مقاله حسابداري و نحوه حقوق و دستمزد شركت پيمانكاري

د-نظارت بر اجراي طرح

بستن قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري است. موضوع اين قراردادها معمولاً ساختن يك دارايي يا دارايي‌هايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند.

انواع قراردادهاي پيمانكاري

قرارداد پيمانكاري را در صورتي كه مخالف قانون نباشد،

مراحل اجراي طرح

مراحل اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري در مؤسسات بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوت ماهوي ندارد و مؤسسات بخش خصوصي در اجراي عمليات پيمانكاري كمابيش

مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح

مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است:

1.مطالعات شناسايي طرح

مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي مربوط به تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي تشكيل دهنده، داده‌ها و ستانده‌ها همچنين امكانات فني و اجرايي طرح با توجه

2.تهيه طرح مقدماتي

پس از اتمام و تصويب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهيه طرح مقدماتي بوسيله كارفرما آغاز مي شود. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات، بررسيها و آزمايشهاي لازم به منظور

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

پس از پذيرش و تصويب طرح مقدماتي، مطالعات تفصيلي براي تهيه طرح نهايي آغاز مي شود. اين مطالعات شامل اقدامات زير است:

.تهيه نقشه‌هاي تفصيلي

طراحي تفصيلي و اجرايي طرح شامل بررسيها، تحقيقات، كاوشهاي سطحي و زير سطحي، نقشه برداريها، طراحي‌هاي دقيق و آزمايشهاي لازم به منظور تعيين مشخصات

2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه

اسناد مناقصه شامل شرايط عمومي و خصوصي پيمان، مشخصات فني عمومي و خصوصي، مقادير كار و برآورد هزينه اجراي طرح بر اساس آخرين فهرست بها، استعلام و يا به وسيله مشاور از روي نقشه‌هاي كلي و تفصيلي است.

مرحله سوم: اجراي طرح

1.ارجاع كار به پيمانكار

اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:

1-1- دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه و اطمينان از

3- انتخاب پيمانكار

در مناقصه مربوط به طرحهاي عمراني، برنده مناقصه بوسيله كميسيون مناقصه و به ترتيب زير انتخاب مي شود:

دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه

. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پيمانكار قبل از بستن قرارداد، بايد براي تضمين حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اوليه پيمان، ضمانتنامه از بانك بگيرد و يا سپرده ي نقدي به حساب كارفرما واريز كند. ضمانتنامه ياد شده بايد تا تاريخ صورتمجلس تحويل

 

  • نظارت در اجراي عمليات:نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانمار طبق مفاد پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن مي پذيرد به عهده كارفرما يا نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرماست و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و دستورات دستگاه نظارت يا نماينده وي در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان اجرا كند.
  • جبران خسارت:اگر كسي به انجام دادن امري يا خودداري از انجام دادن امري تعهد كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ضرر شامل كليه زيانهايي است كه بر اثر انجام ندادن تعهدات يا تأخير در آن به متعهدله وارد شده باشد.

خسارت با جريمه‌هاي پرداختي از طرف پيمانكار، كه ناشي از تأخير در تكميل كارها يا علتهاي ديگر باشد معمولاً در مواد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني مي شود.

2.‌3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه

پس از امضاي قرارداد، كارفرما به بانك دستور مي دهد كه ضمانتنامه شركت در مناقصه را آزاد كند. در صورتي كه ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاريخ سررسيد آزاد شود، بانك ضامن با توجه به تاريخ سررسيد، بخشي از هزينه كارمزد را به حساب پيمانكار برگشت مي دهد.

2.‌4. تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت

بانكها براي صدور ضمانتنامه پيش پرداخت علاوه بر وثيقه و كارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبه مي كنند.

2.‌5. تأديه پيش پرداخت

پس از آنكه ضمانتنامه پيش پرداخت به كارفرما تسليم شد پيمانكار پيش پرداخت را از كارفرما مي گيرد و با منابع مالي خود تلفيق و عمليات اجرايي پيمان را شروع مي كند.

ميزان پيش پرداخت متعلق به كارهاي پيمانكار در حال حاضر بيست درصد(20%) مبلغ اوليه پيمان است كه در سه قسط به ترتيب زير به پيمانكار پرداخت مي شود:

الف-قسط اول برابر هشت درصد (8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين

 

در اين حال لازم است حق واگذاري اجراي آن قسمت يا قسمتها به غير را از پيمانكاران جزء سلب كند. بهرحال، ارجاع كار به پيمانكاران جزء تحت هيچ عنوان از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست. همانطور كه قبلاً توضيح داده شد مخارج اجراي طرح در طول دوره ساخت به شرح زير از طريق كارگاه و دفتر مركزي مؤسسات پيمانكاري پرداخت مي شود:

3.‌4. مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه

مخارجي كه كارگاه به انجام آن مجاز است بتدريج از محل تنخواه گرداني كه در اختيار رئيس كارگاه قرار دارد پرداخت مي شود. در پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگري گزارش مخارج كارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مركزي فرستاده مي شود. تمام مخارج انجام شده در كارگاه بايد متكي به مدارك مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مركزي پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مركزي، ابتدا مخارج كارگاه را كنترل مي‌كند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاري و سرمايه اي تفكيك و در ص

§شناسايي زيان دوره جاري پيمان

اين وضعيت هنگامي رخ مي‌دهد كه پيش بيني مخارج لازم براي تكميل پيمان افزايش درخور ملاحظه اي پيدا كرده باشد، اما اين افزايش مانع از سودآوري كل پيمان نشود. در اين حالت، فقط در روش درصد پيشرفت كار، سود ناخالص پيمان كه در دوره‌هاي قبل شناسايي شده است بايد برگشت شده و به عنوان زيان دوره جاري ثبت شود. چون پيش بيني مي شود كه پيمان در نهايت سودآور باشد در روش كار تكميل شده نياز به اصلاح حسابها نيست.

§شناسايي كل زيان پيمان

در صورتي كه حاصل جمع مخارج واقعي و باقيمانده مخارج براي تكميل پيمان از كل درآمد برآوردي پيمان بيشتر باشد در هر دو روش، يعني روش درصد پيشرفت كار و روش كار تكميل شده باشد ذخيره اي معادل كل زيان برآوردي پيمان در نظر گرفته شود.

 

پيوست شماره:1

     بسمه تعالي                     فرم شماره(1)

نمونه فرم بيمه نامه ها، كارها

موضوع مناقصه:

اين پيشنهاد دهنده با امضا ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موعد عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوري كه در شرايط مناقصه و ماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزديكي يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمائيد.

عمليات موضوع بيمه

 حوادث موضوع بيمه

 مبلغ كل مورد بيمه

 هزينه بيمه

 

 

 

 

 

 

ضمناً تأييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر با اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشين و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است. قیمت: 35,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله حسابداري نحوه حقوق دستمزد شركت پيمانكاري
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 1152 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:855 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9691944376
آدرس دفتر مرکزی: گناباد، شهرک فاز2، خیابان امام سجاد، پلاک ۷۲
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

51,536 بازدید امروز
323,117 بازدید دیروز
198,523,074 بازدید کل
29,391 فروش موفق
2,208 تعداد کاربران
41,804 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا