مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت های استراتژیک در موسسات خدمات مالی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:335

رساله

برای دريافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.)

فهرست مطالب :

فهرست جداول        ‌ص

فهرست نمودارها                        ‌ر

فهرست اشکال                     ‌ش

فصل اول: کليات تحقيق... 2

 1. 1 مقدمه           2
 2. 2 بیان مساله 4
 3. 3 سؤالات اصلي تحقيق... 8
 4. 4 ضرورت انجام تحقيق... 9
 5. 5 اهداف تحقيق 11
 6. 5.1 هدف اصلی تحقیق... 11
 7. 5.2 اهداف فرعی تحقیق... 11
 8. 6 روش تحقیق 11
 9. 7 قلمرو تحقيق 12
 10. 8 جامعه و نمونه آماري... 12
 11. 9 روش نمونه­گیری... 13
 12. 10 ابزارجمع آوري اطلاعات... 13
 13. 11 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 14
 14. 12 مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله.. 14
 15. 13 ساختار محتوايي رساله.. 14
 16. 14 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق... 15

2  فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق... 18

 1. 1 مقدمه           18
 2. 2 ادبیات نظری پژوهش..... 19
 3. 2.1 شراكت‌های استراتژیک.... 19
 4. 2.1.1 تعريف شراكت‌‌های استراتژيك.... 19
 5. 2.1.2 اهمیت شراكت‌های استراتژیک.... 23
 6. 2.1.3 نيرو‌های محيطي اثرگذار بر شراکت استراتژیک.... 26
 7. 2.1.4 انگيزه­های ورود به مقوله شراکت استراتژیک.... 28
 8. 2.1.5 منشأ شکل­گیری شراكت‌های استراتژیک.... 30
 9. 2.1.6 برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک.... 31
 10. 2.1.6.1 تئوری هزینه معاملات... 31
 11. 2.1.6.2 دیدگاه مبتنی بر منابع.. 36
 12. 2.1.6.3 نظريه شايستگي محور 42
 13. 2.1.6.4 ديدگاه نهادي 43
 14. 2.1.6.5 دیدگاه دنوو 45
 15. 2.1.7 مزایا و معیاب شراكت‌های استراتژیک.... 47
 16. 2.1.7.1 مزایای شراكت‌های استراتژیک.... 47
 17. 2.1.7.2 معایب شراکت استراتژیک.... 50
 18. 2.1.8 مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک.... 51
 19. 2.1.9 عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک.... 52
 20. 2.1.10 سرمایه اجتماعی و شراكت‌های استراتژیک.... 65
 21. 2.1.11 شاخص‌های ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك.... 69
 22. 2.1.12 انواع شراكت‌های استراتژیک.... 73
 23. 2.1.12.1 شراکت‌های یادگیری... 75
 24. 2.1.12.2 شراکت‌های تجاری... 76
 25. 2.1.12.3 شراکت‌های ترکیبی... 76
 26. 2.2 ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک.... 80
 27. 2.2.1 فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک.... 83
 28. 2.2.1.1 دليل ايجاد رابطه.. 83
 29. 2.2.1.2 نوع رابطه     88
 30. 2.2.1.3 اهداف استراتژیک.... 89
 31. 2.2.1.4 طراحي سيستم كنترل مديريت.... 92
 32. 2.2.1.5 انتخاب معيارهاي ارزيابي... 93
 33. 2.2.2 پياده‌سازي برنامه ارزيابي... 100
 34. 2.2.2.1 تناوب ارزيابي 101
 35. 2.2.2.2 ارتباطات و بازخورد. 102
 36. 2.2.2.3 بازنگري         102
 37. 2.2.2.4 ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش.... 103
 38. 2.3 نظریه خلق و تخصیص ارزش.... 103
 39. 2.3.1 فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان.. 104
 40. 2.3.2 درگاه ارزش                                                             105
 41. 2.3.3 منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن... 105
 42. 2.3.4 تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش.... 107
 43. 2.3.5 خلق ارزش در شراكت‌های استراتژیک.... 108
 44. 2.4 تاثیر متغیرهای مداخله­گر. 111
 45. 2.4.1 شدت رابطه بین شرکاء. 111
 46. 2.4.2 فرهنگ شرکاء. 111
 47. 2.4.3 سن و قدمت شرکاء. 113
 48. 2.4.4 اندازه و ابعاد شرکاء. 114
 49. 2.4.5 پرتفوی شرکاء. 115
 50. 2.5 عملکرد سازمانی... 115
 51. 2.6 عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی... 116
 52. 2.6.1 معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی... 119
 53. 2.6.2 اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن.. 120
 54. 2.7 مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن.. 121
 55. 2.8 شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه.. 124
 56. 3 پیشینه تحقیق... 137
 57. 3.1 نقد و بررسی ادبیات پژوهش..... 137
 58. 3.2 واکاوی پژوهش­های صورت گرفته در ایران.. 142
 59. 3.3 واکاوی ادبیات پژوهش در جهان.. 143
 60. 4 جمع بندی مطالب فصل دوم.. 147
 61. 5 مدل مفهومي تحقيق... 148

3 فصل سوم: روش شناسی تحقيق... 153

 1. 1 مقدمه           153
 2. 2 سازمان فصل 153
 3. 3 نوع و روش تحقيق... 154
 4. 4 لایه‌های تحقيق... 155
 5. 5 فرآيند تحقيق... 157
 6. 6 نتایج حاصل از روش دلفی... 158
 7. 6.1 نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی... 158
 8. 6.2 نتایج دور اول روش دلفی... 160
 9. 6.3 معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی... 163
 10. 6.4 نتایج دور دوم روش دلفی... 163
 11. 6.5 مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی... 165
 12. 7 فرضيه‌های تحقيق... 166
 13. 8 قلمرو تحقيق 168
 14. 9 جامعه و نمونه آماري... 168
 15. 9.1 نحوه محاسبه تعداد نمونه.. 169
 16. 10 ابزار جمع آوري اطلاعات... 170
 17. 11 پرسشنامه پژوهش..... 171
 18. 11.1 بخش‌های مختلف پرسشنامه.. 171
 19. 11.2 روايي پرسشنامه تحقيق... 179
 20. 11.3 پايايي پرسشنامه تحقيق... 180
 21. 12 روش‌های جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات... 183
 22. 12.1 ضريب همبستگي اسپيرمن... 183
 23. 12.2 آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي... 184
 24. 12.3 تحليل واريانس يك عامله.. 184
 25. 12.3.1 مدل معادلات ساختاري... 185
 26. 12.3.2 تعريف مدل معادلات ساختاري... 185
 27. 12.3.3 تجزيه و تحليل چند متغيره. 186
 28. 12.3.4 مراحل مدل معادلات ساختاري... 186
 29. 12.4 تحليل عاملي تائيدي... 190
 30. 12.5 تحليل مسير 191
 31. 13 جمع بندی مطالب فصل سوم.. 192

4 فصل چهارم: تحليل يافته­ها 194

 1. 1 مقدمه           194
 2. 2 سازمان فصل 195
 3. 3 تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي... 196
 4. 3.1 بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان.. 196
 5. 3.2 بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان.. 196
 6. 3.3 بررسي رده سني پاسخ دهندگان.. 197
 7. 4 تحليل و توصيف متغير‌های مدل پژوهش..... 198
 8. 5 تحلیل عاملی اکتشافی... 200
 9. 6 آزمون تابع توزیع فراوانی داده­ها 203
 10. 7 نتايج تحليل عاملي تاييدي... 205
 11. 7.1 تحليل عاملي تاييدي سازه شراکت استراتژیک.... 205
 12. 7.1.1 مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک.... 205
 13. 7.1.2 مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک.... 207
 14. 7.1.3 مدل اعداد معنی‌‌داري سازه شراکت استراتژیک.... 208
 15. 7.1.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراکت استراتژیک.... 212
 16. 7.2 تحليل عاملي تاييدي سازه­های درونزا 212
 17. 7.2.1 مدل تخمين سازه­های درونزا 212
 18. 7.2.2 مدل تخمين استاندارد سازه­های درونزا 214
 19. 7.2.3 مدل اعداد معنی‌‌داري سازه­های درونزا 215
 20. 7.2.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­های درونزا 216
 21. 8 آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقيق... 218
 22. 8.1.1 مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر. 219
 23. 8.1.2 مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر. 220
 24. 9 تاثير متغير‌های مداخله­گر. 220
 25. 10 ارزیابی تاثير متغير‌های مداخله­گر. 225
 26. 11 تفسير و تعبير مدل نهایی... 227
 27. 12 نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره. 229
 28. 13 جمع بندی مطالب فصل چهارم.. 233

5 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 237

 1. 1 مقدمه           237
 2. 2 سازمان فصل 237
 3. 3 خلاصه پژوهش..... 238
 4. 4 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق... 239
 5. 4.1 بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق... 239
 6. 4.2 فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک.... 242
 7. 4.3 فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر. 242
 8. 4.4 فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی... 243
 9. 5 مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش..... 243
 10. 5.1 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش..... 243
 11. 5.2 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر با پیشینه پژوهش..... 245
 12. 5.3 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش..... 247
 13. 6 پیشنهادات تحقیق... 249
 14. 6.1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق... 249
 15. 6.1.1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک.... 249
 16. 6.1.2 پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر. 253
 17. 7 پیشنهادات کاربردی... 254
 18. 8 پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌های آينده. 259
 19. 9 محدوديت‌‌های پژوهش..... 259

6  منابع و ماخذ   260

 1. 1 منابع فارسی 260
 2. 2 منابع خارجی 262

7 پیوست­ها        273

 1. 1 پیوست(1): پرسشنامه دلفی... 273
 2. 2 پیوست(2): پرسشنامه نهایی... 273
 3. 3 پیوست (2): تحلیل آماری... 273

چکیده :

بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.

روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر اين تحقيق با بهره­گیری از رویکرد توسعه­اي-کاربردي، استراتژي­هاي همبستگي و پيمايشي را دنبال نموده و با جهت­گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. در اين مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژي­هاي نوين در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زواياي دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقیق قرار گرفته و در نهايت الگوي ژنريک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گرديد.

نتایج تحقیق با بهره­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه­های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه­های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی­داری بر عملکرد سازمان­ها داشته­اند.

واژگان کلیدی: شراکت استراتژیک، فرایند خلق و تخصیص ارزش، صنعت بانک و بیمه، عملکرد سازمانی

فصل اول: کليات تحقيق 1.1

مقدمه :

در حال حاضر موفقیت در محیط بازرگانی جهانی مستلزم داشتن سازمان­هایی با ساختارهایی نو همراه با طرز تفکر مدیریتی کاملاً متمایز است زیرا فشارهاي جهانی بنگاه­هاي بزرگ جهان را وادار به تجدیدنظر در مورد راهبردهاي سنتی جهانی خود کرده است و این واقعیت آنها را در معرض دگرگونی دائمی قرار داده است، در این شرایط تعدادي از بنگاه­ها کامیاب و جمعی دیگر براي بقا در حال تلاش بوده اند (رحمان سرشت،1386). طی دهه گذشته، شرکت­ها از تمام صنایع و تمام دنیا نوعی از شراکت­هاي استراتژیک را جهت تکمیل نقاط قوت و افزایش میزان رقابت پذیري خود در بازاهاي داخلی و بین المللی برگزیده­اند (تامپسون و استریکلند[1]، 2005). امروزه استفاده از این انواع مختلف این مشارکت­ها رونق زیادي یافته است زیرا شرکت­ها بدین وسیله می‌توانند بر شبکه­هاي فعالیت، ارتباطات و شبکه­هاي رایانه اي خود را بیفزایند (دیوید،1997). بسیاري از شرکت­ها دریافته اند که این همکاری­ها به منظور مدیریت ریسک در بازارهاي نامطمئن، تسهیم هزینه­هاي بسیار زیاد سرمایه گذاري و تزریق نوعی روحیه کارآفرینی برای کسب­وکارهایی که در دوران بلوغ خود به سر می‌برند بسیار مفید هستند (بمفورد، ارنست و فوبینی[2]، 2004). شرکت­ها اغلب با تصمیمات دشوار در مورد تعیین حیطه فعالیت­هایی رو به رو هستند که باید در داخل خود انجام دهند و این که آیا این فعالیت­ها را به تنهایی و به عنوان یک کار مخاطره­آمیز، منفردانه انجام دهند یا به طور مشترك با همکاري یک یا چند شریک به انجام رسانند (شیلینگ،2008). ارزیابی همزمان محیط خارج و سیماي شرکت امکان شناسایی دامنه­اي از فرصت­هاي تعاملی جذاب را براي شرکت فراهم می‌سازد، این فرصت­ها راههاي ممکن براي سرمایه­گذاري هستند، راههایی که قبل از انتخاب باید بر مبناي هدف بنیادي یا مأموریت شرکت مورد ارزیابی و غربال قرار گیرند که نتیجه این امر انتخاب ترکیبی از هدف هاي بلند مدت و راهبرد اصلی شرکت یا انتخاب استراتژیک است، انتخابی که موقعیت بهینه­اي را در محیط خارج براي سازمان فراهم می‌سازد و دستیابی به هدف بنیادي را امکان پذیر کند (پیرز و رابینسون،2005). استفاده از شراکت استراتژیک در بسیاري از صنایع جهت افزایش میزان رقابت­پذیري شرکت­ها رواج گسترده یافته، به طوري که از آنها به عنوان عنصر اصلی استراتژی­هاي کسب و کار امروزي یاد می‌شود. تشریک مساعی با دیگران اغلب به شرکت­ها امکان می­دهد که به دستاوردهاي بیشتر، با سرعت بیشتر و هزینه یا ریسک کمتري از آنچه به تنهایی می­توانند بدان دست یابند، نایل شوند. با وجود این، همکاري با دیگران در عین حال اغلب مستلزم دست کشیدن از مقداري کنترل بر توسعه نوآوري و نیز بخشی از پاداش هاي مورد انتظار از آن است، به اضافه این که می‌تواند شرکت را با ریسک تخلفات و تخطی­هایی دست به گریبان سازد که از شریک (و یا شرکا) سر می­زند (تامپسون و همکاران[3]، 2005). با ایجاد روابط همکاري، شرکت­ها شبکه­اي از مجاري میان خود ایجاد می‌کنند که می‌توانند به عنوان کانالی براي عبور اطلاعات و دیگر منابع عمل کنند. شبکه­هایی که بین شرکت­ها ایجاد می‌شوند، می‌توانند دسترسی شبکه­هاي عضو را به طیف گسترده­اي از اطلاعات (و دیگرمنابع) که بسیار گسترده­تر از اطلاعاتی است که آنها می‌توانند به طور انفرادي در اختیار داشته باشند، تأمین کنند. از این روست که شبکه­هاي بین شرکتی به موتور نوآوري تبدیل شده­اند که از اهمیت فزاینده برخوردار است (شیلینگ، 2008). مشارکت با شرکت­هاي کوچک نیز این امکان را می­دهد تا به منظور رقابت با یک غول موجود در صنعت با هم متحد شوند. شرکت­ها با اندازه مختلف نیز ممکن است از مشارکت با یکدیگر سود ببرند. شرکت بزرگ منابع و سرمایه خود را وارد مشارکت می‌کند و در مقابل کارایی و نوآوري از جانب شرکت کوچکتر به شراکت گذاشته می‌شود (هلمز[4]، 2006). در عصر حاضر که سازمان‌ها در رقابت­هاي تجاري و اقتصادي گسترده­ا­ي حضور دارند و نيازهاي مشتريان فزوني يافته و با شتاب فوق العاده­ى تحولات فناوري همراه شده است و نيز اثرات مستقيمي که اين عوامل بر افزايش سودآوري و حتي بقاي سازمان‌ها در سطح جهاني دارد، سمت و سو گرفتن مطالعات، برنامه­ريزي­ها و تمامي تلاش­هاي سازمان‌ها براي ارتقاي کيفيت و کاهش هزينه­هاي ارائه خدمات به منظور قابليت صدور خدمات در حوزه­های مالی و سرمایه­گذاری در سطح جهاني را اجتناب ناپذير نموده است. استفاده از تمامي سازوکار‌ها، اصول، مفاهيم و تکنيک­هايي که در جهت اين دو امر حياتي و مهم، پاسخگوي نياز سازمان‌ها باشد، همواره مورد توجه قرار گرفته است. خلق و تخصیص ارزش و شراکت استراتژیک دو رويکردي هستند که به واسطه­ى موفقيت­هاي شايان توجه، همواره در کانون علاقه سازمان‌ها بوده و هستند. اما در این پژوهش با بکارگيري تلفيقي اين دو رويکرد، قابليت مضاعفي را براي ارزش آفريني هر چه بيشتر در سازمان‌ها بدست خواهد آمد.

و...

  قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: شراکت استراتژیک فرایند خلق و تخصیص ارزش صنعت بانک و بیمه عملکرد سازمانی پایان نامه دکتری مدیریت مدیریت رساله خلق ارزش و تخصیص ارزش
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 1374 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 335

حجم فایل:2,865 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

24,259 بازدید امروز
145,525 بازدید دیروز
55,531,869 بازدید کل
26,472 فروش موفق
1,666 تعداد کاربران
36,808 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا