پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چکیده :
ارائه مجدد صورتهاي مالي براي بازار، حاوي اطلاعات جديدي است. از ديدگاه سرمايه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهاي مالي فقط بيانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نيست، بلكه نوعي پيش بيني مشكلات آتي براي شركت و مديريت آن نيز محسوب ميشود و موجب سلب اطمينان سرمايه گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و كاهش كيفيت سودهاي گزارش شده ميگردد. تجديد ارائه صورت هاي مالي عاملي است كه ميتواند قابليت اتكاي اطلاعات مالي منتشره را در هاله اي از ابهام قرار دهد.
در این تحقیق به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته شد و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در رابطه با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها است. با توجه به این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و بدین صورت سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد و اين اثرات براي شركتهايي كه بدليل تخلف مالي، ارائه مجدد داشته اند، مشهود تر است.
واژگان کلیدی: ارائه مجدد صورتهای مالی، تامین مالی خارجی، رشد شرکت

فهرست:
عنوان                                                                                                 شماره صفحه
فصل اول : طرح و کلیات تحقیق
مقدمه    2
بیان و طرح مسئله    2
ضرورت و اهمیت تحقیق    7
اهداف تحقیق    8
فرضیه های تحقیق    8
روش تحقیق    9
جامعه آماری و روش نمونه گیری    9
روش گردآوری اطلاعات و داده ها    10
روش تجزیه و تحلیل داده ها    10
محدودیتهای تحقیق    11
تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق    12
ساختار کلی تحقیق    13
   

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه    16
بخش اول : مبانی نظری   
گزارشگری مالی و صورتهای مالی    17
اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی    19
نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی    23
استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها    27
اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری    28
تامین مالی و رشد شرکت    29
خصوصیات کیفی اطلاعات    32
تجدید ارائه صورتهای مالی    35
تعدیلات سنواتی    38
علل تجدید ارائه صورتهای مالی    39
ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی    42
تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی    44
واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی    46
گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی    48
تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت    49
بخش دوم : پیشینه تحقیق
مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور    51
مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور    59
جمع بندی    64
 فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه    66
روش تحقیق    67
نوع تحقیق    68
فرضیه های تحقیق    69
الگوهای پژوهش    69
متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها    72
قلمرو تحقیق    75
قلمرو مکانی تحقیق    75
قلمرو زمانی تحقیق    75
جامعه آماری    75
روش نمونه گیری و حجم نمونه    76
نحوه ی جمع آوری داده های مورد نیاز    77
روش های آماری    77
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق
مقدمه    85
آمار توصیفی    86
آمار استنباطی    89
مدل اول    95
مدل دوم    127
خلاصه فصل    142


  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه    144
خلاصه موضوع    144
نتایج تحقیق    146
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه اول تحقیق    147
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه دوم تحقیق    147
بحث و بررسی تطبیقی یافته های تحقیق    147
موانع و محدودیتهای تحقیق    149
پیشنهادها    150
پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق    150
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    150
منابع    151
پیوست    159
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   مقدمه
ارائه مجدد صورتهاي مالي براي بازار، حاوي اطلاعات جديدي است. از ديدگاه سرمايه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهاي مالي فقط بيانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نيست، بلكه نوعي پيش بيني مشكلات آتي براي شركت و مديريت آن نيز محسوب ميشود و موجب سلب اطمينان سرمايه گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و كاهش كيفيت سودهاي گزارش شده ميگردد. تجديد ارائه صورت هاي مالي عاملي است كه ميتواند قابليت اتكاي اطلاعات مالي منتشره را در هاله اي از ابهام قرار دهد. ارائه مجدد با ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری های شرکت، موجب کاهش در رشد شرکت می شود.
يك استدلال در حمايت از اين بحث اين است كه ارائه مجدد به رابطه قراردادي بين شركت و طرفين خارج از شركت از جمله: مشتريان ، تأمين كنندگان و ... لطمه وارد ميكند و بر جريان وجه نقد شركت نيز اثر منفي مي گذارد، يعني سطح منابع نقدي داخلي موجود را براي سرمايه گذاري كاهش ميدهد .
استدلال ديگر اين است كه ارائه مجدد صورتهاي مالي، توانایی شركت را جهت دسترسی به هزينه هاي پایینتر تأمين مالي خارجي، كاهش ميدهد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )

در اين تحقيق به بررسي اثرات ارائه مجدد حسابداري بر رشد شركت و اجزاي آن شامل رشد تأمين مالي داخلي و خارجي پرداخته شده است.

 
بيان و طرح مسأله‏
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف تهيه صورتهاي مالي به عنوان هسته ي اصلي گزارشگري مالي، اينطور تعريف شده است : «ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيف گسترده ای از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي، مفيد واقع شود».از طرف ديگر در فصل (خصوصيات كيفي اطلاعات مالي) مفاهيم نظري گزارشگري مالي آمده است: استفاده كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مالي (وضعيت و عملكرد مالي) را طي زمان و همچنين با صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مختلف، مقايسه كنند. بدين ترتيب ضرورت دارد آثار مالي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري و در طول زمان براي آن واحد تجاري با ثبات رويه اندازه گيري و ارائه شود و در بين واحدهاي تجاري مختلف نيز هماهنگي رويه در باب اندازه گيري و گزارشگري رعايت گردد. ( ساعی , باقرپور و موسوی ، 1391 )
آنچه از مطالب مزبور مي توان نتيجه گرفت، اين است كه: ((اطلاعات مالي واحدهاي تجاري زماني ميتواند مفيد واقع شود كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سالهاي گذشته همان واحد ، و يا با اطلاعات مشابه ساير واحدهايي كه در آن صنعت فعاليت ميكنند، مقايسه كرد )) اما تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد، تغيير در اصول و روش هاي حسابداري و همچنين پيچيدگي و حجم بالاي معاملات تجاري، گاهی اوقات منجر به بروز اشتباهات يا تخلفاتي در گزارشگري مالي ميشود، كه در نتيجه تجديد ارائه صورتهاي مالي منتشر شده اجتناب ناپذير مي باشد. طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، صورت هاي مالي سنوات گذشته به 2 دليل تغيير در رويه (اصل) حسابداري و اصلاح اشتباهات حسابداري تجديد ارائه مي شوند. اما در اين تحقيق سعی میشود عوامل موثر بر ايجاد ارائه مجدد حسابداري در قالب 2 گروه زير مورد بررسي قرار گیرد.
1. ارائه مجدد صورتهاي مالي ناشي از وجود خطاي اندازه گیری حسابداري
2. ارائه مجدد صورتهاي مالي بدليل وجود تخلف مالي
كه منظور از خطاي اندازه گیری حسابداري همان مواد مذكور ، یعني تغيير در رويه حسابداري و اصلاح اشتباهات مي باشد و تخلف مالي هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالي شركت مانند : بازپرداخت تسهيلات بانكي ، بدهي های مالياتي، بدهي های تأمين اجتماعي، سایر بدهی های با اهمیت و جرایم در نظر گرفته شده است.
از طرف ديگر ، در بخشي ديگر از استانداردهاي حسابداري تاكيد شده است :"صورتهاي مالي بايد در بر گيرنده اقلام مقايسه اي دوره قبل باشد، به جز در مواردي كه يك استاندارد حسابداري نحوه ی عمل ديگري را مجاز يا الزامي كرده باشد ." پس با توجه به الزام ارائه ارقام مقايسه اي و حفظ ثبات رويه از دوره اي به دوره ديگر، همواره انتظار مي رود كه رقم ارائه شده براي هر يك از عناصر مالي در گزارش هاي مالي دوره جاري، با رقم تجديد ارائه شده براي همان دوره در گزارش هاي مالي سال بعد برابر باشد. اما در برخي موارد بنا به عللي كه ذكر شد، اين تساوي بر قرار نيست .
اصلاح اشتباهات رخ داده در صورتهاي مالي، نبايد از طريق منظور كردن آن در سود و زيان سال جاري انجام گيرد، بلكه بايد با ارائه مجدد ارقام صورتهاي مالي سال  يا سالهاي قبل به چنين منظوري دست يافت. در صورت تغيير در رويه حسابداري ارقام سال جاري، بر مبناي رويه جديد منعكس و ارقام مقايسه اي سنوات قبل نيز بر مبناي رويه جديد، ارائه مجدد ميگردد.

  قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی ارائه مجدد صورتهای مالی تامین مالی خارجی رشد شرکت
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 780 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 220

حجم فایل:1,761 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پشتیبانی شما

کد پستی:
9611944376
آدرس دفتر مرکزی:
خراسان،انقلاب مشهد ،پژوهشسرای ولیعصر رضوی
(ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 16)

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

45,193 بازدید امروز
0 بازدید دیروز
25,620,747 بازدید کل
23,754 فروش موفق
1,033 تعداد کاربران
22,095 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا