بهبود عملکرد ازدحام شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر روش جستجوی گرانشی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           شماره صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

3-1-ضرورت انجام تحقیق. 8

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 8

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 8

6-1-فرضیات تحقیق. 9

7-1-روش انجام تحقیق. 9

8-1-روند انجام تحقیق. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2- مقدمه. 10

2-2 پیشینه تحقیق. 11

1-2-2-تاريخچه شبكه‏هاي حسگر بی سیم. 11

2-3 انواع شبکه های حسگر بی سیم: 13

4-2-مزيت‏ها و کاربردهاي شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم. 16

1-4-2-مزیت ها 16

2-4-2-کاربردها 18

1-2-4-2-ميدان‏هاي جنگي.. 19

2-2-4-2-شناسايي محيط‏هاي آلوده 19

3-2-4-2-نظارت بر محيط زيست.. 19

4-2-4-2-بررسي و تحليل وضعيت بناهاي ساختماني.. 20

5-2-4-2-در جاده‏ها و بزرگراه‏هاي هوشمند. 20

6-2-4-2-کاربردهاي مختلف در زمينه پزشکي.. 20

2-5-چالش های مطرح در زمینه شبکه های حسگر بی سیم. 21

2-6-الزامات امنیتی شبکه های حسگر بی سیم. 21

2-7-پشته پروتکل شبکه های حسگر. 21

2-8-انواع حسگرها 22

2-9- ساختار هر گره حسگر. 22

2-10-اجزاء درونی یک گره حسگر. 22

2-11-محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر. 23

2-12-ذره میکا 24

2-13-معماري ارتباطات شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم. 25

2-14-پشته پروتکلي.. 26

2-15-مسائل مطرح در طراحی شبکه های حسگر. 27

1-15-2-تنگناهاي سخت‏افزاري.. 27

2-15-2-تحمل‏پذيري خطا و قابليت اطمينان. 28

3-15-2-توپولوژي.. 28

3-15-2-مقياس‏پذيري.. 28

4-15-2-شرايط محيطي.. 29

5-15-2-رسانه ارتباطي.. 29

6-15-2-افزايش طول‏عمر شبكه. 29

7-15-2-امنيت و مداخلات.. 30

8-15-2-عوامل پيش بيني نشده 30

16-2-مکانیزمهای شناسایی ازدحام. 31

17-2-شناسایی ازدحام. 35

18-2-اطلاع رسانی ازدحام. 35

19-2-کاهش ازدحام. 36

20-2-پارامترهای ارزیابی الگوریتمهای کنترل ازدحام. 37

21-2-پروتکلهای کنترل منابع. 38

1-22-2-پروتکل کنترل ازدحام TARA. 39

2-22-2-الگوریتم کنترل ازدحام Folck-CC. 39

3-22-2-الگوریتم کنترل TALONet 40

23-2-پروتکل های کنترل ترافیک... 40

1-23-2-الگوریتم کنترل ازدحام ECODA. 40

2-23-2-الگوریتم کنترل ازدحام CADA. 41

3-23-2-الگوریتم کنترل ازدحام LACAS. 41

فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی

1-3- الگوریتم مسیریابی.. 42

1-1-3-تعیین مختصات اولیه گره ها 43

2-1-3-ناحیه بندی محیط تحت بررسی.. 46

3-1-3-قطاع بندی.. 48

4-1-3-خوشه بندی.. 52

3-2-الگوریتم کنترل ازدحام. 55

فصل چهارم: شبیه  سازی و نتایج شبیه سازی

4-1-مقدمه. 57

4-2-شرایط شبیه سازی.. 57

4-3-نتایج شبیه سازی.. 58

1-3-4-مرگ اولین و آخرین گره 59

2-3-4-انرژی مصرفی.. 59

3-3-4-نرخ تحویل. 62

4-3-4-تأخیر. 64

5-3-4-سربار. 67

6-3-4-نرخ گذردهی(بازدهی) 70

4-4-نتیجه گیری.. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری

1-5-مقدمه. 73

2-5-اجتناب از ازدحام. 74

3-5-کنترل ازدحام. 75

منابع و مراجع..........................................................................................................................................76

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                           شماره صفحه

جدول ( 4-1 ) شرایط شبیه سازی.. 58

جدول (4-2) زمان مرگ اولین گره 59

جدول (4-3) زمان مرگ آخرین گره………………………………………………………………………….. 59

فهرست اشکال و تصاویر

عنوان                                                                                                                                                           شماره صفحه

 

شکل (1-1) فلوچارت جستجوی گرانشی.. 5

شکل(1-2) معماری الگوریتم پیشنهادی.. 6

شکل (1-3) فلوچارت روش پیشنهادی.. 7

(شکل2-1) رخداد‏نگاري شبکه‏هاي حسگر(کیم، 2015) 12

(شکل 2-2) اجزاء دروني يک گره حسگر(میزتال، 1996) 23

(شکل 2-3) نمونه‏هاي ذره ميکا. 24

(شکل 2-4) معماري ارتباطات شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم. 25

(شکل 2-5) پشته پروتکلي لايه-متقاطع در شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم(زاک، 2001) 27

شکل(2-6) نقطه بحرانی در حوالی گره مبداء. 32

شکل (2-7) نقطه بحرانی در حوالی گره چاهک... 33

شکل (2-8) نقطه بحرانی در محل تقاطع. 34

شکل(3-1) نمایی از تعین مختصات اولیه گره در شبکه. 45

شکل (3-2) ساختار پیام تعیین مختصات اولیه. 46

شکل (3-3) ناحیه بندی محیط توسط گره چاهک اصلی.. 47

شکل(3-4)محل قرار گیری گره در ناحیه چهارم در فاصله 32متر از چاهک اصلی.. 47

شکل (3-5) مثالی از روند ناحیه بندی با شعاع 10 متر برای هرناحیه. 48

شکل(3-6) ساختار پیام قطاع بندی.. 50

شکل (3-7) قطاع بندی هر ناحیه توسط گره چاهک... 51

شکل(3-8)تعیین قطعه گره مورد نظروشماره کمان ها(زاویه قطعه بندی درجه است) 51

شکل(3-9)زاویه برداری.. 52

شکل(3-10)خط قطع کننده وسط خوشه. 53

شکل (3-11) ساختار پیام داده از گره ها به سر خوشه. 55

شکل(3-12) ساختار پیام داده از سرخوشه به چاهک... 55

شکل ( 4-1 ) انرژی مصرفی 25 گره 60

شکل ( 4-2 ) انرژی مصرفی 50 گره 61

شکل ( 4-3 ) انرژی مصرفی 100 گره 61

شکل ( 4-4 ) انرژی مصرفی 200 گره 62

شکل (4-9 ) نرخ تحویل 25 گره 63

شکل (4-10 ) نرخ تحویل 50 گره 63

شکل (4-11 ) نرخ تحویل 100 گره 64

شکل (4-12 ) نرخ تحویل 200 گره 64

شکل ( 4-13 ) تآخیر 25 گره 65

شکل ( 4-14 ) تآخیر 50 گره 66

شکل ( 4-15 ) تآخیر 100 گره 66

شکل ( 4-16 ) تآخیر 200 گره 67

شکل(4-17) سربار مسیریابی 25 گره 68

شکل(4-18) سربار مسیریابی 50 گره 68

شکل(4-19) سربار مسیریابی 100 گره 69

شکل(4-20) سربار مسیریابی 200 گره 69

شکل (5-21) نرخ گذردهی 25 گره 70

شکل (5-22) نرخ گذردهی 50 گره 71

شکل (5-23) نرخ گذردهی 100 گره 71

شکل (5-24) نرخ گذردهی 200 گره 72

                                                               

 

چکیده

نیاز به برقراری ارتباط در جوامع امری حیاتی است و یکی از فاکتورهای مهم قابلیت اطمینان به شبکه، کنترل ازدحام است. بنابراین نیاز به الگوریتم‌های کنترل ازدحام در شبکه‌ها ضروري است. بررسي یک مکانیزم کنترل ازدحام برای شبکه‌های حسگر که از ساختار سلسله‌ مراتبی پشتیبانی می‌کند مورد اهميت قرار گرفت. این مکانیزم باید بتواند نقش مفیدی با وجود منابع محدود ایفا کند.در این پایان‌نامه به بررسی روش‌های کنترل ازدحام در شبکه‌های حسگر پرداخته شده و همچنین سعی شده است که یک مکانیزم کم هزینه و مؤثر ارائه شود.پروتکل و مکانیزم پیشنهادی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز 2SN  شبیه سازی شده و رفتار پروتکل بر اساس نتایج شبیه سازی ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج ارزیابی، عملکرد مطلوب پروتکل و مکانیزم پیشتهادی در کاهش و کنترل ازدحام را نشان میدهد. قیمت: 100,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: شبکه¬های حسگر بیسیم کاهش مدیریت و کنترل ازدحام
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 647 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:1,618 کیلوبایت


پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

117,318 بازدید امروز
338,639 بازدید دیروز
180,607,358 بازدید کل
29,069 فروش موفق
2,137 تعداد کاربران
41,664 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا