دانلود فایل با موضوع بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند مح

دانلود فایل

 

با موضوع

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی

بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال 1394-1393

فایل بصورت ورد

 

تعداد صفحات:

104

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصيفي از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، جنس، سطح تحصیلات همگن شدند. از پرسشنامه بالینی چند محوری میلون سه (MCMI-III) برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که والدین کودکان عقب مانده ذهنی در مقایسه با والدین کودکان کنترل بهنجار از میانگین نمرات کمتری در کل الگوهاي باليني شخصيت (افسرده، ضد اجتماعي، منفي گرا)، کل آسيب شديد شخصيت (مرزي)، PTSD، کل نشانگان شديد (اختلال تفکر، اختلال هذياني) و کل مقیاس میلون برخوردار بودند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر نسبت به والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر از میانگین نمرات بیشتری در اختلالات شخصيت اجتنابي، نمايشي، خودشيفته برخوردار بودند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. مادران کودکان عقب مانده ذهنی در مقایسه با پدران کودکان عقب مانده ذهنی در اختلالات شخصیت وسواسي و پدران در اختلالات شخصیت ضد اجتماعي، ديگرآزارگر، اسکيزوتايپال، مانيک، نشانگان باليني، وابستگي به الکل و وابستگي به مواد نمرات بیشتری گزارش کرده اند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. بر اساس یافته های تحقیق والدین کودکان عقب مانده ذهنی از علایم بیشتر اختلالات شخصیت رنج می برند. 

کلیدواژه های تحقیق: نيمرخ روانی، والدین کودکان عقب مانده ذهنی، اختلالات شخصيت،

 

 

فهرست مطالب     عنوان....................................................................................................................صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه.......................................................................................................................1

2-1 بیان مساله...................................................................................................................2

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش..............................................................................................4

1-4- اهداف تحقیق..............................................................................................................7

1-4-2- اهداف اختصاصی......................................................................................................7

1-5- سوال های تحقیق.........................................................................................................7

1-6- متغیرهای تحقیق..........................................................................................................7

1-7- تعاریف متغیرهای تحقیق..............................................................................................7

1-7-1- تعاریف مفهومی........................................................................................................7

1-7-2- تعاریف عملیاتی.......................................................................................................10

فصل دوم  :ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه.........................................................................................................................12

2-2- عقب ماندگی ذهنی.......................................................................................................12

2-2-1- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی............................................12

2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی..................................................................................12

2-2-4- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر....................................................................................13

2-2-5- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر....................................................................................14

2-3نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی..........................................................................14

2-4- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین..............................................................15

2-5- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین.....................................................18

2-6- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده......................................................19

2-7- نیمرخ روانی و شخصیت..................................................................................................20

2-7-1- نظريه مك كري و كوستا درباره ابعاد شخصيت بهنجار...................................................21

2-8- اختلال شخصيت............................................................................................................22

2-8-1-نظريه اختلال شخصيت ميلون......................................................................................23

2-8-2- نظريه ميلون درباره اختلالات شخصيت........................................................................23

2-8-3- تقسيم بندي اختلالات شخصيت.................................................................................25

2-8-3-1- خوشه A اختلالات شخصيت.................................................................................26

2-8-3-2- خوشه B اختلالات شخصيت..................................................................................28

2-8-3-3- خوشه C اختلالات شخصيت...................................................................................31

2-9- مروری بر مطالعات پیشین..............................................................................................33

2-9-1- تحقیقات داخلی.........................................................................................................34

2-9-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................38

فصل سوم :روش پژوهش

3-1- مقدمه...........................................................................................................................44

3-2- روش پژوهش................................................................................................................44

3-3- جامعه آماري.................................................................................................................44

3-4- روش نمونه‌گيری و حجم نمونه........................................................................................44

پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه  (MCMI-III)........................................................... 45

 

       فصل چهارم :تحلیل داده ها

4-1- مقدمه...........................................................................................................................51

4-2- آمار توصیفی..................................................................................................................51

4-3- سوال های تحقیق...........................................................................................................54

4-4- جمع بندی یافته های تحقیق..........................................................................................69

        فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه........................................................................................................................70

5-2- بحث و تفسیر..............................................................................................................71

5-3- نتیجه گیری.................................................................................................................75

5-4- محدوديت هاي تحقيق..................................................................................................75

5-5- پيشنهادهاي کاربردی.....................................................................................................76

5-6- پیشنهادهای پزوهشی.....................................................................................................76

 

منابع و مآخذ ...................................................................................................................................................79

پیوست ها ........................................................................................................................................................86

 

فهرست مطالب

عنوان ..........................................................................................................................صفحه

جدول3-1-  مقیاس ها ،علامت اختصاری و تعداد ماده ها MCMI-III.......................................47

جدول 3-2- روش نمره گذاری MCMI-III.........................................................................48

جدول 4-1-  فراواني، درصد ويژگي هاي جمعيت شناختي........................................................52

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف و توزیع کجی و کشیدگی اختلالات شخصیت.............................................................................................................................................53

جدول 4-3 – میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین کودکان با و بدون کودک عقب مانده ذهنی.....................................................................................................................55

جدول 4-4- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی............................................................................................................................56

جدول 4-5- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی.........................................................................................................58

جدول 4-6– میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر..........................................................60

جدول 4-7- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر...............................61

جدول 4-8- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر...........63

جدول 4-10- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در در والدین پدر و مادر......................................................................................................................................66

جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی.........................................................................................................68

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1- 1 مقدمه

عقب ماندگی ذهنی اختلالی که از کودکی نمایان می شود. با عملکرد عقلانی زیر متوسط (هوشبهر 70 یا کمتر) مشخص می شود. عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر افرادی هستند که بهره هوشی آنان 70-50 می باشد و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات عمومی و درس های رسمی کلاس از قبیل خواندن و نوشتن و حساب کردن و مهارت های مناسب شغلی بوده و می توانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند (اصانلو، 1390).  

طبق نظريه هاي سيستمي خانواده، رفتار هر يک از اعضاء خانواده موجب تاثير در رفتار ساير افراد خانواده قرار مي گيرد لذا وجود هر گونه اختلال روانپزشکي در کودکان و همچنین والدين، موجب تاثيرگذاري بر سایر افراد خانواده می شود (سیگ، دلبر، استنفورد، سوتولو، مک دونوریان و همکاران، 2007). از طرفي نبايد اين مساله را ناديده گرفت که تشابه ژنتيکي والدين با فرزندان مي تواند استعداد ابتلا به اختلال رواني را در هر دو مورد به صورت نسبتاً زيادي هماهنگ گرداند. به طوري که فرزندان داراي اختلالات روانپزشکي، داراي والديني هستند که از اختلالات روانپزشکي زيادي رنج مي برند (گوتسمن، لارسن، برتلسن و مورتنسن، 2010).

با در نظر گرفتن اين که شخصيت، نماي کلي از وضعيت رواني هر فرد ارائه مي دهد لذا در گام اول شناخت شخصيت به درک بهتر و پيش بيني رفتار آتي فرد کمک مي کند (انجمن روانپزشکان امریکا، 1391). بر اين اساس بررسي نيمرخ اختلالات شخصيت والدين دارای کودکان عقب مانده ذهنی به درک ارتباط بين مشکلات روانپزشکي والدين و کودکان کمک خواهد کرد.

  اساساً خانواده یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، بخصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است. رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط موثر و مطلوب والدین با فرزندان می باشد. تحلیل های نظری و تجربی بسیاری به ارتباط موثر والدین با فرزندان اختصاص یافته است و برای آن اهمیت و ارزش خاصی قایل شده اند. از سوی دیگر، مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هریک از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر کل خانواده به عنوان یک رابطه دو جانبه و تاثیرمتقابل توجه داشته اند، اما بررسی مبانی روان شناختی ارتباط موثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقی می شود (میرزابیگی، 1388).

خانواده یک نطام اجتماعی است که اختلال در هریک از اجزاء و اعضاء آن کل نظام را مختل می کند و این نظام مختل شده  به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء را تشدید و مشکلات جدیدی را ایجاد می نماید. با این نگرش، معلولیت یکی از فرزندان ،بر تمامی خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر یکا یک اعضاء تاثیر غالبا منفی می گذارد. این تاثیرات بر خلاف معلولیتی که عارض شده است اجتناب ناپذیر نیستند و یا لااقل به میزان زیادی قابل جبران و تخفیف می باشند. حضور فرزند استثنایی در خانواده موجب خدشه دار شدن ارتباط های درون گروهی و برون گروهی خانوادگی می گردد و همین مخدوش شدن ارتباط ها موجب بروز مشکلاتی آسیب زا در فضای خانواده می گردد (اشکان، 1393).

با پذیرش این اصل که انسان ذاتاً موجودی است اجتماعی و نیازمند ارتباط، حضور فرزندی با مشخصات استثنایی در بسیاری موارد موجب برهم خوردن ارتباط های برون گروهی و اثر گزاری آن بر ارتباط های درون خانوادگی می گردد. اساساً بروز عقب ماندگی ذهنی در فرزند، مشکلات هیجانی عدیده ای بر جو خانواده وارد می نماید که این مشکلات از سوئی موجب اختلال در بهداشت روانی افراد خانواده شده و از سوی دیگر محیط سالم و آرام خانواده را که کودک عقب مانده ذهنی جهت رشد و باروری نسبی ذهنی بدان نیاز دارد مخدوش می سازد. لذا داشتن یک کودک با ناتوانی تکاملی ممکن است برای نظام خانواده بحران ایجاد کند. هر چه معلولیت ذهنی بیشتر باشد تاثیرات آن در خانواده بیشتر و عینی تر است (نظری و همکاران، 1377). محمدي و دادخواه (1381) نشان داده اند که 76.7% از مادران كودكان عقب مانده ذهني از مشكلات رواني شديد و 61.7% از مشكلات اجتماعي شديد برخوردار بودند در حالي كه پدران به ترتيب 55% و 38.3% از مشكلات رواني متوسط و مشكلات اجتماعي خفيف برخوردار بودند. مجومدار، سیلواپریرا و فرناندز (2005) نشان داده اند که والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به والدین کودکان کنترل بهنجار از اضطراب و استرس بیشتری برخوردار هستند. 

- Singh

- DelBello

- Stanford

- Soutullo

-McDonough-Ryan

- Gottesman

- Laursen

- Bertelsen

- Mortensen

-Majumdar, Da Silva Pereira & Fernandes

  قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: نيمرخ روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی اختلالات شخصيت
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 118 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:327 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، خیابان غفاری 3، پلاک 38.1 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس57224911 - 051 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

28,242 بازدید امروز
322,715 بازدید دیروز
252,178,415 بازدید کل
30,630 فروش موفق
3,314 تعداد کاربران
43,951 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا