فايل شرايط اقليمي و آب و هوايي گرگان

-4شرايط اقليمي و آب و هوائي ‌‌‌‌‌‌..1
 -1-4بررسي شرايط اقليمي منطقه طرح‌‌‌‌..................1
 -1-1-4دماي هوا‌‌‌‌‌‌..................2
 -2-1-4بارش‌‌‌‌....4
 -3-1-4رطوبت‌‌‌‌.7
9‌‌‌‌........ - باد4-1-4
 -5-1-4ساير شرايط )تابش آفتاب، وضعيت ديد، گرد و غبار و .(‌‌...18
 -6-1-4تعيين نوع اقليم منطقه ‌‌‌‌...........................21
 -2-4اقليم ومعماري‌‌‌‌‌‌...............22
 -1-2-4نمودار بيوكليماتيك )زيست اقليمي( منطقة طرح‌‌.................22
 -2-2-4معيار ماهاني‌‌‌‌‌‌...........23
 -3-2-4تعيين منطقة آسايش با روش اوانز: ‌‌‌‌.......28
 -4-2-4شاخص دماي مؤثر ‌‌‌‌‌‌31
 -5-2-4روش گيوني ) نمودار زيست- اقليمي ساختماني( : ‌‌............35
 -6-2-4نتيجه گيري‌‌‌‌‌‌............40
 -7-2-4جهت استقرار ساختمان در منطقه طرح ‌‌‌‌41
 -8-2-4جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب‌‌‌‌.42
 -9-2-4جهت استقرار ساختمان و باد‌‌‌‌................52
 -10-2-4نتيجه گيري‌‌‌‌‌‌..........5

 

جدول شماره  -1-4مشخصات ايستگاه هاي هواشناسي استان گلستان‌‌.................................2
جدول شماره  -2-4ويژگي هاي دمايي منطقه طرح ‌‌‌‌...............2
جدول شماره  -3-4ويژگي هاي بارش در منطقه طرح ‌‌‌‌..........4
جدول شماره  -4-4ويژگي هاي رطوبت در منطقه طرح ‌‌‌‌.......7
جدول شماره  -5-4فراواني و سرعت باد در جهات هشتگانه منطقه طرح ‌‌..........................9
جدول شماره  -6-4شرايط جوي )ابري، ديد، باراني،برفي (‌‌‌‌18
جدول شماره  -7-4جدول اقليمي دمارتن - بارش )بارش بر حسب ميليمتر(‌‌....................21
جدول شماره  -8-4جدول اقليمي دمارتن دما )سانتيگراد( ‌‌‌‌.21
جدول شماره  -9-4ارزيابي شرايط و برآورد شاخص هاي اقليمي به روش ماهاني )ايستگاه
گرگان(‌‌‌‌‌‌...................................25
جدول شماره  -10-4جدول پيشنهادات مقدماتي معماري براي منطقه طرح به روش ماهاني............................................26
جدول شماره  -11-4جدول ماهاني جهت پيشنهادات در مورد جزئيات ساختماني براي منطقه
طرح‌‌‌‌‌‌.......................................27
جدول شماره  -12-4ارزيابي شرايط و برآورد شاخص هاي اقليمي به روش اوانز ‌‌............30
جدول شماره  -13-4ارزيابي وضعيت آب و هوا در طول سال ‌‌..........................................31
جدول شماره  -14-4حداقل و حداكثر دماي مرطوب و دماي موثردر منطقه ‌‌.....................32
جدول شماره  -15-4تغييرات دماي مؤثر دو ساعته دما در ماههاي مختلف سال در منطقه ‌‌33
جدول شماره  -16-4ساعات طلوع و غروب خورشيد روي مقادير دماي مؤثر‌‌..................34
جدول شماره  -17-4درصد ضرايب راحتي در شبانه روز )و روز( ‌‌....................................34
جدول شماره  -18-4مشخصات لازم جهت ترسيم نمودار بيوكليماتيك ساختماني گيوني‌‌.36
جدول شماره  -19-4تغييرات دماي دو ساعته در ماه هاي مختلف سال در منطقه‌‌..............38
جدول شماره  -20-4درصد كلاس هاي بيوكليماتيك ساختماني در طي روز و شبانه روز‌‌.39
جدول شماره  -21-4ويژگيهاي تابش و طلوع و غروب آفتاب در منطقة طرح ‌‌..................42
جدول شماره -22-4كل ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم در مواقع مختلف
سال)ساعات آفتابي(44‌‌‌‌...................................... 2.BTU / h / ft
جدول شماره  -23-4ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم در مواقع سرد
سال)ساعات آفتابي(45‌‌‌‌...................................... 2.BTU / h / ft
جدول شماره  -24-4ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم در مواقع گرم
سال)ساعات آفتابي(46‌‌‌‌....................................... 2BTU / h / ft
جدول شماره  -25-4اختلاف ميزان انرژي تابيده شده بر سطوح قائم در مواقع گرم و سرد سال ....................................47
جدول شماره  -26-4اختلاف ميزان انرژي تابيده شده بر سطوح قائم در مواقع گرم و سرد ) به
صورت نزولي(‌‌‌‌‌‌.......................48
جدول شماره  -27-4جهات مناسب استقرار ساختمان به ترتيب اولويت در منطقه طرح )بر اساس
اولويت هاي 1و48‌‌‌‌‌‌................. (3
جدول شماره  -28-4زاويه تابش آفتاب در روز اول تير ماه در ساعات روز در منطقه طرح.............................................
نمودار شماره  -1-4تغييرات ميانگين ماهيانه، حداكثر، حداقل و روزانه نسبت به ميانگين سالانه در
منطقه طرح‌‌‌‌‌‌...............................4
نمودار شماره  -2-4نمودار بارش ماهيانه در منطقه طرح ‌‌‌‌.......5
نمودار شماره  -3-4نمودار توزيع فصلي بارش در منطقه طرح‌‌.............................................5
نمودار شماره  -4-4نمودار بيشترين بارش روزانه در هر ماه ) شدت بارش( ‌‌.......................6
نمودار شماره  -5-4نمودار آمبروترميك منطقه طرح‌‌‌‌..............7
نمودار شماره  -6-4نمودار آمبروترميك منطقه طرح- تغييرات ميانگين حداقل و حداكثر رطوبت
نسبي و دما در منطقه طرح‌‌‌‌‌‌.......8
نمودار شماره  -7-4دياگرام شرجي هواي منطقه طرح‌‌‌‌...........9
نمودار شماره  -8-4گلباد ساليانه منطقه طرح‌‌‌‌......................10
نمودار شماره  -9-4گلبادهاي آوريل، مي، ژوئن، و فصل بهار منطقه طرح‌‌.........................11
نمودار شماره  -10-4گلبادهاي ژوئيه، اوت، سپتامبر، و فصل تابستان ‌‌................................12
نمودار شماره  -11-4گلبادهاي اكتبر، نوامبر، دسامبر، و فصل پائيز منطقه طرح‌‌..................13
نمودار شماره  -12-4گلبادهاي ژانويه، فوريه، مارس، و فصل زمستان منطقه طرح ‌‌............14
نمودار شماره  -13-4گلباد نيمه گرم سال منطقه طرح‌‌‌‌........15
نمودار شماره  -14-4گلباد نيمه سرد سال منطقه طرح‌‌‌‌.........15
نمودار شماره  -15-4فراواني كلاس هاي باد سالانه ‌‌‌‌............16
نمودار شماره  -16-4فراواني كلاس هاي باد در فصل بهار ‌‌‌‌.16
نمودار شماره  -17-4فراواني كلاس هاي باد در فصل تابستان ‌‌...........................................16
نمودار شماره  -18-4فراواني كلاس هاي باد در فصل پائيز‌‌‌‌.16
نمودار شماره  -19-4فراواني كلاس هاي باد در فصل زمستان‌‌...........................................17
نمودار شماره  -20-4فراواني كلاس هاي باد در دوره گرم‌‌‌‌..17
نمودار شماره  -21-4فراواني كلاس هاي باد در دوره سرد ‌‌‌‌.17
نمودار شماره -22-4تعداد روزهاي آفتابي )آسمان صاف( و )ابري( در هر ماه در منطقه ‌‌...19
نمودار شماره  -23-4تعداد روزهاي باراني، برفي و طوفان تندري هر ماه در منطقه‌‌..........19
نمودار شماره  -24-4تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در هر ماه ‌‌...................................20
نمودار شماره  -25-4تعداد روزهاي با ديد مساوي يا كمتر از دو  Kmدر هر ماه در منطقه .............................................20
نمودار شماره  -26-4نمودار بيوكلماتيك منطقة طرح ‌‌‌‌.........23
نمودار شماره  -27-4تغييرات ساعتي دماي مؤثر ‌‌‌‌.................33
نمودار شماره  -28-4شرايط اقليمي منطقة طرح براساس دماي مؤثر‌‌..................................35
نمودار شماره -29-4نمودار زيست- اقليمي ساختماني منطقه طرح‌‌...................................38
نمودار شماره  -30-4تغييرات دو ساعتة دماي خشك در منطقة طرح‌‌.................................39
نمودار شماره  -31-4ويژگيهاي تابش و طلوع و غروب آفتاب در منطقة طرح ‌‌..................43
نمودار شماره  -32-4مقدار انرژي دريافتي در جهات و مواقع مختلف سال‌‌.......................49
نمودار شماره  -33-4مقدار انرژي دريافتي در جهات مختلف و مواقع سرد و گرم سال ‌‌....
نمودار شماره -34-4مقدار انرژي دريافتي در جهات مختلف و مواقع سرد و گرم سال‌‌......49
نمودار شماره  -35-4مقدار انرژي تابيده شده بر ديوارهاي ساختمان در روز اول تيرماه...................................... قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: فايل شرايط اقليمي هوايي گرگان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته جغرافیا (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 579 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .pdf

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:1,370 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروش فایل با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را تشکیل داده است که با افزایش فروشگاه های آنلاین شاپ در کسب کارهای اینترنتی روند درآمد این صعنت را صعودی کرده است.
حال رایگان بستری مناسب برای راه اندازی کسب کار اینترنتی شما آماده شده که امکان فروش محصولات دیجیتالی، مجازی و... وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

80,704 بازدید امروز
187,004 بازدید دیروز
362,856,767 بازدید کل
36,746 فروش موفق
8,790 تعداد فروشگاه
45,987 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل