شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:117

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

دانشکده مدیریت

فهرست مطالب :

چکیده.1

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : بيان مسأله. 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 6

1-3 : وجوه تمایز پژوهش... 7

1-4 : اهداف پژوهش... 8

1-5 : سوالات پژوهش... 9

1-6 : فرضيه‏هاي پژوهش... 9

1-7 : دامنه پژوهش... 10

1-7-1 : دامنه زمانی.. 10

1-7-2 : دامنه مکانی.. 10

1-7-3 : دامنه موضوعی.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان. 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران. 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش... 31

2-3-1 : دانش و سيستم حسابداري.. 31

2-3-2 : انواع حسابداری.. 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری.. 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی.. 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه - مبنا تعهدی تعدیل شده 46

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش... 52

2-5 : حسابداری کمرال. 57

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش... 62

3-2 : جامعه پژوهش... 62

3-3 : نمونه پژوهش... 63

3-4 : متغیرهای پژوهش... 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار. 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصيفي.. 67

4-1-1 : آمار توصيفي مقطع تحصیلی.. 67

4-1-2 : آمار توصيفي رشته تحصیلی.. 67

4-1-3 : آمار توصيفي محل خدمت... 68

4-1-4 : آمار توصيفي سابقه کار. 68

4-2 : تحليل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی.. 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی.. 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی.. 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات... 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت... 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل.. 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی.. 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی.. 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی.. 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی.. 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی.. 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف... 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت... 82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی.. 83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی  83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب... 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضيه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم. 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم. 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم. 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم. 91

5-3 : نتيجه گيري.. 92

5-4 : پيشنهادهای پژوهشگر. 92

5-5 : محدودیت های پژوهش... 93

5-6 : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي.. 94

فهرست منابع. 95

منابع فارسی.. 100

پیوست ها 98

فهرست جداول :

جدول 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی.. 17

جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی.. 19

جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهاي کل.. 27

جدول2-4 : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی.. 48

جدول3-1 : متغیرهای پژوهش.... 63

جدول4-5 : آزمون اعتبار داده هاي بدست آمده 69

جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها 70

جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها 71

جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها 73

جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها 74

جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها 75

جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 76

جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 81

جدول4-1 : اطلاعات توصيفي بر حسب مقطع تحصیلی كاركنان. 98

جدول4-2 : اطلاعات توصيفي بر حسب رشته تحصیلی كاركنان. 98

جدول4-3 : اطلاعات توصيفي بر حسب محل خدمت كاركنان. 98

جدول4-4 : اطلاعات توصيفي بر حسب سابقه کار كاركنان. 99

چکیده :

از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهاي لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .

میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

كليد واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار

مقدمه :

در این فصل به بیان مساله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، وجوه تمایز پژوهش ، دامنه پژوهش و تعاریف نظری و عملی و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .

1- 1 : بيان مسأله

اساس پیشرفت در دنیای امروز بر دستیابی فزون تر به اطلاعات و فن آوری پایه گذاری شده است . درستی تفکر ، بینش و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و توانایی ایجاد ، تحول و تغییرات لازم از فاکتورهایی است که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان یاری می نماید . (ابوالحلاج،11،1389) در دنیای امروز حتی واحدهای کوچک اقتصادی را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و بهنگام اداره کرد . (کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، 1388، 19)

پيش از اين ، به دست آوردن اطلاعات صحيح و بموقع در شركت هاي مختلف امري بسيار پر هزينه و مشكل بود تا اينكه علوم مديريت و حسابداري با در اختيارگرفتن سيستم هاي مكانيزه توانستند به اهداف سازماني خود نزدیک شوند . (خواجوي و اعتمادي، 1389، 2) از مصادیق این امر می توان به اصلاحات مالی در بخش عمومی اشاره کرد یعنی حرکت به سوي حسابداري تعهدي ؛ حسابداري تعهدي از این منظر که در بهبود پاسخگویی ، شفافیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمادهاي حاکمیت نوین و ارتقاي اعتماد شهروندان به دولت می باشد مورد حمایت واقع شده است . (رحماني و رضايي،1390، 263)

پذیرش سیستم حسابداري تعهدی روند رو به رشدی در سراسر جهان داشته است ، اما نحوه پذیرش آن در کشورهاي مختلف ، متفاوت بوده است . (طالب نیا،1390، 75) کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصلاحات ساختاري قرارگرفته اند ، اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرآیند ، چالشی جدي است . وجود چارچوب نظري جهت توضیح فرایند اصلاحات و توصیف فضاي پیرامون آن انکار ناپذیر است . (وکیلی فرد و نظری،1391، 113)

به نظر می رسد که معرفی حسابداری تعهدی به ویژه در کشور های در حال توسعه با مشکلات بیشتری همراه باشد . پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی اصلاح نگرش مدیریت و سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت را ضروری ساخته است . مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحد کوچک و یا یک واحد بزرگ مثل دولت در اجرای حسابداری تعهدی نقش بسزایی دارد . (ایرانشاهی و کردستانی، 1388، 14)

قبل از استفاده از اين سيستم بايد به اين نكته توجه شود كه آيا این سيستم اطلاعاتي به نحو مناسبي قابل استفاده است يا خير ؟ اكثر سازمان ها طراحي و پياده سازي را بر اساس نيازهاي سازماني ، موقعيتي كه سيستم در آن قرار دارد و بازخوردهاي كاربران انجام مي دهند . در واقع ، بايد بررسي شود كه سيستم مرحله پياده سازي را به نحو مطلوب پشت سر گذاشته باشد . (خواجوي و اعتمادي، 1389، 2)

در بخش سلامت نیز از یک طرف بعلت اینکه در شرايط حاضر ، افزايش هزينه هاي مراقبت سلامت و كاهش نرخ رشد اقتصادي بيمارستان ها ، به مثابه يکي از مصرف كنندگان اصلي نظام سلامت ، دغدغه هايي را براي مديران اجرايي و سياست گذاران حوزه سلامت ايجاد كرده است و از طرفی با عنايت به محدوديت منابع ارزشمند بخش سلامت ، (صادقی، 1388، 147) نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی هستیم که می بایست تهیه و در معرض استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد . (بختیاری، 1387، 56)

لذا براساس موارد بالا و نیز بعلت اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در راستاى بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون مديريت خدمات كشورى ، جهت تعيين بهاى تمام شده خدمات و فعاليت ها و دريافت بهاى آن ، درصدد تغيير روش حسابدارى خود و دانشگاه هاى علوم پزشكى از حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى كامل برآمده است . پژوهشگر قصد دارد تا در اين تحقيق ، با توجه به اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي ، به بررسي موانع استقرار سيستم هاي اطلاعات حسابداري در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بپردازد و راهکارهای لازم را جهت رفع موانع موجود ارائه نماید .

1- 2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فرآیند تغییر از مبناي حسابداري نقدي به تعهدي ، براي اداره هاي دولت مرکزي بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود ده سال ، حسابداري تعهدي استقرار یافت . در ایرلند تغییرات مشابه همزمان با بریتانیا رخ داد . اما عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی ، نبود تمایل عمومی ، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام مبتنی بر مبنای تعهدی به جای نقدی شد . کانادا نیز در سال 2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت . (وکیلی فرد و نظری، 113،1391) ايالات متّحده ، حركت تدريجي به سمت حسابداري تعهدي را از مدت ها پيش آغاز كرد و تنها تا سال 2002 برخي از ايالت هاي آن حسابداري تعهدي را به كار مي گرفتند . (رحماني و رضايي، 1390، 264)

به طور کلی در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . کشورهایی مانند زلاندنو، انگلستان و استرالیا در زمینۀ کاربرد مبنای تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ، کشورهایی پیشرو محسوب می شوند . تعداد دیگری از کشورها نیز مانند سوئد ، یونان ، فنلاند ، بلژیک و ایالات متحد ، به استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی روی آورده اند . نهادهای بین المللی و هیئت های تدوین معیارهای حسابداری بخش عمومی و بسیاری از صاحب نظران حسابداری این بخش نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری فعالیت های از نوع حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی تأکید کرده اند . (باباجانی، 1385،8) بنابراین توجه فزاينده اخير به اجراي حسابداری تعهدی ، منجر به ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي گسترده اي در خصوص موانع تاثيرگذار بر اجراي موفق اين سیستم گردیده است . (رحماني و رضايي،264،1390)

از سوی دیگر جنبش نرم افزاري و تغيير و تحول سريع عصر امروز در حوزه علوم مديريت و همچنين تأثيرات آن در حسابداري و گزارش دهي به صاحبان سرمايه ، افراد مسؤول در اين امر را به آن واداشته كه به فكر يافتن راه حل هايي براي حركت سريع به سوي رشد و توسعه باشند . (خواجوي و اعتمادي، 1389،2) این اصلاحات در سال هاي اخیر اثرات قابل ملاحظه اي بر گستره ، ماهیت ، ارائه و مدیریت خدمات عمومی گذارده است. (محمدي، 1391 ، 73)

1- 3 : وجوه تمایز پژوهش

با وجود آنکه پژوهشگران بسیاری از پیامدهای احتمالی استفاده از حسابداری تعهدی بحث و نقش آن را در تغییر و تحولات سازمانی بررسی کرده اند ، به نظر می رسد هنوز هم جنبه های متعدد دیگری وجود دارد که پژوهش های بیشتری می طلبد ؛ به خصوص در بخش های خدماتی مانند بخش سلامت .

لذا با توجه به استقرار نظام نوین مالی و به تبع آن استقرار سیستم حسابداری تعهدی در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی ، این پژوهش به بررسی مشکلات مربوط به استقرار کامل این سیستم حسابداری می پردازد .

و...

  قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: سیستم حسابداری تعهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان موانع استقرار پایان نامه مدیریت درمورد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 1028 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:404 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

43,962 بازدید امروز
74,438 بازدید دیروز
45,928,236 بازدید کل
25,896 فروش موفق
1,535 تعداد کاربران
36,830 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا