دانلود دادرسی فوری دستور موقت دو جلدی موسوی

کتاب دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد نخست و جلد دوم آماده برای دانلود است.

مولف: دکتر سید عباس موسوی

فرمت: PDF پی دی اف - قابل اجرا بر روی گوشی، لپ تاپ و ...

تعداد صفحات: جلد یک: 519 - جلد دو: 512

کیفیت: عالی

دانلود نمونه جلد اول حاوی فهرست و ...

دانلود نمونه جلد دوم حاوی فهرست و ...

 

فهرست

جلد اول

بخش اول
مبانی «دادرسی فوری» و موقعیت «دستور موقت»
فصل اول- مبانی دادرسی فوری، دستور موقت
مبحث اول- کلیات و مفاهیم
گفتار اول- اهمیت دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار دوم- سیر تحول تاریخی- تفننی دستور موقت
گفتار سوم- مفهوم و ماهیت دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار چهارم- عناصر دستور موقت
گفتار پنجم- توصیف فضایی دستور موقت
مبحث دوم- سابقه تاریخی و مقهوم دستور موقت و قرار فوری و انسداد در حقوق تطبیقی
گفتار اول- پیشینه تاریخی و مفهوم قرار امری فوری در حقوق فرانسه
گفتار دوم- سابقه تاریخی و مفهوم دستور موقت و قرا منع و الزام در سیستم دادرسی آلمان
گفتار سوم- مقررات حاکم و مفهوم دستور موقت و قرار انسداد در حقوق انگلیس
گفتار چهارم- دستورات موقتی در دیگر کشورها
فصل دوم- موقعیت و کارکرد دستور موقت
مبحث اول- نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر
گفتار اول- تأمین خواسته
گفتار دوم- تأمین دلیل
گفتار سوم- دستور فروش ملک مشاع
گفتار چهارم- دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی
گفتار پنجم- قرارهای تأخیری و قبولی اعتراض
گفتار ششم- قرارهای موقتی در دادرسی کیفری
مبحث دوم- کارکرد دستور موقت
گفتار اول- حفظ خواسته دعوا
گفتار دوم- جلوگیری از تکرار و تورم دعاوی
گفتار سوم- جلوگیری از زیان خواهان و خسارت بر عدلیه
گفتار چهارم- تمهید مقدمات اجرای حکم
گفتار پنجم- تسلیم بخشی از خواسته به متقاضی
گفتار ششم- حمایت از حقوق معنوی، آثار علمی و صنعتی
گفتار هفتم- حمایت از حقوق کیفری
گفتار هشتم- اهداف و کارکرد قرار فوری و دستور موقت در حقوق تطبیقی
بخش دوم
شرایط دادرسی فوری و دستور موقت
فصل اول- شرایط عام دادرسی فوری و صدور دستور موقت
مبحث اول- شرایط مربوط به اطراف تقاضا و درخواست
گفتار اول- شرایط مروبط به متقاضی و طرف درخواست
گفتار دوم- شرایط مربوط به درخواست
گفتار سوم- شرایط مربوط به درخواست صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی
مبحث دوم- مراجع صالح برای صدور دستور موقت
گفتار اول- صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی
گفتار دوم- مرجع عمومی اداری، دیوان عدالت اداری
گفتار سوم- مراجع غیرقضایی
گفتار چهارم- مراجع عام و خاص قضایی
گفتار پنجم- مراجع صالح برای صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی
فصل دوم- شرایط خاص دادرسی فوری و دستور موقت
مبحث اول- اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت
گفتار اول- کارکرد تأمین در دستو رموقت
گفتار دوم- الزام یا اختیار در گرفتن تأمین
گفتار سوم- نوع و میزان تامین
گفتار چهارم- سرنوشت تأمین
گفتار پنجم- نهاد تأمین در حقوق تطبیقی
مبحث دوم- وجود عنصر فوریت
گفتار اول- ماهیت و مفهوم فوریت
گفتار دوم- عوامل مؤثر در احراز فوریت
گفتار سوم- فوریت؛ عنصر متمایز دستور موقت با نهادهای تأمینی و توقیفی دیگر
گفتار چهارم- مراجع صالح برای احراز فوریت
گفتار پنجم- بررسی فوریت در حقوق تطبیقی
 

جلد دوم:

بخش اول
موضوع و چالش‌ها
فصل اول- موضوع دستور موقت
مبحث اول- مفاهیم و کلیات
گفتار اول- تعریف موضوع
گفتار دوم- ارتباط موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی
گفتار سوم- توجه موضوع دستور به طرف درخواست
گفتار چهارم- مرجع صالح درتعیین موضوع دستور موقت
مبحث دوم- صور قانونی موضوعات دستور موقت
گفتار اول- توقیف اموال
گفتار دوم- الزام به انجام عمل معین
گفتار سوم- منع از انجام امری
گفتار چهارم- آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت
مبحث سوم- موضوع دستور و قرارهای موقت و فوری در حقوق تطبیقی
‌*گفتار اول- موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی انگلیس
گفتار دوم- موضوع قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی فرانسه
گفتار سوم- موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی آلمان
گفتار چهارم- موضوع دستور موقت در دیگر سیستم‌های دادرسی مدنی
فصل دوم- چالش‌های دادرسی فوری و دستور موقت
مبحث اول- چالش‌های ناشی از سوء استفاده متقاضی دستور موقت
گفتار اول- سوء استفاده دولت و نهادهای حکومتی
گفتار دوم- سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستور موقت
گفتار سوم- تدارک طرق قانونی در مقابله با سوء استفاده از دستور موقت
مبحث دوم- چالش‌های ناشی از نواقص وخلاءهای قانونی
گفتار اول- چالش‌های ناشی از ایراد در مقررات
گفتار دوم- چالش‌های ناشی از خلاءهای قانونی
گفتار سوم- چالش‌های ناشی از تنظیم نادرست دستور موقت
بخش دوم
موانع، آثار، نتایج و اجرا
فصل اول- موانع دادرسی فوری و دستور موقت
مبحث اول- موانع ناشی از درخواست
گفتار اول- منتفی شدن اسباب و جهات دستور موقت
گفتار دوم- تداخل نهادهای مشابه
گفتار سوم- فقدان صلاحیت مراجع پذیرنده درخواست
گفتار چهارم- وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی
مبحث دوم- موانع مربوط به شخصیت اطراف درخواست
گفتار اول- منع تحصیل دستور موقت علیه دولت
گفتار دوم- منع تحصیل دستور موقت علیه ‌شهرداری‌ها
گفتار سوم- منع دستور موقت علیه مأمورین سیاسی و سفارتخانه‌های خارجی
گفتار چهارم- منع تحصیل دستور موقت به واسطه شخصیت متقاضی
مبحث سوم- موانع موضوعی دستور موقت
گفتار اول- تعهدات طبیعی
گفتار دوم- نامشروع بودن موضوع دعوا یا عدم ترتیب آثار قانونی بر آ«
گفتار سوم- جلوگیری از پرداخت وجه و توقیف اسناد تجاری
گفتار چهارم- منع صدور دستور موقت نسبت به برخی اموال
فصل دوم- آثار و نتایج اجرای دستور موقت
مبحث اول- آثار دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار اول- اثر دستور موقت نسبت به متقاضی
گفتار دوم- اثر دستور موقت نسبت به خوانده
گفتار سوم- اصر دستور موقت بر ثالث
گفتار پنجم- آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت
گفتار ششم- رفع اثر از دستور موقت
گفتار هفتم- اثر دستور موقت در حقوق تطبیقی
مبحث دوم- اجرای دستور موقت
گفتار اول- لوازم اجرا
گفتار دوم- نحوه اجرای دستور موقت به تناسب موضوع
گفتار سوم- طواری مترتب بر اجرای دستور موقت
گفتار چهارم- اجرای دستور و قرارهای فوری و موقت در حقوق تطبیقی قیمت: 92,500 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود محصول برای شما نشان داده می شود. #درصورت_تعلق_محصول_به_شما، که بدون اجازه قرارگرفته، اطلاع دهید. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی_در_کاهش_تولید_کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!


برچسب ها: دانلود رایگان کتاب کتابهای حقوق حقوقی کارآموزی وکالت وکلا مرکز دادرسی فوری دستور موقت دادگستر قوانین مقررات تطبیقی موسوی جلد1 جلد 1 جلد 2 جلد2 جلد اول جلد دوم دو جلدی 2 جلدی جلد یک جلد دو
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 545 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم محصول:93,849 کیلوبایت


محصولات دیگر این دسته

نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس: گناباد، بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان، بلوار استقلال، بلوار امام سجاد پلاک70 طبقه_همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 7صبح الی 24شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
120,981 بازدید امروز
402,302 بازدید دیروز
391,005,436 بازدید کل
40,316 فروش موفق
11,721 تعداد فروشگاه
46,325 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل