طرح توجيهي توسعه و عمران شهر گرگان

فايل PDF است

ساخت شهر )و توسعه(‌‌‌‌‌‌............ 2
 -1-1مشخصات ساختی و کالبدي ‌‌‌‌..............2
 -2-1تعیین حوزه عملکردهاي اصلی ‌‌‌‌............2
 -3-1خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی ‌‌‌‌........3
 -4-1نظام تقسیمات واحدهاي شهري ‌‌‌‌..........4
 -5-1تعیین عناصر و بافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي ‌‌.....................4
 -2جهات و حدود کلی و توسعه و ظرفیت شهر‌‌‌‌.......................... 5
 -1-2احتمالات جمعیتی و ظرفیت جمعیتپذیري ‌‌.......................................6
 -2-2منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهاي شهري ‌‌......................................6
 -3-2حدود کلی تراکم جمعیت شهر ‌‌‌‌............7
 -4-2محدوده استحفاظی یا حریم شهر ‌‌‌‌.........7
 -3معیارها و ضوابط و مقررات‌‌‌‌‌‌........ 8
 -1-3سرانه مصارف مختلف و کاربري زمین ‌‌‌‌....8
 -2-3استقرار عملکردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسیمات شهري‌‌.................8
 -3-3چگونگی توزیع تراکم جمعیت‌‌‌‌.............9
 -4-3عناصر و بافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي‌‌............................9
 -5-3حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی‌‌‌‌9
 -6-3کلیات معماري سیماي شهري، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگیهاي اقلیمی .........................9
 -7-3حفاظت محیط زیست ‌‌‌‌................... 10
دوم- و ‌‌‌‌..............................11
 -1تعاریف‌‌‌‌‌‌............................... 11
 -2منطقهبندي‌‌‌‌‌‌.......................... 17
 -3ضوابط و مقررات مناطق ‌‌‌‌‌‌......... 18
الف- منطقه مسکونی‌‌‌‌...........................18
ب- منطقه تجاري خدماتی ‌‌‌‌.....................29
پ- منطقه فضاي سبز و پارك‌‌‌‌.................. 36
ت- منطقه آموزشی‌‌‌‌.............................39
ث– منطقه آموزش عالی، تحقیقات و فناوري ‌‌‌‌...42
ج- منطقه درمانی و بهزیستی‌‌‌‌................... 44
چ- منطقه ورزشی‌‌‌‌...............................45
ح- منطقه فرهنگی- هنري و مذهبی‌‌‌‌...........47
خ- منطقه جهانگردي و پذیرایی و تفریحی‌‌‌‌.....49
د- منطقه اداري- انتظامی ‌‌‌‌......................51
ذ- منطقه تأسیسات و تجهیزات شهري‌‌‌‌......... 53
ر- منطقه حمل و نقل و انبارها‌‌‌‌.................. 55
ز- منطقه تاریخی و میراث فرهنگی ‌‌‌‌............56
ژ- منطقه باغات و اراضی کشاورزي و فضاهاي حفاظت شده طبیعی ‌‌...................57
س- منطقه صنوف غیر مزاحم )صنعتی- مجتمع کارگاهی- تعمیرگاهی(‌‌...............60
ش- حرایم‌‌‌‌......................................61
ص- محدودههاي داراي طرح موضعی خاص/ نیازمند تهیه طرح‌‌.......................62
 -4مقـررات مشتـرك ‌‌‌‌‌‌................ 62
 -1-4تفسیر مرزهاي مناطق‌‌‌‌................... 63
 -2-4قطعات و کاربريهاي واقع در مجاورت خط محدوده‌‌............................62
 -3-4قطعات و کاربريهاي ناهماهنگ‌‌‌‌........ 62
 -4-4شرایط ساختمان در زمینهاي واقع در تقاطع شبکههاي ارتباطی ‌‌...............63
 -5-4مقررات مربوط به همجواري و دسترسیهاي مجاز و سایر شرایط در کاربريهاي مختلف ..............................64
 -6-4پارکینگهاي شهري ‌‌‌‌....................66
 -7-4ضوابط مربوط به فضاهاي باز همگانی ‌‌‌‌.. 70
 -8-4پدافند غیرعامل‌‌‌‌.......................... 71
 -9-4ضوابط مربوط به پله فرار و آسانسور‌‌‌‌.....71
 -10-4ضوابط مربوط به اقامت موقت )کمپینگ( ‌‌.....................................71
 -11-4ضوابط و مقررات بازشوها به طرف معابر، پاركها و میادین عمومی و املاك مجاور.................................. 72
 -12-4حریمهاي قانونی و ضوابط آنها ‌‌‌‌......72
 -13-4طبقه بندي راهها و دسترسیها ‌‌‌‌........ 77
 -14-4کلیات مشخصات هندسی راه‌‌‌‌..........82
 -15-4ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی ‌‌................................86
 -16-4پیشآمدگی مجاز در گذرها‌‌‌‌............86
 -17-4عقبنشینی در گذرها‌‌‌‌.................. 8

دول شماره  -1-2جمعیت برآورد شده بر اساس ظرفیت و قابلیت جمعیتپذیري ‌‌.............6
جدول شماره  -2-2پیشبینی تراکم جمعیتی و تعداد خانوار ‌‌....................................7
جدول شماره  -1-3سرانه و مساحت پیشنهادي کاربريهاي شهري ‌‌...........................8
جدول شماره  -2-3سرانه و مساحت پیشنهادي کاربريهاي شهري به تفکیک منطقه، ناحیه و محله .................................8
جدول شماره  -1-3حداقل عرض معبر در حوزههاي تراکمی مسکونی‌‌.......................20
جدول شماره  -2-3کاربريها و فعالیتهاي مجاز به استقرار در پهنهها‌‌......................30
جدول شماره  -3-3حداقل عرض معبر در پهنهها ‌‌‌‌....32
جدول شماره  -1-4شعاع عملکرد مفید و هم جواري و دسترسی مناسب در کاربريهاي مختلف شهري ............................65
جدول شماره  -2-4تعداد پارکینگهاي مورد نیاز واحدهاي مسکونی‌‌.........................66
جدول شماره  -3-4تعداد پارکینگهاي مورد نیاز واحدهاي تجاري و خدمات )انتفاعی و غیر انتفاعی( ...............................66
جدول شماره  -4-4تعداد پارکینگهاي مورد نیاز سایر کاربريها‌‌.............................67
جدول شماره  -5-4اندازه حریم راه‌‌‌‌................... 73
جدول شماره  -6-4اندازه حریم خطوط برق ‌‌‌‌......... 75
جدول شماره  -7-4اندازه حریم خطوط انتقال نفت‌‌‌‌...76
جدول شماره  -8-4اندازه حریم خط لوله گاز ‌‌‌‌......... 76
جدول شماره  -9-4معیارهاي طبقه بندي سلسله مراتب شبکه معابر شهري ‌‌................. 79
جدول شماره -10-4معیارهاي طبقه بندي سلسله مراتب شبکه معابر شهري ‌‌................ 80
جدول شماره -11-4معیارهاي طبقه بندي سلسله مراتب شبکه معابر شهري ‌‌................ 81
جدول شماره  -12-4حداقل عرض معبر متناسب با طول آن ‌‌................................82
جدول شماره -13-4شعاع حداقل قوس در معابر شریانی درجه 82‌‌............................1
جدول شماره -14-4شعاع حداقل قوس در معابر شریانی درجه 83‌‌............................2
جدول شماره -15-4حداکثر شیب طولی در معابر شریانی درجه 83 ‌‌...........................1
جدول شماره -16-4حداکثر شیب طولی در معابر شریانی درجه 83 ‌‌...........................2
جدول شماره -17-4حداکثر شیب طولی در معابر شریانی درجه 83 ‌‌...........................2
جدول شماره -18-4حداقل شیب طولی در معابر‌‌‌‌.....84
جدول شماره -19-4حداقل فاصله دید در معابر ‌‌‌‌......84
جدول شماره -20-4تعدیل حداقل فاصله دید در معابر‌‌.......................................84
جدول شماره  -21-4حداقل شعاع دوربرگردان‌‌‌‌.......85
جدول شماره  -22-4میزان پخ تقاطعها و شعاع پیاده روها با زاویه  90درجه ‌‌...............86
نقشه شماره  -1-1ناحیهبندي و محلهبندي پیشنهادي‌‌‌‌..5
نقشه شماره  -1-3گروهبندي پهنههاي مختلط تجاري خدماتی ‌‌..............................31
نقشه شماره  -2-3حوزه بندي تراکمی پیشنهادي ‌‌‌‌....

 

پیشگفتار
طرح جامع شهر گرگان، به همراه پیشنهادات اجرایی خود داراي مجموعهاي از ابزارهاست که تحققپذیري و اجراي آن را ممکن
میسازد. در این مجموعه، میتوان به مواردي چون اساس طرح جامع )که تغییر در آن صرفاً توسط عالیترین نهاد تصویب کننده برنامه
مقدور است( و ضوابط و مقررات اجرایی )که راهنماي عمل تصمیمگیران در سطح شهر است( اشاره نمود. گزارش حاضر شامل این دو
بخش است و بر اساس طرح جامع شهر گرگان، در قالب بخشنامه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران با حداکثر سطح تفصیل ممکن
)در مقیاس طرح جامع( تهیه شده است.
این ضوابط با توجه به مباحثی چون پهنهبندي استفاده از اراضی، تنوع کاربريها و فعالیتها و همچنین تنوع مشکلات موجود در
برنامههاي شهري )و به خصوص طرح جامع( کوشش نموده است که پاسخگوي ابهامات موجود )با توجه به فرایند تهیه طرح و فرایند تصمیمگیري در سطح محلی( باشد. در مواردي که آییننامهها یا مقررات دیگري که توسط سایر نهادها مورد تصویب قرار گرفته باشند نیز موارد تکمیلی به این ضوابط ارائه نمایند )همچون مقررات ملی ساختمان و موارد مشابه( این مقررات نیز ملاك عمل خواهند بود
 

بخش نخست- اساس طرح جامع
اساس طرح جامع مواردي است که تغییر آنها، تحقق طرح جامع و دستیابی به اهداف و آینده نگريهاي انجام شده را با دشواري
مواجه میسازد. تغییر این موارد صرفاً توسط بالاترین نهاد تصویب کننده طرح ممکن بوده که از جمله مهمترین این موارد می توان به
کلیه فضاهاي سبز مجاور خط محدوده اشاره کرد. آستانه هر یک از موارد در ادامه تشریح گردیده است.
-1ساخت شهر )و توسعه(
در برنامه ریزي تغییر و توسعه براي شهر گرگان مواردي چون جلوگیري از توسعه بی رویه شهر و گسترش آن در محیط طبیعی
ارزشمند پیرامون، پالایش زمینهاي موجود درون شهري و استفاده از پتانسیلهاي توسعه آنها، تمرکز فعالیتها و شکل گیري راسته
هاي تخصصی در سطوح عملکردي متفاوت، مدیریت ساخت و سازها در محدوده پیرامونی شهر، تسهیل جابجایی در شهر و محیط
پیرامون آن و تنوع تقاضاي سکونت و خدمات مورد توجه بوده و الگوي توسعه شهر بر مبناي آنها تدوین گردیده است؛ و مهمترین
ویژگیهاي آن در زمینه هاي گوناگون عبارتند از:
-1-1مشخصات ساختی و کالبدي
شهر گرگان با توجه به ویژگیهاي محیط طبیعی پیرامون، به عنوان یک مرکز شهري با تمامی عملکردهاي مورد نیاز شهري در نظر
گرفته شده و توسعه آن در قالب توسعه درونی برنامهریزي شده است. مراکز سکونتی پیرامون شهر با هویت مستقل اداري-سیاسی مورد
توجه قرار گرفته و توصیههایی براي مدیریت مناطق بینابین شهر اصلی و این مراکز در قالب ضوابط ارائه گردیده است
 

  قیمت: 35,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: طرح توجيهي توسعه عمران شهر گرگان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته شهرسازی (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 444 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: .pdf

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:1,618 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوارغفاری3 پلاک38.1 طبقه همکف کدپستی9691975741
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

132,881 بازدید امروز
127,067 بازدید دیروز
357,054,797 بازدید کل
35,649 فروش موفق
7,851 تعداد فروشگاه
45,758 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل