پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر سبک رهبری مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر گرگان

 پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر سبک رهبری مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش  شهر گرگان

فهرست

فصل اول. 1

کلیات پژوهش... 1

1.1 مقدمه: 2

2.1 بيان مسئله: 4

3.1 اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

4.1 جنبه جدید ونوآوری درتحقیق: 8

5.1 اهداف تحقیق: 8

هدف آرمانی: 8

هدف کلی: 8

6.1 هدف کاربردی: 9

7.1 فرضیه های تحقیق: 9

8.1 فرضیه اصلی: 9

9.1 فرضیه های فرعی: 9

10.1 تعاریف نظری و عملیاتی: 10

11.1 تعریف مفهومی رهبری تحول آفرین: 10

12.1 تعریف عملیاتی رهبری تحول آفرین: 10

13.1 نفوذ آرمانی: 10

14.1 انگیزش الهام بخش: 11

15.1 ترغیب ذهنی: 11

16.1 تعریف مفهومی تعهد سازمانی: 12

17.1 تعریف عملیاتی تعهد سازمانی: 12

18.1 شاخص های اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آنها: 12

19.1 تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمانی: 12

20.1 تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش: 13

21.1 روش شناسی تحقیق: 13

22.1 مدل مفهومی تحقیق: 13

23.1 روش وابزارگردآوری داده ها: 14

24.1 جامعه آماری وروش نمونه گیری: 14

25.1 روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 14

26.1 قلمرو زمانی تحقیق : 14

27.1 قلمرو مکانی تحقیق: 15

فصل دوم 16

مبانی نظری.. 16

1.2 مقدمه: 17

2.2 مبانی نظری: 17

3.2 رهبری.. 17

4.2 تفاوتهای رهبری با مدیر: 19

5.2 تکامل نظریه های رهبری: 21

6.2 سیر تکامل نظریه رهبری تحول آفرین: 25

7.2 دیدگاههای مختلف رهبری  تحول آفرین: 27

8.2 نظریه رهبری تحول آفرین برنز(1978) 27

9.2 نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس (1985) 28

10.2 نظریه رهبری تحول آفرین شاین.. 29

11.2 نظریه رهبری  تحول آفرین تیچی و دیوانا (1990) 30

12.2 نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن: 31

13.2 نظریه  رهبری تحول آفرین بس(1999-1985) 32

14.2 نظریه رهبری تحول آفرین بس و آوولیو: 33

15.2 مولفه های رهبری تحول آفرین: 34

16.2 پارامترهای موثر بر سبک رهبری تحول آفرین: 35

17.2 هوش عاطفی (هیجانی)EQ: 35

18.2 برون گرایی: 36

19.2 استقبال از کسب تجربه: 36

20.2 هوشمندی (IQ): 36

21.2 عصّبیت: 36

22.2 فرهنگ سازمانی: 37

23.2 محیط: 37

24.2 اشکال رهبری تحول آفرین: 38

25.2 اثربخشی رهبری تحول آفرین: 40

26.2 رهبری تبادلی: 42

27.2 پاداش های مشروط: 43

28.2 مدیریت بر مبنای استثناء : 43

29.2 تفاوتهای رهبری تحول آفرین و تبادلی: 44

30.2 الگوی رهبری تحول آفرین: 47

31.2 ايجاد بينش و بصيرت و ترسيم چشم انداز: 48

32.2 چهار چوب دهي : 49

33.2 مديريت اثر گذاري: 50

34.2 تئوري جاذبه هاي رهبري هاوس: 50

35.2 كاريزما و رهبري كاريزماتيك: 51

36.2 عوامل ظهور رهبری کاریزماتیک: 52

37.2 الف) شرایط اجتماعی و تاریخی: 52

38.2 ب.پویایی های بین رهبر و پیرو: 53

39.2 1.روابط انعکاسی: 53

40.2 روابط نمادین: 54

41.2 روابط توسعه ای: 54

42.2 مولفه های رهبری کاریزماتیک: 54

43.2 ویژگی فردی رهبران کاریزماتیک: 56

44.2 رهبری خدمتگزار: 57

45.2 مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین: 58

46.2 نقش سبک رهبری تحولی در رفتار شهروندی سازمانی مدیران: 60

47.2 اهمیت رهبری تحول آفرین در مدارس: 61

48.2 اهداف رهبری تحول آفرین در مدارس: 62

49.2 1.کمک به رشد کارکنان، برقراری و ابقای  تشریک مساعی و فرهنگ قوی در مدرسه: 62

50.2 پرورش رشد معلم: 62

51.2 کمک کردن به مدیران برای حل مسائل بصورت اثربخش تر: 63

52.2 تعاریف عمومی تعهد سازمانی: 63

53.2 اهمیت تعهد سازمانی.. 64

54.2 عوامل موثر بر تعهد سازمانی: 66

55.2 عوامل موثر بر تعهد سازمانی بر اساس  مدل مودی و همکاران: 66

56.2 عوامل موثر بر  تعهد سازمانی بر اساس مدل ماتیو  و زاچاک: 68

57.2 الف)  ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی: 68

58.2 ب)خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی: 69

59.2 ج)تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی: 69

60.2 عوامل ایجاد کننده تعهد سازمانی از دیدگاه سالانسیک: 71

61.2 انواع تعهد: 72

62.2 نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی: 72

63.2 ابعاد تعهد سازمانی: 74

64.2 کانون تعهد: 76

65.2 دیدگاههای در مورد کانون های تعهد: 76

66.2 دیدگاه ریچرز: 77

67.2 دیدگاه بکر و بیلینیگس: 77

68.2 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی: 78

69.2 الگوی یک بعدی: 78

70.2 الگوهای چند بعدی.. 79

71.2 مدل اریلی و چتمن: 79

72.2 مدل می یرو آلن: 80

73.2 مدل آنجل وپری : 81

74.2 مدل  مایر و شورمن: 82

75.2 مدل پنلی و گولد: 82

76.2 انواع دیدگاه درباره تعهد سازمانی: 83

77.2 الف) تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است: 83

78.2 ب) تعهد سازمانی واقعاً مهم است: 84

79.2 راهکارهای افزایش تعهد سازمانی: 85

80.2 اجزای تعهد: 86

81.2 رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی: 87

82.2 اهمیت تعهد سازمانی در آموزش وپرورش: 89

فصل  سوم 91

روش شناسی تحقیق.. 91

1.3 روش تحقیق: 92

2.3 جامعه آماری تحقیق: 92

3.3 نمونه آماری: 92

4.3 متغیرهای تحقیق: 93

5.3 ابزارهای اندازه گیری تحقیق: 93

6.3 نفوذ آرمانی: 94

7.3 ترغیب ذهنی: 94

8.3 انگیزش الهام بخش : 95

9.3 ملاحظات فردی: 95

10.3 تعریف مفهومی تعهد سازمانی: 95

11.3 تعریف عملیاتی تعهد سازمانی: 95

اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آنها(شماره ها بر اساس سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی پورتراست): 96

12.3 تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمانی: 96

13.3 تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش: 97

14.3 پرسشنامه چند عاملی رهبری: 97

15.3 پرسشنامه تعهد سازمانی.. 97

16.3 روایی و پایایی پرسشنامه. 98

17.3 روایی: 98

18.3 پایایی.. 98

19.3 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 98

20.3 پیشینه تحقیقات: 99

21.3 پیشینه تحقیقات داخل کشور: 99

22.3 پیشینه تحقیقات خارج کشور: 106

23.3 یافته های جمعیت شناختی.. 112

24.3 توزيع پراكندگي سن پاسخگویان. 112

25.3 وضعیت جنسی پاسخگویان. 113

26.3 وضعیت تأهل پاسخگویان. 114

27.3 وضعیت تحصیلی پاسخگویان. 115

28.3 پست سازمانی پاسخگویان. 116

29.3 سابقه مدیران پاسخگو. 117

30.3 وضعیت استخدامی پاسخگویان. 118

31.3 رشتهی تحصیلی پاسخگویان. 119

32.3 یافته های توصیفی.. 120

33.3 وضعیت نفوذآرمانی پاسخگویان. 120

34.3 وضعیت ترغیب ذهنی پاسخگویان. 121

35.3 وضعیت انگیزش الهام بخش... 122

36.3 وضعیت ملاحظات شخصی.. 123

37.3 وضعیت رهبرتحول آفرین.. 125

38.3 وضعیت اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آنها 126

39.3 وضعیت تمایل به تلاش بیشتردر راه تحقق اهداف سازمانی.. 127

40.3 وضعیت باقی ماندن درسازمان و حفظ عضویت خویش... 128

41.3 وضعیت تعهدسازمانی پاسخگویان. 129

42.3 یافته های استنباطی : 130

43.3 آزمون فرضیه اصلی.. 130

- آزمون فرضیه فرعی شماره 1. 131

- آزمون فرضیه فرعی شماره2. 132

- آزمون فرضیه فرعی شماره3. 133

- آزمون فرضیه فرعی شماره4. 134

44.3 یافته‏های جانبی پژوهش : 135

فصل چهارم 138

بحث و نتیجه گیری.. 138

1.4 بحث و نتیجه گیری: 139

2.4 ارزیابی  فرضیه ها: 141

3.4 آزمون فرضیه اصلی: 141

آزمون فرضیه فرعی1: 142

آزمون فرضیه فرعی2: 143

آزمون فرضیه فرعی3: 144

آزمون فرضیه فرعی4: 144

4.4 پیشنهادات کاربردی: 145

الف) پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی 1: 146

ب)پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی 2: 146

ج)پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی 3: 146

د) پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی 4: 147

5.4 محدودیت های تحقیق: 147

6.4 پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 148

7.4 منابع فارسی: 153

8.4 منابع انگلیسی: 158 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: فهرست فصل اول 1 کلیات پژوهش 1 1 مقدمه: 2 1 بيان مسئله: 4 1 اهمیت و ضرورت تحقیق: 5 1 جنبه جدید ونوآوری درتحقیق: 8 1 اهداف تحقیق: 8 هدف آرمانی: 8 هدف کلی: 8 1 هدف کاربردی: 9 1 فرضیه های تحقیق: 9 1 فرضیه اصلی: 9 1 فرضیه ها
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 250 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word.doc

تعداد صفحات: 166

حجم فایل:1,953 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

33,620 بازدید امروز
171,729 بازدید دیروز
81,456,894 بازدید کل
27,308 فروش موفق
1,839 تعداد کاربران
38,427 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا