طرح آماده سازی شهر جدید پردیس

فایل دانلودی حاوی یک فایل  ورد ( word  ) شامل نقشه و جدول و عکس و...... و قابل ویرایش میباشد.

فهرست مطالب فایل دانلودی:

 1. انجام مطالعات مقدماتی

1-1- بررسی و شناخت موقعیت اراضی مورد نظر نسبت به شهر جدید پردیس 

2-1- بررسی کلیات نحوه استفاده از اراضی شهر پردیس و نظام کلی تقسیمات کالبدی شهر در حال و آینده، همراه با نظام استقرار مراکز خدماتی عمومی شهری، ناحیه ای و غیره ( و نحوه استفاده از اراضی در منطقه مورد مطالعه 

2-1-1- بررسی کلیات نحوه استفاده از اراضی 

2-1-2- نظام کلی تقسیمات کالبدی شهرپردیس در حال و آینده

2-1-3- نظام استقرار مراکز خدماتی عمومی شهری، ناحیه ای  و غیره 

3-1- وضعیت شبکه های عبور و مرور اصلی و اصلاحات و پیش بینی های مربوط به آن ها 

1-4 بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری و طرح آماده سازی سایت  

دما

بارندگی

رطوبت نسبی

-بررسی سایه و نقش آن  در طراحی فضاهای شهری 

رابطه طول سایه (d) و ارتفاع ساختمان(H)  در اول دیماه

بررسی بادهای مناسب ونامناسب ونقش آن درطراحی بافت شهری

- بررسی زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظوراستفاده بهینه از نور خورشید

تدوین اصول ومبانی محیط مورد نظر و بررسی تاثیر استقرار وجهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی

 1. کنترل گرمای داخل ساختمان و محافظت فضاهای داخل ساختمان از سرمای بیرون
 2. بهره برداری از انرژی خورشیدی 
 3. انطباق فضاهای باز مخصوصا فضاهای تفریحی و مراکز شهری با شرایط آسایش انسان

5-1- بررسی و شناخت ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر  پردیس و منطقه آماده سازی  

- ضوابط اختصاصی احداث منازل آپارتمانی

تراکم و  سطح اشغال

پیلوت، پارکینگ و زیرزمین

 

6-1- بررسی و شناخت معیارها و ضوابطی که در طرح ریزی کالبدی شهری و تهیه طرح های شهر مورد توجه قرار گرفته است)با توجه به بررسی های انجام شده درباره معماری، مصالح رایج ،فضاهای شهری، بافت شهری، اقلیم، فرهنگ و سنتهای گذشته و موجود شهر

کالبدی

معماری

مصالح رایج

فضاهای شهری

اقلیم

7-1- بررسی های مقدماتی مربوط به امکان تأمین آب، برق، گاز و امکانات دفع آب های سطحی و فاضلاب مجموعه بر اساس مطالعات طرح های موجود شهری

الف -منابع آب

ب- شبکه توزیع آب 

پ-شبکه جمع آوری فاضلاب 

ت شبکه برق

ث- شبکه مخابرات

بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیك و تاثیرآن در طراحی

الف منابع آب 

-آبهای زیر زمینی  

-آبهای سطحی 

ب(خاک

ج(هوا

د(پوشش گیاهی

بررسی پدافند غیرعامل و چگونگی مقابله با خطرات طبیعی

1-9-1-          پدافند غیر عامل

1-9-2-           اصول پدافند غیر عامل

1-9-3-          معرفی انواع مخاطرات تهدید کننده

1-9-4- شناخت عوامل تهدید کننده پدافند غیر عامل در شهر پردیس 

 • عوامل تهدید کننده تکتونیك                                        

-          سیل خیزی محدوده

 • ناپایداری دامنه ها

-          حرایم خطوط انتقال انرژی

 • حمله هوایی

1-9-5- ارتباط مولفه های شهرسازی با آسیب پذیری شهرها در رویارویی با حوادث 

 • فرم شهرها

          کاربری اراضی شهری

 • تاسیسات زیربنایی شهری

          شبکه های ارتباطی وشریان های حیاتی شهری

1-9-6- اصول و معیارهای طراحی بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل

بافت

 • شبکه معابر

          کاربری اراضی

 • فضاهای باز شهر

1-2- بررسی مطالعات مربوط به زمین آماده سازی

1-1-2-بررسی وضع موجود تراکمهای جمعیتی و ساختمانی و نحوهی استفاده از اراضی در بخشهای ساخته شده و مطابقت آن با پیشنهادات طرح توسعه شهر مورد نظر

 2-1-2- بررسی وضع ساختمانی موجود در اراضی مورد مطالعه از نظر نوع مصالح، معماری ،کیفیت ساختمانی)تخریبی، مرمتی، واجد ارزش نگهداری(تعداد طبقات و غیره

3-1-2- بررسی و شناخت تعداد واحد های پیشنهادی  و جمعیت پذیری محدوده مورد نظر و تطبیق آن ها با استانداردها و سرانه های موجود

2-2- بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین

الف توپوگرافی

الف: طبقات ارتفاعی

وضعیت شیب زمین

ج: جهات شیب 

2-2-2- بررسی وضعیت زمین از نظر سیلگیر بودن و راههای مقابلـه بـا آن و تـاثیر آن درطرحهای تفصیلی و آمادهسازی

3-2-2- تعیین جایگاه محدوده اراضی مورد نظر برای آماده سازی در نظام تقسیمات شهری

4-2-2- بررسی همجواری ها و ارتباطات بین زمین آماده سازی و اراضی همجوار و مراکز شهری موجود و انتخاب مسیرهای مناسب برای تأمین این منظور

-تصاویر ذهنی در ارتباط با طراحی 

1- حوه استقرار خدمات در محدوده طراحی

5-2-2- بررسی و شناخت گره های موجود از نظر نحوه دفع آب های سطحی و امکانات رفع آنها 

6-2-2- تطبیق طرح پیشنهادی با نقشه های توپوگرافی، طبقات ارتفاعی و تغییرات میزان شیب بستر طرح و شناخت معظلات موجود 

 1. تهیه طرح اولیه

3-2-1- الگوی طراحی گذرها

 • کاربری و فعالیتها

-          دسترسی

 • پوشش گیاهی

-          مبلمان شهری

 • نور

الگوی طراحی محور پیاده

الگوی طراحی محور شهری 

فضاهای باز عمومی

گره ها 

مبانی طراحی الگوی گرههای شهری 

رویکرد طراحی

مراکز نواحی

مراکز محلات

 • فواصل

-          کاربریها و فعالیتها

 • حرکت سواره

-          ورودی به میدان محلی

 • ابعاد محصوریت
 • بدنهها و جدارهها
 • - پوشش گیاهی

توقف گاه ها 

بدنه های شهری

الگوی طراحی بدنه های شهری

الگوی طراحی واحد های همسایگی

3-4- تهیه طرح آمادهسازی

3-4-1- تهیه نقشه کار بری اراضی

جدول  ـ سطوح و سرانه های مورد نیاز در سطح محدوده طرح آماده سازی به تفکیك محلات

1- 3-4-2- تهیه نقشه شبکه معابر

3-4-3ـ مطالعات لازم جهت جمع آوری آبهای سطحی و نحوه هدایت آن بـه خـارج از محوطـه واتخاذ تصمیمات لازم در جهت اجرا در حد مرحله اول طرح آماده سازی

-4-8 ـ تهیه نقشه تفکیك قطعات زمین به همراه سطوح و سرانه کاربری اراضی

1- ضوابط و مقررا ت احداث بنا در کاربریهای مسکونی در محدوده طرح 899 هکتااریدره بهشت  پردیس

- توضیحات تکمیلی در ارتباط با ضوابط کاربری مسکونی

ضوابط و مقررات کاربری های عمومی

تجاری و خدماتی)انتفاعی و غیرانتفاعی

 • ضوابط و مقرارات تکمیلی و  تامین پارکینگ در کاربری های تجاری

- ضوابط تفکیك اراضی آموزشی

- ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و تأمین پارکینگ

8- کاربری آموزش عالی

- ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری های آموزش عالی

پیش بینی پارکینگ در کاربری آموزش عالی

- ضوابط و مقررات تفکیك اراضی و احداث بنا مذهبی

6- کاربری فرهنگی و هنری  

ضوابط و مقررات مربوط به تفکیك ، احداث بنا، تراکم و تأمین پارکینگ در اراضی فرهنگی و هنری

7- کاربری درمانی

9- کاربری ورزشی

کاربری اداری ا انتظامی

11- کاربری  تجهیزات شهری

11- کاربری تاسیسات شهری

 1.  -اراضی بهداشتی

12کاربری حمل و نقل و انبارداری

- ضوابط و مقررات پارکینگهای مشترك 

-  پارکینگ های حاشیه ای

10- کاربری صنعتی 

18- پارك و فضای سبز 

 

قسمتی از متن

انجام مطالعات مقدماتی

 بررسی و شناخت موقعیت اراضی مورد نظر نسبت به شهر جدید پردیس 

محدوده مورد مطالعه در جنوب غربی شهر جدید پردیس واقع گردیده است. این اراضی از غرب به منطقه شکار ممنوع و پارک ملی خجیر، از شمال به منطقه گردشگری ،از شرق به اراضی صنعتی خرمدشت و از جنوب به حریم پردیس  منتهی می شود .

2-1- بررسی کلیات نحوه استفاده از اراضی شهر پردیس و نظام کلی تقسیمات کالبدی شهر در حال و آینده، همراه با نظام استقرار مراکز خدماتی عمومی شهری، ناحیه ای و غیره ( و نحوه استفاده از اراضی در منطقه مورد مطالعه 

2-1-1- بررسی کلیات نحوه استفاده از اراضی 

برنامهریزی کاربری اراضی شهری، مجموعهای از فعالیتهای هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می-بخشد و در حد مقدور، خواستهها و نیازهای جامعه شهری را در استفاده از اراضی فراهم میآورد. به عبارتدیگر برنامهریزی کاربری اراضی، علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است که به منظور استفاده مؤثر از زمین و انتظام فضایی مناسب و کارا صورت میگیرد.

جمعیت شهر جدید پردیس در افق طرح) 5931(باتوجه به ظرفیت های موجود و پتانسیل آن درحدود 626222

نفر پیش بینی شده است.باتوجه به کمبودهای موجود ونیازهای آتی جمعیت در افق طرح ،فضاهای مناسب توسعه به منظور اسکان جمعیت وتامین خدمات مرتبط با آن، در غرب وجنوب شهر پیشنهاد شده است.ودرنهایت محدوده ای در حدود9263هکتاربه عنوان محدوده پیشنهادی طرح جامع شهر مشخص گردیده است.محاسبه کلیه سرانه های خدماتی و توزیع آنها در این محدوده صورت گرفته است.

بررسی کلان کاربری ها در سه  گروه رده مسکونی،خدماتی وشبکه ارتباطی در محدوده پیشنهادی بازنگری طرح جامع نشان می دهد:99/51درصد از سطح کل شهربه کاربری مسکونی، 2/53درصد به خدمات و62/53درصدبه شبکه ارتباطی اختصاص خواهدیافت. لذا سرانه این کاربری ها به ترتیب 19/62،95/93و33/61 مترمربع ودرمجموع 99/36مترمربع می باشدرا دربر می گیرند.سرانه سایر کاربری ها شامل کاربری های فراشهری، رودخانه ومسیل

،اراضی ذخیره ،حرایم ،جنگلکاری در حدود 1/63مترمربع خواهد شد.بررسی ومقایسه سرانه پیشنهادی بازنگری طرح جامع پیشین و طرح تفصیلی نشان می دهد سرانه خدمات شهری درمرحله بازنگری طرح نسبت به طرح تفصیلی اندکی کاهش یافته است و لکن نسبت به طرح جامع افزایشی در حدود 99/56 مترمربع خواهد داشت.همچنین سرانه کل بازنگری طرح جامع 69/56 مترمربع است که نسبت به طرح تفصیلی 16/56 مترمربع افزایش نشان می دهد. توزیع کاربری ها در بخش شمالی وجنوبی با عملکرد متفاوت صورت گرفته است.بطوریکه کاربری های با عملکرد شهری وبا عملکرد شهری وبالاخص فراشهری در بخش جنوبی وکاربری های عمده شهری ،ناحیه ای  ومحله ای دربخش  شمالی شهر استقرار یافته اند.

2-1-2- نظام کلی تقسیمات کالبدی شهرپردیس در حال و آینده

کوچکترین عنصر کالبدی شهر واحد مسکونی است. از مجموع تعدادی واحد مسکونی، کوچه یا مجتمع مسکونی تشکیل می شود. مجتمع های مسکونی، کوی یا

و.......... قیمت: 78,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود محصول برای شما نشان داده می شود. #درصورت_تعلق_محصول_به_شما، که بدون اجازه قرارگرفته، اطلاع دهید. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی_در_کاهش_تولید_کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!


برچسب ها: طرح آماده سازی شهر جدید پردیس پردیس شهر جدید پردیس دما بارندگی رطوبت نسبی تراکم و سطح اشغال پیلوت پارکینگ و زیرزمین کالبدی معماری مصالح رایج فضاهای شهری آبهای زیر زمینی آبهای سطحی فرم شهرها شبکه معابر کاربری اراضی
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » 🔺پروژه های آموزشی

تعداد مشاهده: 298 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 145

حجم محصول:34,696 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
330,037 بازدید امروز
363,514 بازدید دیروز
370,954,268 بازدید کل
38,002 فروش موفق
9,850 تعداد فروشگاه
46,429 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل