پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

مطالعات انجام شده در مورد استراتژی­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­های ارزیابی عملكرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش تئوری مبنایی در مرحله کیفی و پس از آن برای تایید یافته ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی پژوهش با توجه به گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی به دست آمده(انسان محور، فرآیند محور، نتیجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژی ها(کد گذاری محوری)، چندین گزاره نظری در این زمینه ارائه شد. پس از فرضیه سازی بر اساس تئوری ارائه شده، نوبت به آزمون فرضیات مورد نظر در جامعه مورد بررسی بود. ابتدا به منظور تاييد و نهايي سازي مدل مفهومي تحقيق حاصل از روش تئوری بنیادی قبل از اجراي آن به صورت پيمايش به تحليل عاملي تايیدي مدل هاي اندازه گيري پرداخته و سپس به منظور بررسي روابط ميان متغيرها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده ‌گردید. در فاز كيفي مهمترين يافته ارائه الگويي جامع براي تعیین استراتژی های ارزیابی عملکرد می باشد كه از دل داده هاي استخراج شده از مصاحبه هاي عميق بدست آمد. اين الگو، گونه های مختلف استراتژی ارزیابی عملکرد در سازمانهای نظارتی را تشريح مي نمايد. در فاز كمي، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، تمامی مدلهای اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد مناسب تشخیص داده شدند. همچنین ضرايب همبستگي بين تمامی استراتژی های ارزیابی عملکرد اعم از استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور، فرایند محور، نتیجه محور و بستر محور و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار به دست آمده اند.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله 2

1-3 دامنه پژوهش 4

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش در این دامنه‌ها 4

1-5 اهميت و ضرورت پژوهش در دامنة موضوعي 4

1-6 اهداف تحقيق 9

1-7 فرضیه‌ها یا سؤالات اصلی تحقیق 9

1-8 روش‌شناسی: 10

1-8-1 روش تحقيق تلفيقي 10

1-9  روش جمع آوری اطلاعات 11

1-10 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 12

1-11روش تجزیه و تحلیل دادهها 12

1-12 تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات تخصصی 14

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد 20

2-2 تعریف مفاهیم 20

2-3 ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد 23

2-4 جایگاه فرایند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد 24

2-5 تاریخچه ارزیابی عملکرد 26

2-5-1 تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان 26

2-5-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 28

2-6 سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن 29

2-7 رویکردهای ارزیابی عملکرد 31

2-7-1 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی 31

2-7-2 سیستم های اندازه گیری عملکرد نوین 32

2-7-3 مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 33

2-8 اندازهگیری عملکرد 34

2-9 شاخصهای عملکرد 34

2-10 مزایای اندازه گیری عملکرد 37

2-11 آیا ما به اندازهگیری نیاز داریم؟ 38

2-12 اساس سیستمهای اندازهگیری عملکرد چیست؟ 38

بخش دوم: سیستمهای ارزیابی عملکرد

2-2 مقدمه 40

2-2-1............................................................... اجزای سیستم 40

2-2-2....................................................... شاخصهای عملکرد مجزا 41

2-2-2-1شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت 41

2-2-2-2شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان 41

2-2-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه 42

2-2-2-4شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری 43

2-2-3.................................. سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت 45

2-2-4............................................ سیستم اندازهگیری عملکرد AMBITE 47

2-2-5........................................................... فرآیند الگوسازی 50

2-2-6........................................... سیستم اندازهگیری عملکرد ECOGRAI 51

2-2-7............................................. سیستم اندازهگیری عملکرد ENAPS 52

2-2-8.............................................................. منشور عملکرد 53

2-2-8-1سهامداران ............................................................... ............................................................... 55

2-2-9.................................. سیستم اندازهگیری عملکرد پرسش نامه عملکرد 57

بخش سوم: مدیریت عملکرد

2-3 مقدمه 58

2-3-1 اساس مدیریت عملکرد 58

2-3-2................................................. پیشینه علمی مدیریت عملکرد 59

2-3-3.................................... رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان 59

2-3-3-1چارچوب مدیریت عملکرد HPMF 59

2-3-3-2سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS) 61

2-3-3-4رویکرد مدیریت عملکرد ORISE 63

بخش چهارم: معرفی مدل­های ارزیابی عملکرد

2-4-1............................................ مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 64

2-4-1 -1 مفاهیم اساسی برتری 64

2-4-1-2چارچوب مدل............................................................... ............................................................... 65

2-4-1-3ساختار مدل............................................................... ............................................................... 66

2-4-2 مدل ارزیابی متوازن (BSC) 67

2-4-2-1نیاز به مدل.............................................................. .............................................................. 67

2-4-2-2توسعه مدل................................................................ ................................................................ 67

2-4-2-3وجوه مدل BSC 69

2-4-3 مدل کاهش استراتژیک هزینهها و بهبود عملکرد (SCR&PI) 69

2-4-3-1نیاز به مدل.............................................................. .............................................................. 69

2-4-3-2کاهش استراتژیک هزینه ها چیست؟ 70

2-4-3-3مدل مفهومی کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد 72

2-4-4................................................... مدل شناخت برتری سازمانی 75

2-4-4-1تعاریف مدل. 76

2-4-4-2موارد کاربرد مدل CED 76

2-4-4-3مدل شناخت................................................................ ................................................................ 77

بخش پنجم: شناخت و بهبود عملکرد در بخش دولتی

2-5-1 درک بهره وری و عملکرد در بخش دولتی 80

2-5-2 بهبود عملکرد به عنوان مفهومی جامع و فراگیر 81

2-5-3 تمرکز بیشتر بر عوامل نا ملموس: بهبود بهره وری از طریق افراد 85

بخش ششم: پیشینه نظری تحقیق

2-6 پیشینه نظری تحقیق: 109

2-6-1 ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت عملکرد ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان در استانهای کشور 109

2-6-2.......................... طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور 109

2-6-3 بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سازمان برنامه و بودجه 110

2-6-4 بررسی رابطه بین نسبت توبین و معیار سود هر سهم (EPS) و ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 110

2-6-5 طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل (شرکتهای تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان) 111

2-6-6...................... ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس 112

2-6-7 طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد مدير در سازمانهاي توليدي - رويكرد تلحيل پوششی داده‌ها DEA. 112

2-6-8 ارائه روشي براي ارزيابي عملكردي معماري سازمان با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن 113

2-6-9 ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد FMADM (موردكاوي: شركتهاي عمل‌آوري آبزيان دريايي در استان بوشهر) 114

2-6-10    ارايه مدلي براي بررسي تأثير بلوغ فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه اي 115

2-6-12 بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست بعد از انقلاب اسلامي وبرنامه ريزي جهت برنامه هاي آتي 116

2-6-13  بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري) 117

2-6-14    ارزيابي عملكرد سازماني با استفاده از رويكردBSC و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد(مطالعه موردي شركت سوشيانت) 118

بخش هفتم: چالش هماهنگی

2-7 مقدمه 121

2-7-1 مفهوم هماهنگی 121

2-7-2..................................................... انواع مدل های هماهنگی 123

2-7-2-1مدل‌ عقلايي 123

2-7-2-2مدل‌ طبيعي................................................................ ................................................................ 125

2-7-2-3مدل‌ تركيبي............................................................... ............................................................... 127

2-7-2-3-1........................................................ نظريه چشم‌انداز1 127

2-7-2-4تركيب نقاط مرجع استراتژيك در مدل تعاملي رقابتي 135

2-7-3................................... مباني فلسفی نظریه ی نقاط مرجع استراتژیک 137

2-7-4................................... مباني منطقی نظریه ی نقاط مرجع استراتژيك 138

2-7-5........................... جمع‌بندی سه دیدگاه در ماتریس نقاط مرجع استراتژيك 143

2-7-6 مقایسه دسته‌بندی هال، اسکات و مورگان 144

بخش هشتم: گونه‌هاي استراتژی ارزيابي عملکرد سازمان

2-8 مقدمه 148

2-8-1.................................................... الگوهاي ارزيابي عملكرد 148

2-8-1-1الگوي ارزيابي ارزش‎هاي رقابتي(رابينز) 148

2-8-1-2الگوي ارزيابي  بالدريچ 149

2-8-1-3الگوي ارزيابي متوازن (کاپلان- نورتون) 150

2-8-1-3الگوهاي ارزيابي عملکرد سايمونز 153

بخش نهم: معرفی جامعه آماری

2-9 معرفی جامعه آماری 157

2-9-1 انواع دستگاههاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران 157

2-9-1-1 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مقننه: 157

2-9-1-1-1‌ ديوان محاسبات کشور: 157

2-9-1-1-2 ‌کميسيون اصل 90 قانون اساسي: 158

2-9-1-2 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مجريه: 160

2-9-1-2-1 وزارت اطلاعات: 161

2-9-1-2-2  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: 161

2-9-1-2-3 وزارت امور اقتصادي و دارايي: 162

2-9-1-3 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه قضاييه: 163

2-9-1-3-1  سازمان بازرسي کل کشور: 163

2-9-1-3-2  ديوان عدالت اداري: 164

‌ 2-9-1-3-3ديوانعالي کشور: 165

2-9-1-3-4 قضات محاکم: 166

2-9-1-4تاریخچه سازمان بازرسی کل 167

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 172

3-2 نوع تحقیق................................................................... ................................................................... 172

3-3 استراتژی پژوهش در فاز اول(کیفی) 173

3 -4مراحل روش‌شناسي نظريه‌ي بنيادي 174

3-4-1 طرح تحقیق.................................................................. .................................................................. 175

3-4-2 جمع‌آوري و مرتب کردن داده ها 176

3-4-3 مرحله‌ي تجزيه و تحليل داده‌ها 176

3-4-4 ارائه نظریه و مقایسه با ادبیات 179

3-5 نمونه تحقیق(حجم و روش نمونه گیری) 180

3-6 روایي تحقيق (كيفي) 181

3-7 روش اجرای پژوهش در فاز دوم(کمّی: پیمایش) 182

3-8 سوالات و فرضیات 183

3-8-1 فرضیات تحقیق 183

3-9 جامعه و نمونه آماری(فاز کمی) 183

3-10 روش جمع آوری اطلاعات(فاز کمّی) 184

3-10-1روايي(اعتبار) ابزارسنجش 187

3-10-2پايايي ابزار سنجش 188

3-11 قلمرو تحقیق. 189

3-11-1قلمرو مکاني تحقيق : 189

3-11-2      قلمرو زماني:........................................................ ........................................................ 189

3-11-3      قلمرو موضوعي تحقيق : 189

3-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمی 189

3-12-1       ضريب همبستگي 190

3-12-2       تجزيه و تحليل واريانس فريدمن 190

3-12-3       مدل معادلات ساختاري 190

3-12-4       ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر 191

3-12-5       مراحل مدل معادلات ساختاري 191

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه فصل 198

4-1-1 مقدمه  200

4-1-2 نمونه تحقيق. 200

4-1-3 مراحل تجزيه و تحليل اطلاعات 200

4-1-3-1      گام اول: كدگذاري باز 201

4-1-3-2. گام دوم: كدگذاري محوري 213

4-1-3-2-1مقوله محوري............................................................ ............................................................ 213

4-1-3-2-2شرايط علّي.............................................................. .............................................................. 214

4-1-3-2-3زمينه يا بستر حاكم 215

4-1-3-2-4شرايط مداخله‌گر 215

4-1-3-2-5استراتژیها، كنش / كنش متقابل 216

4-1-3-2-6پيامدها و نتايج 217

4-1-3-3       گام سوم: مرحله كدگذاري انتخابي (نظريه‌پردازي) 218

4-1-3-4      مقايسه تئوري ارائه شده با ادبيات موضوع 219

4-1-3-4-1شرايط علّي: رویکرد ارزیابی 221

4-1-3-4-2مقوله محوري: ارزیابی عملکرد 224

4-1-3-4-2-1 شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت 225

4-1-3-4-2 -2 شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان 225

4-1-3-4-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه 226

4-1-3-4-2-4 شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری 227

4-1-3-4-3زمينه (بستر حاكم): بستر ارزیابی 228

4-1-3-4-4شرايط مداخله‌گر: عوامل سازمانی 229

4-1-3-4-5استراتژیها: استراتژی(الگو) های ارزیابی 229

4-1-3-4-6پيامدها: کارآیی و اثربخشی 235

4-1-4 جمع‌بندي و ارائه الگو 236

4-2-1 مقدمه 240

4-2-2 آمار توصيفي. 241

4-2-2-1 جنسیت 241

4-2-2-2 سطح تحصيلات 242

4-2-2-3 سابقه کار 243

4-2-3 مدلسازي معادلات ساختاري(تحليل عاملي تاييدي) 244

4-2-3-1مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي 244

4-2مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي 246

4-2-3-3-مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد نتیجه محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي 248

4-3-2-4     مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي 249

4-2-3-5مدل اندازه گيري عملکرد سازمانی با استفاده از تحليل عاملي تاييدي 250

4-2-4 آزمون فرضيه هاي تحقيق 252

4-2-5 آزمون تحليل واريانس فريدمن 255

4-2-5-1      آزمون فرضيه:. 255

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1 مقدمه:  258

5-2 مروری بر طرح پژوهش 258

5-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات 259

5-3-1 تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی 259

5-3-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمّی 262

5-3-2-1      آزمون فرضيه هاي تحقيق 263

5-4 ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد با عملکرد کل سازمان و سایر نقش های منابع انسانی 264

5-5 ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی بر اساس نگرش ترکیبی 268

5-5-1 نگرش نظري به رابطه بين استراتژي‌ارزیابی عملکرد منابع انساني و عملكرد سازمان 268

5-5-2 نگرش تجربي به رابطه بين استراتژي‌ ارزیابی عملکرد منابع انساني و عملكرد سازمان 269

5-5-3 هماهنگي دروني و بيروني زيرسيستم ارزيابي عملكرد 269

5-5-4 رابطة بين استراتژي ارزیابی عملکرد و استراتژي سازمان 269

5-5-5 تناسب استراتژی های ارزیابی عملکرد با فرهنگ سازمان 270

5-5-6 راهبردهاي ارزیابی عملکرد سازمان 271

5-5-6-1      روش مبتنی بر فرآیندهای درونی 271

5-5-6-2      روش مبتنی بر رقابت 271

5-5-6-3      روش مبتنی بر تامین منابع 271

5-5-6-4      روش مبتنی بر تامین هدف (روش مبتنی بر تامین رضایت ذی نفعان) 271

5-6 سازگاري الگوی پیشنهادی پژوهش  با مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت 273

5-7يافته هاي اين تحقيق 274

5-8 محدویت های تحقیق 275

5-9 پيشنهادات  تحقيق حاضر 275

5-10 نتیجه گیری. 276

5-11 چالشهای پیاده سازی الگوی پیشنهادی 276

5-12 بحثهای آینده در باب ارزیابی عملکرد در بخش دولتی 279

منابع و مأخذ 281

 

 

 

فهرست جدوال

جدول1-1: تعیین نوع تحقیق حاضر 11

جدول شماره1-2 : جامعه آماری در دو فاز کیفی و کمی 12

جدول2-1: تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف 33

جدول2-2. اطلاعاتی که می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود. 36

جدول2-3: اطلاعاتی که می بایست درباره داده های ارزیابی عملکرد ذخیره شود. 37

جدول 2-4. شاخص های زمان ارائه شده توسط آزون و همکاران او 42

جدول 2-5. خصوصیات انواع الگوسازی 50

جدول 2-6 مقايسه ارزيابي عملكرد مديريت مدار و شهروندمدار 101

جدول2-7:اصول رفتار انتخاب استراتژيک 128

جدول 2-8-ديدگاه‌هاي نظري:  ابعاد و منابع انتخاب شده 133

جدول 2-9مقايسه ويژگي‌هاي سه مدل هماهنگي استراتژيك 136

جدول 2-10 جامعه شناسی تغییرات تدریجی و بنیادی(بارل و مورگان،1383) 137

جدول 2-12 : چهار پارادایم برای تحلیل نظریه های اجتماعی و مکاتب انسانی(بارل و مورگان، 1384 ) 139

جدول 2-12 خلاصه ويژگي‌هاي نظام‌هاي ارزيابي تشخيصي 154

جدول13-2تمايز ميان متغيرهاي كليدي عملكرد و عدم قطعيت‌هاي راهبردي 155

جدول2-14خلاصه ويژگي‌هاي نظام‌هاي ارزيابي تعاملي 156

جدول 3-1. فرايند ساختن نظريه بنیادی 175

جدول 3-2.  تناظر معيارهاي ارزیابی پژوهش كمّي و پژوهش کیفی 181

جدول شماره 3-3: متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر كدام 186

جدول شماره 3-4: پايايي مقياس استراتژی های ارزیابی عملکرد 189

جدول شماره 3-5 پايايي مقياس عملکرد سازمانی 189

جدول 4-1. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه انتخابی 200

جدول 4-2 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با مورد A 201

جدول 4-3 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردB 202

جدول 4-4 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردC 203

جدول 4-5 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردD 203

جدول 4-6 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردE 204

جدول 4-7 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردF 204

جدول 4-8 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردG 205

جدول 4-9 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردH 206

جدول 4-10 . تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردI 206

جدول 4-11. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردJ 207

جدول 4-12. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردK 208

جدول 4-13. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردL 208

جدول 4-14. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردK 209

جدول 4-15. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردK 209

جدول 4-16. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردO 210

جدول 4-17. تحليل نكات كليدي مصاحبه  با موردP 210

جدول 4-18. مفاهيم و كدهاي باز زيرمجموعه هر مفهوم 211

جدول 4-19. مقایسه تئوری ارائه شده با ادبیات موضوع 220

جدول 4-20.  تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف 223

جدول 4-21. شاخص های زمان ارائه شده توسط آزون و همکاران 226

جدول 4-22: مدل تحلیلی تحقیق 237

جدول 4-23: فرایند دستیابی به مفهوم کیفیت 238

جدول شماره 4-24 توزيع فراوني مربوط به جنسیت 241

جدول شماره 4-25 توزيع فراواني مربوط به سطح تحصيلات 242

جدول شماره 4-26 توزيع فراواني مربوط به سابقه کار 243

جدول شماره 4- 27. ضرايب همبستگي اسپيرمن ميان متغير هاي تحقيق 253

جدول 4-28. نتايج اجراي مدل ساختاري ميان متغيرهاي مدل مفهومي تحقيق 255

جدول شماره 4-29: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي  استراتژی های ارزیابی عملکرد موثر بر عملکرد سازمانی 256

جدول شماره 4-30: معني داري آزمون فريدمن 256

جدول5-1:هماهنگی استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی 272

 

 

 

فهرست اشکال

 شکل 2-1. عناصر عملکرد 24

شکل 2-2. چرخه مدیریت عملکرد 25

شکل2-3 دو مدل چرخه عملکرد 26

شکل 2-4: چرخه بازخور پایه 39

شکل 2-5. چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 40

شکل 2-6. مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی 48

شکل 2-7 :چارچوب ارزیابی عملکرد AMBITE 49

شکل 2-8. چارچوب منشور عملکرد 54

شکل 2-9:  ارتباط دیدگاه ها 56

شکل 2-10. چارچوب مدیریت عملکرد در یک سازمان HPMF 61

شکل2-11. نظام ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS) 62

شکل 2-13. طرح شماتیک مدل EFQM 66

شکل 2-14. ساختار مدل EFQM 67

شکل 2-15. چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن 69

شکل2-16. حوزه های تحت پوش رویکرد کاهش استراتژیک هزینه ها 71

شکل 2-17. مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد 72

شکل2-18. کاهش هزینه ها 73

شکل 2-19.  مدیریت زنجیره تأمین 74

شکل 2-20:ساختار سازمانی 74

شکل 2-21. ممیزی مدیریت و عملیات 75

شکل2-22: مدل شناخت برتری سازمان 77

شکل 2-23.بهبود بهره وری بخش دولتی (هالذر و کالاهان 1998 83

شکل2-24. بهبود بهره وری و عملکرد: دیدگاه مدیریت بهره ور(هولتزر،2004) 89

شکل شماره 4-1 نمودار فراوني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 241

شکل شماره 4-2 نمودار فراوني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 242

شکل شمار4-3  نمودار فراوني مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان 244

شکل شماره 4-4 يادآوري مدل مفهومي تحقيق 252

شکل 5-1: ساز و کار ارتباط گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد با عملکرد کل سازمان و نقشهای منابع انسانی 264

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 ‌دامنه‌های گوناگون مورد مطالعه در پژوهش 4

نمودار 1-2: فرایند اجرای تحقیق(کرسول و پلانو کلارک،2007؛111) 10

مودار 1-3. مراحل اجرای تحقیق 13

نمودار2-1: سطوح هماهنگي 123

نمودار2-2 :الگوي عقلايي تدوين استراتژي سازمان 124

نمودار2-3: طيف تفکر در موضوعات مديريت (عقلايي تا طبيعي) 126

نمودار2-4:چارچوب مدل‌هاي طبيعي 126

نمودار2-5:تعاملهاي رقابتي: ديدگاه تركيبي از نظريه چشم‌انداز 129

نمودار2-6: الگوهای نظريه هاي غالب و سرآمدان نظريه پردازان در چهار دوره زماني براساس دیدگاه اسکات(اسکات،1380 : 144) 138

نمودار2-7:الگوي اثربخشي و مجموعه اي از ارزش ها از ديدگاه ريچارد اچ. هال 140

نمودار 2-8 ترسيم نقاط مرجع استراتژيك 145

نمودار 2-9. تطبيق سه طيف ديدگاه عقلايي/‌طبيعي؛ نگرش عيني‌گرا/ ذهني‌گرا؛ و توجه به داخل/‌خارج‌؛ 145

نمودار 2-10.تطبيق سه طيف نوع سيستم بسته/ باز؛ تغييرات تدريجي/ بنيادي؛ و ميزان كنترل شديد/ كم؛ 147

نمودار 2-11 الگوی ارزيابی ارزش‎هاي رقابتي (رابينز) 149

نمودار 2-12 الگوی  استنتاجي ارزيابی  بالدريچ 150

نمودار 2-13 الگوي ارزيابي متوازن كاپلان و نورتون 150

نمودار2-14  نظام ارزيابي تعاملي 155

نمودار 3-1. مراحل روش تلفیقی اکتشافی منبع: کرسول و پلانوکلارک، 2007: 111 173

نمودار3-2  ارتباط مراحل جمع‌آوري، مرتب كردن و تحليل داده‌ها در نظريه بنیادی: ذکایی(1381 :  62) 178

نمودار 4-1 . الگوي پاراديم در كدگذاري محوري منبع: كرسول، 2005: 401 213

نمودار 4-2. مقوله محوري و مفاهيم مرتبط با آن 214

نمودار 4-3. شرایط علّی 214

نمودار 4-4. زمينه يا بستر حاكم 215

نمودار 4-5 شرايط مداخله‌گر 216

نمودار 4-6. استراتژیها 216

نمودار 4-7. پیامدها 217

نمودار 4-8 الگوی پارادایم در کدگذاری محوری 217

نمودار 4-9 گونه شناسی استراتژی های ارزیابی عملکرد سازمانی 218

نمودار 4-10 الگوی ارزيابی ارزش‎هاي رقابتي (رابينز) 230

نمودار4 -11 الگوی  استنتاجي ارزيابی  بالدريچ 231

نمودار 4-12 مدل مفهومی تحقیق 236

نمودار 4-13 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور در حالت استاندارد 245

نمودار 4-14مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور در حالت معناداري 246

نمودار 4-15.مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور در حالت استاندارد 247

نمودار 4-16. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور در حالت معناداري 247

نمودار 4-17. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور در حالت استاندارد 248

نمودار 4-18. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد نتیجه محور در حالت معناداري 249

نمودار 4-19. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور در حالت استاندارد 250

نمودار 4-20 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور در حالت معناداري 250

نمودار 4-21 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور در حالت استاندارد 251

نمودار 4-22. مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی در حالت معناداري 252

نمودار4-23 خروجي آزمون رابطه علي ميان متغيرهاي تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل در حالت استاندارد 254

نمودار 4-24 خروجي آزمون رابطه علي ميان متغيرهاي تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل در حالت معني داري 254

نمودار 5-1. فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی 260

نمودار 5-2. الگوی برآمده از تئوری بنیادی 260

نمودار5-3 گونه شناسی استراتژی های ارزیابی عملکرد. 261

نمودار5-4: سازگاري الگوی پیشنهادی پژوهش  با مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت 274 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی ارائه الگوی انواع استراتژی¬های ارزیابی عملكرد برای سازمان¬های نظارتی جمهوری اسلامی ایران
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 1296 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 360

حجم فایل:2,520 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

38,377 بازدید امروز
74,438 بازدید دیروز
45,922,651 بازدید کل
25,896 فروش موفق
1,535 تعداد کاربران
36,830 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا