پژوهشی پیرامون کنترل موجودي در انبار

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  كنترل موجودي در انبار  

فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc 

حجم فایل  زیپ  :  288 KB 

تعداد کل صفحات :  139 صفحه + 44صفحه ضمائم

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

 

چکیده تحقیق و پژوهش

هدف از ايجاد انبار ، نگهداري مواد اوليه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها مي باشد . گاها پيش مي آيد كه بسته به نوع فعاليت شركت ، بيش از هفتاد درصد از سرمايه شركت را مواد اوليه و يا محصول شامل مي شود ، بنابراين نقش انبارها بسيار حساس مي باشند . در حال حاضر بهترين روش در تهيه اجناس در كشورهاي توسعه يافته روش Just InTime مي باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقيما از توليد به محل مصرف انتقال      مي يابند كه متاسفانه بستر لازم براي اينگونه تهيه اجناس در كشور ما ايجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمينان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نياز به انبارش اجناس احساس مي گردد  . در شركتهاي توزيع بيشترين سرمايه درگير در انبارها متمركز مي باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودي بمنظور كاهش هزينه نگهداري و همچنين كاهش ضايعات و دسترسي به موقع به اجناس امري اجتناب ناپذير مي باشد . با انتخاب و پياده نمودن مدل كنترل موجودي متناسب با انبار شركت توزيع ، مديريت شركت مطمئن خواهد شد :

الف – پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندي اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابي توسط مديريت شركت بستگي خواهد داشت .

ب – سرمايه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .

ج – ميزان رضايت مندي مشتركان بالا خواهد رفت .

اين مجموعه داراي پنج فصل است :

فصل اول ، كليات تحقيق بوده كه شامل بيان موضوع ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكاني تحقيق ، روش انجام تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها مي باشد .

فصل دوم ، ادبيات تحقيق بوده كه از دو بخش 1- تئوري كنترل موجودي و 2- سيستم مديريت انبار در شركت توزيع نيروي برق قزوين مي باشد .

فصل سوم ، شامل روش تحقيق مي باشد .

فصل چهارم ، به تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات مي پردازد .

فصل پنجم ، شامل نتيجه گيري از تحقيق ، پيشنهادات به مديريت شركت و پيشنهادات به محقق آينده مي باشد .

 

فهرست تحقیق و پژوهش

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چكيده تحقيق     الف

فهرست مطالب  ب

فهرست جداول   ت

نمودارها و اشكال  ج

مقدمه   1
فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه   4

عنوان تحقيق   5

بيان موضوع تحقيق   5

اهميت تحقيق   5

اهداف تحقيق   6

سئوالات پژوهش   6

قلمرو مكاني تحقيق   7

روش انجام تحقيق   7

تعريف عملياتي واژه ها   7

فصل دوم:  ادبيات تحقيق    
بخش  اول : كنترل موجودي

 تئوري كنترل موجودي  11

حالت سيستم موجودي  12

هدف ازنگهداري موجودي ها  14

هزينه نگهداري موجودي  14

طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي   17 

اصول طبقه بندي ABC    18

كاربردهاي طبقه بنديABC    18

كنترل سفارشات  19

سيستمهاي محتلف سفارشات    19

           ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت   20

          ـــ سيستم دوره سفارش ثابت    21

          ـــ سيستم ظرف ذخيره   22

          ـــ سيستم بازديدهاي عيني    23 

         ـــ سيستم موجودي پايه    23

مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش   23

موجودي اطمينان   24

سطح خدمت    24

محاسبه موجودي اطمينان    25

روشهاي پيش بيني تقاضا   28

          ـــ روشهاي نظري    29

فهرست مطالب

 عنوان   صفحه

       ـــ روشهاي آماري و محاسباتي   29

 مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ)   32

 هزينه متوسط ساليانه   34

نقطه سفارش   36

 مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف   37

 بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوين

 تاريخچه شركت توزيع نيروي  برق استان قزوين   39

 بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين   40

 مواد اوليه شركت    42

 سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار

بخش سوم : تحقيقات انجام شده

طراحي و پياده سازي كنترل موجودي در واحد يك شركت شتابكار

طراحي جامع سيستمهاي اطلاعاتي انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا

برنامه ريزي و كنترل موجودي مواد اوليه كارخانجات آلومتك و آلومراد42

 فصل سوم : روش تحقيق

 مقدمه   48

 روش تحقيق   48

 قلمرو مكاني تحقيق   48

 روش جمع آوري داده هاي  اوليه و ثانويه  49

 روش سنجش پايائي ابزار جمع آوري داده ها   49

 روش سنجش روائي ابزار جمع آوري داده ها   49

 روش تجزيه وتحليل داده ها

مدل كنترل موجودي و علت انتخاب آن50

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه 

 برآورد تقاضا  54

 آناليز ABC

70

 قدار سفارش اقتصادي

تعيين مقدار شفارش اقتصادي هر يك از اقلام مواد اوليه   77

تعيين ذخيره اطمينان   101

 نقطه سفارش   111

 هزينه سيستم سفارشي دهي پيشنهادي براي سال 81   114

 ارزيابي سيستم پيشنهادي براي سال 80     114

 هزينه ذخيره اطمينان   120

 هزينه كل سيستم كنترل موجودي پيشنهادي براي سال 80     120

 فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 مقدمه   21

 نتيجه گيري   121

 پيشنهادات   123

 پيشنهادات به محقق آينده   124

 ضمائم

فهرست منابع

 

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش

1- تئوري كنترل موجودي :

با توجه به اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .

پيش از آنكه اين تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .

موجودي ، مقداري از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ،    1378، 234)  .  بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .

در يك سازمان توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .

از طرفي نگهداري موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و  تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد  ( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .

2- حالت سيستم موجودي :

 

فهرست منابع تحقیق و پژوهش

1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف

2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .

3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري ، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .

4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية احتمال و كاربرد آن  “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم . 1377.

5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان ) هاديهاي هوائي . سال 1998 

6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.

7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “  . تهران : نشر مديران . 1378.

8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “  . دانش مديريت . 1371 .

9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

 

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain ,  “ FUNDAMENTALS

OF MANAGEMENT  SCIENCE “ , Fourth  Edition

 

با تشکر از خرید شما - موفق باشید قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: پایان نامه دانلود تحقیق و پژوهش کنترل موجودی
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 892 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 183

حجم فایل:227 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروش فایل با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را تشکیل داده است که با افزایش فروشگاه های آنلاین شاپ در کسب کارهای اینترنتی روند درآمد این صعنت را صعودی کرده است.
حال رایگان بستری مناسب برای راه اندازی کسب کار اینترنتی شما آماده شده که امکان فروش محصولات دیجیتالی، مجازی و... وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

173,566 بازدید امروز
171,593 بازدید دیروز
363,287,831 بازدید کل
36,851 فروش موفق
8,874 تعداد فروشگاه
46,016 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل