پايان نامه استفاده منطق فازي و شبكه عصبي مصنوعي در بهينه سازي خشك كردن بستر سيال فلفل دلمه اي

ی    سپاسگزاری
ک    چکیده
    فصل 1 – مقدمه و کلیات
2    1-1- مقدمه
2    1-2- خشک¬کردن به روش بستر سیال
10    1-3- مقدمه ای بر سینتیک و مدل سازی خشک کردن
14    1-4- مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی
18    1-5- منطق فازی
19    1-6-  اهداف پژوهش
19    1-7- فرضیات پژوهش
    فصل 2 – بررسی منابع
21    2-1- سینتیک و مدل سازی خشک¬کردن لایه نازک
22    2-2- شبکه های عصبی مصنوعی
23    2-3- منطق فازی
    فصل 3 – مواد و روش¬ها
25    3-1- دستگاه خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی
27    3-2- سایر تجهیزات ازمایشگاهی
27    3-3- مواد و روش خشک کردن
28    3-4- طرح آزمایشات
28    3-5- مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک
29    3-6- منطق فازی
30    3-7- شبکه های عصبی مصنوعی
    فصل 4 – نتایج و بحث
34    4-1- مدل سازی رگرسیونی سینتیک خشک شدن لایه نازک
48    4-2- مدل سازی سینتیک خشک کردن با استفاده از منطق فازی
56    4-3- مدل سازی نسبت رطوبت با شبکه عصبی مصنوعی
68    4-4- نتیجه گیری کلی
71    فهرست منابع


فهرست جدول ها
جدول1-1- مدل های تجربی متداول در بررسی سینتیک خشک کردن مواد غذایی
جدول2-2 نتایج برازش نسبت های رطوبت تجربی و پیش بینی شده توسط 9 مدل ریاضی شناخته شده لایه نازک برای خشک کردن فلفل دلمه ای در سرعت ثابت m/s  2
جدول3-3 نتایج برازش نسبت های رطوبت تجربی و پیش بینی شده توسط 9 مدل ریاضی شناخته شده لایه نازک برای خشک کردن فلفل دلمه ای در سرعت ثابت m/s  3
جدول 4-5- بهترین ساختار ANN
جدول4-6- مقایسه اثر تعداد لایه های پنهان بر دقت پیش بینی نسبت رطوبت پیاز در دماهای مختلف در سرعت هوای 2 متر بر ثانیه
جدول 4-7- مقایسه اثر تعداد لایه های پنهان بر دقت پیش بینی نسبت رطوبت پیاز در دماهای مختلف در سرعت هوای 3 متر بر ثانیه
جدول 4-8- مقایسه اثر تعداد لایه هاي پنهان و تعداد نرونها در هر لایه بر دقت پیش بینی نسبت رطوبت فلفل دلمه ای سبز در دماهای مختلف هوا  در سرعت هوای 2متر بر ثانیه
جدول 4-9- مقایسه اثر تعداد لایه هاي پنهان و تعداد نورونها در هر لایه بر دقت پیش بینی نسبت رطوبت فلفل دلمه ای سبز در دماهای مختلف هوا  در سرعت هوای 3متر بر ثانیه
جدول 4-10- بهترین ساختار ANN


فهرست شکل ها
شکل1-1- تصویری شماتیک از یک نورون در شبکه عصبی
شکل1-2- يك شبكه پرسپترون سه لايه
شکل3-1 – خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی باسیرکولاسیون بسته جریان هوا و مجهز به سیستم رطوبت گیر
شکل3-2- مدل ممدانی بکار رفته در قالب شش قاعده اگر-آنگاه برای خشک کردن فلفل دلمه سبز
شکل4-3- تغییرات نسبت¬رطوبت به زمان خشک¬شدن فلفل دلمه¬ای در دماهای مختلف و در سرعت هوای ثابت 2 متر بر ثانیه
شکل4-4- تغییرات نسبت¬رطوبت به زمان خشک¬شدن فلفل دلمه¬ای در دماهای مختلف و در سرعت هوای ثابت 3 متر بر ثانیه
شکل4-6- همبستگی نسبت های رطوبت پیش بینی شده توسط مدل تقریب دیفوزیون با نسبت های رطوبت تجربی خشک کردن پیاز در دمای 40℃ و سرعت 3m/s
شکل4-7- شبیه سازی فازی تغییرات دما، سرعت و رطوبت نسبی در دقیقه 50 خشک شدن فلفل دلمه ای سبز
 
شکل4-9- نمودار سه بعدی دما-سرعت نسبت رطوبت (بالا) و نمودار های فازی سه متغیره (پائین) در دفیقه 50 خشک شدن فلفل دلمه ای سبز
شکل4-11- نمودار سه بعدی دما-سرعت نسبت رطوبت (بالا) و نمودار های فازی سه متغیره (پائین) در دفیقه 100 خشک شدن فلفل دلمه ای سبز
شکل4-13- مقایسه نسبت های رطوبت پیش بینی شده توسط مدل فازی و اندازه گیری شده در طی خشک کردن فلفل دلمه در دمای  ℃50 و سرعت m/s 2
شکل4-14- مقایسه نسبت های رطوبت پیش بینی شده توسط مدل فازی و اندازه گیری شده در طی خشک کردن فلفل دلمه در دمای  ℃50 و سرعت m/s 3
شکل4-15- طرح کلی  شبکه عصبی مصنوعی بهینه انتخاب شده
شکل4-17- تغییرات نسبت های رطوبت پیش بینی شده توسط شبکه در مقابل نسبت های رطوبت تجربی برای بهترین توپولوزی خشک شدن فلفل دلمه ای سبز (1-5-2)
شکل4-19- نمودار همبستگی نسبت های رطوبت تجربی و  پیش بینی شده توسط شبکه
شکل 4-21- نمودار همبستگی نسبت های رطوبت تجربی و یش بینی شده توسط شبکه
شکل4-22- نمودار همبستگی نسبت های رطوبت تجربی و پیش بینی شده توسط شبکه در مرحله  اعتبار سازی  (توپولوژی 2-5-1 فلفل دلمه ای سبز)
شکل4-23- نمودار همبستگی نسبت های رطوبت تجربی و  پیش بینی شده توسط شبکه در مرحله آموزش (توپولوژی 2-5-1فلفل دلمه ای سبز)
شکل4-24- نمودار هبستگی نسبت های رطوبت تجربی و پیش بینی شده توسط شبکه  (توپولوژی 2-5-1 فلفل دلمه ای سبز)
شکل4-25- نمودار همبستگی نسبت های رطوبت تجربی و یش بینی شده توسط شبکه در مرحله تست  (توپولوژی 2-5-1فلفل دلمه ای سبز)
 

چکیده

در این پژوهش ورقه­های نازک و فلفل دلمه سبز در یک خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی با سه دمای 40، 50 و 60 درجه سانتیگراد و دو سرعت هوای 2 و 3 متر بر ثانیه در رطوبت هوای ثابت خشک گردید. از سه روش مدل سازی رگرسیونی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی جهت بررسی سینتیک خشک کردن لایه نازک این مواد غذایی استفاده شد. در مدل سازی رگرسیونی از ابزار برازش منحنی نرم افزار MATLAB و تکنیک رگرسیون غیرخطی استفاده شد. طبق نتایج، مدل میدلی با ضریب همبستگی 9999/0، ریشه میانگین مربعات خط 00451/0 و مجموع مربعات خطای 000264/0 بهترین برازش را با داده­های آزمایشگاهی نشان داد. برای شبیه سازی، درون یابی و افزایش داده های نسبت رطوبت آزمایشگاهی از ابزار منطق فازی در نرم افزار MATLAB با بکارگیری مدل ممدانی در قالب قواعد اگر- آنگاه و توابع عضویت مثلثی استفاده شد و به صورت اشکال استنتاج فازی و سه­بعدی نمایش داده شد. در مدل­سازی با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی، شبکه پس­انتشار پیشخور با توپولوژی 1-5-2، و ضریب همبستگی99914/0 و میانگین مربعات خطای 000054825/0 با بکارگیری تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید هیپربولیکی، الگوی یادگیری لونبرگ – مارکوات و چرخه یادگیری 1000 اپچ به عنوان بهترین مدل عصبی ارائه گردید. در مجموع می­توان نتیجه گرفت مدل­سازی عصبی نسبت به دو روش مدل سازی دیگر در پیش بینی سینتیک خشک کردن و کنترل دقیق­تر پارامترهای خشک­کردن و فلفل­دلمه سبز از کارایی خیلی بالاتری برخوردار است.

 

کلیدواژه: فلفل­دلمه­سبز، خشک­کن بسترسیال، مدل­سازی، منطق­فازی، شبکه­های عصبی مصنوعی.

 

-1- مقدمه

     یافتن نقطة بهینة خشک­کردن به روش بستر سیال می‌تواند در طراحی، ساخت و کاربرد این سیستم برای بهبود شاخص‌های کیفی خشک‌کردن مواد غذایی، زمینة ورود آن را به صنعت فراورده­های غذایی مختلف کشور فراهم کند. فنّاوری سیال‌سازی یکی از روشهایی است که به طور گسترده در خشک‌کردن مواد غذایی و کشاورزی استفاده می‌شود. روش بستر سیال به عنوان یک روش آرام و یکنواخت خشک‌شدن شناخته شده است که قابلیت کاهش رطوبت مواد را با بازدة بالا دارد. در این روش خشک کردن، عواملی مانند دمای هوای ورودی، رطوبت نهایی ماده، رطوبت اولیة، دبی هوای ورودی، رطوبت نسبی و دمای هوای محیط و عمق ماده غذایی بر روی ایجاد ضایعات، سینتیک خشک‌شدن و میزان مصرف انرژی مؤثرند. توسعة یک مدل ریاضی برای

-2- خشک­کردن به روش بستر سیال

خشک کردن به روش بستر سیال و سیال­سازی در صنایع غذایی متداول است و توسط این روش امکان خشک کردن مواد غذایی به طور پیوسته در مقادیر زیاد فراهم می شود ، بدون اینکه از حد خشک کردن مطلوب فراتر رویم. آهنگ انتقال حرارت بالا، آن را به صورت یک فرایند اقتصادی جلوه گر می سازد و عدم وجود بخشهای مکانیکی

-1- انواع خشک کن های بستر سیال

بستر سیال لرزنده:  اگر محصولی که قرار است خشک شود به علت آن که ذره ها توزیع گسترده ای دارند، یا ذره ها به علت مقاومت کمی که دارند می شکنند یا چسبنده اند و در خشک کن بستر سیال به صورت استاندارد سیال نمی شوند، یک بستر سیال شده از طریق لرزاندن برای بهتر خشک کردن ماده غذایی به کار برده می شود.

2-2- نظریه­ی خشک کردن در بستر سیال

        ذره­های دانه ای شکل درون اتاقک به وسیله یک گاز داغ مانند هوا به صورت سیال در می آیند. گاز از میان ذره ها عبور می کند. در این حال سرعت جریان گاز در بین ذره ها تعیین کننده میزان سیال شدن است. هنگامی که فشار گاز معادل نسبت وزن ها بر سطح مقطع برج باشد، لایه ذره ها شروع به حرکت و سیال شدن می کند. در این فشار،

-3- پارامتر های طراحی

یکی از اساسی ترین پارامترها در طراحی خشک کن های بستر سیال، سرعت سیاله شدن اولیه گاز است. معادله زیر رابطه میان افت فشار و سرعت مذکور می باشد:

 

 افت فشار در سراسر بستر :

 چگالی جسم جامد  

 چگالی گاز

 : تخلخل بستر در سیال شدن اولیه

عدد رینولدز در کمترین سیال شدگی:

 : کمترین سرعت گاز برای شروع سیال شدن بستر

 : ویسکوزیته سیال

 : قطر ذره

: عدد ارشمیدس

g : شتاب جاذبه زمین

چگالی جسم جامد

3-1- سرعت هوا

      سرعت هوا در بستر باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتواند اختلاط داخل ان را حفظ کند و در عین حال ان را افزایش دهد و نیز به اندازه ای باشد که از باقی ماندن بیش از حد ذره های کوچکتر در گاز جلوگیری کند. سرعت هوای مناسب که همواره پیشنهاد می شود میان 2-3 برابر سرعت گاز در شروع سیال شدن است. سرعتی که در ان ذره ها به وسیله جریان گاز به خارج از اتاقک سیال رانده می شود، سرعت حد نامیده می

2-3-2- مشخصه های سیستم های شناوری

    یک بستر شناور بر اساس عبور یک سیال شکل می گیرد و معمولا یک گاز از میان بستر ذراتی که روی توزیع کننده قرار دارد بسمت بالا عبور می کند.

 

1-2-3-3- قالب و شکل ذرات

برای ذرات غیر کروی، راه های مختلفی برای تعریف اندازه وجود دارد. آلن 12 مورد را ذکر می کند که تنها 4 مورد از آنها برای بسترهای شناور و فشرده مناسب است.

dp= اندازه الک: پهنای کوچکترین شکاف مربعی که ذرات از آن رد می شوند.

 

1-3- مقدمه ای بر سینتیک و مدل سازی خشک کردن

     در صورتی که ضخامت بستر ماده خشک شونده در خشک کن کمتر از 15 سانتیمتر باشد فرآیند را خشک کردن لایه نازک می نامند. در واقع در این فرآیند خشک کردن ماده غذائی از همه ابعاد در معرض هوای خشک قرار می گیرد.

معادله انتقال رطوبت در خشک کردن لایه نازک بر پایه قانون نیوتن استوار است که در ارتباط با گرم کردن یا سرد کردن مواد جامد است، طبق این قانون که توسط هوکیل پیشنهاد شده است تغییر در درجه حرارت بین جسم و محیط پیرامون آن وقتی که اختلاف درجه حرارت پائین است به شکل معادله ریاضی ذیل بیان می شود:

 

- مفهوم شبکه

يكي از روش هاي كارآمد در حل مسائل پيچيده، شكستن آن به زيرمسأله هاي ساده تر است كه هر كدام از اين زيربخش ها به نحو ساده تري قابل درك و توصيف باشند در حقيقت يك شبكه، مجموعه اي از اين ساختارهاي ساده است كه در كنار يكديگر سيستم پيچيده نهايي را توصيف مي كنند. شبكه ها انواع مختلفي دارند اما همگي آنها از دو مؤلفه تشكيل مي شوند:

 1. مجموعه اي از گره ها: هر گره در حقيقت واحد محاسباتي شبكه است كه ورودي ها را گرفته و برروي آن پردازش انجام مي دهد تا خروجي بدست آید. پردازش انجام شده توسط گره مي تواند از ساده ترين نوع پردازش ها نظير جمع كردن ورودي ها تا پيچيده ترين محاسبات را شامل شود. در حالت خاص، يك گره مي تواند خود، شامل يك شبكه ديگر باشد.
 2. اتصالات بين گره ها: اين اتصالات نحوه گذر اطلاعات بين گره ها را مشخص مي كند .در حالت كلي اتصالات می توانند تک سویه يا دوسويه باشند.

      تعامل بين گره ها ازطريق اين اتصالات سبب بروز يك رفتار كلي از سوي شبكه مي گردد كه چنين رفتاري به تنهايي در هيچ يك از المانهاي شبكه

- اتصالت بین گره ها

      هرچند نحوه مدل كردن نرون جزء اساسي ترين نكات كليدي در كارآيي شبكه عصبي مي باشد اما نحوه برقراري اتصالات و چيدمان (توپولوژي) شبكه نيز فاكتور بسيار مهم و اثرگذاري است. وضعیت نسبی سلولها در شبکه (تعداد و گروه بندی و نوع اتصالات آنها) را توپولوژی شبکه گویند. يكي از ساده ترين و در عين حال كارآمدترين چيدمان هاي پيشنهادي براي استفاده در مدل سازي عصب هاي واقعي، مدل پرسپترون چندلايه  (Multi layer perceptron)مي باشد كه از يك لايه ورودي، يك يا چند لایه پنهان و يك لايه خروجي تشكيل يافته است. در اين ساختار، تمام نرون هاي يك لايه به تمام نرون هاي لايه بعد متصلند. اين چيدمان اصطلاحاً يك شبكه با اتصالات كامل را تشكيل مي دهد.

       شكل 1-2 شماي يك شبكه پرسپترون سه لايه را نشان مي دهد. به سادگي مي توان استنباط نمود كه تعداد نرون هاي هر لايه، مستقل از تعداد نرون هاي ديگر لايه

4-4- یادگیری توسط شبکه های عصبی مصنوعی

     شبکه های عصبی یاد می گیرند که مسأله ای را  حل کنند و در واقع برنامه ریزی قبلی نمی شوند. در واقع تنظیم وزن های ورودی هر نورون عصبی باعث یادگیری کل شبکه می شود. با الگو گرفتن از عملکرد مدل Walter Pitts و  

-5- منطق فازی

     بنیاد منطق فازی بر شالوده تئوری مجموعه های فازی استوار است. این تئوری که تعمیمی از تئوری کلاسیک مجموعه ها در علم ریاضیات است بر مبنای محاسبات عددی بر روی مقادیر تولید شده توسط تابع عضویت برای هریک از متغیرهای

فرضیات

 • با افزايش دما و سرعت­هواي­ورودي، سرعت خشك­شدن به­طريق معني­داري افزايش مي­یابد.
 • با افزايش رطوبت هواي ورودي، سرعت خشك كردن كاهش مي يابد.
 • مدل های بدست امده از روشهای نوین مانند شبکه های عصبی و RSM دقیق تر از مدل های ریاضی و تجربی هستند و راحت تر و سریعتر بدست می ایند.
 • بدست اوردن حالت بهینه برای خشک کردن علاوه بر حفظ بهترکیفیت محصول در طی فرایند و ایجاد حداقل اسیب، باعث صرفه جویی قابل توجه در انرژی و زمان خواهد شد.

 

1-7- هدف از اجرا

 • تعيين بهترين شرايط خشك كردن كه كمترين اسيب حرارتي و حداقل هزينه را براي محصول مورد نظر  داشته باشد.
 • بررسي ترتيب اهميت هر يک از متغيرهاي  ورودي بر متغير خروجي.
 • تعيين بهترين­روش بهينه­سازي و مدل­سازي فرايند خشك­كردن بسترسيال پیاز و فلفل­دلمه­ای.
 • ارزیابی سینتیک خشک‌کردن و ظرفيت خشك‌كن در شرایط بستر ثابت آزمایشگاهی به عنوان روش خشک‌کردن متداول.
 • یافتن شبکة­عصبی باتوپولوژی­مناسب جهت­پیش‌بینی­متغيرهاي­مستقل درخشک‌کردن محصول.
 • ایجاد ارتباط بین متغیر‌های مستقل مؤثر در فرایند خشک‌کردن به روش بسترسيال با شاخص‌های کیفی.

 

پژوهشگران بسياري از روشهاي آزمايشي، آماري و رياضي براي تحليل، پيش‌بيني و مدل سازي متغيرهاي خشك‌كن‌هاي بسترسيال اقدام كرده اند كه برخي از آنها عبارتند از: جينر و دي‌ميشليز (1988)، پراساد و همكاران (1994)، دي متيا و همكاران (1996)، سوپونروناریت (1999)، تمپل و همكاران (2000)،  صادقي (1383)،  جاروس و پابيس (2006).

 

2-1- سینتیک و مدل سازی خشک کردن لایه نازک

     پلیستیک (1995) برای یافتن شرایط مناسب خشک کردن دانه های ذرت و بررسی تاثیر شرایط مختلف بر مشخصات سیال سازی، آزمایشاتی انجام داد. وی بهترین شرایط را سرعت هوای 1/1 متر بر ثانیه و دمای هوای 110 درجه سلسیوس پیشنهاد کرد.

     میثمی اصل و همکاران (2010) سینتیک خشک شدن لایه نازک برش های سیب (واریته گلاب) را بطور آزمایشی در یک خشک کن همرفتی مورد بررسی قرار دادند و مدل سازی نیز با استفاده از مدلهای خشک کردن لایه نازک انجام گرفت. شرایط خشک کردن اسلایس های سیب شامل انتخاب دمای هوای خشک کن در پنج دمای 40-50-60-70 و80 درجه سانتیگراد، سرعت هوای خشک کن در سرعت ثابت 5/0 متر بر ثانیه و ضخامت اسلایس های سیب در سه ضخامت 2-4 و6 میلیمتر

- شبکه های عصبی مصنوعی

     محققين بسياري نيز از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در زمينه‌هاي كشاورزي استفاده كرده‌‌اند كه برخي از آن ها عبارتند از: اسلام و همكاران (2003) براي پيش بيني نرخ خشك كردن قطعات سيب زميني، زانگ و همكاران (2002) براي پيش بيني شاخصه هاي خشك كردن شلتوك از پارامتر هاي موثر در خشك كردن به روش بستر ثابت، كوبيلوس و ريز (2003) براي پيش بيني ميزان رطوبت خروجي در فرايند خشك كردن هويج، ارنتورك و همكاران (2004) براي مدلسازي ديناميكي خشك‌كردن لاية نازك گياه اگناسه آنگوستيفوليا (يك گياهي دارويي)‌، ارنتورك

 

- دستگاه خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی

     برای خشک کردن و فلفل دلمه ای در این تحقیق از یک خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی دارای سیرکولاسیون بسته جریان هوا و قابلیت کنترل دما و سرعت استفاده شد. خشک کن های بستر سیال متداول امروزی اکثرا برای انتقال هوا به خشک کن و خارج کردن ان از سیستم سیرکولاسیون باز بهره می گیرند یعنی هوای محیط خارجی خشک کن ابتدا توسط پمپ مکنده هوا وارد یک صافی یا سیکلون جهت جداسازی ذرات ناخالصی و گرد و غبار شده و سپس  برای رسیدن به دمای مناسب خشک کردن وارد محفظه حرارتی یا هیتر می شود و پس از رسیدن به دمای مورد نظر وارد محفظه اصلی سیال سازی نمونه می شود و در نهایت این هوای گرم از انتهای محفظه خارج می شود که این سیستم چند عیب عمده دارد از جمله اینکه خروج هوای گرم به محیط باعث گرم شدن محیط اطراف،  اتلاف حرارت زیاد و سخت شدن شرایط کاری می شود. از طرف دیگر  هرمرتبه که هوای محیط توسط پمپ مکنده به هیتر منقل می شود انرژی زیادی صرف رسیدن دمای هوای خشک کن به دمای مورد نظر می شود که این امر از لحاظ مصرف برق مقرون به صرفه نمی باشد.

      بنابراین با توجه به مشکلات ذکر شده، از یک خشک کن بستر سیال با سیستم سیرکولاسیون بسته جریان هوا استفاده شد بدین ترتیب که هوا توسط یک پمپ هوا با توان بالا (دبی یا سرعت جریان هوای ورودی به خشک کن توسط این پمپ قابل تنظیم

شکل 3-1-  خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی باسیرکولاسیون بسته جریان هوا و مجهز به سیستم رطوبت گیر

 

1-صفحه مشبک برای خوراک دهی به دستگاه 2- محفظه اصلی سیال سازی از جنس پلکسی گلاس 3- محفظه کمکی سیال سازی از جنس استیل 4- سنسور های مربوط به دما و رطوبت نسبی هوا و سرعت هوا 5- دمنده سانتریفوژی جلوگرد 6- کمپرسور سیستم تنظیم رطوبت 7- کندانسور سیستم تنظیم رطوبت 8- اوپراتور سیستم تنظیم رطوبت 9- هیتر 10- صفحه توزیع کننده هوا (دارای لوله های متراکم)

3-2- سایر تجهیزات ازمایشگاهی

     طبق شکل (3-1) قسمت های مختلف دستگاه در یک شاسی به ابعاد 90×8×170 سانتی متر نصب شده است. این دستگاه شامل یک دمنده سانتریفوژ پره ای با موتور به قدرت 2 اسب بخار مجهز به انورتور فرکانسی (مدل SVO 15IC5، ساخت کره) جهت

- مواد و روش خشک کردن

فلفل دلمه ای تازه و رسیده از یک بازار محلی واقع در شهر گرگان خریداری شد. سپس توسط نایلون بسته بندی به آزمایشگاه فراوری مواد غذایی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتفال داده شد و در یخچال نگهداری شد. همزمان تعدادی از نمونه ها برای تعیین رطوبت اولیه از نایلون خارج شدند و پس از آماده سازی،  طبق روش استاندارد تعیین رطوبت مواد غذایی مصوب سازمان استاندارد ملی ایران (استاندارد ملی ایران شماره 8438) با استفاده از یک آون در دمای 105 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت رطوبت اولیه تعیین گردید که رطوبت اولیه برای پیاز 8/85 درصد و برای فلفل دلمه ای 4/91 درصد برمبنای مرطوب بدست آمد. برای انجام آزمایشات خشک کردن، در هر بار آزمایش تعدادی فلفل از نایلون خارج شده و پس از جداسازی پوست و برگ آن،  توسط یک چاقوی تیز به ورقه هایی با ابعاد طول 10mm، عرض 10mm، و ضخامت متوسط mm5/1 تبدیل شدند. بطور متوسط 50 گرم از نمونه های خرد شده با ابعاد مشخص با ترازوی دیجیتال وزن شده و به سینی یا بستر نمونه واقع در محفظه سیال سازی خشک کن منتقل شدند و عملیات خشک کردن انجام گرفت. هربار نیم ساعت قبل از شروع عملیات خشک کردن دستگاه خشک کن روشن شده و دما و سرعت هوای خشک کن روی دما و سرعت هوای مورد نظر تنظیم می شد تا دما و سرعت هوا به حالت ثابت رسیده و اصطلاحا دستگاه برای عملیات خشک کردن کالیبره شود.

-4- طرح آزمایشات

      سه سطح دمای هوای خشک کن (40-50-60 درجه سانتیگراد) و دو سطح سرعت هوای خشک کن (2 و 3 متر بر ثانیه) در ابعاد ثابت نمونه ( mm10×10×1.5) هم برای هم برای فلفل دلمه ای با توجه به مطالعات قبلی، نتایج محققین و آزمون و خطا برای خشک کردن این دو نمونه غذایی در خشک

 

منابع

1- امیری چایجان، ر.، خوش تقاضا، م. ه.، منتظر، غ. ع.، مینایی، س. و علیزاده، م. ر.، 1388، تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سال سیزدهم، 48، 298- 285.

2- پهلوان زاده، ح.، 1377، خشک کردن-اصول، کاربرد و طراحی (تألیف استرامیلو و کودرا)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 109- 67.

3- توکلی پور، ح.، 1388، اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی، انتشارات آئیز ، 114-81.     

4-  خاکباز هشمتی، م. و همدمی، ن.، 1387، مدلسازی ریاضی سینتیک

- Akpinar, E. K., 2006, Determination of suitable thin layer drying for some vegetables and fruits. Journal of Food Engineerin قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پايان نامه استفاده منطق فازي شبكه عصبي مصنوعي بهينه سازي خشك كردن بستر سيال فلفل دلمه
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته صنایع غذایی

تعداد مشاهده: 152 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:1,018 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

269,909 بازدید امروز
322,824 بازدید دیروز
116,254,291 بازدید کل
28,145 فروش موفق
1,963 تعداد کاربران
40,033 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا