طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

فایل دانلودی حاوی یک فایل  ورد ( word )قابل ویرایش و شامل جدول و نمودار و نقشه و عکس و..... میباشد.

فهرست مطالب:

1

 

 

فصل اول:مطالعات جغرافیایی، اقلیمی

 

1-1 مطالعات جغرافیایی................................................................................................................................3

1-2 موقعیت  طبیعی......................................................................................................................................5

1-3 مطالعات اقلیمی.......................................................................................................................................5

1-4 نتیجه گیری و رهنمودهای اقلیمی موثر در طراحی.......................................................................9

 

 

فصل دوم:مطالعات تاریخی،اجتماعی ، فرهنگی

 

2-1 مطالعات تاریخی......................................................................................................................................11

2-2 موقعیت اجتماعی.....................................................................................................................................13

2-3 مطالعات اقتصادی و جمعیتی................................................................................................................13

2-4 مکانهای دیدنی و تاریخی.......................................................................................................................16

 

 

فصل سوم:مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

 

3-1 مطالعات کالبدی...................................................................................................................................20

3-2 ویژگی معماری بومی منطقه..............................................................................................................22

3-3 شناخت عنصر شاخص شهری............................................................................................................23

3-4 مناطق چند گانه شهر..........................................................................................................................23

3-5 بررسی سایت پیشنهادی....................................................................................................................27

 

فصل چهارم:تاریچه موضوع طرح

 

4-1 پیدایش خانه سالمندان در جهان...................................................................................................32

4- 2 خانه های سالمندان در ایران..........................................................................................................34

4- 3 ساختار جمعیتی کشورهای جهان.................................................................................................36

4-4 متوسط عمر در جهان........................................................................................................................37

4-5 جمعیت سالمندان در جهان.............................................................................................................37

4-6 جمعیت سالمندان در ایران...............................................................................................................48

4-7 وضعیت اشتغال سالمندان.................................................................................................................39

4- 8 لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران......................................................................................40

 

فصل پنجم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی

 

5- 1بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان...............................................................................44

5-2 بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران...............................................................................57

5-3 ارزیابی مطالعات موردی..................................................................................................................58

5-4 چگونگی طراحی معماری فضاها....................................................................................................59

5-5 چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرون..................................................................................59

5-6 شرایط سالمندان ساکن...................................................................................................................60

5-7 شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان.................................................60

5-8  جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان.............................................................................61

 

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

 

6-1 ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان  و توصیه های طراحی جهت رفع

 نیاز های آنان  .............................................................................................................................................66

6-2نیازهای جسمی سالمندان..................................................................................................................69

6-3 ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان....................................................................83

6- 4 رهنمودهای طراحی مهماری خانه های سالمندان.....................................................................88

6 -4-1- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان...................................................................................89

6-4-2- جهت گیری مناسب....................................................................................................................90

6-4-3- ورودی اصلی.................................................................................................................................91

6-4-4- هال ورودی....................................................................................................................................93

6-4-5- اتاق نشیمن...................................................................................................................................95

6-4-6- کتابخانه..........................................................................................................................................97

6-4-7- اتاق های غداخوری.....................................................................................................................98

6-4-8- آشپزخانه......................................................................................................................................103

6-4-9- اتاق خواب.......................................................................................................................................106

6-4-10- اتاق کارکنان................................................................................................................................111

6-4-11- اتاق مدیریت.................................................................................................................................111

6-4-12-اتاق درمانی و توانبخشی............................................................................................................ 112

6-4-13- رختشویخانه مرکزی...................................................................................................................112

6-4-14- انبار وسایل....................................................................................................................................112

6-4-15- سرویس های بهداشتی...............................................................................................................113

6-4-16- ارتباطات ضروری فضا ها در خانه سالمندان..........................................................................118

6-4-17- آسانسور..........................................................................................................................................118

6-4-18- رمپ و سطوح شیب دار..............................................................................................................119

6-4-19- پلکان...............................................................................................................................................120

6-4-20- راهرو ها..........................................................................................................................................123

6-4-21- بازشو ها..........................................................................................................................................126

6-4-22- محوطه باغبانی.............................................................................................................................131

6-4-23- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان.......................................................................................131

6-4-24- مبلمان و اسباب و اثاثیه.............................................................................................................132

6-4-25- کفپوش مناسب.............................................................................................................................134

6-4-26- نرده های کمکی............................................................................................................................134

6-4-27- نشانه ها .........................................................................................................................................135

6-5- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه سالمندان............................................................................135

6-6- جمع بندی و ارائه سرانه پیشنهادی..................................................................................................136

 

 

 

 

فصل هفتم:سازه  و تاسیسات

7-1معماری و سازه.....................................................................................................................................138

7-1-2-انتخاب مصالح مورد نظر.............................................................................................................138

7-2- درز انقطاع..........................................................................................................................................143

 

 

فصل هشتم:مبانی نظری

8-1ایده طرح................................................................................................................................................145

8-2ویژگی های طرح...................................................................................................................................146

 

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی.................................................................................................................................150

فهرست منابع غیر فارسی.........................................................................................................................152

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول (4-1) آسایشگاه سالمندان استان تهران در سال 1378.......................................................35

جدول(4-2) جمعیت سالمندان در کل کشور......................................................................................38

جدول(4-3) جمعیت 60سال و بیشتر بر حسب وضع اشتغال درسال1375................................40

جدول(4-4) آمار سالمندان بالاتر از 60 سال در سال 1375...........................................................44

جدول(6-1) گروهبندی سالمندان.........................................................................................................65

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                               صفحه

 

شکل(6-1) نورپردازی مناسب پلکان.......................................................................................................73

شکل(6-2) استفاده از فضای واسطه در جلو در ورودی ساختمان.....................................................74

شکل(6-3) نوزپردازی مصنوعی در اتاق...................................................................................................76

شکل(6-4) نورپردازی تابلوهای حاوی اطلاعات.....................................................................................77

شکل(6-5) نحوه قرار گیری چراغ مطالعه در اتاق.................................................................................78

شکل(6-6) ایجاد خصوص شیار داردر نرده ه های کمکی...................................................................82

شکل(6-7) استفاده ار علائم گرافیکی قوی............................................................................................83

شکل(6-8) استفاده از پرده جهت ایجاد واحد مستقل.....................................................................87

شکل(6-9) در ورودی.............................................................................................................................93

شکل(6-10) پیش فضای ورودی قبل از اتاق خواب........................................................................94

شکل(6-11) .هال ورودی مجموعه با نورپردازی مناسب ..............................................................95

شکل(6-12) محوطه باز جهت نشیمن...............................................................................................97

شکل(6-13) کتابخانه.............................................................................................................................97

شکل(6-14) غذاخوری بزرگ...............................................................................................................98

شکل(6-15) غذاخوری کوچک............................................................................................................98

شکل(6-16) پوشش مناسب جهت غذاخوری...................................................................................99

شکل(6-17) میزهای غداخوری با گوشه گرد...................................................................................100

شکل(6-18) میزهای غذاخوری جهت استفاده از صندلی چرخدار............................................ 100

شکل(6-19) لبه دار نمودن سطح رویه میز.....................................................................................101

شکل(6-20) تقسیم بندی مناسب فضا برای میز غذاخوری........................................................102

شکل(6-21) فضای مناسب غذاخوری برای 4تا 6 نفر..................................................................102

شکل(6-22) فضای مناسب جهت گردش صندلی چرخ دار........................................................103

شکل(6-23) سطح رویی پیوسته برای کار در آشپزخانه..............................................................104

شکل(6-24) ارتفاع مناسب قفسه آشپزخانه....................................................................................105

شکل(6-25) استفاده ار چراغ در کنار تخت خواب.........................................................................107

شکل(6-26) ارتفاع مناسب تخت خواب...........................................................................................108

شکل(6-27) ابعاد مناسب اتاق خواب دو نفره................................................................................110

شکل(6-28) ارتفاع مناسب توالت فرنگی و ندره کمکی آن...........................................................112

شکل(6-29) ارتفاع مناسب کاسه دستشویی.....................................................................................113

شکل(6-30) فضای مناسب حمام برای استفاده سالمندان.............................................................114

شکل(6-31) ابعاد مناسب حمام بدون وان........................................................................................115

شکل(6-32) محل مناسب قرارگیری در حمام..................................................................................116

شکل(6-33) ابعاد مناسب و تجهیزات اتاقک آسانسور.....................................................................118

شکل(6-34) استفاده از نرده های کمکی درپلکان...........................................................................120

شکل(6-35) ابعاد مناسب پلکان...........................................................................................................120

شکل(6-36) مقطع مناسب نرده های کمکی....................................................................................121

شکل(6-37) پهنای مناسب راهرو هاو استفاده از نرده های کمکی..............................................123

شکل(6-38) جاسازی رادیاتور شوفاژ و کپسول آتشنشانی.............................................................124

شکل(6-39) ابعاد مناسب پنجره و ارتفای کف پنجره از زمین......................................................126

شکل(6-40) پخش نامناسب نور از پنجره.........................................................................................127

شکل(6-41) فضای باز مشترک............................................................................................................128

شکل(6-42) تراس های خصوصی.......................................................................................................129

شکل(6-43) ارتفاع مناسب صندلی.....................................................................................................132

شکل(6-44) صندلی های مخصوص سالمندان................................................................................132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                            صفحه

 

 

نقشه(1-1) استان خوزستان......................................................................................................................2

نقشه(1-2)موقعیت آبادان...........................................................................................................................3

نقشه(3-1) موقعیت طرح در شهر..........................................................................................................21

نقشه(3-2) موقعیت طرح در شهر...........................................................................................................22

نقشه(3-3) شبکه های ارتباطی درون شهری.......................................................................................22

نقشه(3-4) کاربری های عمده شهری....................................................................................................23

نقشه(3-5) شبکه ارتباطی درون و برون شهری...................................................................................25

نقشه(3-6) تحلیل کاربری های زمین در شهر......................................................................................25

نقشه(3-7) پراکندگی کاربری های عمده شهری............ ....................................................................26

نقشه(3-8) شبکه دسترسی.......................................................................................................................27

نقشه(3-9) حوزه های مختلف شهر........................................................................................................27

نقشه(3-10) نشانه های مهم شهر..........................................................................................................28

نقشه(3-11) ابعاد سایت پیشنهادی.......................................................................................................28

نقشه(3-12) همسایگی های سایت........................................................................................................29

نقشه(3-13) آلودکی های صوتی............................................................................................................30

نقشه(3-14) نورهای مطلوب و نا مطلوب............................................................................................30

نقشه(3-15) بادهای مطلوب و نا مطلوب............................................................................................31

نقشه(5-1)پلان موقعیت.........................................................................................................................48

نقشه(5-1) ارتباط فضا ها......................................................................................................................49

نقشه(5-1) پلان طبقه همکف..............................................................................................................50

نقشه(5-1) فضاهای بسته و باز.............................................................................................................51

نقشه(5-1) فضا های عمومی.................................................................................................................52

نقشه(5-1) دسترسی ها.........................................................................................................................53

نقشه(5-1) پلان موقعیت.......................................................................................................................55

نقشه(5-1) تقسیم بندی فضا ها..........................................................................................................56

نقشه(5-1) پلان طبقه همکف..............................................................................................................57

نقشه(5-1) فضاهای باز و بسته.............................................................................................................58

نقشه(5-1) فضاهای عمومی..................................................................................................................59

نقشه(5-1) دسترسی ها.........................................................................................................................60

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                         صفحه

 

نمودار(1-1) روند تغییرات ماهانه دما در ایستگاه آبادان.............................................................6

 

 

 

 

 

  قیمت: 75,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود محصول برای شما نشان داده می شود. #درصورت_تعلق_محصول_به_شما، که بدون اجازه قرارگرفته، اطلاع دهید. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی_در_کاهش_تولید_کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!


برچسب ها: طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان آبادان طراحی معماری خانه سالمندان خانه سالمندان شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان بازشو
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » 🔺درسی

تعداد مشاهده: 585 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 165

حجم محصول:5,938 کیلوبایت


محصولات دیگر این دسته

نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
76,415 بازدید امروز
337,589 بازدید دیروز
371,038,235 بازدید کل
38,010 فروش موفق
9,858 تعداد فروشگاه
46,429 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل