pdf کتاب راهنمای اجرای ارزش یابی کیفی توصیفی در دبستان دکتر محمد حسنی

پی دی اف کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس نوشته‌ی محمد حسنی، راهنمای معلمان ابتدایی است تا الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی را در کلاس پیاده نمایند.

تحول در رویکرد ارزشیابی تحصیلی دوره‌ی دبستانی در نظام آموزشی ایران از کمّی به کیفی توصیفی یکی از اصلاحات چند‌ جانبه، گسترده و پیچیده است. تحقق اهداف این جریانِ اصلاحیِ پویا در صحنه‌ی عمل، یعنی کلاس و مدرسه، بدون درگیری عمیق معلمان و مدیران در سطوح نظری و عملی آن امکان ندارد.

بی‌هیچ تردیدی، محمد حسنی بر این باور است که یکی از عوامل مهم و با ارزش در امر هرگونه اصلاح و بهبود جریان تربیت در مدرسه، معلمان هستند. در حقیقت باید در نظام آموزشی چنین جایگاهی را برای معلم در نظر گرفت. اگر این موقعیت حساس و تأثیرگذار معلمان به درستی دیده نشود بسیاری از تحولات و اصلاحات ساختاری و محتوایی، که در نظام آموزشی دنبال می‌شود، به اهداف خود نخواهد رسید.

کتاب حاضر شامل سه بخش است. در بخش نخست، کلیاتی درباره‌ی ارزشیابی تحصیلی بیان می‌گردد. در بخش بعد، تصویری اجمالی اما مهم و اساسی از الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفی ارائه می‌شود. در این بخش "چرایی" و "چیستی" ارزشیابی کیفی توصیفی مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش سوم، که محوری‌ترین بخش این کتاب نیز هست، چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی محور بحث قرار دارد. در این بخش، ضمن بر شمردن پیش‌نیاز‌های اجرایی ارزش‌یابی کیفی توصیفی گام‌های پنج گانه‌ی آن به تفصیل تشریح می‌شود.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه‌
بخش نخست: کلیاتی در باره‌ی ارزش‌یابی تحصیلی
ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی چیست؟
مؤلفه‌های ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی
بخش دوم: چرایی و چیستی ارزش‌یابی کیفی توصیفی
آگاهی و عمل در عرصه‌ی تربیت
"چرایی" ارزش‌یابی کیفی توصیفی
ضرورت‌های تغییر رویکرد ارزش‌یابی تحصیلی در دوره‌ی دبستانی
اهداف الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفی
"چیستیِ" ارزش‌یابی کیفی توصیفی
1-تغییر تأکید از ارزش‌یابی پایانی به ارزش‌یابی تکوینی و فرایندی
2- تغییر نظام بازخورد و تغییر مقیاس فاصله‌ای (20-0)
3- تنوع‌ ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
4- تغییر در ساختار کارنامه
5-تغییر در الگوی تصمیم‌گیری درباره‌ی ارتقای دانش‌آموزان
بخش سوم: چگونگی اجرای ارزش‌یابی کیفی توصیفی
پیش نیازهای تغییر در رویکرد ارزش‌یابی تحصیلی در کلاس
1- تغییر طرز تفکر نسبت به یادگیری، یاددهی و ارزش‌یابی
2- ایجاد فضای اخلاقی در کلاس درس
3- تغییر شیوه‌ی رهبری کلاس
4- آماده نمودن و توجیه والدین
گام‌ها و شیوه‌های اجرایی ارزش‌یابی کیفی توصیفی
گام نخست: آگاهی از اهداف و انتظارات آموزشی درس
گام دوم: جمع آوری اطلاعات
رویکرد جمع‌آوری اطلاعات
ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
الف) آزمون‌های عملکردی
چگونگی تولید آزمون عملکردی
چند نمونه آزمون عملکردی
نمونه‌ای دیگر از آزمون‌های عملکردی
ب) تکالیف درسی (فعالیت‌های یادگیری)
جایگاه آزمون‌های مداد کاغذی در ارشیابی کیفی توصیفی
چگونگی تولید آزمون‌های مدادکاغذی
آزمون‌ها و پرسش‌هایی از نوع دیگر
آزمون‌های مداد کاغذی تراکمی (مجموعی)
جایگاه "کتاب کار" درفرآیند ارزش‌یابی کیفی توصیفی
جایگاه آزمون‌های مداد کاغدی درمقیاس وسیع در ارزش‌یابی کیفی توصیفی
ت) ثبت مشاهدات
جایگاه مشاهده در ارزش‌یابی کیفی توصیفی
مشاهده یکی از ابزارهای ارزش‌یابی کیفی توصیفی است!
فهرست وارسی یا چک ‌لیست
فهرست وارسی چگونه تولید می‌شود؟
نکات مهم در طرّاحی و تولید فهرست وارسی
واقعه‌نگاری
واقعه نگاری چگونه صورت می‌گیرد
ث) خودسنجی و هم‌سال سنجی
جایگاه خود سنجی و هم‌سال سنجی در ارزش‌یابی کیفی توصیفی
چگونگی اجرای خودسنجی و هم‌سال سنجی
شیوه‌های اجرای خودسنجی و هم‌سال سنجی
شیوه‌های گزارش دادن نتایج خودسنجی و هم‌سال سنجی
ث) پرسش‌های پی‌گیر
جایگاه پرسش‌های پی‌گیر در ارزش‌یابی کیفی توصیفی
انواع پرسش‌های پی‌گیر
ج) سنجش والدین
جایگاه سنجش والدین در ارزش‌یابی کیفی توصیفی
چگونگی کاربرد سنجش والدین
شیوه‌های قابل کاربرد در سنجش والدین
اصولی برای کاربرد مناسب ابزارهای جمع آوری اطلاعات
اصل تناسب ابزار با هدف
اصل صرفه جویی
اصل تناسب با امکانات
نگه‌داری و سامان دهی اطلاعات
پوشه‌ی‌کار
ارزش تربیتی پوشه‌ی‌کار
مدیریت پوشه‌ی‌کار
قبل از جمع‌آوری مواد برای پوشه؛
هنگام ارزش‌یابی پایانی.
هنگام جمع‌آوری مواد
هنگام ارزش‌یابی پایانی
نکته‌ی پایانی برای مدیرت پوشه‌ی‌کار
چگونگی نگه داری و سامان‌دهی ثبت مشاهدات (واقعه نگاری و فهرست وارسی)
گام سوم: تحلیل و تفسیر
جایگاه گام سوم در ارزش یابی فرایندی
تحلیل و تفسیر
ترکیب اطلاعات
داوری
گام چهارم: تصمیم گیری
جایگاه تصمیم گیری در مدیریت جریان یادگیری کلاسی
اصلاح و بهبود تدریس و وسایل و ابزار‌های آموزشی
طرّاحی و ارائه‌ی تکالیف ترمیمی (فعالیت‌های یادگیری ویژه)
جایگاه تکالیف ترمیمی در ارزش‌یابی کیفی توصیفی
مراحل طرّاحی و اجرای تکلیف ترمیمی
بیان چند تجربه از معلمان
مداخله‌های آموزشی
تعریف مداخله‌آموزشی
انواع مداخله‌های آموزشی
مراحل مدیریت مداخله
بیان چند تجربه از معلمان
تصمیم‌گیری در باره‌ی ارتقای پایه و تکرارپایه
اهمیت تصمیم گیری در باره‌ی تکرار پایه
مراحل تصمیم گیری در باره‌ی تکرار پایه
تحلیل تصمیم یک معلم برای تکرار پایه
گام پنجم: بازخورد
بازخورد چیست؟
جایگاه بازخورد در کلاس درس و الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفی
جایگاه معلم در جریان مدیریت بازخوردها
انواع بازخوردها
از منظر ابزار ارتباط
از منظر محتوا
از منظر ارائه دهنده یا منبع بازخورد
از منظر زمان ارائه‌ی بازخورد و ارتباط با جریان یادگیری
مؤلفه‌های بازخورد
بازخورد فرایندی
شیوه‌ی تولید و بیان بازخورد
مدیریت زمان و ارائه‌ی بازخوردهای توصیفی
بازخوردهای فرایندی به والدین در خصوص وضعیت تربیتی دانش‌آموزان
بازخوردهای پایانی
ارائه‌ی گزارش پیشرفت تحصیلی
پیوست
اصول حاکم بر ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود محصول برای شما نشان داده می شود. #درصورت_تعلق_محصول_به_شما، که بدون اجازه قرارگرفته، اطلاع دهید. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی_در_کاهش_تولید_کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!


برچسب ها: کتاب راهنمای اجرای ارزش یابی کیفی توصیفی در دبستان دکتر محمد حسنی کلیاتی در باره‌ی ارزش‌یابی تحصیلی مؤلفه‌های ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی جایگاه آزمون‌های مداد کاغذی در ارشیابی کیفی توصیفی مداخله‌های آموزشی
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » 🔺درسی

تعداد مشاهده: 389 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 483

حجم محصول:37,434 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس: گناباد، بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان، بلوار استقلال، بلوار امام سجاد پلاک70 طبقه_همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 7صبح الی 24شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
197,226 بازدید امروز
409,316 بازدید دیروز
390,277,930 بازدید کل
40,246 فروش موفق
11,669 تعداد فروشگاه
46,323 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل