پژوهش و تحقیق اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پژوهش و تحقیق  اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

فایل اصلی پایان نامه   :  DOC 

حجم فایل    :  290KB 

تعداد کل صفحات :  180 صفحه

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

چکيده

«سيستم‌هاي انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» هر دو مفاهيمي هستند مهم و اساسي که تحقيق بر روي هر يک و استفاده از ثمرات آن در پياده سازي و تحقق کامل ان دو در مراکز صنعتي، سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد.

اگر چه هر يک از سيستم‌هاي فوق به تنهايي داراي اهميت بسيار و از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي خاصي نيز مي‌باشند وليکن مهم آن است که بتوان  با شناخت و احاطه کامل بر روي هر کدام بصورت جداگانه دست به ترکيب و درآميختن اين دو با هم زد. بکارگيري هماهنگ و توامان سيستمهاي فو‌ق‌الذکر افزايش در کارآيي و بهره‌وري فراواني را براي مجموعه بدنبال خواهد داشت.

در تحقيق انجام گرفته تمامي تلاش محقق بر آن است تا مفاهيم درست و کاملي از «سيستم‌هاي انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» ارائه نموده و بدنبال آن تاثير اين دو را بر يکديگر بيان نمايد.

براي دستيابي به اين هدف «شرکت تعميرات انتقال» که وظيفه نگهداري و تعميرات شبکه انتقال نيروي منطقه مرکزي ايران را عهده‌دار مي‌باشد و «سيستم نگهداري و تعميرات» را بعنوان مبناي اصلي کارکرد خود انتخاب نموده و سالها است که از اين سيستم استفاده مي‌کند. بعنوان «جامعه مورد مطالعه» اين تحقيق برگزيده شده است. در ضمن با بکارگيري توامان «سيستم‌هاي انفورماتيک» در اين شرکت فضاي مناسبي براي رسيدن به هدف پژوهش بدست آمده است.

در ادامه با استفاده از روش «توصيفي ـ پيمايش» و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقيق به آزمون سئوالات تحقيق پرداخته و نتايج حاصل از آزمون‌ها را بدست آورديم.

سپس بررسي تاثير ايجاد شده بصورت تفصيل بيان شده است و وجوه مختلف اين تاثير نيز در آزمونهاي مختلف اندازه‌گيري شده است.

در پايان ملاحظه مي‌شود که حاصل اين سنجش نشانگر تاثير مطلوب و بسزاي «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عملکرد شرکت مي‌باشد.

تاثيرگذاري بيشتر «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عمليات «نگهداري» نسبت به «تعميرات» و رتبه‌بندي تاثيرات در هر بخش و بالاخره جمع‌بندي نهايي که بيانگر حاصل اين پژوهش مي‌باشد، در طول تحقيق به تفصيل ارائه مي‌گردد.

 

فصل اول: کليات تحقيق                                                                                                                                  1         

مقدمه                                                                                                                                             2         

الف ـ تبيين موضوع تحقيق                                                                                                                   4         

ب ـ اهميت موضوع                                                                                                                             7         

ج ـ اهداف                                                                                                                                       9         

د ـ سئوالات اصلي (اساسي)                                                                                                                   10

هـ ـ تاريخچه کوتاه                                                                                                                            11       

و ـ متدلوژي تحقيق                                                                                                                            14       

ز ـ تعريف عملياتي واژه‌ها                                                                                                                     14       

ح ـ مباحث فصول آينده                                                                                                                       15       

فصل دوم: مباني نظري و سير تطور موضوع                                                                                                      17       

مقدمه                                                                                                                                             18       

بخش اول                                                                                                                                        20       

 1. تکنولوژي                                                                                                                                 20       
 2. سيستم‌هاي تکنولوژي اطلاعات                                                                                                      23       
 3. تعريف تکنولوژي اطلاعات                                                                                                            24       
 4. تاريخچه تکنولوژي اطلاعات                                                                                                          28       
 5. کاربردهاي سيستم تکنولوژي اطلاعات در سازمان                                                                                30       

الف ـ کاربرد عملياتي                                                                                                           30       

ب ـ کاربرد اطلاعاتي                                                                                                           33       

ج ـ کاربرد آموزشي                                                                                                             36       

6- پياده سازي سيستم تکنولوژي اطلاعات                                                                                                38       

بخش دوم                                                                                                                                                        44       

 1. جايگاه سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                             44       
 2. تعريف سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                             46       
 3. لزوم استفاده از سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                   47       
 4. معايب ناشي از نداشتن سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                          48       
 5. انواع روشهاي نگهداري و تعميرات                                                                                                   50       

الف ـ نگهداري و تعميرات به منظور بهبود                                                                                          50       

ب ـ نگهداري و تعميرات در هنگام بروز اشکال                                                                                   51       

ج ـ نگهداري و تعميرات پيشگيري                                                                                                   52       

د ـ نگهداري و تعميرات پيشگويي کننده                                                                                            53       

هـ ـ نگهداري و تعميرات بهره‌ور فراگير                                                                                              54       

 1. نگهداري و تعميرات در سازمان‌ها                                                                                                    56       
 2. نگهداري و تعميرات در شبکه انتقال نيرو                                                                                            57       

بخش سوم                                                                                                                                                       59       

 1. تئوري هاي مبتني بر عامل تاثير                                                                                                      59       

الف ـ جبر تکنولوژي                                                                                                                    59       

ب ـ جبر سازماني                                                                                                                       61       

ج ـ ديدگاه اقتضاء و ضرورت                                                                                                          62       

2- انواع تاثير تکنولوژي بر سازمان                                                                                                          63       

1-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر اقتصاد سازمان                                                                    63       

2-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر ساختار سازمان                                                                    67       

3-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر عملکرد سازمان                                                                  72       

الف ـ تاثير بر مهندسي مجدد منابع انساني                                                                  72       

ب ـ تاثير بر استراتژي سازمان                                                                                74       

ج ـ تاثير بر متمايز ساختن عملکرد سازمان                                                                 75       

د ـ تاثير بر کارايي عمليات                                                                                    76       

هـ ـ تاثير بر طراحي مجدد گردش کار                                                                      77       

بخش چهارم                                                                                                                                                     79       

مهمترين تحقيقات پيرامون تکنولوژي اطلاعات و عملکرد سازمان                                                                     79       

برگزيده تحقيقات انجام گرفته در ايران                                                                                                      84

خلاصه                                                                                                                                            88

فصل سوم: روش تحقيق                                                                                                                                89       

مقدمه                                                                                                                                             90       

 1. روش تحقيق                                                                                                                             91       

الف ـ بررسي‌هاي موردي                                                                                                              92       

ب ـ بررسي‌هاي آزمايشگاهي                                                                                                         93       

ج ـ منابع دست دوم                                                                                                                    94       

د ـ روش تحقيق از راه بررسي يا پيمايش                                                                                           94       

2- تحليل عملي روش                                                                                                                         95

3- مدل تئوري و متغيرهاي مورد آزمون                                                                                                    96

4- متغيرهاي سئوالات فرعي                                                                                                                 97

5- معيارهاي سئوالات فرعي                                                                                                                 98

6- جامعه آماري و روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                                              99

7- جامعه نمونه و پايايي و روايي پرسشنامه                                                                                                100      

خلاصه                                                                                                                                            104      

فصل چهارم: تجزيه و تحليلي اطلاعات                                                                                                           105      

مقدمه                                                                                                                                             106      

 1. ويژگي‌هاي جامعه آماري                                                                                                               107      

الف ـ ترکيب جامعه آماري از نظر مدرک تحصيلي                                                                                108      

ب ـ ترکيب جامعه آماري از نظر موقعيت شغلي                                                                                    109      

ج ـ ترکيب جامعه آماري از نظر سابقه کار                                                                                          110      

2- آزمون سئوالات تحقيق                                                                                                                    111      

الف ـ سئوالات مرتبط                                                                                                              112      

ب ـ نوع و نحوه انتخاب تکنيک‌هاي آماري                                                                                    112

3- سئوال فرعي اول                                                                                                                           114      

4- سئوال فرعي دوم                                                                                                                           118      

5- سئوال فرعي سوم                                                                                                                          121      

6- سئوال فرعي چهارم                                                                                                                        125      

7- مجموع کليه سئوالات فرعي (سئوال اصلي پژوهش)                                                                                  128      

8- تحليل واريانس                                                                                                                             132      

9- تحليل واريانس سئوال فرعي اول                                                                                                        133      

10- تحليل واريانس سئوال فرعي دوم                                                                                                      137      

11- تحليل واريانس سئوال فرعي سوم                                                                                                     143      

12- تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم                                                                                                   149      

خلاصه                                                                                                                                            154      

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات                                                                                                              156      

مقدمه                                                                                                                                             157      

 1. نتايج تحقيق                                                                                                                             158      
 2. نتايج تحليلي تحقيق                                                                                                                    159
 3. محدوديت‌ها                                                                                                                              162      
 4. پيشنهادات                                                                                                                                163      

منابع                                                                                                                                                             167

الف ـ منابع فارسي                                                                                                                              168

ب ـ منابع انگليسي                                                                                                                             171

ضميمه                                                                                                                                                          174

 

فهرست منابع

الف ـ منابع فارسي

 • اخوان صراف، احمدرضا.، (1378)، سرمايه‌گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري، اصفهان، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دهم ص 59-72
 • آذر، عادل.،  مؤمني، منصور.، (1379): آمار و کاربرد آن در مديريت، انتشارات  سمت.
 • اسدي، ابوالقاسم.، (1370): اطلاعات و نظامهاي اطلاعاتي در مديريت، مجله مديريت دولتي، دوره جديد شماره دوم، 18-1.
 • اميراحمدي.، اچ‌والاس، سي.، (1379): تکنولوژي اطلاعات، سازماندهي توليد و توسعه اقتصادي، ترجمه عليرضا طيب، نشر نصير.
 • ايران نژاد پاريزي، مهدي.، (1378): روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، نشر مديران.
 • بابايي، محمود.، (1378): نيازسنجي اطلاعات، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران.
 • برچ، جن. و نيستکي، گري‌گراد.، (1371): سيستم‌هاي اطلاعاتي در تئوري و عمل، ترجمه منوچهر غيبي، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي.
 • برنيکرهوف، روبرت اُ.، درسلر، دنيس اي.، (1377): اندازه‌گيري بهره‌وري، ترجمه دکتر محمود عبدالله‌زاده، نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 • برينکرهوف، روبرت.، اً درسلر.، دنيس اي.، (1377): اندازه‌گيري بهره‌وري، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، انتشارات دفتر پژوهشي فرهنگي.
 • بيطرف، حبيب‌الله.، (1381): ساختار وزارت نيرو، پيک برق، سال هشتم، شماره 333. شنبه 21 ارديبهشت، ص 2.
 • جي. اي. پي. ام (مهندسين نگهداري و تعميرات ژاپن).، (1377): نگهداري و توليدات بهره‌ور فراگير، ترجمه علي حاج شير محمدي، انتشارات مديريت صنعتي.
 • چلنجر، جان.اي.، (1381): ساختار آينده محيط کار، ترجمه مهري فهيمي، مجله تدبير شماره 128، آذرماه 1381، ص 28.
 • حاج شيرمحمدي، علي.، (1377): برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات، انتشارات غزل.
 • حسن‌زاده، مريم.، (خرداد 1381): يادگيري الکترونيکي، مجله تدبير سال سيزدهم، شماره 122.
 • دفت، ريچاردال.، (1378): مباني تئوري و طراحي سازمان، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 • رشيد کابلي، مجيد.، و رنجبريان، بهرام.، (1371): تکنولوژي و مديريت تاثير تکنولوژي بر ساختار سازماني. مجله مديريت دولتي، دوره جديد، شماره 16 ص 88 – 110.
 • رومي، مهرداد.، (1379): طراحي سيستم اطلاعات مديريت (M.I.S) نگهداري و تعميرات در شرکت شير منطقه‌اي اصفهان، مرکز آموزش مديريت دولتي.
 • سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازي، الهي.، (1379): روشهاي تحقيق در علوم رفتاري انتشارات آگاه.
 • شائمي برزکي، علي.، (1372): تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي اصفهان. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداري و اقتصاد.
 • غفراني، فاطمه.، ملک‌پور، مهشيد.، (1375): نقش مديريت منابع اطلاعاتي در کنترل و توسعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، مجموعه مقالات پنجمين همايش تکنولوژي اطلاعات در صنعت برق ايران، معاونت منابع اطلاعات مديريت.
 • فاطمي هرندي، حبيب‌الله.، (1380): بررسي موفقيت سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي استان اصفهان، اصفهان، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دوازدهم ص 123 – 140.
 • فضل‌اللهي.، (1381): بار شبکه، اخبار صنعت برق، پيک برق، شنبه 21 ارديبهشت ص 4.
 • فقيه، نظام‌الدين.، (1375): مهندسي تعميرات و نگهداري، انتشارات نويد.
 • فقيه، نظام‌الدين.، (1379): علم و فن‌آوري، انتشارات نويد.
 • لاودن، کنث‌سي.، لاودن، جين پريس.، (1380): نظام‌هاي اطلاعات مديريت، ترجمه عبدالرضا رضايي‌نژاد، انتشارات رسا.
 • محمد‌نژاد، فرشيد.، (1378): تکنولوژي اطلاعات و مهندسي مجدد، مجله تدبير، سال دهم، شماره 94، مرداد 1378، ص 40- 43.
 • مومني، هوشنگ.، (1372): سيستمهاي اطلاعات مديريت، نشر اتحاد.
 • مينتز برگ، هنري.، (1371): سازماندهي: پنج الگوي سازگار، ترجمه ابوالحسن فقيهي و حسين وزيري سابقي، انتشارات مرکز آموزش دولتي.
 • مک لويد، ريموند.، (1377): سيستمهاي اطلاعات مديريت، ترجمه مهدي جمشيديان و اکبر مهدي‌پور عطارابادي انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • هاروي، دوناله.، براون، دوناله.، (1377): رويکرد تجربي به توسعه سازماني، ترجمه عباس محمدزاده، انتشارات مرکز آموزش دولتي.

 

ب ـ منابع انگليسي

 • Bedeian, A. G. (1984). Organization: Theory and analysis. Japan: Holt-Saunders.
 • Child, J. (1984). A guide to problems and practice (4th Ed.). London: Harper and Row.
 • Child, J. (1988). Information technology and organization. In K. Urabe, J. Child & T. Kagano (Eds.), Innovation and management: International Comparisons (pp. 255-301). Berlin: Walter de Gruyter.
 • Delone, W. H. & E. R. Mclean, E. R. (1992). Information system success: The quest for the dependent variable, Information System Research, 3, 1, 60 – 95.
 • Eaton, J. & Smithers, J. (1983). A manager’s guide to information technology. London: Heritage Publishers.
 • Galbraith, J. R. (1973). Designing complex organizations. Reading M A:  Addison-Wesley.
 • Garloff, E. A. (1985). Organizational theory and design. New York: Mc Graw-Hill Book Co.
 • Goodhue, D. L. (1998). Development and measurement validity of a task – technology fit instrument for user evaluation of information systems. Decision Sciences. 29 (1), 105 – 138.
 • Hussain, D. & Hussain, K. M. (1985). Information processing systems for managment. (2nd Ed.). Homewood: Irwin
 • Jamshidian, M. (1992a). The impact of IT on Organizational variables. Unpublished paper Utah State University.
 • Jamshidian, M. (1993). An Observation on the obstacles of computer installation and use in Iran. Proceedings of the first computer conference: Education, Research & application (pp. 16-26). Tehran, Iran: Faculty of Englneering, Tehran University.
 • Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (1999). Systems analysis and design. Prentice Hall, NewJersey.
 • Khalil, T. (2000). Management of technology. Mc Graw-Hill companies, In New York.
 • Koontz, H. & Weihrich, H. (1988). Management (9th Ed.). New York: Mc Graw-Hill Book Co.
 • Leavit, H. J. & Whisler, T. L. (1958, Nov/Dec). Management in 1980’s. Harvard Business Review, 41-48.
 • Lucas, Jr, H. C. (1988). Utilizing information technology: Guidelines for Managers. Sloan Management Review.
 • Markus, M. L. & Robey, D. (1988). Information technology and organizational change: Casual structure in theory and research. Management Science, 43, 583-598.
 • Nji Aiaga, (1992). The Dialectics Between Appropriate Technology Public Policy and Rural Development: Implications for Discovery and Innovation in the Third World. Discovery and Innovation, Vol4, No. 1.
 • Pritchett price, (1994), New Habits for a Radically changing word. Pritchett & Associates, Dallas.
 • Scott, W. R. (1981). Organizations: Rational, natural and open systems. Englewood  cliffs, N. J. Prentice Hall Inc.
 • Sethi, V. & Hwang, K. T. & Pegels, C. C. (1993). Information technology and organizational performance: A critical evaluation of computer world's index of information systems effectiveness, Information and Management, 25.
 • Zeffane, R. M. (1989). Computer use and structural control. Journal of Management Studies, 266, 621-647.
 • Zeffane, R. M. (1992 a). Structural control in high and low user, user organizations in Australia. Information and Management, 23, 30-45.


 قیمت: 100,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: پایان نامه تحقیق و پژوهش نگهئتری و تعمیرات TPM
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته صنایع

تعداد مشاهده: 119 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 180

حجم فایل:289 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، خیابان غفاری 3، پلاک 38.1 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس57224911 - 051 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

13,248 بازدید امروز
322,715 بازدید دیروز
252,163,421 بازدید کل
30,629 فروش موفق
3,313 تعداد کاربران
43,951 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا