اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

دانلود مقاله بررسی اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي


این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

خلاصه و فهرست کلی:

مقدمه:

در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود ۸۰ درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند ( به نقل از لرنر، ۱۹۹۷ ). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد ( لرنر، ۱۹۹۷ ). کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است.


فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ۲

۱ـ بیان مسأله ۶

۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله ۱۳

۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش ۱۵

۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها ۱۸

خلاصه ۲۰

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات

بخش اول: مبانی نظری ۲۲

۱ـ تعریف اختلالهای یادگیری ۲۲

۲ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ۳۰

۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ۳۰

۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ۳۳

۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ۴۳

۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون) ۴۴

۳ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR 44

۱) اختلال خواندن ۴۵

۲) اختلال در ریاضیات ۴۶

۳) اختلال بیان نوشتاری ۴۸

۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS) 49

۴ـ تعریف خواندن ۵۰

۵ـ تحول خواندن ۵۵

۶ـ مدل های خواندن ۵۶

۱) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ۵۶

۲) مدل تعاملی جبرانی ۵۷

۳) مدل پیوندگرایی ۵۹

۴) مدل آوایی ۶۱

۵) مدل ببین و بگو ۶۳

۶) مدل تعادل خواندن بیکر ۶۳

۷ـ نارساخوانی ۷۰

۱) تعریف نارساخوانی ۷۰

۲) نشانه های بالینی نارساخوانی ۷۵

۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی ۸۱

الف ـ اختلالهای جانبی شدن ۸۱

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ۸۲

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ۸۳

د ـ تأخیر زبان گفتاری ۸۵

هـ ـ اختلالهای ادراکی ۸۶

و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ۸۷

ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD 88

ح ـ اختلالهای رفتاری ۹۱

۴) شیوع نارساخوانی ۹۴

۵) تاریخچه نارساخوانی ۹۵

۶) سبب شناسی نارساخوانی ۹۹

الف ـ عوامل ژنتیکی ۱۰۰

ب ـ عوامل عصب شناختی ۱۰۳

ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ۱۰۷

د ـ غلبه طرفی مغز ۱۱۱

هـ ـ عوامل حرکتی ۱۱۴

و ـ عوامل شناختی ۱۱۵

ز ـ عوامل رفتاری ۱۱۸

ح ـ عوامل محیطی ۱۲۱

ط ـ عوامل عاطفی ۱۲۲

۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ۱۲۴

۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ۱۲۴

۱۰ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ۱۳۱

الف ـ نارساخوانی اکتسابی ۱۳۱

ب ـ نارساخوانی تحولی ۱۴۰

۱۱ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ۱۴۸

۱۲ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ۱۵۴

۱۳ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ۱۵۶

۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ۱۵۶

۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ۱۵۶

۱۴ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L 158

۱۵ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L 162

۱۶ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ۱۶۴

بخش دوم: یافته های پژوهشی ۱۶۸

خلاصه ۱۸۰

فصل سوم: روش تحقیق

۱ـ طرح تحقیق ۱۸۴

۲ـ روشهای آماری ۱۸۵

۳ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ۱۸۶

۴ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۸۷

۵ـ ابزارهای پژوهشی ۱۸۸

۱) آزمون وکسلر کودکان ۱۸۸

۲) آزمون اختلال خواندن ۱۸۸

۳) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV 199

۴) جعبه آموزشی لامسه ای ۲۰۳

۵) برنامه نرم افزاری HEMSTIM 206

۶ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ۲۰۹

۷ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر ۲۱۱

۸ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ۲۱۲

۱) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS) 212

۲) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac) 221

خلاصه ۲۲۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۱ـ ارائه نتایج کمی ۲۲۹

الف: توصیف داده ها ۲۲۹

ب ـ تحلیل داده ها ۲۳۴

ـ تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) ۲۳۴

فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: 235

فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL 241

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP 246

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p 252

خلاصه ۲۵۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها ۲۶۰

۲ـ محدودیتها ۲۷۰

۳ـ پیشنهادات ۲۷۱

۴ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ۲۷۲

منابع

۱) منابع فارسی ۲۷۴

۲) منابع انگلیسی ۲۷۶

ضمائم:

۱ـ آزمون وکسلر کودکان

۲ـ فرم تاریخچه موردی

۳ـ آزمون اختلال خواندن

۴ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV

فهرست جدول ها و نمودارها

جدول ها

جدول ۱: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L 229

جدول ۲: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع P 229

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L 230

جدول ۴: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L 231

جدول ۵: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P 232

جدول ۶: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P 233

جدول ۷: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L 235

جدول ۸: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L 238

جدول ۹: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن) ۲۴۰

جدول ۱۰: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L 241

جدول ۱۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L 244

جدول ۱۲: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L) 245

جدول ۱۳: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 247

جدول ۱۴: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 249

جدول ۱۵: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) 251

جدول ۱۶: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 252

جدول ۱۷: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 255

جدول ۱۸: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). 257

نمودارها

۱ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L) 237

۲ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L) 242

۳ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P) 248

۴ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P) 253

چکیده

در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد ۱۶۵ نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد ۶۰ دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه ۱۵ نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت ۲۰ جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت ۴ ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان ( پس از گذشت ۴ ماه ) در این گروه از کودکان شد.

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:280 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: شیوه های درمانی نوروسایکولوژی کارآمدی خواندن نارساخوانی تحولی تحقیق نوروسایکولوژی دانلود مقاله کودکان استثنایی پایان نامه رشته روانشناسی پایان نامه پیرامون نارسا خوانی دانلود مقاله بررسی اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 1601 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 280

حجم فایل:833 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

9,772 بازدید امروز
56,459 بازدید دیروز
31,635,930 بازدید کل
24,431 فروش موفق
1,223 تعداد کاربران
28,153 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل