بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1 بیان مسئله. 3

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

1-3 اهداف پژوهش.... 7

1-3-1 هدف اصلی.. 7

1-3-2 اهداف فرعی.. 7

1-4 فرضيه‌های پژوهش.... 7

1-4-1 فرضيه اصلی.. 7

1-4-2 فرضيه‌های فرعی.. 7

1-5 تعریف واژه‌های پژوهش.... 7

1-5-1 تعریف نظری.. 7

1-7 خلاصه فصل اول. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه. 9

2-1 ارتباط.. 10

2-2 مهارت‏های ارتباطی و اجتماعی.. 12

2-2-1-اهمیت مهارت‌های اجتماعی در روابط بین فردی.. 14

2-2-2-موضع گیریهای نظری درباره تعامل و ارتباط متقابل ميان افراد. 16

2-2-2-1-نظریه اریکسون درباره رشد روانی و اجتماعی.. 16

2-2-2-2-نظريه ساليوان درباره روابط بين فردي.. 18

2-2-2-3-نظريه ويگوتسكي درباره تعامل و ارتباط متقابل ميان افراد. 19

2-2-2-4-مدل مهارت-هاي اجتماعي ريجيو. 19

2-3 تعهد سازماني.. 20

2-3-1 تعاریف و مفاهیم. 20

2-3-2 دیدگاه کلی در ارتباط با تعهد سازمانی.. 21

2-3-3 مدل‌های تعهد سازمانی.. 22

2-3-6 ابعاد تعهد سازمانی.. 25

2-3-6-1 تعهد عاطفي.. 25

2-3-6-2 تعهد مستمر. 26

2-3-6-3 تعهد هنجاري.. 27

2-4 مفهوم نشاط.. 28

2-4-1 وي‍ژگي هاي افراد با نشاط.. 30

2-4-3 نشاط در محيط كار. 32

2-4-4 رابطه نشاط با سایر متغیرهای سازمانی.. 33

2-4-4-1 تفاوت بين نشاط در كار و رضايت شغلي.. 33

2-4-4-2 ارتباط نشاط و عملكرد. 34

2-4-4-3 ارتباط بين نشاط و بهره وري.. 36

2-4-4-4 ارتباط نشاط و موفقيت شغلي.. 37

2-4-5 ويژگي هاي پرسنل بانشاط در سازمان. 38

2-4-6 آثار نشاط در محيط شغل.. 39

2-4-7 رويكرد هاي مرتبط با نشاط و شادكامي.. 41

2-4-7-1 رويكرد آسيب شناختي.. 42

2-4-7-2 رويكرد زيستي و فردي.. 42

2-4-7-3 رويكرد شناختي(عوامل موثر بر رضايت) 42

2-4-8 تئوري هاي مرتبط با عوامل موثر بر نشاط.. 42

2-4-8 -1 تئوري اقتصادي پيرامون عوامل موثر بر نشاط.. 43

2-4-8 -2 تئوري هاي روانشناسي راجع به عوامل موثر بر نشاط.. 44

2-4-8 -2-1 تئوري نقطه ثابت... 44

2-4-8 -2-1 نظريه مقايسه اجتماعي.. 46

2-4-8 -2-3 نظريه سطح انطباق.. 47

2-4-8 -2-4 نظريه نشاط و خوشبختي واقعي.. 47

2-4-8 -2-5 نظريه بسط و ساخت (نشاط، خلاقيت و خود باروري) 48

2-4-9 عوامل موثر بر نشاط كاركنان. 48

2-4-9-1 عوامل محيطي موثر بر نشاط كاركنان. 48

2-4-9-1-1 عدالت در محيط كار. 49

‏2-4-9-1-2 علاقه به كار. 50

2-4-9-1-3  ساختار سازمان. 51

2-4-9-1-4  سيستم هاي كاري با عملكرد بالا. 52

2-4-9-2  عوامل زمينه اي موثر بر نشاط كاركنان. 52

2-4-9-2-1- اثر سن بر نشاط.. 52

2-4-9-2-1  اثر جنسيت بر نشاط.. 53

2-4-9-2-3  اثر سطح تحصيلات بر نشاط.. 54

2-4-9-3  عوامل رواني_ بهداشتي موثر بر نشاط كاركنان. 54

2-4-9-3-1  شخصيت... 54

2-4-9-3-2  سلامتي.. 56

2-10-3-3- وضعيت تاهل.. 56

2-4-9-3-4  اعتقادات مذهبي.. 57

2-4-10 موانع نشاط در محيط كار. 58

2-4-10-1  مديران و سرپرستان ناكارآمد. 58

2-4-10-2 وجود افراد با نگرش منفي در سازمان و همكاران پر دردسر. 59

2-4-10-3 ساعات كاري زياد. 59

2-4-10-4 استرس و تحليل رفتگي.. 60

2-4-10-5 تعارض در كار. 60

2-4-10-6 بوروكراسي.. 61

2-4-11 مدل‌های نشاط سازمانی.. 61

2-4-11-1 مدل كرولف.... 61

2-4-11-1-1 مثبت انديشي.. 62

2-4-11-1-2 يادگيري.. 62

2-4-11-1-3 خودگشودگي.. 62

2-4-11-1-4 معنادار بودن كار. 63

2-4-11-1-5 علاقه به كار. 63

2-4-11-1-6 مشاركت... 63

2-4-11-1 مدل پرايز - جونز. 64

2-4-11-1-1 مشاركت... 64

2-4-11-1-2 اعتقاد و باور. 65

2-4-11-1-3 فرهنگ.... 66

2-4-11-1-4 تعهد. 66

2-4-11-1-5 اعتماد به نفس.... 66

2-4-12 ارتباط.. 67

2-5 پیشینه پژوهش.... 69

2-5-1 پیشینه داخلی.. 69

2-5-2 پیشیینه خارجی.. 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. 79

3-1 روش پژوهش.... 79

3-2 جامعه آماری.. 80

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش.... 80

3-4 روش گردآوری داده ها 80

3-5 ابزار گردآوری داده ها 81

3-5-1 سوالات جمعیت شناختی.. 81

3-5-2 پرسشنامه نشاط سازمانی.. 81

3-5-3 پرسشنامه تعهد سازمانی.. 82

3-5-4 پرسشنامه مهارتهای ارتباطی مدیران. 82

3-6 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 83

۳-6-۱ روایی پرسشنامه. 83

3-6-2- پایایی پرسشنامه ها 83

3-7  شیوه جمع آوری اطلاعات... 84

3-8 روش‌های تجزیه و تحلیل آماری.. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 85

4-1 توصیف آماری ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه. 86

4-1-1 جنسیت... 86

4-1-2 سن.. 87

4-1-3 تحصیلات... 88

4-1-4 سابقه. 89

4-1-5 تاهل.. 90

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 91

4-3 بررسی برازش مدل‌های اندازه گیری.. 92

4-4-1 پایایی.. 92

4-3-2 روایی.. 92

4-5 بررسی فرضیه‌های پژوهش.... 93

4-5-1 فرضیه اصلی پژوهش: مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهدسازمانی کارکنان بانقش میانجی نشاط کارکنان تاثیر دارد  94

4-5-2 فرضیه اول پژوهش: مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. 95

4-5-3 فرضیه دوم پژوهش: نشاط کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. 95

4-5-4 فرضیه سوم پژوهش: مهارت‌های ارتباطی مدیران بر نشاط کارکنان تاثیر دارد. 96

4-6 بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش.... 96

4-6-1 بررسی متغیرها بر اساس جنسیت پاسخ دهندگان (آزمون مقایسه میانگین دو جامعه) 96

4-6-2 بررسی متغیر‌ها بر اساس سن.. 97

4-6-3 بررسی متغیر‌ها بر اساس میزان تحصیلات... 98

4-6-4 بررسی متغیر‌ها بر اساس میزان سابقه. 98

4-6-5 بررسی متغیرها بر اساس تاهل پاسخ دهندگان (آزمون مقایسه میانگین دو جامعه) 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 خلاصه پژوهش.... 101

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 102

5-2-1 بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی نشاط کارکنان. 102

5-2-2 بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان. 103

5-2-3 بررسی تاثیر نشاط کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان. 104

5-2-4 بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر نشاط کارکنان. 104

5-3 محدودیت‌های تحقیق.. 105

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 105

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 105

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 108

منابع: 110

پیوست 1: پرسشنامه. 121

پیوست 2: خروجی اماری.. 127

چکیده انگلیسی.. 139

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 3-1 تعداد گویه‌های پرسشنامه نشاط سازمانی.. 81

جدول3-2 تعداد گویه‌های ابعاد مختلف پرسشنامه تعهد سازمانی.. 82

جدول 3-3- نحوه توزیع گویه پرسشنامه. 82

جدول 3-4  پایایی پرسشنامه. 84

جدول4-1 توزيع فراواني بر حسب جنسيت... 86

جدول4-2 توزيع فراواني بر حسب سن پاسخ دهندگان. 87

جدول4-3 توزيع فراواني بر حسب تحصيلات پاسخ دهندگان. 88

جدول4-4 توزيع فراواني بر حسب سابقه پاسخ دهندگان. 89

جدول4-5 توزيع فراواني بر حسب تاهل پاسخ دهندگان. 90

جدول 4-6 آمار توصیفی متغير‌هاي پژوهش.... 91

جدول 4-7 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی.. 92

جدول 4-8 روایی همگرا 92

جدول 4-9: بررسی روابط مستقیبم بین متغیرها 94

جدول 4-10: بررسی فرضیه اصلی پژوهش.... 94

جدول 4-11: بررسی فرضیه اول پژوهش.... 95

جدول 4-12: بررسی فرضیه دوم پژوهش.... 95

جدول 4-13: بررسی فرضیه سوم پژوهش.... 96

جدول 4-14 بررسی متغیرها بر اساس جنسیت... 96

جدول 4-15 آزمون تحلیل واریانس ANOVA بر اساس سن.. 97

جدول 4-16 آزمون تحلیل واریانس ANOVA بر اساس تحصیلات... 98

جدول 4-17 آزمون تحلیل واریانس ANOVA بر اساس سابقه. 98

جدول 4-18 بررسی متغیرها بر اساس تاهل.. 99

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل 2-1 مدل تعهد سازمانی ماير و شورمن (2000: 48) 23

شکل 2-2: مدل تعهد سازمانی آنجل و پری (1998: 18) 24

شکل 2-3: مدل تعهد سازمانی پنلی و گولد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱: 309) 24

شكل2-4 ارتباط متقابل نشاط و بهره وري(زارعي و حق گويان، 1390). 36

شكل2-5 منحني بي تفاوتي در اقتصاد (زارعي و حق گويان، 1390). 43

شكل2-6 تئوري نقطه ثابت راجع به عوامل موثر بر نشاط (سبحاني نيا، 1384). 44

نمودار 4-1 توزيع فراواني بر حسب جنسيت پاسخ دهندگان. 86

نمودار 4-2 توزيع فراواني بر حسب سن پاسخ دهندگان. 87

نمودار 4-3 توزيع فراواني بر حسب تحصيلات پاسخ دهندگان. 88

نمودار 4-4 توزيع فراواني بر حسب سابقه پاسخ دهندگان. 89

نمودار 4-5 توزيع فراواني بر حسب تاهل پاسخ دهندگان. 90

شکل 4-6 مدل t پژوهش.... 93

شکل 4-7 ضریب مسیر برای فرضیه‌های پژوهش.... 93

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی نشاط کارکنان در یکی از شرکت‌های سازمان انرژی اتمی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق تعداد 237 نفر از پرسنل شرکت‌های سازمان انرژی اتمی در سال 1397 بوده­اند. از پرسشنامه استاندارد در این پژوهش برای بررسی متغییرهای پژوهش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تایید شد. در پژوهش حاضر روايی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و چندتن از صاحبنظران موضوعی برآورد گرديده است. روایی صوری نیز توسط چندتن از پاسخگویان تایید شد. پایایی پرسشنامه‌ پژوهش هم توسط الفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 0.7 بود. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی نشاط کارکنان تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با بهبود مهارت‌های ارتباطی مدیران میزان تعهدسازمانی 33.3 درصد، با بهبود نشاط سازمانی میزان تعهد کارکنان 53.6 درصد و با بهبود مهارت‌های ارتباطی مدیران میزان نشاط کارکنان 95.8 درصد افزایش پیدا می‌کند قیمت: 160,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مهارت‌های ارتباطی تعهد سازمانی نشاط کارکنان سازمان انرژی اتمی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:619 کیلوبایت

 قیمت: 160,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

273,192 بازدید امروز
322,824 بازدید دیروز
116,257,574 بازدید کل
28,145 فروش موفق
1,963 تعداد کاربران
40,033 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا