پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی و افسرده

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای اجرایی تاثیرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد. بدین منظور از روش نمونه گیری در دسترس که شامل 30 بیمار اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریش (15 زن ، 15 مرد) و 30 بیمار افسرده اساسی بدون علائم روانپریشی (15 زن، 15 مرد) و 40 نفر آزمودنی بهنجار (20 زن، 20 مرد) از بیمارستان اعصاب و روان دکتر محرری شهر شیراز انتخاب شدند و بر اساس متغیرهای سن و جنس و تحصیلات همسان سازی شدند. عملکردهای اجرایی آزمودنی ها به وسیله آزمون های دسته بندی ویسکانسین، آزمون کلمه و رنگ استروپ، پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون مهک مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون F یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد در آزمون ویسکانسین بین بیماران اسکیزوفرنیا علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در آزمون کلمه و رنگ استروب بین عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار در زمان واکنش تفاوت وجود داشت همچنین بین آزمودنیهای زن و مرد در آزمونهای استروپ و وسیکانسین تفاوت معناداری وجود نداشت و نیز نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که عامل تحصیلات و سن تاثیری درمقیاس عملکرد اجرایی نداشتند ولی نتایج نشان داد عامل تغییرات هوش مرضی بر روی عملکرد گروه ها تاثیر دارد ولی به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده باشد.

نتیجه گیری: به طور کلی آسیب بیشتر عملکردهای اجرایی در آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین و آزمون کلمه و رنگ استروپ با استعداد روان پریشی مرتبط می باشد و همچنین جنسیت تاَثیری در عملکرد اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار ندارد.

کلید واژه ها : عملکردهای اجرایی ،اسکیزوفرن بدون علائم روانپریشی ،افسردگی بدون علائم روانپریشی،آزمون جورکردن کارتهای ویسکانسین،ازمون کلمه و رنگ استروپ 

 

فهرست مطالب

عنوان 

  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه.............................................. 1

1-2بيان مسئله......................................... 3

1-3تعریف مفاهیم....................................... 4

1-3-1اسکیزوفرنی....................................... 4

1-3-2افسردگی اساسی.................................... 4

1-3-3علایم روان پریشی.................................. 4

1-3-4عملکرد اجرایی.................................... 4

1-4تعریف عملیاتی...................................... 5

1-5 اهمیت تحقیق....................................... 5

1-6 اهداف تحقیق....................................... 6

1-6-1اهداف عملی....................................... 6

1-6-2 اهداف کاربردی................................... 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2تاریخچه.............................................. 8

2-1اسکیزوفرنیا........................................ 8

2-2افسردگی اساسیMDD.................................. 9

2-3عملکرد اجرایی..................................... 10

2-4 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST ............. 12

2-5 آزمون رنگ وکلمه استروپ........................... 14

2-6 نتایجی از عوامل مؤثر بر آزمونهای ویسکانسین و استروپ 15

2-6-1جنس............................................. 15

2-6-2 سن و تحصیلات.................................... 15

2-6-3 هوش............................................ 16

2-7 پیشینه تحقیقات آزمون ویسکانسین در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی................................................ 16

2-8 پیشینه تحقیقات آزمون کلمه و رنگ استروپ در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی........................................ 19

2-9- جمع بندی کلی از یافته های پژوهش انجام شده....... 21

3-9 فرضیه تحقیق......................................................................................................................................................23

فصل سوم: روش تحقیق

3 چارچوب روش تحقیق................................... 25

3-1مقدمه............................................. 25

3-2 نوع روش تحقیق.................................... 25

3-3 جامعه آماری...................................... 25

3-4 گروه نمونه و روش نمونه گیری...................... 25

3-5 ابزار پژوهش...................................... 25

3-5-1پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) : ................ 26

3-5-2 آزمون مهک...................................... 27

3-5-3 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST : ........... 28

3-5-4 آزمون رنگ و کلمه استروپ........................ 29

3-6 روش اجرا......................................... 30

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................... 30

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1مقدمه............................................. 32

4-2 توصیف داده ها.................................... 32

4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.................... 32

4-2-2 توصیف متغیر هوش پیش مرضی....................... 35

4-2-3 توصیف متغیر سلامت عمومی......................... 37

4-3 تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی................ 39

4-3-1 فرضیه اول پژوهش................................ 43

4-3-2 فرضیه دوم پژوهش................................ 43

4-3-3 فرضیه سوم پژوهش................................ 43

4-3-4 فرضیه چهارم پژوهش.............................. 43

4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش............................... 45

4-3-6 فرضیه ششم پژوهش................................ 45

4-3-7 فرضیه هفتم پژوهش............................... 45

4-3-8 فرضیه هشتم پژوهش............................... 45

یافته های اضافی...................................... 46

بررسی همبستگی بین متغیرها............................ 46

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه................................................ 50

5-1 بحث و نتیجه گیری................................. 52

5-2 محدودیتهای پژوهش................................. 58

5-3پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی.................... 58

5-3-1 پیشنهادهای اجرایی.............................. 58

5-3-2 پیشنهادهای کاربردی............................. 58

منابع فارسی ولاتین.................................... 61

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول4-1. فراوانی و درصد توزیع سن در سه گروه بیمار ان اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و بهنجار............................... 33

جدول 4-2. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر سن................................ 33

جدول 4-3. آزمون تعقیبی جهت سن........................ 34

جدول4-4. فراوانی و درصد توزیع تحصیلات در سه گروه بیماران اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و بهنجار............................... 34

جدول4-5. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر تحصیلات............................ 35

جدول 4-6. آزمون تعقیبی جهت تحصیلات.................... 35

جدول4-7. فراوانی و درصد توزیع هوش پیش مرضی در سه گروه بیماران اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و بهنجار.................... 36

جدول 4-8. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر هوش پیش مرضی...................... 36

جدول 4-9. آزمون تعقیبی جهت هوش پیش مرضی.............. 37

جدول4-10. آمارههای توصیفی متغیر سلامت عمومی........... 37

جدول 4-11. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر سلامت عمومی........................ 38

جدول 4-12. آزمون تعقیبی جهت سلامت عمومی............... 38

جدول4-13. آمارهای توصیفی متغیرهای علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی.......................... 39

4-14. میانگین و انحراف استاندارد گروهای بیمار و افراد بهنجار در زیر مقیاسهای متغیر عملکرداجرایی...................... 40

4-15. میانگین و انحراف استاندارد گروهها به تفکیک زنان و مردان در زیر مقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی..................... 40

4-16. میانگین و انحراف استاندارد دو گروه زنان و مردان در زیر مقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی......................... 41

جدول 4-17. جدول نتایج تحلیل واریانس چند متغیره....... 42

جدول 4-18. نتایج تحلیل واریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در گروه های بیمار و افراد بهنجار.......... 42

جدول 4-19. نتایج تحلیل و اریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه زنان و مردان.................. 44

جدول 4-20. آزمون تعقیبی جهت آزمون کلمه و رنگ استروب (اثراستروپ؛ هزارم ثانیه)......................................... 44

جدول 4-21. ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و داده های جمعیت شناختی در گروه اسکیزوفرن..................................................... 46

جدول4-22.ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و داده های جمعیت شناختی درگروه افسردگی اساسی..................................................... 47

جدول4-23. ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و داده های جمعیت شناختی در گروه بهنجار..................................................... 48

 

فهرست شکل

عنوان

صفحه

شکل 2-1 تصویر لوب پیشانی جایگاه ضروری در عملکرد اجرایی 11 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: عملکردهای اجرایی اسکیزوفرن بدون علائم روانپریشی افسردگی بدون علائم روانپریشی آزمون جورکردن کارتهای ویسکانسین ازمون کلمه و رنگ استروپ دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مب
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 1062 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:3,732 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

17,807 بازدید امروز
145,525 بازدید دیروز
55,525,417 بازدید کل
26,472 فروش موفق
1,666 تعداد کاربران
36,808 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا