بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:182

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه1

1)طرح موضوع و بیان مسئله5

3) اهداف تحقیق6

4) سوالات تحقيق7

5) فرضیّات تحقیق7

6) روش تحقیق8

7)پیشینه تحقیق8

8) مشکلات پیش روی تحقیق9

9)چهارچوب نظری تحقيق9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان13

مبحث اول : حبس خانگی13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان82

مبحث اوّل : مجازات های مالی82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال99

بند پنجم : اموال قابل مصادره100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی123

بند ششم : اعاده حیثیت124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم134

بند ششم : مجازات نقض حکم134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران136

بند دوّم : تاریخچه تبعید136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص143

نتیجه گیری و  پیشنهادها144

نتیجه گیری145

پیشنهادها155

منابع  و مآخذ157

مقدمه :

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است. البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند.

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی1387٬ ،ص291

همان، ص 286

آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬1382٬چاپ اول, صفحه 49

گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬1384٬صفحه76

احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، 1388 ، صفحه 66

و... قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مجازات های جایگزین حبس پایان نامه مجازات های جایگزین حبس حقوق پایان نامه حقوق مجازات های جایگزین حبس نظام های حقوقی ایران و آمریکا بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 1086 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 182

حجم فایل:470 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

43,145 بازدید امروز
63,292 بازدید دیروز
45,786,176 بازدید کل
25,875 فروش موفق
1,534 تعداد کاربران
36,827 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا