دانلود کتاب اعمال حقوقی و تعهدات جرعه نوش

کتاب مبانی حقوق مدنی (3): اعمال حقوقی و تعهدات (قرارداد ها) آماده برای دانلود است.

از منابع  مهم آزمونی و درسی

توضیحات بیشتر: به انضمام نمودارهای تفهیمی و سوالات برگزیده آزمونهای حقوقی

مناسب برای: داوطلب آزمون حقوقی وکالت و دیگر آزمونهای معتیر

مولف: مجتبی جرعه نوش

تعداد صفحات: 574

فرمت: پی دی اف PDF، قابل استفاده در هر سیستم و دستگاه (موبایل، لپ تاپ و ...)

کیفیت: بسیار عالی

جدید 

دانلود نمونه

توضیح در مورد این کتاب

کتابهای مدنی جرعه نوش با عناوین «اموال و مالکیت» و «اعمال حقوقی و تعهدات» تالیف مجتبی جرعه نوش است. مشاهیر دادآفرین، انتشاراتی است که چاپ و نشر کتاب مدنی جرعه نوش را به عهده دارد.

مولف کتب فوق، با نثری ساده و روان به بیان مباحث مدنی 2 و مدنی 3 مطابق سرفصل های دانشگاهی پرداخته است. در کتب حقوق مدنی مذکور، جرعه نوش به تشریح مباحث پرداخته است.

اما در عین تشریح از اطاله کلام پرهیز نموده است. از این رو ایجاز و اختصار از ویژگی های کتب تالیفی جرعه نوش است. در موارد لزوم مبنای استدلال و نتیجه گیری، نظرات دکتر کاتوزیان و دیگر اساتید این حوزه قرار داده شده است. سرفصل کتب مدنی جرعه نوش مطابق ترتیب مقرر در قانون مدنی و به تبع آن سرفصل های دانشگاهی از قرار ذیل است.

ویژگی های کتاب حقوق مدنی 3 جرعه نوش

عرضه معانی با بیان بدیع

نثر ساده و روان کتاب

از نقاط قوت کتاب طرح مسئله ، بیان استدلال و نتیجه گیری به جای ذکر صرف نکات به همراه اختصار تا ضمن جلوگیری از اتلاف وقت، داوطلبان گرامی با روش اجتهاد حقوقی هم آشنا شوند.

تحریر اثر بر اساس نظرات استاد مرحوم دکتر کاتوزیان و بعضا دیدگاه های استاد صفایی و مرحوم دکتر امامی

استفاده از نمودار وترسیم رئوس مطالب  برای ایجاد نظم ذهنی

گردآوری نمونه سوالات سنوات قبل وپاسخگویی به آن بر اساس متن درس و ارجاع به آن

فهرست عناوین اعمال حقوقی و تعهدات جرعه نوش

فصل اول: مقدمات

عالم اعتبار

تعهد و ارکان آن

اسباب ایجاد تعهد

اعمال حقوقی

وقایع حقوقی

الزام و التزام – دین و طلب

کلیات اعمال حقوقی و تعهدات

تعریف عقد

ایقاع

فصل دوم: اقسام عقود و معاملات

عقد لازم ، جایز و خیاری

عقد منجز و معلق

تفاوت عقد معلق با عقد موجل و عقد مشروط

اعتبار عقد معلق و اقسام تعلیق

شرایط تعلیق

اثر عقد معلق قبل از وقوع معلق علیه

اثر عقد معلق بعد از وقوع معلق علیه

شرط فاسخ

عقد مطلق و مشروط

عقد تملیکی ، عهدی و اذنی

عقود مستمر و فوری

عقود رضایی ، تشریفاتی و عینی

عقود معین و نامعین

عقود مستقل و تبعی

قرارداد های فردی و جمعی

قرارداد های الحاقی

قرارداد های آزاد،ارشاد و تحمیلی

قرارداد معوض و مجانی

عقد معین و احتمالی

عقود مغابنه و مسامحه

معاوضات و مشاراکات

فصل سوم : شرایط اساسی صحت معامله

اصل آزادی قراردادی

ضمانت اجرای شرایط اساسی صحت معامله

تراضی(قصد ورضا)

وجود اراده

اعلام اراده

تعارض اراده

ایجاب

زوال ایجاب

ایجاب توام با التزام

قبول

مطابقت ایجاد

زمان و مکان وقوع عقد

عیوب اراده

اشتباه

اشتباه در خود موضوع معامله

اشتباه در شخص طرف معامله

اکراه

اضطرار

وعده قرارداد

فرض اصیل بودن طرف معامله

نمایندگی

معامله با خود

اهلیت و اسباب حجر

اعمال حقوقی غیر مالی مربوط به محجوران

اعمال حقوقی غیر مالی مربوط به محجوران

وضعیت معاملات نمایندگان قانونی نسبت به امور مالی محجوران

مورد معامله

شرایط مال مورد معامله

شرایط عمل مورد معامله

جهت معامله

معامله به قصد فرار از دین

شرایط دعوی معامله به قصد فرار از دین

فصل چهارم: آثار قرارداد

لازم الاتباع بودن مفاد قرارداد و اصل لزوم

انحراف از لازم الاتباع بودن مفاد قرارداد

تفسیر و تکمیل قرارداد

اصل صحت

مفهوم مسئولیت مدنی قراردادی

خسارت عدم اجرای تعهد و تاخیر در اجرای تعهد

شرایط و ارکان مسئولیت مدنی قراردادی

نقض تعهد

عدم لزوم مطالبه اجرای اصل تعهد

انقضای موعد اجرای تعهد

ضرر

شرایط خسارت قابل مطالبه و شیوه جبران آن

رابطه سببیت

قوه قاهره و اثر آن بر مسئولیت و قرارداد

اوصاف قوه قاهره

مصادیق خاص قوه قاهره

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد

توافقات راجه به مسئولیت مدنی قراردادی – تضمن تعهد

وجه التزام

شرط کاهش تعهد،کاهش مسئولیت و عدم مسئولیت

نسبی بودن آثار قرارداد

انتقال موقعیت قرار دادی

قابلیت استناد قرارداد

تعهد به نفع شخص ثالث

فصل پنجم: شروط ضمن عقد

مفهوم شرط ضمن عقد

اقسام شرط به اعتبار زمان توافق

شرایط صحت شرط و تاثیر آن بر عقد

شرط صفت

شرط صفت راجع به کمیت

شرط نتیجه

شرط فعل

تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه

اسقاط شرط

تاثیر انحلال عقد بر شرط

شرط ضمن ایقاع

فصل ششم: معاملات فضولی

مفهوم معامله فضولی

اجازه عقد فضولی

رد معامله فضولی

التزام اصیل به معامله فضولی

قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی

اثر اعتقاد به فضولی بودن معامله یا انتقال مال به فضول

تبعیض در معامله فضولی

تعدد معامله فضولی

اثر اجازه عقد فضولی

ضمان طرفین عقد فضولی نسبت به مبیع فضولی

تضمین اجازه

فصل هفتم: سقوط تعهدات

مفهوم و ماهیت وفای به عهد

پرداخت کننده(ایفا کننده)

شرایط وفای به عهد در خصوص مال کلی

گیرنده

یگانگی موضوع وفای به عهد با موضوع تعهد

موضوع وفای به عهد در اقسام مختلف

مهلت عادله یا قرار اقساط

زمان وفای به عهد

مکان وفای به عهد

هزینه وفای به عهد

اثبات وفای به عهد

انتساب پرداخت به یکی از چند دین

اثر پرداخت در تحقق دین

اثر پرداخت در اثبات دین

مفهوم و شرایط اقاله

احکام اقاله

اثر اقاله در قرارداد های تملیکی و عهدی

مفهوم ابرا

مقایسه ابرا و مفاهیم مشابه

شرایط و آثار ابرا

کلیات تبدیل تعهد

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین

زوال تضمینات تعهد پس از تبدیل تعهد

مفهوم و کلیات تهاتر

شرایط تهاتر قهری

انحراف از تهاتر قهری

موانع تهاتر

آثار و رسیدگی به تهاتر

مالکیت ما فی الذمه

سوالات

فصل اول : مقدمات

فصل دوم : اقسام عقود و معاملات

فصل سوم : شرایط اساسی صحت معامله

مبحث اول : تراضی

مبحث دوم : تعیین طرف معامله – نمایندگی

مبحث سوم :عیوب اراده – اضطرار

مبحث چهارم : اهلیت

مبحث پنجم : مورد معامله

مبحث ششم : جهت معامله – معامله به قصد فرار از دین

فصل چهارم : آثار قرارداد

مبحث اول : اصل لزوم و نیروی الزام آور عقد

مبحث دوم:تفسیر و تکمیل قرارداد

مبحث سوم : اصل صحت

مبحث چهارم:مسئولیت مدنی قراردادی

مبحث پنجم : نسبی بودن – قابلیت استناد – قائم مقامی

مبحث ششم : تعهد به نفع ثالث

فصل پنجم : شروط ضمن عقد

فصل ششم : معاملات فضولی

فصل هفتم : سقوط تعهدات

مبحث اول : وفای به عهد

مبحث دوم : اقاله

مبحث سوم : ابرا

مبحث چهارم : تبدیل به تعهد

مبحث پنجم تهاتر

مبحث ششم : مالکیت ما فی الذمه

پاسخنامه قیمت: 35,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: دانلود رایگان کتاب کتابهای کتاب های حقوق حقوقی مشاهیر دادآفرین جدید اعمال حقوقی تعهدات تعهد تعهدها تعهد ها قرارداد جرعه نوش حقوق مدنی pdf پی دی اف حقوق مدنی 3 حقوق مدنی3 حقوق مدنی سه سقوط تعهدات
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 234 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل:59,398 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار امام سجاد طبقه همکف پلاک72 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس09304926648 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

217,365 بازدید امروز
321,695 بازدید دیروز
276,090,204 بازدید کل
31,233 فروش موفق
3,906 تعداد کاربران
44,592 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا