تحقیق برنامه ريزي مسكن و جمعيت شهرستان علي آباد

بخش اول: برنامه ریزی مسکن

مقدمه :

هدف ازاین تحقیق بررسی بخش مسکن شهرستان علی آباد کتول وکمبود مسکن در آن شهرستان میباشد ومقدار زمینی که برای مسکن هر خانوار مورد نیاز است. سال 1385

بخش اول معرفی اجمالی شهرستان علی آباد کتول:

این شهر بر اساس سرشماری سال 1390 با 77هزار نفر جمعیت به عتوان سومین شهر استان از نظر جمعیت می‌باشد.مساحت شهرستان علی آباد 1163 کیلومتر مربع است که محدوده شهری علی آباد حدود 20 کیلومتر مربع راشامل می شود.که پس از گرگان با55 کیلومتر مربع و گنبدکاووس با 25 کیلومتری مربع سومین ناحیه شهری استان و دهمین ناحیه شهری بزرگ در شمال ایران است. درعلی آباد تنها نیروگاه استان قرار دارد.

شهرستان علی آباد کتول دارای بخش های به نامهای زیرمیباشد:

جایگاه شهرستان علی آباد کتول دراستان گلستان ازدیدگاه شاخص های توسعه:

بخش2 : پیشینه تاریخی وجه تسمیه

بررسی و شناخت شهر

- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

مراكز جمعيتي و هر نوع آبادي به عنوان مأواي انسان ، متكي به منابع طبيعي و در اولويت اول وجود آب قابل دسترسي شكل مي‌گيرد در اين روند شهر علي آباد نيز پروسه اي را گذرانده است كه شناخت آن روشنگر قابليت هاي اولويت دار در ادوار گذشته مي تواند باشد . مطالعه حاضر ذيلا سعي به شناخت ، معرفي وتحليل چگونگي اثر اين عوامل خواهد نمود.

- تاريخچه شكل‌گيري شهر علي‌‌آباد

حدود دويست سال قبل محدوده‌اي كهامروزه به اعتبار مركز خود شهرعلي‌‌آباد، به شهرستان علي‌‌آباد معروف است به بلوك كتول اشتهار داشته است و قديمترين نقشه‌اي كه نام كتول در آن ذكر شده نقشه‌اي است كه در سال 1277 هـ ق در دوره ناصرالدين شاه قاجار انتشار يافته است. طبق بررسي انجام شده، براساس وقف نامه‌هاي موجود، تا سال 1173 شمسي نيز كتول ناميده مي‌شده

طبق اسناد اشاره شده مي‌توان گفت كه روستاي علي‌‌آباد حاكم‌نشين بلوك كتول، توسط علي محمدخان مفاخرالملك در دوره قاجاريه شكل گرفته است.

 روند رشد تاریخی شهر علی آباد

وجه تسمیه

بر اساس روایات شفاهی، این اسم مرکب از سه کلمه علی، آباد و کتول است که علی مخفف امیر الامراء العظام علی

بخش3

مطالعات وشاخص کالبدی بخش مسکن و جمعیت

  • تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف

علاوه بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385و به منظور شناخت ويژگي‌هاي فيزيكي و كالبديواحدهاي مسكونيو محلات شهر، همچنين شناخت ويژگي‌هاي اجت

  • تراكم جمعيت در مناطق نه گانه آماري شهر علی آباد در سال 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

خصوصيات كالبدي شهر

بررسي نحوه استفاده از اراضي شهري علي‌‌آباد نشان مي‌دهد كه در محدوده بافت شهر به مساحت 291هكتار،حدود 45درصد به كاربري مسكوني اختصاص دارد. كه در واقع اساسي‌ترين كاربر

تأسيسات نظامي، انتظامي با مساحت3.9 هكتار ( 0.6 درصد) و سرانه 0.8 متر مربع و بالاخره شبكهمعابرو دسترسي‌ها با مساحت 136.1 هكتار با سرانه 28 مترمربع (21 درصد) از مجموع سطوح ساخته شده شهري، چگونگي توزيع نسبي كاربري‌ها و تركيب آنها را در سطح شهر نشان مي‌دهند.

خصوصيات كالبدي مناطق شهردرسال 1385

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بافت شهر ترکیبی از بافت ارگانیک، شبه ارگانیک، شبه مدرن خودرو، شبه مدرن و مدرن است که تقدم و تأخر آن ها تابع تحول تاریخی از سنتی به مدرن نیست بلکه تابعی از تأثیر تلاطمات مدرنیسم در زندگی اجتماعی ایران است. بررسی وضع موجود بافت شهری نشان می دهد که محلات خارکلاته و علی آباد دارای بافت ارگانیکی هستند که در ساختار آنها وجود کبودوال به عنوان منبع تأمین آب بخوبی مشهود است.

   واحد های مسکونی معمولی بر حسب امکانات و تسهیلات و تعداد اتاق-1385 مرکز آمار

جدول بررسي سيستم ساختماني بناهاي مسكوني در شهر علی آباد-برداشت مشاور سال 1384

در میان باقی مانده 10 درصد بناها 8/2 درصد از نوع تمام آجر ایجاد شده اند. ساختمان های خشت و چوب که در گذشته نوع معمول ابنیه شمال کشور بوده در مقابل زلزله مقاومت بالایی داشته رطوبت و بارندگی مقاومت و بارندگی مقاومت ندارند لذا امروزه این روش مورد استفاده قرار نمی گیرد. ساختمان های تمام چوب که تنها یک مورد آن در سال آمارگیری مشاهده شده در مقابل زلزله کاملاً مقاوم شناخته می شود زیرا تمام اتصالات آن اتصالات غیر صلب است. انواع دارای اسکلت که تعداد آن ها روز به روز

جدول واحد های مسکونی معمولی بر حسب امکانات و تسهیلات و تعداد اتاق-1385 مرکز آمار

جدول متوسط قيمت واحدهای مسكوني در مناطق مختلف شهر علي‌‌آباد درسال 1382 (هزار ريال)

جدول قيمت متوسط زمين تجاري بر جبهه اول در بخشهاي مختلف شهرعلي‌آباد سال 1382 (هزار ريال)

  • بررسي وضعيت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني و تجاري

بطوريكه مطالعات وضعيت اقتصادي شهر علي‌‌آباد نشان مي دهد عملكرد خدماتي، سهم عمده‌ايدر ساختار اقتصادي آنداراست و در آينده نيز اين بخش سهم عمده‌اي در اشتغال ساكنين خواهد داشت. زيرا كمبود سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي باعث شده است تا ميزان قابل توجهي از جمعيت جوياي كار علي‌‌آباد به اشتغال در بخش خدمات روي آورند ازآنجا كه نياز به تخصص،

جدول  میزان تفییرات اجاره بهای واحدهای تجاری شهر علي‌‌آباد درسال 1382 (هزار ريال)

    جدول  : میزان تفییرات اجاره بهای واحدهای مسکونی شهر علي‌‌آباد درسال 1382 (هزار ريال)

اصولاً اجاره واحدهاي مسكوني تابع هزينه تمام شده آنهاست و هزينه تمام شده متشكل از دو قسمت قيمت زمين و هزينه ساخت مي‌گردد. همانطور كه در مباحث قبلي مطرح گرديد قيمت زمين مسكوني درمناطق مختلف شهر از 150000 ريال تا 350000 ريال به ازاي يك متر مربع افزايش نشان مي‌دهد هزينه ساخت نيز از طرف سازندگان فعال شهر بطور متوسط معادل 500000 ريال به ازاي يك متر مربع اعلام شده است اين رقم از قيمت يك متر مربع بناي استاندارد حدود 60% پايين‌تر است لذا تعديل هزينه

·هزينه‌هاي مربوط به مسكن در شهر علي‌آباد

هزينه‌هاي مربوط به مسكن در شهر علي‌‌آباد ازشاخص‌هايي نظير قيمت زمين، قيمت مصالح ساختماني، دستمزد عوامل انساني در امر ساختمان و مسكن و هزينه‌هاي دريافتي‌ شهرداري بابت صدور پروانه ساختماني و حق انشعاب انواع تأسيسات شهري

  - ویژگی های شبکه ارتباطی درون شهری

الف- شناسايي وضع موجود شبكه

شبكه حمل و نقل مهمترين عضو ساختار شهری است كه معمولا در طراحی شبکه شهر براي آن سلسله مراتبی تعريف می شود. در سازمان سلسله مراتب شبکه

الف-1- نسبت سطح انواع معابر موجود شهر علی آباد بشرح ذيل است:

 

1- نسبت سطح معابر شریانی 5.1% =

 10673090مترمربع سطح کل شهر/سطح معابر شریانی 28 تا 45 متر عرض(540786 مترمربع

2-نسبت سطج معابر جمع و پخش کننده 5.8% =

 10673090مترمربع سطح کل شهر / سطح معابر جمع و پخش کننده 18تا 25 متر عرض(619521 مترمربع)

3- نسبت سطج معابر محلی  8% =

 10673090مترمربع سطح کل شهر / سطح معابر محلی 10 تا 16 متر عرض (858022 مترمربع)

4- نسبت سطج معابر دسترسی  < 0.1% =

 10673090مترمربع سطح کل شهر / سطح معابر دسترسی 6 تا 8 متر عرض (6420 مترمربع)

با تحلیل مقادیر به دست آمده می توان این نتیجه ره به دست آورد که در وضع کنونی معابر شر

الف-2- مقاطع عرضي معابر

مقاطع عرضي شبكه سرويس دهنده حمل و نقل شهری به دليل تأثيرگذاري آنها بر تردد و تصادفات از اهميت بالايي برخوردار است، لذا اطلاعات لازم در اين رابطه، از طریق

ب- تغییرات حجم اوج ترافیک

تعیین نقشه جریان ترافیک معابر شهر علی آباد در وضع موجود، مستلزم آمارگیری از حجم ترافیک در مقاطع مختلف شبکه می باشد. نظر به اینکه برای مقایسه

پ- شمارش حجم ترافیک معابر

به منظور شمارش حجم ترافیک در مقاطع مختلف شبکه، تعدادی ایستگاه آمارگیری در سطح شهر تعیین شد که عملاً کلیه محورهای شهر را به استثنای خیابان

: مشخصات مقاطع عرضی شبکه معابر اصلی علی آباد و شمارش ترافیک آنها جهت مقایسه با ظرفیت

بخش 4 : جمعیت شناسی علی آباد

پیش بینی جمعیت ، بعد خانوار خصوصيات جمعيتي واجتماعي شهر

 خصوصيات جمعيتي وتركيب آن

  • رتبه جمعيتي شهر علي آباد درميان شهرهاي استان

شهرعلي آباد به نحوي که در بررسي تاريخي سکونت در آن ذکر شده روستايي است که تا سال 1335 جمعيتش بيش از 2039 نفر نبوده تا اينکه با احداث محور ساري-گرگان-

  • رشد و تحول جمعيت شهر علي آباد

شهرعلي آباد درطول 50 سال متوالي که آماررسمي ونتايج سرشماريهاي عمومي آن دردسترس است از 2039 نفر درسال 1335 تا 46822 نفر درسال 1385، افزايش

جدول(4-3) تعداد جمعيت وخانوار وشاخصهاي جمعيتي شهر علي آباد  75-1335

  • علل افزايش رشد ساليانه جمعيت وبعد خانوار تا سال 65

بررسي آمار جمعيت شهر علي آباد مندرج درجدول

 نشان مي دهد که نرخ رشد جمعيت در دوره 45-1335 بسيار شديدتر از دوره هاي بعدي است در اين دوره دهساله جمعيت شهر حدود 5 برابر افزايش يافته است. درمقطع بعدي (سال 1355)با نرخ رشد 5.46 درصد درسال جمعيت شهر نسبت به دوره قبل (1345) با70 در

تحولات بعد خانوارشهری علی آباد

بعد خانوارشاخصی است که بالعکس ميانگين تعداد افراد در خانوار وسعتهای الگوی خانوار را جهت بررسینيازها وکمبودها بدست مي‌دهد و تحت تأثيرعوامل مختلفی افزايش يا کاهش مي‌يابد.عمده‌ترين عامل مؤثردرساختاربعدخانوار،عوامل فرهنگی وآداب ورسوم اجتماعی است. درگذشته بعد خانواربالاوگاهی بيشتراز10نفرمی شد زيرا خانواده هاي

  • ساختارسنی وجنسي جمعيت شهرعلی آباد

نسبت جنسی يکی از شاخه های عمده جمعيتی است که نشان می دهد به طور متوسط درمقابل هريک صدنفرزن، چندنفرمرددرجامعه يامنطقه مورد بررس

درسال 1365اين نسبت درشهرعلی آباد برابر104.4 نفرمرددرمقابل يکصد نفرزن بوده است.

جدول جمعيت شهرعلی آباد برحسب سن وجنس درسرشماری عمومی سال 1375 قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: تحقیق برنامه ريزي مسكن جمعيت شهرستان علي آباد
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته جغرافیا (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 1393 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:9,625 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوارغفاری3 پلاک38.1 طبقه همکف کدپستی9691975741
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

39,922 بازدید امروز
209,719 بازدید دیروز
357,540,468 بازدید کل
35,795 فروش موفق
7,976 تعداد فروشگاه
45,780 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل