دانلود تحقیق شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

   این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


عنوان                                                               شماره صفحه

 

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                                            15

پیش گفتار                                                                                                         17

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها                 18

هدف و دامنه کاربرد                                                                                           18

مراجع الزامی                                                                                                      18

تعاریف و اصطلاحات                                                                                         21

نقیصه                                                                                                                21

رفتار چقرمه                                                                                                       21

رفتار شكننده                                                                                                      21

قطر خارجی اسمی ، dn                                                                                       22

قطر خارجی متوسط                                                                                  22

حداقل قطر خارجی متوسط                                                                 22

ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    22                                                                   

دو پهنی                                                                                                             22

ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    24

حداقل ضخامت جداره،                                                                         23

حداکثر ضخامت جداره،                                                                       23       

ضخامت متوسط جداره،                                                                                23                  

ضخامت اسمی جداره                                                                                    23

حداکثر فشار کاری مجاز                                                                              23

فشار اسمی، PN                                                                                                            23

حد پایین اطمینان                                                                                                  23

حداقل استحکام موردنیاز MRS                                                                           24

ضریب طراحی C                                                                                               24

نسبت ابعاد استانداردSDR                                                                                   24                    

تنش هیدرواستاتیک                                                                                               25

مواد اولیه                                                                                                            25

ویژگی های مواد اولیه                                                                                           25 

دسته بندی مواد اولیه                                                                                              25

وضعیت ظاهری                                                                                                    26

ابعاد و رواداری ابعاد لوله                                                                                        27

رواداری ابعاد                                                                                                        27       

طول لوله                                                                                                              27

جدول                                                                                                                 28

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله                                                                    33

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف                                                                       33

آزمون فشارترکیدگی                                                                                           34

تجدید نظر                                                                                                          34

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                    35     

 مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار                                                                                                           35

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                     36     

 مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد                                                                                             36

مراجع الزامی                                                                                                       36

اصطلاحات و تعاریف                                                                                           38     

مواد پلی اتیلنی                                                                                                     38

دوده                                                                                                                  38

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس                                            39

حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس                                                                  39

حداقل استحکام مورد نیاز                                                                                        39

ضریب طراحی                                                                                                    39

تنش طراحی                                                                                                       40

دسته بندی                                                                                                          40

جدول                                                                                                                41

ویژگی هاي مواد اولیه                                                                                          42

چگالی                                                                                                               42

نرخ جریان مذاب                                                                                                            43

درصد پراکندگی و توزیع دوده                                                                             44

درصد وزنی                                                                                                        44

پراکندگی دوده                                                                                                   44

توزیع دوده                                                                                                         44

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی                             44

پایداری حرارتی                                                                                                  45

پیش گفتار                                                                                                          46

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری               47

 ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                             47

مراجع الزامی                                                                                                       49

اصطلاحات و تعاریف                                                                                           47

کلیات                                                                                                                 48

تهیه نمونه ها                                                                                                        48

شرایط تثبیت آزمونه                                                                                             48

اندازه گیری ضخامت دیواره                                                                                 48

وسیله اندازه گیری                                                                                               48

روش اندازه گیری                                                                                                48

محاسبات                                                                                                            48

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)                                                                49

وسیله اندازه گیری                                                                                               49

روش اندازه گیری                                                                                                49

 اندازه گیری دو پهنی                                                                                           50

وسیله اندازه گیری                                                                                               50

روش کار                                                                                                           50

اندازه گیری طول لوله                                                                                           52

وسیله اندازه گیری                                                                                               50

روش اندازه گیری                                                                                                50

گزارش نتایج                                                                                                      51

گزارش آزمون                                                                                                    51

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              52

مقدار دوده - روش آزمون

پیش گفتار                                                                                                          52

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              53

 مقدار دوده - روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            53

مراجع الزامی                                                                                                       53

وسایل مورد نیاز                                                                                                   54

کوره الکتریکی                                                                                                   54

در پوش                                                                                                              54

ظرف احتراق                                                                                                        54 

ترموکوپل آهن – کنستانتین                                                                                  54

جریان سنج                                                                                                         55

تله                                                                                                                     55

لوله خشک کن                                                                                                   55

دسیگاتور                                                                                                            55

چراغ بونسن                                                                                                        55

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده                                                                                   55

معرفهای شیمیایی ومواد لازم                                                                                 55      

روش آزمون                                                                                                        56

اندازه گیری مقدار خاکستر                                                                                   57

محاسبات                                                                                                            58

پیش گفتار                                                                                                          59

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری             60

 بازگشت حرارتی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            60

مراجع الزامی                                                                                                       60

اصطلاحات و تعاریف                                                                                            61

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             61

وسایل مورد نیاز                                                                                                   62

آزمونه ها                                                                                                            62

آماده سازی                                                                                                        62

روش آزمون                                                                                                        62

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             62 

وسایل مورد نیاز                                                                                                   62

آزمونه ها                                                                                                            63

آماده سازی                                                                                                        63

روش آزمون                                                                                                        63

بیان نتایج                                                                                                            64

گزارش آزمون                                                                                                    64

پیش گفتار                                                                                                          66

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی                      67

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون                                   

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            67

مراجع الزامی                                                                                                       67

اصطلاحات و تعاریف                                                                                          68

اساس آزمون                                                                                                       68

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون                                                                              69

وسایل                                                                                                                70

درپوشهای انتهایی                                                                                                70      

پایه یا آویز                                                                                                        71

مخزن                                                                                                                71      

وسیله ایجاد فشار                                                                                                 72      

دماسنج                                                                                                              72

زمان سنج                                                                                                           72

ضخامت سنج                                                                                                     73      

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی                                                               73

تهیه آزمونه ها                                                                                                     73

نمونه برداری                                                                                                      73

طول آزاد آزمونه ها(10)                                                                                      73

تعداد آزمونه ها                                                                                                   74

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون                                                              74

کالیبراسیون دستگاه                                                                                             74

محاسبه فشار آزمون                                                                                             74                  

آماده سازی آزمونه ها                                                                                          74      

روش کار                                                                                                           75

گزارش آزمون                                                                                                     76

آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون                   78

پیش گفتار                                                                                                          78

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی                                               79

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            79

هدف ازتدوین این استاندارد                                                                                   79

چگالی وچگالی نسبی                                                                                          80

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد                                             80

مراجع الزامی                                                                                                       80

اصطلاحات و تعاریف                                                                                          81

چگالی Pt                                                                                    81

چگالی نسبی                                                                                                       81

جدول                                                                                                                82

تعداد آزمونه                                                                                                        82

آماده سازی آزمونه                                                                                              82

روش های آزمون                                                                                                 83

روش الف                                                                                                           83

روش ب                                                                                                                        86

روش ج                                                                                                              87

روش د                                                                                                               90

گزارش آزمون                                                                                                    96

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی                         97

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پیش گفتار                                                                                                          97

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی                                 98

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            98

وسایل مورد نیاز                                                                                                   98

بیان نتایج                                                                                                            98

روش كار                                                                                                           98

روش الف                                                                                                           99

روش ب                                                                                                                        100

گزارش آزمون                                                                                                    100

پیش گفتار                                                                                                          101

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت                     102

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون                  

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            102

مراجع الزامی                                                                                                       102

اصطلاحات و تعاریف                                                                                          103

اهمیت آزمون                                                                                                      104

وسایل مورد نیاز آزمون                                                                                         104

 قالب                                                                                                                104

دستگاه شیارزن                                                                                                   105

نگهدارنده آزمونه                                                                                                 105

لوله آزمایش                                                                                                      105

حمام با دمای ثابت                                                                                              105

ورق آلومینیوم                                                                                                    105

چوب پنبه                                                                                                          105

سینی                                                                                                                 105

زار انتقال                                                                                                           106

گیره                                                                                                                  106                                

مواد لازم                                                                                                            106

تهیه آزمونه                                                                                                         106

روش آزمون                                                                                                        107

گزارش آزمون                                                                                                    108

جدول                                                                                                                109

منابع                                                                                                                   110                             قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)
دسته بندی: گزارش های کار » شیمی

تعداد مشاهده: 1233 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:284 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

23,562 بازدید امروز
145,525 بازدید دیروز
55,531,172 بازدید کل
26,472 فروش موفق
1,666 تعداد کاربران
36,808 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا