اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:122

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1 

مقدمه 2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی٥

1-2- واژه شناسی6

1-2-1- اهلیت6

1-2-1-1- اهلیت تمتع6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء6

1-2-2- اهلیت اشخاص7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی8

1-2-3- مفهوم سند9

1-2-3-1- سند رسمی10

1-2-3-2- سند عادی10

1-2-4- اسناد تجاری11

1-2-4-1- برات11

1-2-4-2- سفته12

1-2-4-3- چک13

1-2-5- مفهوم صدور14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه17

1-2-6- مفهوم قبولی18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری18

1-3-1- وصف تجریدی18

1-3-2- وصف تنجیزی19

1-3-3- وصف شکلی19

1-3-4- وصف قابل انتقال20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری20

1-5- ضمانت21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی28

2-2- اهلیت استیفاء30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی32

2-2-2-1- بلوغ33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی36

2-2-2-2- عقل36

2-2-2-3- رشد37

2-2-2-4- محجورین38

2-2-4-1- صغار39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز41

2-2-2-4-2- غیر رشید41

2-2-2-4-2- مجانین42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران44

2-4-1- اهلیت45

2-4-2- رضایت50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63

2-5-3- اصل استقلال تعهد66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه68

2-5-5- اصل مدنونیت70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71

 

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ74

3-1-1- صغیر غیرممیز76

3-1-2- صغیر ممیز77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79

3-3- جنون 80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83

3-4-1- برات84

3-4-1-1- صادر کننده برات85

3-4-1-2- براتگیر86

3-4-1-2-1- قبولی برات87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر91

3-4-2- سفته91

3-4-3- چک92

3-4-3-1- صادر کننده چک92

3-4-3-2- محال علیه 94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100

3-6-4- تسلیم عین معین100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی101

نتیجه گیری و پیشنهادات103

منابع 105

چکیده :

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شوداین اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیمبابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه :

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قم بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است  تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

و... قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: ظهرنویسی و ضمانت در برات پایان نامه حقوق حقوق ارشد ظهرنویسی پایان نامه ظهرنویسی اهلیت اشخاص در صدور قبولی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 1067 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:565 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

25,765 بازدید امروز
136,766 بازدید دیروز
54,701,667 بازدید کل
26,408 فروش موفق
1,652 تعداد کاربران
36,803 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا