بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:141

فهرست مطالب :

بخش اول : نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي

مقدمه...................................................... 2

فصل اول: خصوصيات خودرو برقي

1-1 تعريف خودرو برقي..................................................... 3

1-2 تاريخچه توليد خودرو برقي.............................................. 4

1-3 انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آن................................ 6

1-3-1 موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم........................... 7

1-3-2 موتورهاي الکتريکي جريان متناوب................................ 8

1-4 باتري هاي قابل استفاده در خودروي برقي............................... 10

1-5 سيستم هاي توليد و انتقال نيروبراي خودرو هاي الكتريكي توليد انبوه............. 15

1-5-1 خودرو برقي با موتورجريان مستقيم dc ................................. 17

1-5-2 خودروي برقي با موتورجريان متناوب ac .......................... 19

1-5-3 خودروهاي دو منظوره............................................ 21

1-6 مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري................................. 24

فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز

2-1 تأثير وزن در خودروي برقي....................................... 25

2-1-1 تأثير وزن بر شتاب................................................. 26

2-1-2 تأثير وزن در شيب ها.................................................. 26

2-1-3 تأثير وزن بر سرعت..................................................... 27

2-1-4 تأثير وزن بر مسافت طي شده................................. 27

2-1-5 توزيع وزن............................................... 27

2-2 نيروي مقاومت هوا........................................... 28

2-3رانندگي در جاده.............................................................. 31

2-3-1 توجه به تاير هاي خودرو.......................................... 32

2-3-2 محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو............................... 34

2-4 تجهيزات انتقال قدرت................................................. 34

2-4-1 سيستم هاي انتقال قدرت....................................... 35

2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتريکي وموتور احتراقي.................. 36

2-4-3 بررسي دنده ها.................................................... 39

2-4-4 جعبه دنده اتوماتيک و دستي........................................ 40

2-4-5 سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبك يا سنگين براي روان كاري............ 40

2-5 مشخصات خودروهاي برقي....................................... 42

2-5-1 توان و گشتاور..................................................... 43

2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو....................................... 46

2-5-3 محاسبه گشتاور خروجي موتور..................................... 46

2-5-4 مقايسه منحني هاي گشتاور لازم وگشتاورخروجي موتور....................... 47

فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديلي

3-1مشخصات کلي خودروي درون شهري پيكان برقي.......................... 49

3-1-1 شتابگيري مناسب....................................... 49

3-1-2 سرعت ميانگين پيشينه..................................... 49

3-1-3 تأثير شيب..................................................... 50

3-1-4 برد..................................................... 50

3-2 محاسبه توان مورد نياز خودرو............................................... 50

3-2-1 محاسبه نيروي شتابگيري................................................. 51

3-2-2 نيروي حرکت در شيب................................................ 53

3-2-3 نيروي مقاومت غلتشي............................................. 53

3-2-4 نيروي مقاومت هوا................................................ 53

3-2-5 نيروي مقاومت وزش باد.............................................. 54

3-2-6 رسم منحني گشتاور و توان......................................... 54

3-3 طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت........................ 58

3-3-1 فلايول...................................................................... 58

3-3-2 بوش نگهدارنده فلايول.................................... 61

3-3-3 محاسبه فلنج پوسته............................................... 63

3-3-4 طراحي شاسي زير موتور................................ 64

بخش دوم: نحوه تأمين انرژي و عملکرد خودروي خورشيدي

مقدمه............................................. 68

فصل اول : سلولهاي خورشيدي

1-1 توضيحات کلي........................................................ 72

2-1 بازدهي سلول......................................................... 73

3-1 انواع سلولهاي سيليکوني......................................... 73

4-1 فناوريهاي توليد.............................................................. 74

1-4-1 Screen printed.................................................. 74

5-1 مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي.............................................................................. 74

1-5-1 نحوه كاركردن سلولهاي خورشيدي(فتوولتاييكpv)...................... 74

2-5-1 سيليكون در سلولهاي خورشيدي......................................... 76

3-5-1هنگامي كه نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي كند..................... 80

فصل دوم: طراحي بدنه و شاسي

1-2 مقدمه...................................................... 81

2-2 بارهاي وارده به شاسي................................................. 83

1-2-2 بارهاي استاتيكي.................................................... 83

2-2-2 بارهاي ديناميكي(مربوط به سيستم تعليق)........................... 83

3-2-2 نياز منديها...................................................... 83

4-2-2 انواع شاسيها............................................... 84

5-2-2 فرم فضايي.................................................. 84

6-2-2 مواد به كار رفته در شاسيها.................................... 85

7-2-2 مونوكوكهاي كامپوزيتي.......................................... 86

8-2-2 جاي راننده.................................................. 86

فصل سوم: ناحيه خورشيدي

1-3 مقدمه............................................................ 87

2-3 بررسي عوامل گوناگون............................................. 87

1-2-3 خنك نگهداشتن ناحيه............................................. 87

2-2-3 چيدن سلولها.................................................. 87

3-2-3 اتصال داخلي سلولها...................................... 88

4-2-3 پوششها.................................................. 88

3-3 حفاظ سلولها................................................. 88

1-3-3 فناوريها....................................... 89

4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR ......................... 89

5-3 طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي و زير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر ............ 90

1-5-3 وضعيت الكتريكي ناحيه پانل خورشيدي......................... 93

2-5-3 نكات استنتاجي................................................ 96

6-3 نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي........................ 96

1-6-3 مشخصات ناحيه.................................................. 96

فصل چهارم: تحليل آيروديناميکي

1-4 مقدمه............................................................ 97

2-4 طراحي پيکره اصلي........................................... 97

1-2-4 قوانين مسابقه.................................................. 97

3-4 نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه........................... 97

4-4 نحوه طراحي براي دراگ پايين...................................... 99

5-4 نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب......................... 101

6-4 نيازهاي اضافي توان خورشيدي............................... 102

7-4 نحوه طراحي ناحيه خورشيدي................................ 103

8-4 ساختن شکل اصلي به صورت تجربي........................... 106

9-4 تحليل طراحي.................................................... 106

10-4 خواندن نقشه ها براي CFD................................... 107

11-4 نتايج CFD................................................ 108

12-4 طراحي دوباره براساس CFD........................... 110

13-4 نتايج CFD از تحليل دوم................................... 110

14-4 نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه.................... 110

فصل پنجم : سيستم هاي مکانيکي

1-5 مقدمه................................................. 112

2-5 سيستم رانش ........................................... 114

1-2-5 بررسي عملكرد سيستم رانش............................. 115

2-2-5 انواع مكانيزمها............................................. 115

3-2-5 انواع سيستمهاي انتقال قدرت..................... 117

3-5 سيستم تعليق ................................................. 118

1-3-5 معايب..................................................... 118

2-3-5 مزايا....................................................... 118

3-3-5 رفتارهاي دلخواه از تعليق................................ 119

4-3-5 اجزا....................................................... 119

5-3-5 انواع سيستم تعليق......................................... 119

4-5 ترمزها....................................................... 121

1-4-5 انواع ترمزها.................................................... 121

2-4-5 مشكلات.......................................................... 122

3-4-5 توضيح.............................................................. 122

5-5 چرخ ها و تايرها ..................................................... 122

1-5-5 انواع چرخها........................................................ 122

2-5-5 تايرها........................................................... 124

3-5-5 تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها....................... 124

فصل ششم : موتور

1-6 انواع موتور ........................................................... 126

1-1-6 القاييAC......................................................... 126

2-1-6 مقاومت متغير..................................................... 126

3-1-6 DC جارو بك شده.................................................. 126

4-1-6 DC بدون جاروبك............................................ 127

5-1-6 موتورهاي چرخ.................................................. 127

غزال ايراني ............................................................ 128

چكيده غير فارسي .................................................... 139

منابع .................................................................. 140

چکیده :

اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه هاي اصلي صنعت در چند ساله اخير در مورد خودروهاي برقي تهيه و تدوين شده است واين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد .

سالهاي ابتدايي ساخت خودروهاي برقي به سال 1900 ميلادي بر مي گردد كه در آن زمان از يك طرف به علت مشكلاتي كه موتورهاي الكتريكي دارا بودند و از طرف ديگر اكتشاف جديد نفت و توليد فراوان آن در پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي ساخت اين خودروها مورد توجه قرار نمي گرفت . ولي با به وجود آمدن جنگهاي جهاني و كشمكش هاي بر سرنفت باعث شد اين ماده ارزش بيشتري پيدا كند و توجه ها بيشتر به خودروهاي برقي جذب شود و اين بود كه از سال 1990 ميلادي توليد خودروهاي برقي به طور جدي تري مورد توجه قرار گرفت .

در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يك موتور الكتريكي ، كنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد مجموعه محرك برقي خودروي برقي وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مكانيكي تبديل نمايد كه منظور از مجموعه محرك كليه قطعاتي است كه جريان مستقيم باتري ها را به نيروي كششي و گشتاور لازم براي حركت چرخها تبديل مي كنند از مهمترين ويژگيهاي خودروي برقي برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شيب روي ، و بارگيري و انعطاف پذيري) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرك است .

مقدمه :

به علت پيشرفت روز افزون صنعت خودرو و توليد انبوه خودروهاي احتراق داخلي که مشکلات گوناگوني از قبيل آلودگي هوا بوجود مي آورد و نيز محدود بودن ذخاير سوخت فسيلي و گران بودن آن تحقيق و طراحي در مورد خودروهاي برقي به يکي از برنامه هاي اصلي صنعت خودرو مخصوصاً در کشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي بدل شده است ايران نيز در چند ساله اخير تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است شرکتهاي ايران خودرو، سايپا و کيش خودرو تحقيقات در اين زمينه را ادامه مي دهند اين تحقيقات به توليد نمونه هايي در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا منجر شده که در نمايشگاههاي خودرو به معرض ديد عموم قرار گرفته است شرکت کيش خودرو نيز در حال ساخت خودرو برقي نمونه مي باشد.

اين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد.

فصل اول : خصوصيات خودروي برقي

در اين فصل پس ازمعرفي و تعريف خودروي برقي و شرح مختصري در مورد تاريخچه خودرو برقي به بررسي مزيتهاي اين نوع خودرو مي پردازيم ابتدا مزيت خودروي برقي از نظر نوع انرژي و سپس مزيت تجهيزات الکتريکي مورد استفاده و مشکلات موجود در خودروي برقي مي پردازيم .

1-1- تعريف خودروي برقي

در يک خودروي برقي مجموعه محرک برقي آن وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مکانيکي تبديل نمايد منظور از مجموعه محرک کليه قطعاتي است که جريان مستقيم باتريها را به نيروي کششي و گشتاور لازم براي حرکت چرخها تبديل مي کنند مهمترين ويژگي خودروهاي برقي عبارتند از : برد و قدرت حرکت (شتاب ، سرعت ، شيب روي و بارگيري و انعطاف پذيري ) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها ، در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرک تشکيل شده است از کنترلر (عضو تنظيم کننده) ، موتور الکتريکي ، جعبه دنده با نسبت کاهنده روي اکسل ها و جعبه تقسيم براي دو يا چهارچرخ ، راه حل هاي ديگر نيز بکار رفته اند بطور مثال دو موتور همراه با جعبه دنده و يا بدون جعبه دنده . مجموعه محرک بايد خواسته هاي متعدد و متنوعي را برآورده کند که از آنها بعنوان معيار براي ارزيابي و مقايسه راه حل هاي مختلف استفاده مي شود بطور مثال برخي از مهمترين اين معيارها عبارتنداز :

 • کاربري ساده
 • راندمان بالا
 • هزينه پايين
 • اطمينان بالا
 • عدم نياز به سرويس و نگهداري
 • وزن کم
 • حجم ساختماني کم

بايد توجه داشت که نمي توان همه اين معيارها را به خوبي در يک مجموعه محرک جمع نمود بطوريکه عموماً راندمان بالا با هزينه پايين متضادند علاوه براين بايستي توجه داشت که انواع خودروهاي مختلف مراکز خواسته ها را تعريف مي کنند بطور مثال در خودروي باري برقي حجم ساختماني نقش کم اهميت تري پيدا مي کند.

1-2- تاريخچه توليد خودروي برقي و مزيت آن نسبت به خودرو احتراقي خودروي برقي از حدود سال 1900 ميلادي توليد مي شده است و تا سال 1915 روند توليد افزايش نسبتاً خوبي داشته است به دليل مشکلاتي که موتورهاي الکتريکي داشتند توليد خودرو برقي مورد استقبال قرار نگرفت اکتشافات جديد نفت و توليد فراوان آن همچنين پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي سالهاي 1915 الي 1990 را در انحصار خودروهاي با موتور احتراقي در آورد . بروز جنگهاي جهاني ، جنگها و کشمکش هايي که نفت موضوع اصلي يا مورد استفاده آنها بود باعث شد که به ارزش واقعي اين ماده پي برده شود و قيمت آن افزايش يابد اکنون که منابع جديد و قابل توجه نفت کشف نشده است و پيش بيني مي شود ذخائر نفت به اتمام برسد، کشورهاي صنعتي به استفاده از منابع ديگر انرژي ترغيب شده اند انرژي خورشيدي ، باد، سدهاي آبي و انرژي هسته اي منابع جديد تأمين انرژي هستند و براحتي به انرژي الکتريکي تبديل مي شوند از سال 1990 توليد خودروي برقي مورد توجه قرار گرفت چون خودروها که يکي از منابع عمده مصرف انرژي هستند مي توانند به مصرف انرژي هستند مي توانند به مصرف کننده الکتريسيته تبديل شوند با پيشرفت فن آوري ساخت موتورهاي الکتريکي ، خودروهاي برقي داراي مزيت نسبي نسبت به خودروهاي معمولي شده اند در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يک موتور الکتريکي ، کنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد همه اين تجهيزات پيشرفت چشمگيري داشته اند بطوريکه تعميرات به حداقل مي رسد خودرو معمولي شامل موتور احتراق داخلي با سيستم پيچيده اي است و تجهيزاتي به آن اضافه مي شود. مانند :

 • تجهيزات خروج و تصفيه دود شامل انباره ، اگزوز و ...
 • سيستم سرمايش موتور شامل رادياتور، پمپ آب ، محفظه سرمايش ، ترموستات و سنسورها
 • سيستم توليد جرقه شامل دلکو ، شمع ها و ...
 • سيستم سوخت رساني شامل کاربراتور پمپ سوخت رساني ، سيستم تزريق ، سوخت داخل سيلندر ، فيلترهاي هوا و سوخت .
 • سيستم مکانيکي موتور شامل ميل لنگ ، پيستونها ، رينگهاي آب بندي ، پمپ روغن ، چرخ زنجير، واشرهاي آب بندي و استارتر. اين تجهيزات احتياج به سرويس و تعميرات مداوم دارند در حاليکه در خودرو برقي تجهيزات پيچيده اي وجود ندارد.

1-3- انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آنها

موتورهاي الکتريکي داراي استاتور يا قسمت ساکن و روتور يا قسمت متحرک هستند موتورهاي الکتريکي فقط داراي يک قسمت متحرک هستند در حاليکه موتورهاي احتراقي قطعات متحرک زيادي دارند راندمان اين موتورها بالاست و اغلب بيش از 90% است انواع موتورهاي الکتريکي را مي توان در محدوده وسيع قدرت و در اندازه هاي مختلف و شکلهاي مختلف از نوع dc يا ac طراحي کرد.

موتور الکتريکي وسيله مکانيکي است که انرژي مکانيکي را به حرکت تبديل مي نمايد و اين حرکت مي تواند براي توليد کار ، کشيدن ، هل دادن ، بالا بردن ، تکان دادن يا ايجاد نوسان بکار رود.

موتور الکتريکي از قوانين کلاسيک و مغناطيس استفاده مي نمايد هر کدام از انواع موتورها داراي مشخصه هاي سرعت ، گشتاور و مشخصه برقي خاص هستند و براي استفاده در خودرو برقي داراي مزايا و معايبي مي باشند انواع موتورهاي برقي مناسب براي استفاده در خودرو برقي که به صورت انبوه توليد مي شوند به طور اختصار معرفي مي گردد.

1-3-1- موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم

در اين نوع موتورها جريان اصلي از کويل هاي هسته عبور مي نمايد و باعث چرخش هسته و ايجاد گشتاور در آن مي گردد استاتور شامل قطب هاي آهن ربايي است هسته شامل شافت اصلي موتور و چند کويل است هر يک از کويل ها به کويل بعدي متصل است و جريان در کل آنها وجود دارد البته نوع اتصال کويل ها به يکديگر خواص مختلفي ايجاد مي نمايد که انواع مختلف موتورهاي dc را به وجود مي آورد.

 • سري
 • شانت : در اين نوع موتور به علت وجود کوماتاتور متحرک جريان در آرميچر مرتباً تغيير جهت مي دهد.
 • ترکيبي : که ترکيب نوع 1 و 2 مي باشد.
 • با مغناطيس دائم
 • بدون جاروبک
 • جامع

مدار جريان در کويل انواع مختلف موتور dc و مشخصه هاي هر کدام از اين نوع موتورها در شکل 1-1 ترسيم شده است.

موتورهاي جريان مستقيم عموماً داراي مدار اينورتر ساده و ارزان با قابليت بسيار بالا مي باشند و سرعت موتور به راحتي قابل کنترل است وزن و حجم زياد ، قيمت بالا پيچيدگي ساخت ، هزينه تعمير و نگهداري بالا ، راندمان پائين و وجود جاروبک از معايب اين موتورها مي باشد در موتورها بدون نگهداري بالا ، راندمان پايين و وجود جاروبک از معايب اين موتورها مي باشد در نوع موتور بدون جاروبک که جاروبک وجود ندارد ، کنترل سرعت براحتي انجام مي شود و موتور داراي دانسيته قدرت بالا مي باشد اين نوع موتور در سرعتها بالا کاربرد دارد حجم موتور کم و نويز نسبت به موتورهاي ديگر کمتر مي باشد عيب اين نوع پيچيده بودن ساخت موتور و قيمت بالاي آن است.

1-3-2- موتورهاي الکتريکي جريان متناوب

جريان ac خصوصيات خوبي دارد از جمله مي تواند در ولتاژهاي بالا به راحتي انتقال يابد و با وجود ترانسفورماتور تبديل مقدار ولتاژ نيز به راحتي انجام مي شود به علت در دسترس بودن اين نوع موتور براي خودرو برقي نيز بيشتر استفاده مي گردد.

مهمترين و پراستفاده ترين موتور ac ، موتور قفسه اي است در اين نوع موتور که اساس آن مانند يک ترانسفورماتور متحرک است وجود جريان در سيم پيچ استاتور باعث القاء جريان در سيم پيچ هسته مي شود بنابراين نيروهاي حاصل از ميدان جريان در هسته باعث چرخش آن و توليد گشتاور مي شود.

مهمترين خصوصيات موتور القائي قفسه اي به شرح زير است :

 • هيچگونه جاروبک يا کوماتاتوري نياز نمي باشد.
 • داراي کمترين تعميرات لازم است .
 • مناسب باري کار در محيط هاي کثيف است .
 • قابليت اطمينان بالا دارد .
 • راندمان بالا دارد.
 • سختي و عمر بالا.
 • هزينه ، وزن ، حجم و ممان اينرسي کم .

ذيلاً در مورد سه نوع موتور جريان متناوب که براي استفاده در خودروي برقي در نظر گرفته شده توضيحات بيشتري داده مي شود.

1- موتورهاي سنکرون يا مغناطيس دائم

در اين نوع موتور دانسيته قدرت بالا است به دليل کنترل جريان و ميدان استاتور، گشتاور بيشتري مي توان توليد کرد جاروبک وجود ندارد و در سرعتهاي بالا و محدوده وسيع سرعت قابل استفاده است .

2- موتورهاي القائي سه فاز

ساخت موتور ساده است اين موتور سبک، مقاوم ، کم حجم ، ارزان و داراي راندمان بالا مي باشد و نيازي به جاروبک ندارد البته براي کنترل سرعت بايد از سيستم کنترل پيچيده اي استفاده نمود و اين سيستم قيمت بالايي خواهد داشت.

3- موتورهاي شار محوري :

اخيراً موتورهاي (Afm,Axial flux motor) يا موتورهاي شار محوري نيز ساخته شده اند که داراي دو مدل استفاده از موتور در داخل چرخ خودرو (whell motor) و يا موتورهاي با دو روتور و يک استاتور به صورتي که موتور به جاي ديفرانسيل خودرو نصب مي شود مي باشند. البته دو موتور اخير نياز به فن آوري بالاتري براي ساخت و استفاده کردن داشته و قيمت بالاتري نيز دارند ولي بازده و عملکرد آنها بهتر از موتورهاي القائي و PMSM معمولي مي باشد دور موتور حداقل 3000 تا 3800 دور مي باشد.

1-4- باتريهاي قابل استفاده در خودرو برقي

ظرفيت و مقدار جريان دو فاکتور مشخصه باتريها هستند ظرفيت مقدار انرژي ذخيره شده در باتري است و به فاکتورهاي زيادي وابسته هستند که مهمترين آنها عبارتند از:

 • سطح يا اندازه فيزيکي صفحاتي که توسط اکتروليت پوشيده مي شوند.
 • وزن و مقدار مواد در صفحات
 • تعداد صفحات و نوع جدا کننده بين آنها
 • مقدار الکتروليت و جرم مخصوص آن
 • سن باتري
 • شرايط سلول – مقدار رسوب در ته سلول
 • دما
 • حد ولتاژ پاييني
 • نرخ دشارژ

ظرفيت باتري برحسب آمپر- ساعت مشخص مي شود جريان مشخصه ديگري باتري است و برحسب آمپر مي باشد مقدار جريان تعيين کننده نرخ انرژي هنگام شارژ يا دشارژ مي باشد بطور مثال براي يک باتري 100 آمپر ساعت با جريان يک آمپر زمان دشارژ 100 ساعت مي شود و اين باتري با جريان 100/C مشخص مي گردد.

شايد تنها ضعف خودرو برقي باتريهاي آن باشد به علت چگالي کم انرژي ذخيره شده در باتري بايد از تعداد زيادي باتري استفاده نمود که وزن خود را افزايش داده انرژي اضافه اي براي حمل اين وزن مصرف مي شود و مسافت پيموده شده در مقايسه با خودروهاي احتراقي کمتر است همچنين شارژر اين باتريها زمان برخواهد بود هزينه بالايي نيز صرف خريد باتريها خواهد شد اگر باتري هاي مناسبي براي خودرو ساخته شود که مشکلات فعلي را نداشته باشد يقيناً خودروهاي با موتور احتراق داخلي کنار گذاشته مي شوند.

انواع باتريهاي شيميايي ساخته مي شوند از جمله باتريهاي سرب اسيدي، نيکل کادميوم، نيکل آهن ، نيکل منگنز ، سديم سولفور و روي برم ، باتريهاي سديم سولفور بيشترين دانسيته انرژي حدود Wh/kg 150 را دارا مي باشد اما قابل انفجار هستند باتريهاي سرب اسيدي کمترين چگالي انرژي در حدود Wh/kg35 را دارا مي باشند اما به علت عمر عملکرد خوب در حدود 750 سيکل شارژ و قابليت اطمينان بالا و قيمت مناسب بيشترين استفاده مي شوند.

و...

  قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه خودروهای برقی برق پایان نامه برق درمورد سیستم انتقال قدرت خودروهای احتراق داخلی سیستم انتقال
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته برق و مخابرات

تعداد مشاهده: 1345 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 141

حجم فایل:3,712 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

21,310 بازدید امروز
145,525 بازدید دیروز
55,528,920 بازدید کل
26,472 فروش موفق
1,666 تعداد کاربران
36,808 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا