گزارش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها شركت سهامي برق منطقه‌ اي مازندران و گلستان

فهرست مندرجات 

عنوان                                     صفحه 
1 – مقدمه ‌‌‌‌‌‌.............................       3
2 – ماده 1 – تعريف نظام پيشنهادها ‌‌‌‌......................       4
3 – ماده 2 – اهداف نظام پيشنهادها ‌‌‌‌......................       4
4 – ماده 3 – گستره استقرار ‌‌................................. ‌‌..       5 
5 – ماده 4 – تعاريف كليدي ‌‌‌‌...................................        5
6 – ماده 5 – اركان و تشكيلات اجرايي ‌‌‌‌................        6
7 – ماده 6 – موضوع و زمينه پيشنهاد‌‌‌‌.....................        12
8 – ماده 7 -  موارد خارج از چارچوب نظام پيشنهادها ‌‌.............................         13
9 – ماده 8 – شرايط عمومي پذيرش پيشنهاد‌‌...... ‌‌        14
10 – ماده 9 – فرآيند اجراي كار ‌‌‌‌............................        15
11 – ماده 10 – چگونگي ارزيابي پيشنهادهاي تصويب شده ‌‌.................         17 
12 – ماده 11 – پرداخت حق الزحمه كارشناسان و اعضاي كميته ‌‌.......         20 
13 – ماده 12 – تقدير نامه كتبي ‌‌‌‌.............................      21
14 – ماده 13 – منابع مالي ‌‌‌‌‌‌.      21
15 – ماده 14 – نحوه بازنگري ‌‌‌‌..............................        21
16 – ماده 15 – شاخص هاي اندازه گيري ‌‌‌‌..........        22
17 – ماده 16 – رضايت مندي كاركنان‌‌‌‌..............         22
18—ماده 17 – مراجع تصويب آيين نامه ‌‌...................................          22
19 –  پيوست ها شامل : ‌‌‌‌‌‌.          23
- آئين نامه داخلي كميته مركزي نظام پيشنهادها ‌‌.....................         24
- فرمهاي اجرايي ‌‌‌‌...................................          26


 

ماده 1 - تعريف نظام پيشنهادها

 

نظام پذيرش و بررسی پيشنهادها بخشی از نظام جامع کيفيت T.Q.M است كه به منظور ايجاد روحيه مشارکت فردی و گروهی در بين کارکنان و در راستای بهبود فرآيندها و افزايش بهره وری در سازمان استقرار می يابد.

به منظور اجرای هرچه بهتر و دقيق تر نظام پيشنهادها، کميته هايی به همين نام با اهداف، ارکان، ضوابط و فرآيند مشروحه ذيل در شرکت برق منطقه اي مازندران تشکيل       می گردد.

 

ماده 2 - اهداف نظام پيشنهادها

 

 1. ارج نهادن به شان و منزلت انسانی کارکنان و قابليت های آنان در محيط کار و عينيت بخشيدن به مبانی فرهنگ اسلامی مبني بر تعالي انسانها.

2 - فراهم نمودن زمينه تحقق اهداف و سياستهای بنيادی کشور در جهت کاهش                 

    وابستگی و نيل به خودکفائی.

3 - تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بکارگيری نيروی ابداع و ابتکار

   کارکنان و شکوفائی استعدادها.

ماده 3 – گستره استقرار

 

اين آئين نامه در تمامي سطوح سازماني شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان نافذ بوده و كليه ذينفعان [ كاركنان ، پيمانكاران ، مشتريان

ماده 4 – تعاريف كليدي

 

 • پيشنهاد : عبارت است از هر گونه ايده و راهكاري كه باعث حل مشكل و بهبود در    فعاليت ها و فرآيندهاي موجود ، ارائه خدمات و بطور كلي منجر به هر گونه بهبودي دروضعيت شركت گردد .
 • وظيفه سازماني : وظيفه اي است كه عدم انجام آن

ماده 5 – اركان وتشكيلات اجرايي

الف ) – مدير عامل

ب ) – كميته مركزي نظام پيشنهادها

ج ) _ كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها

د ) _ مجري نظام پيشنهادها

ه ) _ دبيرخانه نظام پينشهادها

و ) _ گروه هاي كارشناسي

الف ) – مديريت عامل :

مدير عامل ، رئيس نظام پيشنهادها مي باشند و وظايف ايشان در مقام رياست اين سيستم عبارت است از :

1 رد يا تائيد مصوبات كميته مركزي و كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها

2 انتصاب اعضاي كميته مركزي و كميته

تبصره 1 - رياست اين كميته بر عهده مدير عامل بوده و مجري نظام مشاركت كاركنان         بعنوان دبير اجرايي آن خواهد بود .

تبصره 2 - اين تركيب تابع نمودار سازماني شركت بوده و هرگونه تغيير درسطوح معاونت ها و مديريت هاي مستقل عينا درآن اعمال مي شود .

تبصره 3 - جلسات اين كميته بر اساس آئين

شرح وظايف كميته مركزي نظام پيشنهادها :

1  تدوين و تبيين سياست هاي كلي و راهبردي ، نگرش ها و جهت گيري اصلي سيستم پيشنهادها در مقاطع كوتاه مدت و بلند مدت .

2 برنامه ريزي و سياست گذاري كلي در زمينه آموزش و تبليغات در جهت گسترش فرهنگ مشاركت .

ج ) كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها و وظائف آنها

- به منظور بررسي پيشنهادهاي واصله و همچنين بررسي گزارش اجراي پيشنهادهاي مصوب و اتخاذ تصميم در خصوص رد يا پذيرش آنها ، كميته هاي تخصصي بشرح ذيل تشكيل مي گردد .

1 كميته تخصصي فني 

- اين كميته وظيفه بررسي پيشنهادهاي مربوط به طرحهاي شبكه انتقال ، فوق توزيع را بر عهده داشته و تركيب آن عبارت است از :

- معاون بهره برداري رئيس كميته

-  معاون برنامه ريزي و تحقيقات عضو

-كميته تخصصي ICT

          اين كميته به منظور بررسي پيشنهادهاي مربوط به سيستمهاي يكپارچه، فن آوري اطلاعات وارتباطات ، سخت افزار، نرم افزار، شبكه و ساير موارد مرتبط با IT و ICT شركت با تركيب ذيل تشكيل مي گردد :

 • مشاور ICT مديرعامل رئيس كميته
 • مدير دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات نايب رئيس
 • مدير دفتر ديسپاچينگ منطقه اي شمال - عضو
 • كارشناس مسئول سخت افزار و شبكه عضو
 • كارشناس مسئول نرم افزار - عضو
 • مجري نظام پيشنهادها عضو
 • دبير كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها

رياست اين كميته بر عهده مشاور ICT مديرعامل بوده و در غياب ايشان مدير

د ) دبيرخانه نظام پيشنهادها و شرح وظايف آن

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها  داراي دبيرخانه مستقلي مي باشد .

 مسئوليت اداره اين دبيرخانه بر عهده مجري نظام پيشنهادها خواهد بود .

 

 

- شرح وظايف دبيرخانه نظام پيشنهادها

1 راهنمائي پيشنهاددهندگان براي ارائه پيشنهادهاي كامل ، كيفي و قابل اجرا .

2 تشويق كاركنان به ارائه پيشنهاد .

3 تسلط به موضوع پيشنهادها و تقويت روحيه تصويب پيشنهادها در كميته .

4 سرعت بخشيدن دراجراي مراحل نظام پيشنهادها و پيگيري مستمر در رفع مشكلات اجرائي آن .

5 تبليغات ، آموزش و اطلاع رساني  به كاركنان و ساير فعاليت هاي فرهنگي مناسب بمنظور افزايش آگاهيهاي

و ) وظايف و جايگاه كارشناسان بررسي كننده پيشنهادها

          اين افراد از ميان كارشناسان و مديران خبره داخل سازمان و با همكاري معاونين ومديران واحدهاي مستقل و متناسب با موضوع پيشنهاد و رشته تحصيلي و تخصص علمي و اجرايي آنان از سوي دبيرخانه نظام پينشهادها انتخاب مي شوند .

هر پيشنهاد حداكثر به 3 كارشناس ارجاع مي شود و آنان موظفند در مدت تعيين شده نظرات كارشناسي خود را به دبيرخانه ارسال نمايند .

درقبال خدمات مذكور ، حق الزحمه كارشناسي براساس

ه 7 - موارد خارج از چارچوب نظام پيشنهادها

 
 

 1. شكايات
 2. درخواست هائي كه به مديريت مربوط مي شود
 1. مواردي كه جزو وظايف جاري فرد باشد مگر آنكه پيشنهاد براي تغيير در رويه انجام كار و در جهت بهبود بوده و يا وظيفه فراموش شده فرد باشد . [‍ بيش از يك سال بدون پيگيري و  بازخواست مسئولين مافوق رها شده باشد] .
 2. پيشنهادهاي مربوط به سازماندهي پرسنل [ عزل و نصب كاركنان]
 3. تكرار مواردي كه در گذشته حل شده يا در محل كار به اجرا گذاشته شده است.

 

 

ماده 8 - شرايط عمومي پذيرش پيشنهاد

 
 

 1. پيشنهاد جديد بوده و جزو فعاليت هاي در حال انجام شركت نباشد.
 2. پيشنهاد بايد توجيه فني ، اقتصادي ، كاربردي و يا كيفي داشته باشد.
 3. پيشنهاد بايستي قابليت اجرا داشته باشد
 4. پيشنهاد بايد قابل استفاده در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان بوده و يا به نحوي به تجهيزات سرمايه اي اين شركت و ارتقاي سطح كيفي در صنعت برق كشور مرتبط باشد.
 5. پيشنهاد در قالب قرارداد كارشناسي و يا پروژه تحقيقاتي قبلا اجرا و يا تصويب نشده باشد.
 6. ايده هاي جديد و مناسبي كه به هر دليل قابليت اجرايي نداشته باشند ، بعنوان ايده غيرقابل اجرا پذيرفته مي شوند .

 

 

 

ماده 9 - فرآيند اجراي كار قیمت: 28,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: گزارش نظام پذيرش بررسي پيشنهادها شركت سهامي برق منطقه‌ مازندران گلستان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 513 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:618 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوارغفاری3 پلاک38.1 طبقه همکف کدپستی9691975741
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

131,982 بازدید امروز
127,067 بازدید دیروز
357,053,898 بازدید کل
35,648 فروش موفق
7,850 تعداد فروشگاه
45,758 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل