پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توانايي نفوذ مديران بر كاركنان كلينيك موسوي شهرستان گرگان

توجه: پايان نامه فاقد منبع است


فصل اول : كليات تحقيق    4
مقدمه    5
بيان مساله    5
اهميت و ضرورت پژوهش    7
اهداف پژوهش:    8
سوالات تحقیق:    8
فرضيه هاي تحقيق:    8
متغير هاي تحقيق:    9
تعاریف مفاهیم و متغیرها    9
ب: تعاریف عملیاتی:    11
فصل دوم : پيشينه تحقيق    12
مقدمه:    13
قسمت اول    14
مفاهیم و نظریه های مدیریت    14
اهمیت مدیریت:    14
نظریه اصول گرایان(و فلسفه گرایان):    16
نظریه بوروکراسی:    18
-جمع بندی و ارتباط آن با موضوع تحقیق:    19
تئوری نئوکلاسیک (مکتب روابط انسانی):    19
-مطالعات هاثورن:    19
جمع بندی و ارتباط آن با موضوع تحقیق:    19
وضعیت مدیریت امروز:    20
الف- مدیریت نظام گرا:    20
ب) مدیریت اقتضایی42 :    21
ارتباط آن با موضوع تحقیق:    21
مدیریت مشارکتی:    21
طبقه بندی مدیران:    22
مدیریت عملیاتی:    22
مدیریت میانی:    24
مدیریت عالی:    24
مدیریت موفق و موثر:    25
چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود؟    25
جمع بندی و ارتباط آن با موضوع تحقیق:    26
قسمت دوم    26
هدایت و رهبری سازمانی:    26
جمع بندی مطالب و ارتباط آن با موضوع تحقیق:    28
قسمت سوم    29
نفوذ اجتماعی:    29
الگوهای نفوذ در دیگران:    30
1-نفوذ از راه قدرت و اختیار:    30
2- نفوذ از راه تهدید و اجبار:    31
3-نفوذ از راه مهارت و استادی:    32
4-نفوذ از راه همکاری و همیاری(تشریک مساعی)     32
جمع بندی و ارتباط آن با موضوع تحقیق:    33
قسمت چهارم    34
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق    34
الف-تحقیقات انجام شده در داخل کشور:    34
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:    36
فصل سوم: روش انجام تحقيق    39
مقدمه    40
روش پژوهش    40
جامعه آماری    40
گروه نمونه    40
روش گرداوري اطلاعات وداده ها    40
روایی و اعتبار پرسشنامه    41
توزیع پرسشنامه    41
روش تحلیل داده ها    41
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها    43
مقدمه    44
توصیف داده های آماری    44
الف: يافتههاي مربوط به آمار توصيفي:    44
سوالات اصلي تحقيق    50
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري    51
مقدمه:    52
بحث و نتیجه گیری    52
محدودیتها تحقیق    53
پيشنهادات:    54

فصل اول : كليات تحقيق
 

مقدمه
منظور از مدیریت فعالیت و عملی است که در یک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور درجهت هدفهای معین صورت می گیرد.مدیریت،علمی است که بردانش و یافته های علمی،توانایی هنری،مهارت فنی و اخلاق اجتماعی مبتنی است بعبارت دیر کسی را مدیر می نامیم که بتواند درمحیط کار خود به اقتضای موقعیت،اصول و یافته های علمی و مهارتهای فنی را هنرمندانه با رعایت موازین اخلاقی و اسلامی به کار بندند. و بتواند مشکلات را حل کند وهدفی را تحقق بخشد (بابائی،1385)(صفحه20)
مدیریت و رهبری يکی از جلوه های عملی نفوذ اجتماعی است که طی آن یک شخص دیگران را تحت نفوذ خود گرفته و رفتار آنان را هدایت و کنترل می کند. اساساً دو نظریه مهم در رهبری وجود دارد:یکی نظریه بزرگمرد که معتقد است رهبران دارای خصیصه های ذاتی و ویژه اند که آنان را بر دیگران مسلط می کند.اما تحقیقات مربوط به این حوزه نتوانسته است خصیصه منفردی که رهبر را از افراد عادی متمایز می کند،مشخص کند.
نظریه دوم، نظریه روح زمان یا جبر اجتماعی است که بر طبق آن در هر دوره ای عوامل و زمینه های اجتماعی خاصی وجود دارد که آفریننده رهبران بزرگ است و وقتی آن زمینه ها فراهم شود،پیدایش رهبر اجتناب ناپذیر است.
با این همه،تحقیقات جدید حاکی از آن اند که برخی مجموعه های رفتاری،رهبران را از افراد عادی متمایز می کنند.بعضی از این مجموعه های رفتاری شامل سابق قوی برای قبول مسئولیت،پشت کار و پافشاری در تعقیب هدفها،تهور و ابتکار در حل مسائل،انگیزه برای ابتکار عمل درموقعیتهای اجتماعی اعتماد به نفس و احساس هویت فردی،تمایل به پذیرفتن عواقب اعمال توان نفوذ در دیگران،ظریفت سازماندهی و نظایر آنها هستند.
تحقیقات در مجموع حاکی از آن است که مردم برای قضاوت در مورد نحوه رهبری،هم عملکرد رهبر و هم شیوه عمل او را درنظر می گیرند.بنابراین،قضاوت مثبت هنگامی انجام می گیرد که رهبر،هم عملکرد خوبی داشته باشد وهم این عملکرد را به شیوه ای درست و عادلانه به انجام رسانده باشد(کریمی،1384،ص20).
بيان مساله
با توجه به اینکه عوامل متعددی بر توانایی نفوذ مدیران بر کارکنان تاثیر داردمی توان گفت که مدیران یکی از بهترین نقش ها را در این زمینه به عهده دارند.تحقیقات و پژوهشهایی که در قرن حاضر انجام پذیرفته حاکی از آن است که انسان بوسیله انگیزه های گوناگون و پیچیده و درمواردی همبسته و وابسته ومتاثر از عوامل زمانی و مکانی برانگیخته می شود.در امر موفقیت یک سازمان مسائل متعدد و متنوعی وجود دارد که هر یک از آنها ممکن است منشاء بروز دگرگونیهای رفتاری یا اجتماعی وسیع باشد.یکی از مسائلی که در یک سازمان باید مدنظر قرار گیرد توجه به مدیریت سازمان است ولازمه موفقیت هر مدیر در کارش،داشتن انعطاف و درک احساسهای روانی و عاطفی از سازمان است و تنها با تکیه بر اصول خشک نظریه های کلاسیک نمی توان نیازهای مادی و معنوی کارکنان سازمان را برطرف ساخت بلکه چگونگی و عملکرد رفتار مدیران،تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت اهداف سازمانی است.لذا رفتار و طرز برخورد مدیران نسبت به کارکنان،از عوامل مؤثر در نفوذ آنها و قدرت گرفتن مدیران می باشد.
در تعریف قدرت گفته اند«قدرت عبارت است از استعداد نفوذ در دیگران»(ام.اف.روجرز  1973)،به نقل از (پقه،1381)منابع یا پایه های قدرت را به طورکلی به دو دسته تقسیم می کنند:
1-    قدرت پست ومقام    
2- قدرت شخصی
قدرت پست و مقام شامل دو قدرت پاداش و تنبیه است که همراه با پست سازمانی به فرد داده می شود،ولی در عمل میزان استفاده از این اختیارات بستگی به رابطه مدیر با مسئول مستقیم خودش دارد.در صورت حسنه بودن روابط،مدیر می تواند از تمامی اختیارات استفاده  کند،در غیر اینصور،ممکن است مدیر مافوق مشکلاتی را در استفاده از اختیارات قانونی برای او ایجاد کند،از این رو گفته می شود قدرت پست و مقام ذاتی در پست نیست.
طبق تحقیقاتی که وینی ومیدن(1991)درخصوص اثرات نفوذ اجتماعی و بحث مدیریت نشان داد که مدیران و رهبران با داشتن قابلیت های فردی و تخصصی،تجربه،مهارتهای رهبری،شخصیت مستقل و تعاملات بین فردی بهتر می توانند در نفوذ گذاری بر روی افراد وهدایت رفتار آنها به سمت هدف های تعیین شده نقش ایفا کننده داشتن اطلاعات مناسب،شخصیت مناسب اجتماعی تخصصی و مدیریت و سایر ویژگیهای شخصیتی از جمله عواملی است که میزان نفوذ رهبران را افزایش می دهد وهمچنین نوروزی(1378)در تحقیقی با عنوان«ویژگیهای مدیران موفق به این نتیجه رسیدند که مدیران موفق»دارای احساس مسئولیت و تعهد روحیه تعاون و مشورت،برقراری ارتباط با دیگران،مقاوم و صبور و برخورداری از دانش مدیریت،مقید به نظافت و آراستگی ظاهری می باشند.
 

اهميت و ضرورت پژوهش
در پیشرفت و توسعه ملل توجه به مدیریت در اولویت قرار دارد.امروزه در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت درجهت حصول به اهداف سازمان به لحاظ وسعت ارتباطات،قلمرو پیچیدگی اهداف و وظایف سازمان و انتظارات کارکنان ومهارتهای استفاده از تجهیزات بسیار دشوارتر شده است.بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان 
اهداف پژوهش:
هدف كلي:
1-بررسی عوامل موثر بر توانایی نفوذ مدیران بر کارکنان كلينيك موسوي شهرستان گرگان
2-ارائه رهنمودها و پیشنهادهای لازم به دست اندرکاران
هدف جزیی:
1-بررسی تاثیر عوامل فردی در نفوذ مدیران بر کارکنان.
2-بررسی تاثیر عوامل سازمانی درنفوذ مدیران بر کارکنان.
3-بررسی تاثیر عوامل تخصصی در نفوذ مدیران بر کارکنان.
4-مقایسه نظرات کارکنان زن و مرد درمورد تاثیر هریک از عوامل(فردی-سازمانی-تخصصی)در نفوذ مدیران برکارکنان.
5-تعیین تفاوت هریک از عوامل(فردی-سازمانی-تخصصی)در نفوذ مدیران برکارکنان.
سوالات تحقیق:
1-آیا عوامل فردی در نفوذ مدیران برکارکنان تاثیر دارد؟
2-آیا عوامل سازمانی در نفوذ مدیران برکارکنان تاثیر دارد؟
3-آیا عوامل تخصصی در نفوذ مدیران برکارکنان تاثیر دارد؟
4-آیا بین دیدگاه کارکنان زن و مرد در مورد تاثیر هریک از عوامل(فردی-سازمانی-تخصصی)تفاوت معناداری وجود دارد؟
5آیا بین عوامل فردی-سازمانی-تخصصی نفوذ مدیران بر کارکنان تفاوت وجوددارد؟
فرضيه هاي تحقيق:
1-عوامل فردی مدیران در نفوذشان برکارکنان تاثیر دارد.
2-عوامل سازمانی مدیران درنفوذشان برکارکنان تاثیردارد.
3-عوامل تخصصی مدیران در نفوذشان برکارکنان تاثیر دارد.
4-بین دیدگاه های کارکنان زن و مرد درمورد تاثیر هریک از عوامل فردی-سازمانی-تخصصی)تفاوت معناداری وجوددارد.
5-بین عوامل(فردی-سازمانی-تخصصی)نفوذ مدیران برکارکنان تفاوت وجوددارد.
متغير هاي تحقيق:
متغیر مستقل: عوامل موثر در نفوذ مدیران برکارکنان از ابعاد(فردی-سازمانی-تخصصی)
ابعاد فردی: شامل رعایت نظم و انظباط-انجام به موقع کارها
ابعاد تخصصی: شامل تجربه،رشته تحصیلی،مدرک
ابعاد سازمانی: شامل فرهنگ سازمانی-جوسازمانی-فرهنگ اجتماعی
متغیر وابسته: نفوذ مدیران برکارکنان
متغیر تعدیل کننده: جنسیت
متغیر کنترل: سازمان تامین اجتماعی استان گلستان
متغیر مزاحم: عوامل شخصیتی،نگرشها و عقاید،هوش و استعداد
تعاریف مفاهیم و متغیرها 
الف-تعاریف نظری یا مفهومی 
ب-تعاریف عملی یا عملیاتی 
الف-تعاریف نظری
مدیریت :
مدیریت فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و امکانات،هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول،صورت می گیرد.
مدیریت موفق موثر :
 

مقدمه:
مدیریت فعالیت و عملی است که دریک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور درجهت هدفهای معین صورت می گیرد.و ما کسی را مدیر می نامیم که بتوانددر محیط کار خود به اقتضای موقعیت،اصول و یافته های علمی و مهارت های فنی را هنرمندانه با رعایت موازین اخلاقی و سالامی به کار ببرد و مشکلات را حل کند و هدف را عملب سازد و پنج قضیه اساسی برای زیر بنای مفاهیم کمی نظری عملی (فنی) مدیریت است .
1.مدیریت یک فرآیند است.
2. مفهوم نهفته مدیریت ، هدایت تشکیلات انسانی است.
3.مدیریت مؤثر ،  تصمیمهای مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی  قیمت: 31,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پايان نامه بررسي عوامل موثر توانايي نفوذ مديران كاركنان كلينيك موسوي شهرستان گرگان
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 74 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:237 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، خیابان غفاری 3، پلاک 38.1 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس57224911 - 051 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام آیگپ

آمار سایت

278,233 بازدید امروز
313,100 بازدید دیروز
218,832,341 بازدید کل
29,906 فروش موفق
2,589 تعداد کاربران
43,461 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا