بررسی نقش سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای عملکرد و انگیزه کاری کارکنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

فصل اول :. 2

کلیات تحقیق. 2

مقدمه. 2

1-1                 بیان مسئله. 3

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-3 اهداف تحقیق. 7

1-4 فرضیه های تحقیق. 8

1-5 روش تحقیق. Error! Bookmark not defined.

1-6 قلمرو تحقیق. 8

1-7  تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 8

1-7-1 تعاریف نظری.. 9

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

خلاصه. 10

فصل دوم:. 10

ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 11

مقدمه. 11

2-1 کارآفرینی سازمانی.. 11

2-1-1 فرآیند کارآفرینی.. 12

2-1-2 انواع کارآفرینی.. 14

2-1-3 ابعاد جهت گیري کارآفرینی براي بنگاه ها 15

2-1-4 مفهوم سازمان کارآفرین.. 16

2-1-5 سازمان کارآفرین.. 16

2-1-6 تأسیس یک سازمان کارآفرین.. 17

2-1-7 ویژگی هاي سازمان کارآفرین.. 18

2-1-8 انواع سازمان هاي کارآفرین.. 19

2-1-9 نتایج کارآفرینی سازمانی.. 19

2-1-10  عوامل حیاتی (اساسی) موفقیت سازمان کارآفرین.. 20

2-1-11 چالش ها و آینده سازمان کارآفرین.. 22

2-2 سیستم جبران خدمات.. 24

2-2-1سیستم جبران خدمات در یک سازمان. 24

2-2-2 ویژگی‌های یک سیستم جبران خدمات.. 25

2-2-3 منافع و مزایای سیستم جبران خدمات.. 26

2-2-4 امکانات و ابزارهای سیستم جبران خدمات.. 28

2-2-5 عوامل سازمانی مؤثر بر سیستم جبران خدمات.. 28

2-2-6 اهداف سیستم جبران خدمات کارکنان. 30

2-2-7 مدلهای سیستم جبران خدمات.. 30

2-2-8 نظريه هاي سیستم  جبران خدمات.. 32

2-2-9 ارتباط سیستمهای جبران خدمات و کارآفرینی: 33

2-2-10 جبران خدمات مبتنی بر عملکرد بر کارآفرینی سازمانی.. 34

2-3 عملکرد کارکنان. 36

2-3-1  تعریف عملکرد. 36

2-3-2 عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. 36

2-4 انگیزه کارکنان. 39

2-4-1 تعریف انگیزه 39

2-4-2 زمينه‌هاى‌ تاريخى پيدايش نـظريه انـگيزش... 39

2-4-3 ايجاد انگيزه در کارکنان. 40

2-3-4 عوامل کاهش انگیزه کارکنان. 43

5-2 پیشینه تحقیقات انجام شده 44

2-5-1 پیشینه داخلی.. 45

2-5-2 پیشینه خارجی.. 47

2-6 مدل مفهومی پژوهش... 49

خلاصه. 51

فصل سوم:. 52

روش تحقیق. 52

مقدمه. 52

3-1 روش پژوهش... 52

3-2 جامعه آماری.. 53

3-3 حجم نمونه. 53

3-3-1 روش نمونه گيري.. 54

3-4 متغیر های تحقیق. 54

3-5  روش گردآوري اطلاعات.. 55

3-5-1 روش کتابخانهاي.. 55

3-5-2 روش ميداني.. 55

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 55

3-6-1 طیف مورد استفاده در تحقیق. 56

3-6-2 سوالات پرسشنامه. 56

3-7 پایایی و روایی پرسشنامه ها 58

3-7-1 روایي.. 58

3-7-2 پايایي.. 58

3-8 چگونگی جمع آوری اطلاعات.. 59

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها 59

خلاصه. 60

فصل چهارم:. 61

تجزیه و تحلیلداده ها 61

مقدمه. 61

4-1 تحلیل توصیفی.. 61

4-1-1 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتی.. 62

4-1-2 آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش... 67

4-2 آمار استنباطی.. 67

4-2-1 بررسی نرمال بودن داده ها 68

4-2-2 آزمون مقایسه میانگینها 68

4-3 تحلیل معادلات ساختاری.. 71

4-3-1 بخش بیرونی مدل ساختاری.. 73

4-3-2 بررسی قدرت برازش مدل مفهومی.. 77

4-3-2-1 معیار R2  یا R Squares. 77

4-3-2-2 معیار Q² 78

4-3-2-3 معیار Redundancy. 79

4-3-2-4 مدل کلی.. 79

4-3-3 آزمون فرضیات.. 80

خلاصه. 84

فصل پنجم: 85

نتیجه گیری و پیشنهادها 85

مقدمه. 85

5-1 خلاصه تحقیق. 85

5-1-1 نتایج آمار توصیفی.. 85

5-1-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 86

5-2 پیشنهادات منتج از فرضیه ها 91

5-3 پیشنهاد به پژوهشگران آینده 94

5-4 محدوديت هاي پژوهش وملاحظات اخلاقي.. 94

خلاصه. Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع. 95

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 97

پیوست ها : (پرسشنامه) 100

Abstract 106

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 2-1 بعاد جهت گیري کارآفرینی براي بنگاهها 15

جدول 2-2 مقایسه سازمانهاي سنتی و کارآفرین.. 17

جدول 3-1 جامعه آماری پژوهش به تفکیک منطقه. 53

جدول 3-2 مقياس پنج گزينهاي ليکرت.. 56

جدول 3-3 جزئيات سؤالات جمعيت شناختي.. 56

جدول 3-4 گويه هاي اصلی پرسشنامه پژوهش... 57

جدول 3-5 ضرايب آلفاي کرونباخ. 58

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت.. 62

جدول 4-2 توزیع فراوانی سن.. 63

جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات.. 64

جدول 4-4 توزیع فراوانی تاهل. 65

جدول 4-5 توزیع فراوانی سابقه کار. 66

جدول 4-6 آمار توصیفی متغير هاي مورد مطالعه. 67

جدول 4-7 آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 68

جدول 4-8 آزمون من ویتنی برای متغیر جنسیت.. 69

جدول 4-9 آزمون من ویتنی برای متغیر تاهل. 69

جدول 4-10 آزمون کروسکال والیس برای متغیر سن.. 70

جدول 4-11 آزمون کروسکال والیس برای متغیر تحصیلات.. 70

جدول 4-12 آزمون کروسکال والیس برای متغیر سابقه کار. 71

جدول 4-13 مقادیر بارهای عاملی به تفکیک گویه های متغیرهای پژوهش... 73

جدول 4-14 مقادیر مربوط به پایایی شاخص.... 75

جدول 4-15 مقادیر مربوط به روایی همگرا 76

جدول 4-16 مقادیر فورنل لارکر. 77

جدول 4-17 مقادیر ضرایب تعیین.. 78

جدول 4-18 مقادیر 2Q.. 78

جدول 4-19 مقادیر معیار Red و GOF. 79

جدول 4-20 مقادیر آزمون آماره t  مربوط به مدل مفهومی تحقیق. 80

جدول 4-21 ضرایب رگرسیون چندگانه برای سیستم جبران خدمات و عملکرد کارکنان بر کارآفرینی سازمانی.. 83

جدول 4-22 تست سوبل برای میانجی‌گری عملکرد کارکنان در تاثیر سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی.. 83

فهرست نمودارها و شکلها

عنوان                                                                                                     صفحه

 

شکل2-1 فرایند کارآفرینی و عناصر تأثیرگذار بر آن. 14

شکل2-2 انواع کارآفرینی.. 15

شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته) 51

شکل 4-1 نمودار دایره ای جنسیت.. 62

شکل 4-2 نمودار ستونی سن.. 63

شکل 4-3 نمودار ستونی تحصیلات.. 64

شکل 4-4 نمودار دایره ای تاهل. 65

شکل 4-5 نمودار ستونی سابقه کار. 66

نمودار 4-

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

فصل اول :. 2

کلیات تحقیق. 2

مقدمه. 2

1-1                 بیان مسئله. 3

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-3 اهداف تحقیق. 7

1-4 فرضیه های تحقیق. 8

1-5 روش تحقیق. Error! Bookmark not defined.

1-6 قلمرو تحقیق. 8

1-7  تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 8

1-7-1 تعاریف نظری.. 9

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

خلاصه. 10

فصل دوم:. 10

ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 11

مقدمه. 11

2-1 کارآفرینی سازمانی.. 11

2-1-1 فرآیند کارآفرینی.. 12

2-1-2 انواع کارآفرینی.. 14

2-1-3 ابعاد جهت گیري کارآفرینی براي بنگاه ها 15

2-1-4 مفهوم سازمان کارآفرین.. 16

2-1-5 سازمان کارآفرین.. 16

2-1-6 تأسیس یک سازمان کارآفرین.. 17

2-1-7 ویژگی هاي سازمان کارآفرین.. 18

2-1-8 انواع سازمان هاي کارآفرین.. 19

2-1-9 نتایج کارآفرینی سازمانی.. 19

2-1-10  عوامل حیاتی (اساسی) موفقیت سازمان کارآفرین.. 20

2-1-11 چالش ها و آینده سازمان کارآفرین.. 22

2-2 سیستم جبران خدمات.. 24

2-2-1سیستم جبران خدمات در یک سازمان. 24

2-2-2 ویژگی‌های یک سیستم جبران خدمات.. 25

2-2-3 منافع و مزایای سیستم جبران خدمات.. 26

2-2-4 امکانات و ابزارهای سیستم جبران خدمات.. 28

2-2-5 عوامل سازمانی مؤثر بر سیستم جبران خدمات.. 28

2-2-6 اهداف سیستم جبران خدمات کارکنان. 30

2-2-7 مدلهای سیستم جبران خدمات.. 30

2-2-8 نظريه هاي سیستم  جبران خدمات.. 32

2-2-9 ارتباط سیستمهای جبران خدمات و کارآفرینی: 33

2-2-10 جبران خدمات مبتنی بر عملکرد بر کارآفرینی سازمانی.. 34

2-3 عملکرد کارکنان. 36

2-3-1  تعریف عملکرد. 36

2-3-2 عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. 36

2-4 انگیزه کارکنان. 39

2-4-1 تعریف انگیزه 39

2-4-2 زمينه‌هاى‌ تاريخى پيدايش نـظريه انـگيزش... 39

2-4-3 ايجاد انگيزه در کارکنان. 40

2-3-4 عوامل کاهش انگیزه کارکنان. 43

5-2 پیشینه تحقیقات انجام شده 44

2-5-1 پیشینه داخلی.. 45

2-5-2 پیشینه خارجی.. 47

2-6 مدل مفهومی پژوهش... 49

خلاصه. 51

فصل سوم:. 52

روش تحقیق. 52

مقدمه. 52

3-1 روش پژوهش... 52

3-2 جامعه آماری.. 53

3-3 حجم نمونه. 53

3-3-1 روش نمونه گيري.. 54

3-4 متغیر های تحقیق. 54

3-5  روش گردآوري اطلاعات.. 55

3-5-1 روش کتابخانهاي.. 55

3-5-2 روش ميداني.. 55

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 55

3-6-1 طیف مورد استفاده در تحقیق. 56

3-6-2 سوالات پرسشنامه. 56

3-7 پایایی و روایی پرسشنامه ها 58

3-7-1 روایي.. 58

3-7-2 پايایي.. 58

3-8 چگونگی جمع آوری اطلاعات.. 59

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها 59

خلاصه. 60

فصل چهارم:. 61

تجزیه و تحلیلداده ها 61

مقدمه. 61

4-1 تحلیل توصیفی.. 61

4-1-1 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتی.. 62

4-1-2 آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش... 67

4-2 آمار استنباطی.. 67

4-2-1 بررسی نرمال بودن داده ها 68

4-2-2 آزمون مقایسه میانگینها 68

4-3 تحلیل معادلات ساختاری.. 71

4-3-1 بخش بیرونی مدل ساختاری.. 73

4-3-2 بررسی قدرت برازش مدل مفهومی.. 77

4-3-2-1 معیار R2  یا R Squares. 77

4-3-2-2 معیار Q² 78

4-3-2-3 معیار Redundancy. 79

4-3-2-4 مدل کلی.. 79

4-3-3 آزمون فرضیات.. 80

خلاصه. 84

فصل پنجم: 85

نتیجه گیری و پیشنهادها 85

مقدمه. 85

5-1 خلاصه تحقیق. 85

5-1-1 نتایج آمار توصیفی.. 85

5-1-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 86

5-2 پیشنهادات منتج از فرضیه ها 91

5-3 پیشنهاد به پژوهشگران آینده 94

5-4 محدوديت هاي پژوهش وملاحظات اخلاقي.. 94

خلاصه. Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع. 95

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 97

پیوست ها : (پرسشنامه) 100

Abstract 106

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 2-1 بعاد جهت گیري کارآفرینی براي بنگاهها 15

جدول 2-2 مقایسه سازمانهاي سنتی و کارآفرین.. 17

جدول 3-1 جامعه آماری پژوهش به تفکیک منطقه. 53

جدول 3-2 مقياس پنج گزينهاي ليکرت.. 56

جدول 3-3 جزئيات سؤالات جمعيت شناختي.. 56

جدول 3-4 گويه هاي اصلی پرسشنامه پژوهش... 57

جدول 3-5 ضرايب آلفاي کرونباخ. 58

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت.. 62

جدول 4-2 توزیع فراوانی سن.. 63

جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات.. 64

جدول 4-4 توزیع فراوانی تاهل. 65

جدول 4-5 توزیع فراوانی سابقه کار. 66

جدول 4-6 آمار توصیفی متغير هاي مورد مطالعه. 67

جدول 4-7 آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 68

جدول 4-8 آزمون من ویتنی برای متغیر جنسیت.. 69

جدول 4-9 آزمون من ویتنی برای متغیر تاهل. 69

جدول 4-10 آزمون کروسکال والیس برای متغیر سن.. 70

جدول 4-11 آزمون کروسکال والیس برای متغیر تحصیلات.. 70

جدول 4-12 آزمون کروسکال والیس برای متغیر سابقه کار. 71

جدول 4-13 مقادیر بارهای عاملی به تفکیک گویه های متغیرهای پژوهش... 73

جدول 4-14 مقادیر مربوط به پایایی شاخص.... 75

جدول 4-15 مقادیر مربوط به روایی همگرا 76

جدول 4-16 مقادیر فورنل لارکر. 77

جدول 4-17 مقادیر ضرایب تعیین.. 78

جدول 4-18 مقادیر 2Q.. 78

جدول 4-19 مقادیر معیار Red و GOF. 79

جدول 4-20 مقادیر آزمون آماره t  مربوط به مدل مفهومی تحقیق. 80

جدول 4-21 ضرایب رگرسیون چندگانه برای سیستم جبران خدمات و عملکرد کارکنان بر کارآفرینی سازمانی.. 83

جدول 4-22 تست سوبل برای میانجی‌گری عملکرد کارکنان در تاثیر سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی.. 83

فهرست نمودارها و شکلها

عنوان                                                                                                     صفحه

 

شکل2-1 فرایند کارآفرینی و عناصر تأثیرگذار بر آن. 14

شکل2-2 انواع کارآفرینی.. 15

شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته) 51

شکل 4-1 نمودار دایره ای جنسیت.. 62

شکل 4-2 نمودار ستونی سن.. 63

شکل 4-3 نمودار ستونی تحصیلات.. 64

شکل 4-4 نمودار دایره ای تاهل. 65

شکل 4-5 نمودار ستونی سابقه کار. 66

نمودار 4-6 نمودار عنکبوتی میانگین متغير هاي مورد مطالعه. 67

شکل 4-7 مدل اولیه پی ال اس... 72

شکل 4-8 ضرایب بارهای عاملی.. 74

شکل 4-9 ضرایب معنی داری تی.. 82

 نمودار عنکبوتی میانگین متغير هاي مورد مطالعه. 67

شکل 4-7 مدل اولیه پی ال اس... 72

شکل 4-8 ضرایب بارهای عاملی.. 74

شکل 4-9 ضرایب معنی داری تی.. 82 قیمت: 100,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: سیستم جبران خدمات کارآفرینی سازمانی عملکرد انگیزه شهرداری های شهرستان لنجان
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 135 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:667 کیلوبایت

 قیمت: 100,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

228,827 بازدید امروز
346,314 بازدید دیروز
97,622,881 بازدید کل
27,674 فروش موفق
1,902 تعداد کاربران
38,641 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا