دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

دانلود فایل

 

با موضوع

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

فایل بصورت ورد

 

تعداد صفحات:

80

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه        

چکیده................................................................................................................................... 1

فصل اول : موضوع پژوهش

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2- بیان مسأله..................................................................................................................... 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 8

1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................................. 10

1-4-1- هدف کلی................................................................................................................. 10

1-4-2- اهداف فرعی............................................................................................................. 10

1-5- سؤال های پژوهش........................................................................................................ 10

1-5-1-سؤال اصلی................................................................................................................ 10

1-5-2-سؤال های فرعی......................................................................................................... 10

1-6- تعریف واژ ه ها............................................................................................................. 10

1-6-1- تعریف مفهومی.......................................................................................................... 10

1-6-2-تعرریف عملیاتی......................................................................................................... 11

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه........................................................................................................................... 13

2-2- تعریف افسردگی........................................................................................................... 15

2-3-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی............................................................................. 15

2-4- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی................................................................................ 16

2-5- انواع افسردگی.............................................................................................................. 16

2-6- سبب شناسی اختلالات افسردگی..................................................................................... 17

2-6-1- عامل ارث................................................................................................................. 17

2-6-2- عوامل زیست شناختی................................................................................................ 17

2-6-3- عوامل روانی – اجتماعی............................................................................................. 18

2-6-4- عوامل شخصیتی........................................................................................................ 19

2-6-5- بیماری های جسمی................................................................................................... 19

2-7- افسردگی و وضعیت اجتماعی ........................................................................................ 20

2-8- سیمای بالینی افسردگی در بیماران.................................................................................... 20

2-9- صرع............................................................................................................................ 20

2-10-تعریف صرع................................................................................................................ 21

2-11- تعریف حمله های صرع............................................................................................... 22

2-12- انواع حمله های صرع................................................................................................... 22

2-13- تاریخچه بیماری صرع.................................................................................................. 23

2-14- سبب شناسی صرع....................................................................................................... 24

2-15- آسیب شناسی روانی در صرع........................................................................................ 24

2-16- علل ایجاد صرع........................................................................................................... 25

2-17- اختلال افسردگی با صرع.............................................................................................. 25

2-17-1- افسردگی قبل از حمله.............................................................................................. 26

2-17-2- افسردگی حین حمله................................................................................................ 26

2-17-3- افسردگی بعد از حمله.............................................................................................. 26

2-17-4- افسردگی بین حمله.................................................................................................. 26

2-18- تأثیر اختلال افسردگی بر زندگی افراد مصروع ................................................................ 26

2-19- آسیب شناسی ............................................................................................................. 27

2-20- خودکشی در صرع....................................................................................................... 28

2-21- پیشینه پژوهش............................................................................................................ 28

2-21-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................ 28

2-21-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور............................................................................ 30

فصل سوم : روش تحقیق

 3-1-مقدمه........................................................................................................................... 33

3-2- روش تحقیق................................................................................................................. 34

3-3- ابزار پژوهش................................................................................................................. 34

3-3-1- پرسش نامه بک و ویژگی های جمعیت شناختی............................................................ 34

3-4- متغیرها ی پژوهش......................................................................................................... 35

3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 35

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه........................................................................................................................... 37

4-2- بخش اول توصیف داده ها.............................................................................................. 38

4-3- بخش دوم تحلیل داده ها................................................................................................. 47

4-3-1- بررسی آزمون نرمال بودن داده ها................................................................................. 47

4-3-2- سؤال های تحقیق...................................................................................................... 48

4-4- فرضیه های تحقیق......................................................................................................... 48

4-4-1- فرضیه اول................................................................................................................ 48

4-4-2- فرضیه دوم................................................................................................................ 49

4-4-3- فرضیه سوم .............................................................................................................. 51

4-4-4- فرضیه چهارم............................................................................................................ 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه........................................................................................................................... 56

5-2- نتایج بخش توصیفی....................................................................................................... 56

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها....................................................................................... 57

5-4- محدودیت های پژوهش................................................................................................. 59

5-5- پیشنهاد های پژوهش...................................................................................................... 60

5-5-1- پیشنهاد های کاربردی................................................................................................. 60

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آینده........................................................................... 61

5-6-نتیجه گیری نهایی........................................................................................................... 61

منابع و مأخذ

منابع فارسی........................................................................................................................... 63

منابع غیر فارسی ..................................................................................................................... 64

 

پیوست ها

پیوست الف ........................................................................................................................... 69

چکیده انگلیسی...................................................................................................................... 72

 

 

فهرست جداول

 

 عنوان                                                                                                        صفحه

جدول شماره (4-1): جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر........................................

38

جدول شماره (4-2): جدول توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................................

39

جدول شماره (4-3): جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر...........................

40

جدول شماره (4-4): جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................

41

جدول شماره (4-5): جدول توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر.........................

42

جدول شماره (4-6): جدول توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................

43

جدول شماره (4-7): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر................................

44

جدول شماره (4-8): جدول توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر................................

45

جدول شماره (4-9): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر.............

46

جدول شماره (4-10): جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر افسردگی در پژوهش حاضر...............

47

جدول شماره (4-11): جدول مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها.............

47

جدول شماره (4-12): جدول آمار توصیفی مربوط به شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی داده ها.........

48

جدول شماره (4-13): جدول میانگین مقدار و انحراف استاندارد شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به جنسیت. .......

48

جدول شماره (4-14): جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی..

49

جدول شماره ( 4-15) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس...........................................................

50

جدول شماره ( 4-16) : جدول آمار توصیفی مربوط به  میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن.........

51

جدول شماره ( 4-17) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس...........................................................

52

جدول شماره ( 4-18) : آمار توصیفی مربوط به  میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی.............

53

جدول شماره ( 4-19) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس...........................................................

53

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

 عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار شماره (4-1): نمودار توزیع فراوانی درصدی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر.........................

38

نمودار شماره (4-2): نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................................

39

نمودار شماره (4-3): نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر...........................

40

نمودار شماره (4-4): نمودار توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................

41

نمودار شماره (4-5): نمودار توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر.........................

42

نمودار شماره (4-6): نمودار توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................

43

نمودار شماره (4-7): نمودار توزیع فراوانی سابقه قبلی بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر........................

44

نمودار شماره (4-8): نمودار توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر................................

45

نمودار شماره (4-9): نمودار توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر.............

46

نمودار شماره (4-10): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی ..........................................................................................................................................

 

50

نمودار شماره (4-11): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها........................................................................................................................................................

 

52

نمودار شماره (4-12): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی ..........................................................................................................................................

 

54

 

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع  می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت كه گروهی از بيماران مصروع به عنوان گروه مطالعه انتخاب، سپس علائم میزان افسردگی در اين گروه ارزیابی می شود.جامعه آماري شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کلینیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس می باشد.با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها 60 نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.این پرسش نامه حاوی سؤال هایی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران می باشد.در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در 5 سطح دسته بندی شد. که عبارت بودند از خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد و بر حسب نگرش بیماران تعیین می شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در بخش آمار توصیفی به پارامترهای مرکزی و پراکندگی و جدول ها و نمودارها پرداخته و در بخش آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش‌
آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون پارامتریک  t یک گروهی با استفاده از نرم افزار spss   استفاده شد. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد، شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ جهانی دارای و در سطح آلفای 05/0صدم دارای تفاوت معناداری نیست.هم چنین در این مطالعه،جنسیت، سطح تحصیلات،وضعیت اقتصادی با شیوع افسردگی در بیماران مصروع علایم همبستگی داشت.و با سن  رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

*کلید واژه ها : اختلال افسردگی / شیوع/ بیماری صرع

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه

بيماري صرع یکی از شايع‌ترين بيماري­های مزمن عصبي است و شیوع آن حدود يك درصد عنوان شده است (کاپلان سادوک، 2003).

صرع بر اثر تخلیه الکتریکی غیر طبیعی بر اثر نورون های بیش از حد تحریک شده با غیر قطبی شدن بعد از سیناپس به وجود می آید، مکانیسم های عامل این غیر قطبی شدن شامل، تغییر هدایت یونی، کاهش مهار عصب رسانه گابا روی تحریک پذیری کورتکس مغز، افزایش تحریک پذیری کورتکس مغز در اثر گلوتامات می باشد (ماریو و مندز، 2005).صرع یک نشانگان است که در آن تغییرات الکتروفیزیو لوژیک تغییرات ساختمانی و بیو شیمیایی در مغز به ویژه در سیستم لیمبیک، لوب های گیجگاهی و احتمالاً
لوب های پیشانی مشاهده می گردد. تغییرات مذکور امکان دارد بر عملکرد هیجانی، رفتاری، شناختی و اجتماعی فرد مصروع اثر بگذارد. اگرچه آسیب شناسی روانی صرع به طور دقیق مشخص نشده است اما نتیجه افزایش اختلالات روان پزشکی در این اختلال نورولوژیک دیده می شود(وینکلز، 2004).

ميزان بروز صرع در سالخوردگان و كودكان بیش از سنین دیگر است و مردان بیشتر از زنان درگیر می­ شوند (آندریول و همکاران ، 2001). مطالعات انجام شده در جمعیت عمومی، شیوع اختلالات روان پزشکی را در مبتلایان به صرع دو برابر بیشتر از غیرمبتلایان عنوان کرده اند(گاتازیز و همکاران ، 2004). شیوع کلی اختلالات روانی را در صرع مزمن 60-50 درصد ذکر کرده­اند. از بین اختلالات روان پزشکی مختلف همراه صرع، حداکثر توجه به افسردگی شده است و اختلالات دیگر کمتر مورد توجه بوده­اند (بینبرگ و همکاران ،2005).

در مورد شايع ترين اختلال روان پزشكي همراه با صرع اختلاف نظر وجود دارد. برخي مطالعات افسردگی (پرین و همکاران ، 1996) و برخي ديگر اختلال اضطرابی(کاپلان سایدرس و همکاران، 2005) را شايع­ترين اختلال گزارش كرده­اند. احساس بی ارزشی، ناامیدی، غمگینی و عصبي بودن در مبتلایان به صرع بیش از غیرمبتلایان بوده است(استرین و همکاران ،2005). نشانگان ملال بین حمله ای و جنون صرع نیز از جمله اختلالات روان پزشکی گزارش شده در مبتلایان به صرع است(اسوینکل و همکاران،2005). گزارش شده که تفکرات خودکشی در این بیماران بیشتر از جمعیت عمومی می باشد(کاپلان سادوک و همکاران، 2005).

شيوع افسردگی در اين بيماران دو برابر بيماران مبتلا به ساير بيماري های ناتوان‌کننده است. اغلب افسردگی در اين بيماران تشخيص داده نمی‌شود يا به طور ناقص مورد درمان قرار می‌گيرد. درمان ناقص افسردگی در اين بيماران به طور بارز می‌تواند  پیامدهای مهمی را به دنبال داشته باشد (آندریول و همکاران، 2001).

افسردگی باعث افت کیفیت زندگی مبتلایان به صرع می­شود (کاپلان سادوک و همکاران، 2005). اضطراب نیز می­تواند اثرات نامطلوب زیادی بر کیفیت زندگی مبتلایان به صرع وارد نماید (بینبرگ و همکاران ،2005). وجود افسردگی در کنار صرع به بهره­گیری بیشتر از خدمات درمانی سرپایی، بستری و هزینه بیشتر درمان منجر شده است (لی و همکاران ،2005).

هم­چنین عنوان شده که کیفیت زندگی مبتلایان به صرع، بیش از آنچه وابسته به متغیرهای مرتبط با صرع باشد، وابسته به متغیرهای وابسته به سلامت روانی می­باشد (گلیام،2005). علی­رغم اهمیت فراوان، افسردگی در مبتلایان به صرع کمتر مورد تشخیص و درمان قرار می­گیرد (جونز و همکاران ،2005). پزشکان از طریق ارزیابی و تشخیص مشکلات روان پزشکی مبتلایان به صرع خواهند توانست پیامدهای بیماران خود را ارتقا بخشند (استرین و همکاران ،2005).

توجه بیشتر ارایه­کنندگان خدمات بهداشتی به اختلالات روان پزشکی همراه در مبتلایان به صرع الزامی است (بلومرو همکاران،1995).

 با توجه به اثرات نامناسب اختلالات روان پزشکی بر زندگی بیماران و ضرورت توجه به اين اختلالات، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افسردگی در بيماران مبتلا به صرع و هم چنین بررسی ارتباط بین فراوانی علایم مذکور و برخی متغیرها انجام شده است.

 

1-2- بیان مساله

افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی است که بر اساس بر آورد سازمان جهانی بهداشت، تا سال 2020، پس از بیماری های قلبی عروقی، دومین بیماری تهدید کنندة سلامت و حیات انسان در سراسر جهان خواهد بود( ماری و لوپز،1998؛از ابراهیمی،1386). مبتلایان به اختلالات طبی مزمن، به طور چشمگیری بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند به طوری که دربرخی از مطالعات میزان شیوع 23- 15 در صد را برای آن گزارش کرده اند( لی، 2007).

افسردگی امری شایع در میان بیماران مبتلا به صرع است، اما مطالعات اندکی در خصوص بررسی این اختلال وجود دارد.( ماریو و همکاران،  1986) شیوع افسردگی را به صورت مقایسه­ای در بیماران سرپایی مرتبط با معلولیت و پدیده­شناسی آن در بیماران بالینی بستری شده در بیمارستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد 55 درصد از 175 بیمار سرپایی مصروع، و 30 درصد از 70 مورد گروه کنترلی مقایسه­ای،مبتلابه افسردگی ، و 30 درصد از بیماران مصروع در مقابل 7 درصد از گروه کنترلی، تلاش­های قبلی در ارتباط با اقدام به خودکشی داشته اند. بیماران مصروع، چهار برابر بیش از بیماران غیرمصروع، سابقه بستری شدن در بیمارستان به علت افسردگی را داشتند. 16 بیمار حمله­های جزئی داشته، و 10 نفر از هر 11 بیمار مورد ثبت امواج الکتریکی مغزی جانبی متمرکز بر نیم کره سمت چپ قرار گرفتند. این نتایج نشان­دهنده­ اختلال روانی ناشی از کارکرد معیوب روان­مغزی یا لیمبیک می­باشد (ماریو و همکاران ، 1986).

در اوایل قرن بیستم ( کراپلین، 1903) و سپس بلومر به توصیف افسردگی در بیماران مصروع، که شامل یک الگوی چندشکلی نشآن های، و دربرگیرنده­ نشانه­های مؤثر به همراه تحریک­پذیری خلقی بالا، و در آمیخته با خلق سرحالی، ترس ، نشانه­هایی از اضطراب، بی­رمقی، درد و بی­خوابی ­بود، پرداختند.

. Kaplan, H & Sadock, B.J

. Mario,F, Mendez & Ashel

. Winkels,j&Kuyk,R

. Andreoli ,T.E, Carpenter,C.C.J , Griggs,R.C,& Loscalzo,J

. Gaitatzis, A ,Carroll,K,  Majeed,A & Sander,J.W

. Beyenburg ,S, Mitchell ,A.J, Schmidt ,D, Elger,C.E & Reuber,M

  . Perini,G.I, Tosin ,C, Carraro,C, Bernasconi ,G, Canevini,M.P,Canger,R & et al

 . Caplan,R, Siddarth,P, Gurbani,S,Hanson ,R,Sankar,R & Shields,W.D

. Strine,T.W,Kobau,R,Chapman,D.P,Thurman,D.J,Price,P&Balluz,L.S

.Swinkels,W.A,Kuyk,J,Van Dyck,R&Spinhoven,P

 

. Anderuol,T.E,Carpenter,CCJ,Griggs,RC&Loscalzo,J

.Kaplan, H & Sadock, B.J

3. BinberG.

4. Lee,w.c,Arcona,S,Thoms,S.K,Wang,Q,Hoffman,M.S&Pashos,C.L

5. Gilliam,F.G

6.Estrin

7. Blumer,D,Montouris,G&Herman,B

 

 

1. Mary and Lopez .

.Mario,F.,Mendez&Ashle

.Kraplin قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: اختلال افسردگی شیوع بیماری صرع روانشناسی پایان نامه دانلود پایان نامه
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته روانشناسی و مشاوره (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 849 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:194 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوارغفاری3 پلاک38.1 طبقه همکف کدپستی9691975741
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

48,198 بازدید امروز
136,937 بازدید دیروز
357,107,051 بازدید کل
35,668 فروش موفق
7,867 تعداد فروشگاه
45,758 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل