فايل ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)

بيانيه كميته استانداردهاي حسابداري دولتي GASB

مقدمه

رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های  رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004 را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.

به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :

§ بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( 34  GASBS ) .

§ بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).

§ بیانیة 37 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی

§ بیانیة 38 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص

§ بیانیة 39 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 14 کمیتة استانداردهای حسابداری

§ بیانیة 40 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 کمیتة استانداردهای حسابداری.

§ بیانیة 41 کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی

§ بیانیة 42 کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.

§ بیانیة 43کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی

§ بیانیة 44 کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.

§ بیانیة 45کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی

§ نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری 1- 2004 ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی

§ متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی  ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 34 و 44 کمیتة استانداردهای حسابداری

§  متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی

§ نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی

بعد از انتشار بیانیة 11 کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای متعدد

تاریخ های مؤثر

بیانیه 34 کمیتة استانداردهای دولتی  (GASB) یک جدول اجرای مرحله ای دارد. اجرای اولیه پذیرفته شده و مجاز است. اگر دولت اولیه بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی را ابتدا اجرا کند ، تمام واحدهای ترکیبی آن نیز باید ابتدا برای ارائه اطلاعات مورد نیاز صورتهای مالی دولتی بیانیة 34 را اجرا نماید.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) بر مبنای درآمدهای کل سالانة دولت در پایان اولین سال مالی بعد از 13 ژوئن 1999 در سه جنبه مؤثر و حائز اهمیت است.

بیانیة 35 کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه

 و تحلیل مدیریت ـ برای دانشکده ها و مدارس دولتی ، اصلاحیة بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی

بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی از تاریخهای مشابه در رویکرد مرحله ای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی به طور مؤثر استفاده می کند ، مانند تاریخهای مؤثر تأخیری برای گزارشگری عطف به ماسبق دارایی های زیر ساختی. تعریف مرحله های متفاوت مانند بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی است. به منظور تعیین مرحله ای که یک دانشکده یا دانشگاه بدان وابسته است ، « درآمدها » شامل تمام درآمدهای مؤسسة اولیه ، به جز اضافات برای سرمایه گذاری در کارخانه

بیانیة 37 GASB ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : مختلط ( دولتهای مرکزی و محلی با هم )

در ژوئن 2001 ، GASB ، بیانیة 37 را برای میزان سازی دقیق بعضی از شرایط لازم بیانیة 34 GASB تصویب نمود. در بعضی مواقع میزان سازی دقیق به سادگی توضیح و وضوح شرایط لازمی است که در اصل در بیانیة 34 GASB گنجانده می شوند.در مواقع دیگر ، شرایط لازم بیانیة 34 GASB اصلاح می شوند تا مشکلات اجرایی راکه در ارتباط به بعضی از شرایط لازم بیانیة 34 GASB روشن شده ، نشان می دهد.

در زیر بعضی از مفاد مهم بیانیة 37 GASB ذکر گردیده است.

تاریخ مؤثر

بیانیة 37 GASB باید همزمان با بیانیة 34 GASB اجرا شود.

 

 

 

بیانیة 38 GASB ، افشای سند صورت مالی اصلی

GASB در ژوئن 2001 در نتیجة پروژه اش برای بررسی افشاهای سند صورت مالی بیانیة 38 GASB را تصویب نمود. نیاز به بررسی مجدد افشاهای سند در زمینة مدل جدید گزارشگری مالی تثبیت شده توسط بیانیة 34 GASB ، انگیزه را برای تصویب این بیانیه قبل از شروع اجرای مدل جدید گزارشگری مالی توسط اکثر دولت ها برای GASB فراهم می سازد ، GASB دوباره افشاهای سند را که از 1994 به وجود آمده و بدون بررسی مجدد در پروژه های دیگر مورد بررسی قرار می دهد. خوانندگانی که منتظر ایجاد تغییر عمده فروشی در افشاهای سند ناشی از بیانیة 38 GASB هستند، ناامید خواهند شد. چندین افشای

تاریخ مؤثر

بیانیة 38 GASB بیش از چارچوب همزمان بیانیة 34 GASB مؤثر است ، به استثنای اینکه دولت های مرحلة اول یک سال اضافی را برای محاسبة بدهی کوتاه مدت ، جدا سازی ترازها و انتقالات وجوه داخلی و افشای ترازها تعیین می کنند.

بیانیه 39 GASB ، تعیین اینکه سازمانهای اصلی واحدهای ترکیبی هستند یا نه ـ اصلاحیة

بیانیة شمارة 14 GASB

در می 2002  ، GASB بیانیة 39 GASB را تصویب نمود که پروژه ای را که- با توجه به آنچه قبلاً GASB تحت عنوان سازمانهای وابسته بدان اشاره کرده بود - به طور طولانی مدت تحمل می کند ، به پایان رساند. در حالیکه پروژه در اصل باید مشخص سازد  که آیا مؤسسات افزایش حساب مستقل وجه  قسمتی از واحد تجاری (مؤسسه) گزارشگری مالی یک دانشکده یا دانشگاه دولتی می باشد یا نه ، پروژه توسعه می یابد تا تمام انواع سازمانهایی را که امروزه ممکن است به عنوان واحدهای ترکیبی به نظر می رسند ، شامل شود. بیانیة 39 GASB نشان می دهد که سازمانهای اصلی برای یک دولت اولیه

گزارشگری واحدهای ترکیبی

بیانیة 39 GASB شرح می دهد که سازمانهایی که با هر سه معیار ذکر شده در بالا مواجه می شوند و مجبورند در واحد گزارشگری به عنوان واحدهای ترکیبی قرار گیرند باید مانند واحدهای سازندة گسسته عمل کنند. به عبارت دیگر ، صورتهای مالی این واحدهای متشکله نباید با صورتهای مالی دولت اولیه ادغام شوند. به هر حال ، سایر سازمانهای فوق الذکر که به علت ارتباط تقریبی یا یکپارچگی مالی با دولت اولیه به عنوان واحدهای متشکله گزارش شده اند با توجه به شیوة رویارویی آنها با معیارهایی که برای بیانیة 14 GASB مشخص شده به صورت واحدهای متشکلة ترکیبی یا گسسته نمود یافته اند. در فصل 6 این معیارها شرح داده شده اند.

تاریخ مؤثر

بیانیة 39 GASB برای صورتهای مالی مربوط به دوران اولیه بعد از 15 ژوئن 2003 ، با تشویق کاربرد قبلی مؤثر است. صورتهای مالی تمام دوره های قبلی ـ به شرط عملی بودن ـ دوباره اصلاح می شود تا اطلاعات مالی واحد گزارشگری جدید را برای تمام دوره ها نشان دهد. در صورتی که تنظیم و ارائة مجدد تمام دوره های قبل عملی نباشد ، اثر انباشتة بیانیة 39 GASB باید به عنوان تنظیم و ارائة مجدد تراز دارایی های خالص / حساب مستقل وجوه دولتی اولیه که برای اولین دوره اصلاح شده گزارش شود.

بیانیة 40 GASB ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 GASB

در مارس 2003 ، GASB بیانیة 40 را به تصویب رساند که افشاهای مورد نیاز در خصوص ریسک های وابسته به سپرده ها و سرمایه گذاری ها را اصلاح و بازبینی نمود. بیانیة 40 GASB ، بعضی از افشاهایی را که اخیراً توسط بیانیة 3 GASB ـ سپرده گذاری در مؤسسات مالی

سطح جزئیات

بیانیة 40 GASB نشان می دهد که شرایط لازم افشای آن کلاً برای دولت اولیه به انضمام واحدهای متشکلة ترکیبی اش مطرح می گردد. بنابراین ، فرد انتظار دارد که شرایط لازم افشا به میزان وجوه نقد و سرمایه گذاری برای دولت اولیه ، محدود و نامحدود ، برای فعالیت های دولتی و نوع تجاری در صورت حساب دولتی
دارایی های خالص مربوط شود.

روشهای سپرده و سرمایه گذاری

بیانیة 40 GASB مقرر می کند که دولتها به طور خلاصه روشهای سپرده یا سرمایه گذاری را که به ریسک هایی بستگی دارد که باید توسط بیانیه افشا شوند ، توضیح دهند و اگر دولتی روش سپرده یا سرمایه گذاری را که نشان دهندة نوع خاصی از ریسک که دولت افشا نموده

ریسک اعتباری مسئول

بیانیة 40 GASB نشان می دهد که افشاء در مورد سپرده ها و سرمایه گذاری ها توسط سه گروه اعتباری مسئول ریسک تغییر می کند. اصولاً ، افشاها فقط در صورتی که مبالغ تنزل یافتة موجود در مقولة 3 قبلی افشا شده باشد ، کاهش می یابند ( از ریسک دارترین تا ریسک مسئول)

§ دولت برای سپرده ها به افشای تعدادی از ترازهای بانکی نیاز داردکه « با ریسک اعتباری قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: فايل ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 486 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل:259 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار امام سجاد طبقه همکف پلاک72 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس09304926648 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

73,321 بازدید امروز
321,827 بازدید دیروز
272,406,119 بازدید کل
31,123 فروش موفق
3,795 تعداد کاربران
44,551 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا