بررسی تاثیر مالیات بر سیاست تقسیم سود با در نظر گرفتن نقش هزینه های نمایندگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                      صفحه                                                                                                                                     

چکیده. 1

فصل اول: طرح و کلیات پژوهش

1-1 مقدمه       2

1-2 شرح  و بیان مسئله پژوهشی.. 3

1-3 اهميت موضوع.. 6

1-4 هدف پژوهش.... 7

1-5 فرضیه های پژوهش.... 7

1-6 تبيين و اندازه‌گیری متغيرهاي پژوهش.... 8

1-6-1 متغیر وابسته.. 8

1-6-2 متغیر مستقل.. 8

1-6-3 متغیر تعدیلگر.. 9

1-6-4  متغیرهای کنترلی.. 10

1-7 قلمرو تحقیق.. 10

1-7-1  قلمرو موضوعی.. 10

1-7-2  قلمرو زمانی.. 10

1-7-3  قلمرو مکانی.. 10

1-8 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات... 10

1-9 ساختار کلی تحقیق.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه.. 12

2-2 تقسیم سود. 13

2-3سیاست های تقسیم سود. 14

2-3-1 تئوري تقسیم سود باقیمانده 15

2-3-2 تئوري نامربوطی سود تقسیمی.. 16

2-3-3 تئوري علامت دهی.. 16

2-3-4 تئوري نمایندگی.. 17

2-3-4-1 فرضیه هزینه نمایندگی.. 19

2-3-4-2 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود. 19

2-3-4-3 فرضیه پاداش مدیریت... 20

2-3-4-4 فرضیه هاي پیامدي و جانشینی.. 20

2-3-5 تئوري بلوغ. 21

2-3-6 تئوري پذیرایی.. 22

2-3-7 هزینه نمایندگی.. 22

2-3-8 مالیات و سیاست تقسیم سود. 23

2-3-9 هزینه های نمایندگی و مالیات و سیاست تقسیم سود. 25

2-4 پیشینه های پژوهش... 25

2-4-1 پژوهش های خارج از کشور. 25

2-4-2 پژوهش هاي داخل کشور. 29

2-5  جمع بندی و نتیجه گیری.. 32

2-6 خلاصه فصل.. 32

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه. 34

3-2 روش تحقیق.. 35

3-3 قلمرو تحقیق.. 35

3-3-1 قلمرو موضوعی.. 35

3-3-2 قلمرو مکانی.. 35

3-3-3 قلمرو زمانی.. 36

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 36

3-5 روش گردآوری داده های تحقیق.. 37

3-6 فرضیه های تحقیق.. 37

3-7 مدل تحقیق.. 38

3-8 تعریف عملیاتی و اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. 38

3-8-1 متغیر وابسته. 39

3-8-2 متغیر مستقل.. 39

3-8-3 متغیرهای تعدیل گر. 40

3-8-4 متغیرهای کنترلی.. 41

3-9 طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق.. 41

3-9-1 آمار توصیفی.. 42

3-9-2 آمار استنباطی.. 42

3-9-3 اقتصاد سنجی.. 43

3-9-4 تحلیل رگرسیون. 44

3-9-5 مفروضات رگرسیون. 44

3-9-5-1  میانگین خطاها صفر است... 45

3-9-5-2 واریانس خطاها مقدار ثابتی است (همسانی واریانس) 45

3-9-5-3 کواریا نس بین اجزای اخلال در طول زمان صفر است... 46

3-9-5-4 متغیرهای توضیحی مستقل از جملات اخلال رگرسیون باشد. 47

3-9-5-5 جملات اخلال دارای توزیع نرمال باشند. 47

3-9-5-6  متغیرهای توضیحی با یکدیگر همبسته نیستند (فرض هم خطی) 48

3-9-5-7  پایایی و آزمون ریشه واحد. 49

3-9-6 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی.. 50

3-9-7 انتخاب بهترین مدل برآورد. 51

3-9-8 ضریب تعیین.. 51

3-9-9 معنی داری معادله رگرسیون (تحلیل واریانس) 51

3-9-10 آزمون معنادار بودن ضرایب... 51

3-10 خلاصه فصل.. 52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 54

4-2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 55

4-3 آزمون فرضیه‌های پژوهش (یافته‌های استنباطی) 57

4-3-1 آزمون نرمال بودن داده‌ها 58

4-3-2 بررسی مانایی متغیرهای پژوهش... 59

4-3-3 نتایج آزمون فرضیه‌ها 60

4-3-3-1 آزمون اف لیمر (چاو) و هاسمن.. 60

4-3-3-2 آزمون ناهمسانی واریانس... 61

4-3-3-3 آزمون خودهمبستگی.. 62

4-3-3-4 نتیجه آزمون فرضیه اول. 63

4-3-3-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم. 64

4-4 جمع بندی فصل.. 65

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 67

5-2 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 67

5-3 بحث و نتیجه گیری فرضیه اول. 67

5- 4 بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم. 69

5-5 محدودیت های پژوهش... 70

5-6 پیشنهادهای پژوهش... 70

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 70

5-6-2 پیشنهادات آتی.. 71

فهرست منابع. 72

منابع فارسی   72

منابع لاتین   75

پیوست ها 77

فهرست شرکت های عضو نمونه آماری.. 86

Abstract 87

       

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 55

جدول 4-2 آزمون جارک-برا 58

جدول 4-3 بررسی مانایی متغیرهای پژوهش... 59

جدول 4-4  نتایج آزمون اف لیمر (چاو) و هاسمن.. 61

جدول 4-5 نتایج حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا (آزمون LR) 62

جدول 4-6  نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی.. 63

جدول 4-7  نتایج تجزیه و تحلیل.. 63

جدول 4-8 نتایج تجزیه و تحلیل.. 64

جدول 4-9 خلاصه یافته‌ها 65

جدول 5-10 نتایج فرضیات.. 67

 

چکیده

سیاست تقسیم سود شرکت­ها و عوامل تعیین­کننده آن یکی از بزرگترین چالش­هایی است که همواره پیش روي متفکران حوزه مالی بوده است. در واقع عوامل متعددی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها تاثیر دارند که درک و فهم عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران ، باعث رشد و شکوفایی شرکت و نهایتاً افزایش امکان سودآوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شرکت می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مالیات بر سیاست تقسیم سود با در نظر گرفتن نقش هزینه های نمایندگی  میباشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت آن از نوع علی و همبستگی است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش ،از الگوی رگرسیونی چند متغیره بر مبنای داده های پانل بهره گرفته شده است.نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 115 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند.نتایج برآورد مدل مربوط به آزمون فرضیه اول ، حاکی از آنست که بین مالیات و سیاست تقسیم سود تاثیر معنادار و مثبت وجود دارد.نتایج برآورد مدل مربوط به آزمون فرضیه دوم ، حاکی از این است که هزینه های نمایندگی ، تاثیر مالیات بر سیاست تقسیم سود را تعدیل می کند. قیمت: 120,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: سیاست تقسیم سود مالیات هزینه های نمایندگی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 1770 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:4,160 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار امام سجاد طبقه همکف پلاک72 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس09304926648 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

75,337 بازدید امروز
321,827 بازدید دیروز
272,408,135 بازدید کل
31,123 فروش موفق
3,795 تعداد کاربران
44,551 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا