پایان نامه بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند  ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .

این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه                       رضایت شغلی JDI (اسمیت ، کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون  T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد :  تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی(  ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار  ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد . بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

واژه های کلیدی :

رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، پرستاران ، بیمارستان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 3

1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها. 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه

2-2- رضایت شغلی

2-3- تعریف شغل. 11

2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی. 12

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل. 13

2-6- تعریف رضایت شغلی. 14

2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی. 15

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی. 18

2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی. 22

عنوان                                                                                                                 صفحه

2-10- کیفیت زندگی کاری. 24

2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی. 25

2-12- افزایش رضایت شغلی. 25

2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی. 27

2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 27

2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان. 28

2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی. 28

2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی. 29

2-18-تعاریف تعهد سازمانی. 33

2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی. 35

2-20- انواع تعهد. 37

2-21- انواع تعهد سازمانی. 37

2-22- اهمیت تعهد سازمانی. 38

2-23- جوانب تعهد سازمانی. 38

2-24- حوزه های تعهد سازمانی. 39

2-25- نظریه های تعهد سازمانی. 45

2-26- توسعه منابع انسانی. 52

2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد. 53

عنوان                                                                                                                 صفحه

2-28- رضایت شغلی و بهره­وری. 53

2-29- نقش تعهد در بهره­وری کارکنان. 54

2-30- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق. 55

2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی

2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش پژوهش. 62

3-3- جامعه آماری پژوهش. 62

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری. 62

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات. 64

3-6- روایی وپایایی ابزار. 64

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. 65

3-8- ملاحظات اخلاقی. 65

فصل چهارم : نتایج پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- داده های توصیفی ..................................................................................................................................67

4-3- یافته های توصیفی

عنوان                                                                                                                 صفحه

4-4- یافته های ا ستنباطی................................................................................................................................68

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه یافته ها و نتایج...........................................................................................................................69

5-3- تحلیل نتایج پژوهش...............................................................................................................................71

5-4- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................72

5-5- محدودیتهای حقیق.................................................................................................................................73

5-6- پیشنهادات کاربردی.................................................................................................................................74

5-7- پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................................75

فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................76

فهرست منابع انگلیسی.......................................................................................................................................77

پیوستها

چکیده انگلیسی

طرح روی جلد انگلیسی

پرسشنامه                                   

                                                                                                                                            

 

فهرست جداول

جداول                                                                                                                    صفحه

4-1- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک بخش محل خدمت.

 4-2- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک جنسیت.

 4-3- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سنوات خدمت.

 4-4- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تحصیلات.

 4-5- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سمت  

 4-6- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک نوع استخدام.

4-7- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت مسکن.

 4-8- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تاهل  

4-9- توزیع فراوانی تعهد سازمانی .

4-10- توزیع فراوانی رضایت شغلی .

4-11- توصیف تعهد سازمانی پرستاران.

4-12- توصیف مولفه های رضایت شغلی.

4-13- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه تعهد سازمانی   

4-14- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت شغلی.

4-15- رابطه بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4-16- رابطه بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی.

4-17- رابطه بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی.

4-18- رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی.

 

جداول                                                                                                                    صفحه

4-19- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با بخش محل خدمت.

4-20- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با بخش محل خدمت  

4-21- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سمت.

4-22- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سمت.

4-23- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سنوات خدمت.

4-24- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سنوات خدمت.

4-25- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با نوع استخدام.

4-26- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با نوع استخدام.

4-27- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت مسکن.

4-28- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت مسکن.

4-29- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با جنسیت.

4-30- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با جنسیت.

4-31- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی .

4-32- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی  

4-33- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.

4-34- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.

 4-35- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با شغل فعلی.

4-36- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با شغل فعلی.

 

 

فهرست شکل ها

شکل                                                        صفحه

شکل 2-1- رابطه عوامل انسانی و رضایت شغلی .

شکل 2-2- عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی  

شکل 2-3- عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی.

شکل 2-4- عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی.

                                                                                                                                                                                   قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: رضایت شغلی تعهد سازمانی پرستاران بیمارستا دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 4081 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:1,545 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

    گارانتی بازگشت وجه
    ثبت در ساماندهی

فروشگاه اینترنتی در 5 دقیقه بسازید!

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

واتساپ و تلگرام6648 492 930 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

12,722 بازدید امروز
24,429 بازدید دیروز
45,328,453 بازدید کل
25,777 فروش موفق
1,529 تعداد کاربران
36,751 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل