گزارش تاسيسات شهري و پوشش گياهي شهر گرگان

فهرست مطالب
مقدمه‌‌‌‌‌‌.......................................5
هدف‌‌‌‌‌‌.........................................4
چهارچوب نظری کار‌‌‌‌‌‌.............4
روش کار‌‌‌‌‌‌..................................6
1-1 تاسیسات شهری‌‌‌‌‌‌......7
1-1-1 تاسیسات آب‌‌‌‌‌‌.....6
1-1-1-1 منابع ونحوه تامین آب شرب‌‌‌‌.........................6
1-1-1-2 موقعیت و گنجایش منابع تامین آب‌‌‌‌...........9
1-1-1-3 نحوه توزیع آب شهر‌‌‌‌.......................................10
1-1-1-4 سرانه مصرف‌‌‌‌‌‌...11
1-1-2 فاضلاب‌‌‌‌‌‌.............12
1-1-3 تاسیسات برق‌‌‌‌............................................18
1-1-3-1 نحوه تامین برق به داخل شهر‌‌‌‌..................18
1-1-3-2 فرایند برق رسانی به مصرف کننده‌‌‌‌.........19
1-1-3-3 انتقال توان الکتریکی‌‌‌‌....................................19
1-1-3-4 شبکه انتقال‌‌‌‌‌‌.20
1-1-3-5 خط انتقال‌‌‌‌‌‌.....20
1-2 تجهیزات شهری.... ‌‌‌‌............................................21
1-2-1 پارکینگ‌‌‌‌‌‌...............21
1-2-2 جمع آوری ،تصفیه،و دفع پسماند‌‌‌‌..................22
1-2-2-1 دفن زباله‌‌‌‌‌‌.......22
1-2-2-2 وضعیت آبهای زیر زمینی محدوده دفن زباله‌‌........................................22
1-2-2-3 چاه های اطراف محدوده دفن زباله‌‌‌‌..........23
1-2-3آتش نشانی: ‌‌‌‌‌‌.........24
1-3پوشش گیاهی‌‌‌‌‌‌........25
1-3-1سرخس‌‌‌‌‌‌..................25
1-3-2 خارشتر‌‌‌‌‌‌.................26
1-3-3 ماشک گل شوخه ای‌‌‌‌........................................26
1-3-4 گند جارو‌‌‌‌‌‌.............27
1-4 sowt:‌‌‌‌‌‌.....................28

مقدمه

تاسیسات و تجهیزات شهری:

از عناصرو ابزارهای کالبدی فضایی هستند که در رفع نیازهای حیاتی شهروندان در شهر ها وآبادیها برای تسهیل زندگی آنها صورت میگیردوبا توجه به تناسب نحوه عملکردعناصر تشکیل دهنده و همین طوررابطه ای که با مجتمع زیستی برقرار می کند به 2 گروه :

الف)زیر بنایی

ب)روبنایی

تقسیم می شود آنچه  در این فصل بررسی می شودمعطوف به تاسیسات شهری و تجهیزات شهری قابل بررسی است:

هدف :

از مطالعه  تاسیسات و زیر ساخت های شهری

این مطالعات در کوی شریعتی به این دلیل انجام شده که بتوانیم اطلاعاتی در رابطه با وضع کنونی محدوده بدست اوریم تا زمین را برای ساخت وساز امده کنیم.

چارچوب نظری کار

تاسیسات و تجهیزات شهری عوامل , عناصر و ایزار کالبدی فضایی هستند که مدنیت را پشنیبانی نموده زندگی شهروندان را تسهیل میکننند و تلبور فیزیکی موسسات و نهاد های در شهر ها و ابادی ها محسوب میشوند.به تناسب نحوه عملکرد و فرم عناصر تشکیل دهنده و همین طور رابطه ای که با کالبد محتمع های زیستی برقرار میکنند به دو گروه زیر بنایی و رو بنایی تقسیم میشوند. مطالعه تاسیسات و تجهیزات شهری به این  دلیل ضرورت دارد که برای ایجاد یک شهر یا محلی برای زندگی تاسیسانی لازم است این تاسیسات هرکدام یک ارگان و سازمانی دارد که وظیفه ی ان تامین تاسیسات و تجهیزات لازم برای احداث یک مکان قابل زیست میباشد.

 

 

 

 

روش کار:

روش های انجام کار به صورت مطالعات نظری و همچنین برداشت ها ی میدانی بوده. مطالعات نظری که منبع تمام ان درطرح جامع گرگان میباشد اما در رابطه با برداشت های میدانی مشاهدات وضع موجود و عکس برداری میباشد.در طرح جامع اطلاعاتی از قبیل نقشه

1 تاسیسات شهری :

تاسیسات زیر بنایی جهت رفع نیازها ومشکلات شهروندان  که شامل آب ،برق ،گاز،تلفن، فاضلاب جمع آوری ودفع آبهای سطحی است.برای برداشت مطالعات تاسیسات و زیر ساخت های شهری با چندی از اعضای گروه به منطقه مورد مطالعه رفته شد. با توجه به مشاهدات میتوان گفت زمین امادگی این را دارد که در ان بتوان به ساخت و ساز شهری دست زد.مطالعات بدست امده را میتوان گفت از طریق برداشت ها ی میدانی و همچنین مطالعات نظری دانست که از مطالعه طرح جامع و.. بدست اورده شد.بیشتر اطلاعات و نقشه ها مربوط به طرح جامع میباشد و عکس ها نمودی از برداشت میدانی است که در هفته اول ودوم شروع کار به محدوده مورده مطالعه رفته و مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از ان در این گزارش گنجانده شده است.

1-1-1 تاسیسات آب:

1-1-1-1 منابع ،نحوه تامین آب شرب:

سازمان آب گرگان در سال 1348 طی اساسنامه ای که به تصویب استانداری و وزارت کشور رسید احداث گردید.با توجه به اینکه در منطقه گرگان رودهای دایمی فراوانی جریان دارند ،سکونتگاههای  بسیاری نیز در منطقه گرگان به لحاظ جغرافیایی وهمین طور اراضی حاصلخیزورودخانه های بزرگ پر آب نظیراترک،گرگان رودو زرین گل ..قطب مهم کشاورزی محسوب می شودوسهم به سزایی در تولیدات کشاور

3 نحوه توزیع آب شهر:

در گزارش های اراده شده توسط شرکتهای پارس کنسولت،شبکه توزیع آب شرب شهر به 4 زون قابل تقسیم بندی است. طرح اجرای طوون بندی وتبدیل آن از4 زون به 8 زون پیشنهاد شده و پیش بینی شده که با اجرای این طرح 95%از مشکل فشار آب حل خواهد شد

-4 سرانه مصرف آب

جدول زیر میزان سرانه مصرف آب طي سالهای 1386 و 1387 در شهر گرگان می باشد.

 

مطابق استاندردهای موجود در زمینه تعیین میزان سرانه مصرف آب، این مقدار براي شهري با جمعيت گرگان كه داراي آب و هواي متعادل است، بين 200 تا 300

2 فاضلاب

قبل از احداث و توسعه شبکه فاضلاب شهری گرگان، فاضلاب در این شهر به روشهای زیر دفع می گردید:

  • تخليه فاضلاب در چاه هاي جذبي؛
  • تخليه فاضلاب حمام و آشپزخانه منازل به معابر و جداول؛
  • تخليه فاضلاب به رودخانه و نهرها؛
  • تخليه در زمين هاي كشاورزي و امثال هم.
  • دفع فاضلاب به روشهاي مذكور مشكلاتي از

مسیر فاضلابروی اصلی A1 : از انتهاي جاده نهارخوران شروع و پس از خيابانهاي ولي عصر، پاسداران – شهدا ، قدس و ميدان انقلاب وارد جاده آق قلا گرديده و در ميدان انقلاب با قطر 1000 ميليمتر به بال شرقي متصل مي گردد.

مسیر فاضلابروی اصلی A2 : از ابتداي خيابان امام رضا شروع و از ميدان پانزده خرداد، شهدا، خيابان شريعتي و خيابان مجاهدين به فاضلابروي اصلي A1 (نرسیده به میدان شهدا) با قطر 800 ميليمتر متصل مي گردد.

همچنین محدوده سایر حوزه های اصلی به شرح زیر می باشد

مسیر فاضلابروی اصلی B : از جنوب شرقي شهر گرگان شروع شده، پس از عبور از خيابان آيت الله كاشاني و شهرك امام خميني به كمربندي گرگان رسيده، سپس از شهرك شهرباني، شهرك فرهنگيان ، شهرك راه آهن مي گذرد و به خط انتقال با قطر 800 ميليمتر متصل مي گردد.

مسیر فاضلابروی اصلی C :  به نام بال شرقي از شمال از منطقه قلعه حسن شروع و پس از عبور از خيابان گلشهر ، شهيد مصطفي خميني، خيابان رحيم خاني، خيابان نوبخت ، خيابان شهيد بهشتي و خيابان استخر سيدين به جاده كمربندي گرگان رسيده، در ميدان انقلاب به خط انتقال با قطر 1000 میلیمتر متصل می گردد.

مسیر فاضلابروی اصلی D : از جنوب شرقي شهر گرگان شروع شده، پس از عبور از منطقه اوزينه به خيابان دكتر بهشتي مي رسد. سپس به سمت شمال تغيير مسير داده، به ايستگاه پمپاژ شرقي با قطر 600 ميليمتر رسيده بصورت تحت فشار در جاده كمربندي به فاضلابروي اصلي B متصل می گردد.

مسیر فاضلابروی اصلی E : به نام بال شرقي از جاده نهارخوران شروع شده، پس از عبور از شهرك دخانيات و شهرك دادگستري به ميدان شهيد باهنر ، ميدان مفتح و كمربندي مي رسد و در ميدان انقلاب به خط انتقال با قطر 1000 ميليمتر متصل مي گردد.

مسیر فاضلابروی اصلی F : از يكي ازخيابانهاي فرعي منتهي به بلوار شهيد مفتح شروع و در خيابان انجيرآب به ايستگاه پمپاژ غربي با قطر 225 ميليمتر متصل مي شود، سپس تحت فشار به بال غربي واقع در ميدان شهيد مفتح با قطر 800 ميليمتر متصل مي شود.

همانگونه كه قبلاً عنوان شد، سيستم تصفيه فاضلاب بصورت لجن فعال متعارف مي باشد، دوره طرح 25 ساله كه شامل دو مرحله (مرحله اول 10 ساله و مرحله دوم 15 ساله

1-3 تاسیسات برق:

نحوه تامین برق پست:

جهت تامین برق شهرستان گرگان و حومه از یک دستگاه 63/230 kv در شمال شهر گرگان واقع در کیلومتر یک جاده اق قلا و 5 ایستگاه 20/63kv که در حال بهره برداری هستند استفاده شده است. ایستگاه های گرگان 4 (با دو خط 20kv) و ایستگاه گرگان2 نیز (با دو خط 20kv) تامین برق فعلی قسمت جنوب شهرستان گرگان و منطقه بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی و سایت استانداری را عهده دارند. .

 

 

1-1-3-1 نحوه تامین برق به داخل شهر:

برق ایستگاه 230 گرگان که در جاده اق قلا قرار دارد به

-1-3-2 فرایند برق رسانی به مصرف کننده:

ابتدا برق با قدرتی خیلی بالا در نیرو گاه مرکزی تولید میشود و سپس به ایستگاه نیرو گاهی بلافصل  فرستاده میشود تا دوباره از قدرت ان کاسته شود قدرت نیرو برق  به 400 کیلو وات تقلیل پیدا میکند به دلیل به بار نیاور در تلفات دوباره به ایستگاهی دیگر فرستاده میشود تا دوباره از قدرت 400 کیلو وات به 230 کیلو وات برسد.که این مرحله انتقال نام دارد برا ی رسیدن برق به خانه ها ی ما نیاز مند به گذر از ایستگاه فوق توزیع میباشد که به قدرت 20/63 کیلو وات است از ایستگاه 10 خط خروجی داریم که تا به مصرف کننده برسد به گونه ای از یک ایستگاه میتوان ده خط خروجی به توان 20 کیلو ولت استخراج کنیم و به مصرف کننده برسانیم که مصرف کننده را توزیع مینامیم.

 

1-1-3-3 انتقال توان الکتریکی

 دومین فرایند ارائه الکتریسیته به مصرف کننده هاست. الکتریسیته توسط نیروگاه های برق تولید می شود و سپس توسط فروشنده ها به مصرف کنندگان نهایی به عنوان یک کالا فروخته می شود.

1-1-3-4 شبکه انتقال

 از نیروگاه های برق، پست های برق و مدارات انتقال ساخته شده است. معمولاً برق از طریق یک جریان متناوب سه فاز انتقال می یابد. در نیروگاه ها، برق را در سطح ولتاژی نسبتاً پایین در حدود 10 تا 15 کیلو ولت تولید می کنند، سپس توسط ترانسفورماتور نیروگاه، آن را به یک ولتاژ بالا (220 تا 440 کیلو ولت) جریان متناوب می رسانند تا آن را به یک پست برق که نقطه خروجی شبکه است و در فواصل دور قرار دارد، انتقال دهند.

1-1-3-5 خط انتقال

مركز كنترل پستهاي انتقال قیمت: 35,200 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: گزارش تاسيسات شهري پوشش گياهي شهر گرگان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته شهرسازی (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 347 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 28

حجم فایل:6,476 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوارغفاری3 پلاک38.1 طبقه همکف کدپستی9691975741
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

64,028 بازدید امروز
50,340 بازدید دیروز
356,858,877 بازدید کل
35,625 فروش موفق
7,831 تعداد فروشگاه
45,758 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل