پايان نامه حفظ و بازگرداني هويت و ارزش هاي اصيل بافت كهن نمونه موردي ميدان بهارستان تهران

تذكر: فايل pdf است. اما عكس ها و نقشه ها همه به صورت jpg و جداگانه مي باشد

چکیده:

با توجه به معضلات بافتهای فرسوده و اهمیت مرمت این بافتها در این طرح سعی شده است که این گونه بافتها شناخته شده و نحوه مداخله در این بافتها تعیین می شود.

جهت ارائه بهتر این گزارش پیشینه مرمت و نمونه های داخلی و جهانی این اقدامات بیان شده است.

هدف این طرح بازگرداندن وحفظ هویت و ارزشها ی اصیل بافتهای کهن و معرفی یک روش هماهنگ در مواجه با فرآیند نوسازی شهری است که برای نمونه بافت پیرامون میدان بهارستان انتخاب شده و معیارهای بافتهای فرسوده در آن مورد بررسی قرارگرفت.

در این پهنه بافتهای فرسوده از نظرکالبدی و فعالیتی تعیین شده و پهنه های نیازمند مداخلات بهسازی،بهسازی و نوسازی،نوسازی و بازسازی مشخص مشخص شده است.

 

کلید واژه ها:مرمت،معیارهای مرمت،بافت فرسوده،معیار کالبدی ،معیار محتوایی

 

فهرست مطالب:

1.فصل اول:بافت هاي فرسوده.……………………………………………… 1

 1-2عوامل اصلی در رویارویی با بافت های شهری فرسوده…………...……….…………........3

 1-2-1گونه بافت……....…………………….………….…………………………….    3

1-2-2 گونه مداخله……..…….….…...………………………………………….......    4

1-2-3 مرجع مداخله.....….………….….…..………………………………...……….   4

1-2-4 مستندات تاريخي……..…….…….…………………………………………….4

1-3 تعاريف……....…..…….………………………………………………………....4

1-3-1 گونه هاي بافتهاي فرسوده…….…..…...…....………………………………...4

1-3-2 بافتهاي داراي ميراث هاي شهري..…..….…………….……………………...4

1-3-3 بافت هاي شهري(فاقد ميراث شهري)....…...….….……………….………………..4

1-3-4 بافتهاي حاشيه اي سكونتگاه هاي غير رسمي.......4

1-3-5 گونه هاي مداخله........................................5

1-3-6 مراجع قانوني.............................................5

1-3-7 زمينه مداخله.............................................5

1-3-8 بستر مداخله..............................................5

فصل دوم.:مرمت و مرمت شهري................9

1-2 مرمت و مرمت شهري  ......................................10

2-1-1 بهسازي..10

2-1-1-1«بازیافت»(recupration)......................10

2-1-1-2«مراقبت،جلوگیری و ضمانت»(Preservation).............................................10

2-1-1-3«حمایت»(protection) ..........................10

2-1-1-4«استحکام بخشی»(consolidation)..........10

2-1-1-5«توان بخشی»(rehabilitation)................10

2-1-2 نوسازي....12

2-1-2-1«تجدید حیات»(Revitalization)..............12

2-1-2-2«انطباق،به روز کردن»(Adaptation):..........12

2-1-2-3«تبدیل،دگرگونی»(Conversion):.............12

2-1-2-4«حفاظت»(Conservation).....................12

2-1-2-5«نو شدن»(Renewal):............................12

2-1-2-6«احیا»(Restoration)............................12

2-1-2-7«تعمیر»(Repair)...................................12

2-1-3بازسازي....14

2-1-3-1«تخریب»(Demolition)..........................14

2-1-3-2«پاکسازی،آواربرداری»(Clearance)...........14

2-1-3-3«دوباره سازی»(Rebuilding)...................14

2-2نظريه پردازان مرمت شهري................................16

2-3 تجربيات جهاني مرمت شهري..............................16

فصل سوم:زمینه های تاریخی مرمت و بررسی 2 نمونه موردی در ایران..................22

1-3 گذري تحليلي بر شكل گيري و روند تحول ،اهداف و مفاد قطعنامه هاي مرمتي از آتن تا قطعنامه آمستردام............23

3-1-1معاهده لاهه(1954).................................... 25

3-1-2توصیه نامه یونسکو.......................................26

3-1-3 اجلاس پاریس............................................27

3-1-4کنگره رم  ..27

3-1-5معاهده پاریس.............................................. 28

3-1-6 بيانيه ي روتنبرگ.........................................28

3-1-7معاهده ي حفظ ميراث و فرهنگ جهاني.................29

3-1-8شوراي اروپا ( 1975)             .............................29

3-1-9قطعنامه آمستردام..........................................29

3-2 بررسي تطبيقي اقدامات مرمت شهري در محورهاي فرهنگي و تاريخي اصفهان......................31

3-2-1 اهداف كلان در باز زنده سازي بافت تاريخي .........31

3-2-2راهبردهای باززنده سازی...............................32

3-2-3 اهداف خرد..............................................32

3-3-3طرح مرمت شهری بافت مرکزتاریخی کرمانشاه.....35

3-3-1.طرح مسئله در شهر کرمانشاه.........................35

3-3-2. چارچوب نظری طرح....................................35

3-3-2-1 نظریه "کلیت رشد یابنده"-"کریستوفرالکساندر"............................................35

3-3-2-2 "نظریه ساماندهی استخوان بندی اصلی شهر"-"ادموند بیکن".............................35

3-3-2-3 نظریه ادراک بصری و سیمای شهری-"کوین لینچ"............................................35

3-3-3. نظریه و فرضیه پیشنهادی .............................36

3-3-4. انگاره کلی برنامه ریزی و طراحی شهری....................37

3-3-5.الگوهای پیشنهادی برای مداخله در بافت...................37

3-3-5-1الگوی رشد محورا براساس استخوان بندی اصلی شهر.37

3-3-5-2 الگو بر اساس تقسیمات کاربری...........................37

3-3-6 الگوهای مداخله.38

فصل چهارم:شناخت منطقه 12 بافت اطراف ميدان بهارستان..........................................40

4-1دوره های اصلی شکل گیری ،گسترش و تحولات کالبدی....41

4-2انقلاب مشروطه و تاثیر آن برروند تاریخی تحولات تهران...42

   3-4 بررسی،تشخیص و تعیین عناصر مهم و چگونگی تاثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه ...........42

4-5بررسیهای طبیعی و زیست محیطی..............................45

4-6 معضلات و مشکلات منطقه 12 .................................45

4-6-1 معضلات و سوانح طبیعی......................................45

4-6-2 معضلات زیست محیطی......................................46

4-6-3 فرسودگی بافت...............................................47

4-6-4 شبکه جمع آوری فاضلاب...................................47

4-6-5 مشکلات حرکت سواره پیاده...............................47

4-6-6 کمبود شدید فضاهای سبز و باز بویژه در مقیاس محله ای..........................................47

4-7 تحولات جمعیتی.............................................48

4-7 تحولات جمعیتی.............................................49

4-7-1 بعد خانوار.49

4-7-2 ساخت جنسی جمعیت..................................50

4-7-3ساخت سنی جمعیت.....................................50

4-4ساخت سنی جمعیتي........................................51

4-7-4 تحولات تراکم جمعیتی.................................51

4-7-5 مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت....51

4-7-6 مقایسه رشد طبیعی و مهاجرت .......................52

4-8 تحولات اقتصادی و اجتماعی جمعیت ....................52

4-8-1 اشتغال.....52

4-8-2 بار تکفل  ..53

4-8-3 وضع سواد و تحصیلات شاغلین ......................53

4-8-4 درآمد خانوار.............................................53

4-8-5 بررسی وضع سواد ......................................53

4-8-6 مسائل حاد و معضلات اجتماعی اقتصادی منطقه 53

4-9 ناحیه های شهرداری منطقه 12...........................54

4-10مطالعات کاربری ها در هر ناحیه..........................55

4-1-1نحوه قراارگیری میدان بهارستان در تقسیم بندی مشاور باوند.....................................58

4-11-1محدوده   ..58

4-11-2محله های مهم:      .......................................58

4-11-3عناصر عمده.............................................58

4-11-4عملکرد غالب............................................58

4-11-5محور ها و کانون های ارزشمند........................58

4-11-6توانها......59

4-11-7ضعف ها   ..59

4-12پتانسیل های میدان بهارستان به عنوان کانون ارزشمند کالبدی فضایی جمعی...................59

4-12-1موانع موفقیت...........................................60

4-12-2انواع موانع موجود.......................................60

فصل پنجم:دسته بندی بافتهای فرسوده پیرامون میدان بهارستان به لحاظ نوع فرسودگی و شیوه مداخله.........................................67

5-1 دسته بندی بافتهای اطراف میدان بهارستان به لحاظ نوع فرسودگی..............................................68

5-1-1 معیارهای کالبدی ارزیابی بافتها...68

5-1-2 معیارهای محتوایی ارزیابی بافتها.69

5-2 شناسایی و طبقه بندی محدوده بافت فرسوده تهران......................71

 5-2-1 شناسايي بلوك  هاي شهري با بيش از 20 درصد ساختمانهاي كم دوام كه سال اتمام بناي آنها قبل از سال 1364 بوده است.......................71

5-2-2 شناسايي بلوك هاي شهري با بيش از 20درصد قطعات تفكيكي مسكوني كمتر از 100مترمربع.71

5-2-3 شناسايي محدوده حوزه هاي شهري كه معابر آنها از نفوذ پذيري پاييني برخوردارند..............71

5-2-4 طبقه بندي بافت فرسوده در سه گروه..........................................71

5-3 فرسودگي بافت از لحاظ محتوايي......................................................71

5-4روشهاي مداخله مرمتي........................71

فهرست منابع و ماخذ...................................89

 

 

 

فهرست جداول:

 

1-2 جدول نظريه پردازان مرمت..................................17

2-2 جدول تجربيات جهاني مرمت شهري....................19

3- 1جدول کلی اقدامات مرمتی درمحورهای گردشگری اصفهان..........................................................33

3- 2جدول تطبیقی اقدامات مرمت شهری در چهار محور فرهنگی و تاریخی.......................................34

3-3 پروژه ها پیشنهادی مناطق ومحورهای مهم نیازمند عملیات اجرایی (برحسب الویت مداخله)............................................................................39

جدول 4-1 تحولات جمعيتي..........................................49

جدول4-2 بعد خانوار......................................................50

4-3ساخت جنسی جمعیت............................................50

4-4ساخت سنی جمعیت...............................................51

4-5 تحولات تراکم جمعیتی.........................................51

4-6مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت..52

 

 

 

 

  قیمت: 42,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پايان نامه حفظ بازگرداني هويت ارزش هاي اصيل بافت كهن نمونه موردي ميدان بهارستان تهران
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 163 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .pdf

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:25,169 کیلوبایت

 قیمت: 42,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

32,311 بازدید امروز
331,494 بازدید دیروز
87,014,691 بازدید کل
27,449 فروش موفق
1,868 تعداد کاربران
38,460 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا