضاها و کاربري‌هاي عمومي آن از ظرفيت و قابليت لازم جهت پاسخگويي به نيازهاي زندگي پر شتاب شهري برخوردار نيست

پيشينه پژوهش

سلطان پور و همکاران (١٣٨٩)؛ در تحقيقي که منظر شهري دربرگيرنده فضاهاي نسبتا اجباري است که مردم از آنها مي‌گذرند عرصه‌هاي عمومي که بيشتر افراد در سفرهاي هرروزه خود از خانه به محل کار تجربه مي‌کنند مانند خيابان ها، چهارراه ها، پياده روها، پارک ها، و فضاهاي باز از اين دسته اند! انديشه فضائيت وجود انسان که در آن حيات انساني را در ارتباط با طبيعت و تعريف ساختار مکان ميسر مي‌داند به عناصري از جمله نيمکت، فرسودگي بر قامت مبلمان شهري و معيارهاي رنگ آميزي مبلمان شهري پرداخته اند.

سوال‌هاي پژوهش

١-آيا کيفيت محيط شهري با توجه به مبلمان شهري بر رضايتمندي شهروندان نقش دارد؟

٢- آيا مبلمان شهري منطقه ٤ کرمانشاه از زيبايي و تناسب مطلوبي برخوردار است ؟

٣- آيا مبلمان شهري منطقه ٤ کرمانشاه از جانمايي صحيحي برخوردار است ؟

٤- آيا رعايت اصول استانداردهاي مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط شهري نقش دارد؟

فرضيات پژوهش

١- مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان نقش دارد.

٢- مبلمان شهري در منطقه ٤ کرمانشاه از زيبايي و تناسب مطلوبي برخوردار نيست .

٣- در منطقه ٤ کرمانشاه مبلمان شهري از جانمايي صحيحي برخوردار ناست .

٤- عدم رعايت اصول استانداردهاي مبلمان شهري باعث به وجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط شهري شده است .

روش تحقيق

انجام مطالعه در اين تحقيق با توجه به ماهيت کار مبتني بر روش توصيفي -تحليلي و پيمايشي است . جهت گيري اصلي اين پژوهش، کاربردي است . مباني نظري و پيشينه تحقيق با استفاده از منابع کتابخانه اي و اسنادي تدوين شده است . جامعه آماري اين پژوهش را ساکنان منطقه ٤ کرمانشاه تشکيل مي‌دهد که مساحت آن بيش از ١٦ ميليون و ٢٠ هزارمتر مربع را شامل مي‌شود. جمعيت ساکن در اين منطقه بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان مطالعات و برنامه ريزي شهرداري کرمانشاه ١١٤٨١١ نفر برآورد شده است که تعداد ٣٧٥ نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفي ساده انتخاب و بين آنها پرسشنامه پژوهش به شيوه تصادفي ساده توزيع شد.

مبلمان شهري

مبلمان شهري به عنوان يکي از عناصر مهم شهرها محسوب مي‌شود که اثاثيه، تجهيزات يا مبلمان شهري، اصطلاحات رايج اين تسهيلات و امکانات شهري هستند. مبلمان شهري مجموعه عناصر ساختاري است که به ويژگي‌هاي فرهنگي شهرها وابسته بوده و نقش مهمي در شناخت شهر، بخصوص در افزايش رفاه اجتماعي ايفاء مي‌کند(٢٤-٢٠٠٧:٢٣ ,Bulut et al).

کيفيت محيط شهري

کيفيت محيط شهري عبارت است از شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و کالبدي -فضايي محيط شهري که نشان دهنده ميزان رضايت يا عدم رضايت شهروندان از محيط شهري است (شماعي و پوراحمد،٢٧٤:١٣٨٤).

نظريات مرتبط با فضاهاي شهري

سنجش مولفه‌هاي مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان

براساس آماره‌هاي فراواني سوالات پرسشنامه از نظر پاسخگويان کيفيت محيط شهري و مبلمان شهري از وضعيت مطلوب و مناسبي ندارند و رضايت در حد کم است و عناصر مبلمان شهري مي‌تواند محيط‌هاي کارآمد و فضاهاي شهري با کيفيت خلق کنند

سنجش مولفه‌هاي مبلمان شهري از لحاظ زيبايي وتناسب

براساس آماره‌هاي فراواني سوالات پرسشنامه از نظر پاسخگويان مبلمان شهري از شکل و فرم مناسب، رنگ متناسب با محيط برخوردار نمي‌باشند زيرا عناصر مبلمان شهري از لحاض رنگ و زيباشناسي داراي ضعف هايي هستند و اين عناصر هيچ گونه هماهنگي با محيط و ساير المان‌هاي موجود در محيط سازگاري ندارند

سنجش مولفه‌هاي جانمايي صحيح مبلمان شهري

براساس آماره‌هاي فراواني سوالات پرسشنامه، مبلمان شهري از جانمايي صحيحي برخوردار نيست زيرا تعيين مناسب مکان‌هاي نصب و استقرار باعث مي‌شود تا مبلمان‌هاي شهري بهتر مورد استفاده قرار گرفته و موجبات آلودگي محيطي به همرا نداشته باشد.

بر پايه همين اصل، تجهيزات مستقر براي معلوليني که از صندلي چرخدار استفاده مي‌کنند بايد متناسب با نياز آنها در دسترس باشد. در غير اينصورت باعث مي‌شود که برآورده شدن نيازها در حد کم باشد تعداد عناصر مبلمان شهري و ايستگاه‌هاي اتوبوس به ترتيب به خوبي توزيع و جانمايي نشده اند.

•سنجش مولفه‌هاي به وجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط

براساس آماره‌هاي فراواني سوالات پرسشنامه، عدم رعايت اصول استانداردهاي مبلمان شهري باعث بوجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط شهري مي‌شود. پاسخگويان از راحتي و مناسب بودن کفپوش خيابان‌ها و پياده روها، فضاهاي کافي براي پياده روي و قدم زني، ناراضي هستند زيرا پياده روها از مهمترين شبکه‌هاي دسترسي شهري هستند که بايد از نظر سهولت در حرکت، نقاط مکث، ديد و گريز بدون مانع باشند

آزمون فرضيات

فرضيه ١- مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان نقش دارد.  نتايج بدست آمده با توجه به سطح معني داري نشان مي‌دهد که مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان نقش دارد زيرا سطح معني داري آن کمتر از 0.05 است .

 فرضيه ٢-به نظر مي‌رسد مبلمان شهري منطقه ٤ شهر کرمانشاه از زيبايي وتناسب مطلوبي برخوردار نيست . نتايج بدست آمده با توجه به سطح معني داري نشان مي‌دهد مبلمان شهري از زيبايي و تناسب مطلوبي برخوردار نيست زيرا سطح معني داري آن کمتر از  0.05 است .

فرضيه ٣-در منطقه ٤ شهر کرمانشاه مبلمان شهري از جانمايي صحيحي برخوردار ناست .

نتايج بدست آمده با توجه به سطح معني داري نشان مي‌دهد در منطقه ٤ کرمانشاه مبلمان شهري از جانمايي صحيحي برخوردار ناست . زيرا سطح معني - داري آن کمتر از 0.05 است .

فرضيه ٤-عدم رعايت اصول استانداردهاي مبلمان شهري باعث به وجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط شهري شده است .  نتايج بدست آمده با توجه به سطح معني داري نشان مي‌دهد عدم رعايت اصو  استانداردهاي مبمان شهري باعث به وجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط شهري شده است زيرا سطح معني داري آن کمتر از 0.05 است .

 

نتيجه گيري

به طوري که از نظر ساکنان اين منطقه مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان تأثير دارد. مبلمان شهري منطقه ٤ کرمانشاه از زيبايي و تناسب مطلوبي برخوردار نيست و از جانمايي صحيحي برخوردار نيستند. عدم رعايت اصول استانداردهاي مبلمان شهري باعث به وجود آمدن ساختار ناموزون شهري و کاهش کيفيت محيط شهري شده است .

•پيشنهادها

با توجه به پژوهش حاضر و با بررسي وضعيت موجود مبلمان شهري و کيفيت محيط در منطقه ٤ شهرداري کرمانشاه مي‌توان پيشنهادات زير را ارائه نمود.

-مکان يابي انواع مبلمان شهري در نقاط مختلف با دسترسي آسان .

-رعايت فواصل مناسب در استقرار انواع مبلمان با توجه به شرايط محيط و ميزان استفاده ي کاربران.

 

جداول تحليلي

جدول 1- مولفه‌هاي مبلمان شهري در بهبود کيفيت محيط و رضايتمندي شهروندان

 

جدول 2- مولفه‌هاي مبلمان شهري از لحاظ زيبايي و تناسب

جدول 3- مولفه‌هاي جانمايي صحيح مبلمان شهري

جدول 4-مولفه‌هاي ساختار ناموزون شهري وکاهش کيفيت محيط

منابع

آزاد خاني ،پاکزاد، ييلاقيان، آزاده، ييلاقي، مهدي . (١٣٩٢)، نقش مبلمان شهري بر رضايتمندي شهروندان و جذب گردشگر نمونه موردي منطقه ٢ کرمانشاه، اولين کنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار مشهد.

اقبال، محمد، بابايي، فريدون، عمراني، مجتبي، (١٣٩١)، همکاري‌هاي بين بخش رويکردي در زيباسازي مبلمان شهري، چهارمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد.

انصاري نيا، سياوش، (١٣٨٦). مسوليت طراحي شهري و ماموريت‌هاي مسئولان، شماره ٢.

زنگي آبادي، علي و تبريزي، نازنين، (١٣٨٣)، طراحي و برنامه ريزي مبلمان شهري، انتشارات نشريه توس مشهد. رحماني ،جواد.، (١٣٨٠)، اثاثه شهري، پيام سبز، شماره ٦.

سلطان پور، پريسا، رسولي، الميرا، (١٣٨٩)، مبلمان شهري، سومين همايش مقاوم سازي و مديريت شهري، خمين، دانشگاه آزاد اسلامي خمين .

محمدنژاد، مريم، بهزادفر، مصطفي، شاهي، جواد، (١٣٨٧)، مکانيابي مبلمان شهري با استفاده از GIS، نشريه ي علمي آموزشي مرکز اطلاعات جغرافيايي .

Bulut et al, yahya, atabeyoglu. (2007), Omer fountains as urban furniture in historical urban structure and usage culture: Erzurum city case, elsevier, Building and Environment .

Kamp, I . V., Leidelmeijer , K., Marsman, G., Hollander, A.D, (2003). Urban Environmental Quality and Human Wellbeing towards a Conceptual. قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت بررسي نقش عملكرد مبلمان شهري ارتقا كيفيت محيط شهري رضايتمندي شهروندان شهر كرمانشاه
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته شهرسازی

تعداد مشاهده: 3455 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:16,238 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9691944376
آدرس دفتر مرکزی: گناباد، شهرک فاز2، خیابان امام سجاد، پلاک ۷۲
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

248,999 بازدید امروز
310,966 بازدید دیروز
197,700,043 بازدید کل
29,378 فروش موفق
2,205 تعداد کاربران
41,802 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا