تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان

  

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:171

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی

گرایش: استراتژیک

فهرست مطالب :

چکیده 1

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت... 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 7

فصل دوم - مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه. 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک... 11

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك... 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ريزي جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک................................................... 15

2-1-4- تحلیل SWOT. 17

   1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات... 18

   2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

   3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها 19

2-1-5- برخي مدلها و رويكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک... 20

   1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. 20

   2- مدل استراتژی صنعتی.. 21

   3- تدوين و تعيين استراتژي مناسب... 22

   4- مدل فیلیپس.... 24

   5- مدل رایت... 25

   6- مدل فريمن يا ذينفعان. 27

   7- مدل تحليل رقابتي.. 28

   8- مدل هيل.. 29

   9- مدل خط‌مشي هاروارد. 30

   10- نظامهاي برنامه‌ريزي استراتژيك... 31

   11- برنامه‌ريزي استراتژيك بعنوان قالبي براي نوآوري.. 31

   12- افزون‌گري منطقي.. 32

   13- مذاكرات استراتژيك... 32

   14- مدل مديريت مسائل استراتژيك... 33

   15- مدل استراتژی چافي.. 33

   16- مدل فرد آر ديويد. 34

2-1-6- نوعشناسي استراتژيها 43

2-1-6-1- انواع استراتژيها از نظر مايلز واسنو. 43

2-1-6-2- انواع استراتژيها از نظر « فرد. آر. ديويد »...44

2-1-6-3- استراتژيهاي سازمانهاي بخش دولتي از ديدگاه روبين.. 49

2-1-6-4- انواع استراتژيها از نظر بري.. 50

2-1-6-5- انواع استراتژي مينتزبرگ و واترز. 51

2-1-6-6- شيوه‌ها و استراتژيهاي گولد وكمبل.. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. 58

2-2-3- جمع‌بندي مطالعات و تحقيقات مشابه. 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 69

فصل سوم - روش تحقیق

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش تحقيق.. 72

3-3- جامعه آماري.. 72

3-4- ابزار جمع آوري داده ها 72

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات... 73

3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. 74

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 73

فصل چهارم - نتایج

4-1- مقدمه. 82

4-2- مشخصات پاسخگویان. 83

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت... 83

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تأهل.. 84

4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن.. 85

4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات... 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S. 95

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S. 98

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W... 100

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 108

5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: 108

5-3- يافته‌ها 113

5-4- بحث... 122

5-5- پيشنهادات كاربردي.. 124

5-6- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده 127

فهرست منابع

منابع فارسي.. 130

منابع غیرفارسی.. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. 137

چکیده انگلیسی 151

فهرست جداول :

جدول شماره 2-1- برخی تفاوتهای برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت (Fahey, 1989) 15

جدول 2-2. 28

جدول شماره 2-3- جمع‌بندي سابقه تحقيقات مشابه 64

جدول 3-1. 78

جدول-4-1- میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف.. 89

جدول -4-2- میانگین مقایسات زوجی نسبت به s. 89

جدول-4-3- میانگین مقایسات زوجی نسبت به w.. 89

جدول -4-4- میانگین مقایسات زوجی نسبت به o. 90

جدول -4- 5- میانگین مقایسات زوجی نسبت به t 90

جدول 4-6-. 91

جدول 4-7- ماتریس بردار ویزه گزینه ها نسبت به معیار ها و زیرمعیار ها 91

جدول 4-8- ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف.. 93

جدول 4-9 - ماتریس اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف.. 94

جدول 4-10- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های SO.. 95

جدول4-11- ماتریس بردار ویژه استراتژی های SO.. 96

جدول 4-12- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و فرصتها به استراتژی SO.. 96

جدول 4-13- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های SO.. 97

جدول 4-14 - ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های ST. 98

جدول 4-15- ماتریس بردار ویژه استراتژی های ST. 98

جدول 4-16- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و تهدیدها به استراتژیST. 99

جدول 4-17- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های ST. 99

جدول -4-18- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WO.. 100

جدول 4-19- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WO.. 101

جدول 4-20- ماتریس بردار ویزه نقاط ضعف و فرصتها به استراتژیWO.. 101

جدول 4-21- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WO.. 102

جدول 4-22- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WT. 103

جدول 4-23- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WT. 103

جدول 4-25- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WT. 105

جدول 5-1. 114

جدول 5-2. 118

جدول 5-3. 119

جدول 5-4. 120

جدول 5-5. 121

جدول 5-6. 122

جدول 5-7. 123

چکیده :

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماري اين پژوهش شامل 15 نفر از سرمايه گذاران و مديران نهادهاي دولتي حاکم بر کيش و کارشناسان شامل هيئت امناء و همچنين اعضاي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.

مقدمه :

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است كه مي‌تواند بمنظور قراردادن جايگاه سازمانها در موقعيتهاي بهتر و برتر در آينده مورد استفاده قرار گيرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت ديگر بجاي اينكه سازمانها منتظر حوادث و محركهاي محيطي باشند و فقط به آنها عكس‌العمل نشان دهند با استفاده از برنامه‌ريزي استژيك مي‌توانند محيط را تحت تأثير قرار داده و اجازه ندهند تا شوكهاي محيطي بر عملكرد سازمان تأثير منفي گذارد. برنامه‌ريزي استراتژيك، ابـزار مديريتي توانمندي است كه براي كمك به سازمانها طراحي مي‌شود تا آنها بصورتي رقابتي، خود را با تغييرات پيش بيني شده محيط تطبيق دهند. فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك، يك نگرش و تجزيه و تحليل از سازمان و محيط مربوط به آن ارائه مي‌كند، شرايط فعلي سازمان و يا شركت را توضيح مي دهد، و عوامل كليدي مؤثر بر موفقيت آن را شناسايي مي‌كند (Fry & Stoner, 1995, 12). تحلیل SWOT[1] ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است (Duarte et al, 2006). اگر SWOT به خوبي به كار گرفته شود مي تواند مبناي بسيار خوبي براي تدوين استراتژي باشد.

1-2- بیان مسأله

مديريت استراتژيك عبارت است از فرآيندي كه از طريق آن سازمانها، محيطهاي داخلي و خارجي خود را تحليل كرده و از آن شناخت كسب مي‌كنند. علاوه بر آن مسير استراتژيك خود را پايه‌گذاري كرده، استراتژيهايي خلق مي‌كنند كه آنها را براي رسيدن به اهداف تعيين شده كمك مي‌نمايد و آن استراتژيها را به اجرا مي‌گذارند (هريسون و جان، 1382، 19). مديريت استراتژيك به نحو گسترده اي امروزه توسط اغلب بنگاه هاي دولتي و خصوصي براي ايستادگي در برابر هجوم بي امان رقابت بازار و تغييرات محيطي استفاده مي شود. پيچيدگي و ظرافت تصميم گيري در كسب و كار، مديريت استراتژيك را ضروري ساخته است (Sevkli et al, 2012). مديريت فعاليت هاي متنوع و چند بعدي دروني، تنها بخشي از مسئوليت هاي مدرن مديران مي باشد. محيط بلافصل بيروني مؤسسه هم عوامل چالش برانگيزي را فرا مي آورد (پيرس و رابينسون، 1383). به منظور برخورد اثربخش با همه ي اين عوامل كه بر توانايي شركت در رشد سود آور آن تأثير دارند، مديران به برنامه ريزي استراتژيك روي مي آورند. تاكنون از ابزارها و تكنيك هاي كمي بسياري در حوزه مديريت استراتژيك استفاده شده است كه از آنجايي كه اصلي ترين مؤلفه در اين حوزه، تصميم گيري با در نظرگرفتن همزمان ملاحظات چندگانه مي باشد لذا تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره[2] بيشترين ميزان استفاده را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان يكي از ابزار هايي كه در مرحله ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي رود تحليل SWOT[3] مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند (قدسي پور، 1384). هدف اين تحليل كه به بررسي و ارزيابي فرصتها و تهديدهاي محيط و نقاط ضعف و قوت بنگاه مي پردازد، ارزيابي اين است كه آيا بنگاه قادر به گرفتن فرصت ها و بهره برداري از آنها و اجتناب از تهديدات محيط غيرقابل كنترل بيروني نظير نوسان قيمتها، بي ثباتي سياسي، تحولات اجتماعي و تغييرات قوانين و مقررات و... مي باشد. انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ در کیش تشکیل شده است. با عنایت به سیاست تشویق دولت ایران برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد، که برای موفقیت در این فعالیتها نیازمند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل درست و اصولی است از این رو تدوين استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) گام مؤثری در این زمینه است، با توجه به موارد مذکور سؤال اصلی تحقیق حاضر بصورت زیر مطرح می گردد:

استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت

شرکتهایی که عملکردی عالی دارند به صورت منظم برنامه ریزی می کنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات و تغییراتی باشند که در محیطهای داخلی و خارجی شرکت رخ می دهد. شرکتهایی که سیستمهای برنامه‌ریزی آنها به گونه‌ای است که با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، معمولاً در دوره‌های بلندمدت، از نظر مالی و اداری عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت (Zhang, 2012). فرايند مديريت استراتژيک تلاشي است براي تهيه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسيار باهوش و نخبه مي گذرد يعني کسي که داراي درك مستقيم از اموراست و دانش اطلاعات را با تجزيه و تحليلهاي علمي در هم مي آميزد، تغييرات را شناسايي کرده و بقاي سازمان در عرصه رقابتها وکشمکشها را فراهم مي نمايد. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد (Duarte et al, 2006). تحليل SWOTبه تنهايي يك ابزار تحليلي براي تعيين اهميت فاكتو رهاي شناسايي شده و ارزيابي گزينه هاي مختلف استراتژيك بر حسب اين فاكتور ها ارائه نمي كند. به اين دليل تحليل SWOT نقصان ها و كمبود هايي در اندازه گيري و ارزيابي فاكتور ها دارا ست. با وجودي كه فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)[4] اين نقايص را بر طرف مي كند اما خود اين رويكرد در هنگامي كه بين فاكتور ها عدم استقلا ل و وابستگي وجود داشته باشد كارايي خود را از دست مي دهد، چرا كه AHP فرض مي كند فاكتور هاي حاضر در ساختار سلسله مراتبي مستقل مي باشند در صورتي كه اين فرض در بررسي تأثيرات محيط دروني و بيروني نمي تواند پذيرفتني باشد. لذا نياز به ابزاري داريم كه وابستگي هاي ممكن ميان فاكتور ها را به حساب آورد و اندازه گيري نمايد. دراين تحقیق يك رويه الگوريتميك مبتني بر فرايند تحليل شبكه اي بدين منظور ارائه مي شود كه مي تواند حتي وقتي بين فاكتور هاي SWOT وابستگي وجود داشته باشد كار را به خوبي به پيش ببرد. از SWOT به صورت گسترده‌ای در تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در مواردی مانند کمک به اتخاذ تصمیمات حوزۀ تجارت و بازرگانی، کمک به تعیین مکان ساخت شرکتهای تولیدی در چین، بررسی استراتژی‌های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه‌ای در استرالیا، انتخاب شیوۀ عملکرد شرکتهای کوچک در اسکاتلند استفاده شده است. همچنین در سطح کشورها از این تحلیل جهت تحلیل پروژه‌های وسیع منطقه‌ای مانند سیستم‌های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه‌های مناسب کارآفرین در ژاپن استفاده شده است (Duarte et al, 2006). با توجه به چشم انداز وسیع و رسالت عظیم انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش و اهداف راهبردی نظیر:

 • تلاش در جهت تسهیل نمودن امور سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش از طریق مهندسی مجدد فرآیند ها و کاهش بروکراسی اداری
 • همفکری، هماهنگی و همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع مشکلات و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش
 • تلاش در جهت بهبود و تحول اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش از طریق گسترش سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه گذاری های موجود
 • ارتقاء دانش و مهارت های حرفه ای اعضا
 • تلاش جهت تعریف و خلق فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش
 • یافتن راههای مناسب جهت برون رفت از چالش ها و بحرانها در مواقع لازم
 • پیگیری اجرایی نمودن سیاست های کای اصل 44 قانون اساسی
 • تأمین و حفظ حقوق و دفاع از منافع مشترک اعضا
 • تلاش در جهت تحقق ایده جزیره سلامت از طریق شاخص های اجتماعی متناسب و استاندارد (http://akskish.com)،

تدوین استراتژي می تواند مبناي بسيار خوبي براي عملکرد آینده این انجمن باشد، لذا تدوین استراتژي بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) اهمیت و ضرورت می یابد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP).

1-4-2- اهداف فرعی

 • شناسایی فرصت ها و تهديد هاي خارجي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش هاي مختلف در انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.
 • شناسایی استراتژي هاي عملي و سطوح وظيفه اي بخش ها و کل انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.

1-5- سؤالات تحقیق

 • ماموريت و چشم انداز انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش با توجه به چشم انداز کشور در افق 1404 نقشه جامع علمي کشور و سياست هاي کلي توسعه کشور چیست؟
 • فرصت ها و تهديد هاي خارجي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش کدامند؟
 • نقاط قوت و ضعف بخش هاي مختلف در انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش کدامند؟
 • استراتژي هاي عملي و سطوح وظيفه اي بخش ها و کل انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش چیست؟

1-6- قلمرو تحقیق

 • قلمرو موضوعی: تمامی موضوعات مربوط با تدوين استراتژي بر اساس تحليل SWOT و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه و موردي انجمن سرمايه گذاران کارآفرينان کيش) قلمرو موضوعی تحقیق حاضر را تشکیل می دهند.
 • قلمرو مکانی: انجمن سرمايه گذاران کارآفرينان کيش قلمرو مکانی تحقیق حاضر می باشد.
 • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر سال 1392 می باشد.

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات

 • تحليل SWOT

SWOT سر واژه عبارات قوتها (Strenghths)، ضعفها (Weaknesses)، فرصتها (Opportunities) و تهديدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ريزي استراتژيک تعيين رسالت، اهداف و ماموريتهاي سازمان است و پس از آن مي‌توان از طريق تحليل SWOT که يکي از ابزارهاي تدوين استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحي کرد که متناسب با محيط آن باشد. با استفاده از اين تحليل اين امکان حاصل مي‌شود که اولاً به تجزيه تحليل محيط‌هاي داخلي و خارجي پرداخته و ثانياً تصميمات استراتژيکي اتخاذ نمود که قوتهاي سازمان را با فرصتهاي محيطي متوازن سازد (پيرس و رابينسون، 1383).

و...

 

   قیمت: 12,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: تدوین استراتژی SWOT FANP انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش پایان نامه ارشد مدیریت مدیریت پایان نامه مدیریت درمورد استراتژی بر اساس Swot
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 2101 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 171

حجم فایل:1,031 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

50,317 بازدید امروز
63,292 بازدید دیروز
45,793,348 بازدید کل
25,880 فروش موفق
1,534 تعداد کاربران
36,827 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا