مرکز توریست درمانی خلیج فارس

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول. 3

کلیات پژوهش... 3

1-1بیان مسئله : 4

1-1-1گردشگری تندرستی 5

1-1-2 گردشگری درمانی.. 6

 1-1-3 گردشگری پزشکی.. 6

1-3 سوال های اصلی تحقیق : 7

1-4 اهداف.. 8

1-5 روش تحقیق 8

فصل دوم. 9

مبانی نظری.. 9

2-1معنای لغوی توریست 10

2-2  توریسم و انواع آن. 10

2-3 تعريف توريست 11

2-5  انواع توریسم. 14

2-5-1 توریسم تندرستی (توریسم سلامت) 14

2-5-2 توریسم درمانی (توریسم سلامت) 14

2-5-3 توریسم پزشکی (توریسم سلامت) 14

2-5-4 توريسم ورزشى.. 15

2-5-6 توریسم کشاورزی.. 15

2-5-7 توریسم مجازی.. 16

2-5-8 توریسم زیست محیطی.. 16

2-5-9 توریسم فروشگاه کتاب.. 16

2-5-10 توریسم آموزشی.. 16

2-5-11 توریسم آثار باستانی.. 16

2-5-12 توریسم تفننی.. 16

2-5-13 توریسم فراگیر. 17

2-5-14 توریسم دائمی.. 17

2-5-15 توریسم سفری.. 17

2-5-16 توریسم فضایی.. 17

2-5-17 توریسم فرهنگی.. 17

2-5-18 توریسم ویرانه ها 18

2-5-19 توريسم نیاشناسی.. 18

2-5-20 توريسم سیاه 18

2-5-21 توريسم افیونی.. 18

2-5-22 طبیعت گردی.. 19

2-5-23 توريسم سخت.. 19

2-5-24 توريسم قمار. 19

2-5-25 توريسم باغبانی.. 19

2-5-26 توريسم میراث فرهنگی.. 19

2-5-27 توريسم تفریحی.. 19

2-5-28 توريسم خاص... 20

2-5-29 توريسم فرهنگ عامه. 20

2-5-30 توريسم پیوسته. 20

2-5-31  توريسم زیارتی.. 20

2-5-32  توريسم تنها 20

2-5-33  توريسم آبهای معدنی و چشمه ها 20

2-5-34  توريسم مناطق کویری.. 21

2-5-35  توريسم چمدانی.. 21

2-5-36  توريسم کاروتجارت.. 21

2-5-37  توريسم مناسبتها و وقایع خاص... 21

2-5-38  توريسم شکار. 21

2-5-39  توريسم حادثه جو. 21

2-5-40 توريسم تشویقی.. 22

2-6 توریسم درمانی چیست؟. 22

2-6-1گردشگری تندرستی.. 24

2-6-2 گردشگری درمانی  24

2-7  تاریخچه. 25

2-8 توریسم درمانی در جهان. 26

2-8-1 فیلیپین. 29

2-8-2هندوستان. 30

2-8-3سنگاپور. 30

2-8-4 تایلند. 31

2-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان : 32

2-10 گردشگری در ایران. 34

2-11جهانگردی.. 36

2-11-1 رشد فزاینده گردشگری.. 37

2-12 ارکان صنعت جهانگردی.. 38

2-12-1 منابع طبیعی : 38

2-12-2 عوامل زیر بنایی : 38

2-12-3 تجهیزات حمل و نقل : 39

2-13 صنعت توریسم : 39

2-14 جهانگردی و عمران منطقه ای : 40

2-15 تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی : 40

2-16 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی : 41

2-17 نگرش ایران به توریسم. 41

2-17-1 – سیاست های کلی.. 42

2-17-2 – سیاست های اجرایی.. 42

2-18 اثرات زیست محیطی گردشگری.. 43

2-18-1 آب.. 44

2-18-2 خاک... 44

2-18-3 هوا 44

2-19 منابع اطلاعاتی گردشگری.. 44

2-21 نگاهی به آینده 47

2-22مفهوم و مبانی  اکوتوریسم. 48

2-23 جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم. 49

2-24 منشور جهانگردی : 51

2-25 آسیب به محیط زیست : 53

2-26 گردشگری – محیط زیست.. 55

2-26-1 مناطق حفاظت شده 55

2-26-2  استراتژی جهانی حفاظت : 55

2-26-3 ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده 56

2-27 توریسم درمانی در ایران. 57

2-28 درمان. 58

2-29 تاریخچه احداث مراکز درمانی.. 58

2-30 بیمارستان ها در ایران.. 61

2-31 طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی.. 67

2-31-1- طرح مراکز درمانی تخصصی.. 67

2-32 وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن. 67

2-33 بخش اداری.. 71

2-33-1 ورودی.. 71

2-33-2 حوزه ریاست ، حوزه مدیریت.. 73

2-33-3 بایگانی.. 74

2-34 بخش های رفاهی جنبی.. 74

2-34-1 اقامتگاه برای همراهان بیمار. 74

2-34-2 مهد کودک... 75

2-36 بخش تشخیصی – درمانی.. 78

2-36-1 بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی : 78

2-37 بخش خدماتی.. 81

2-38 بخش بستری داخلی / جراحی.. 83

2-38-1 شرایط مناسب محیط بیمار. 83

2-38-1-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود. 83

2-38-1-1-1 نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی.. 84

2-38-1-1-2   ابعاد پنجره 84

2-38-1-1-3  مکان پنجره ها 85

2-38-1-1-4  جلوگیری از تابش آفتاب.. 85

2-38-1-1-5   نوع بازشوی پنجره ها 85

2-38-1-1-6  نور مصنوعی.. 86

2-38-1-1-7   نور مصنوعی در اتاق های بستری.. 86

2-38-1-1-8  چراغ مطالعه. 86

2-38-1-1-9   چراغ عمومی اتاق. 86

2-38-1-1-10  چراغ خواب.. 86

2-38-1-1-11   چراغ راهروها 87

2-38-1-1-12  تهویه مکانیکی.. 87

2-39 صدای مطلوب و نامطلوب.. 87

2-39-1 تعریف... 87

2-39-2 صدای نامطلوب.. 88

2-39-3 محل استقرار ساختمان بیمارستان. 88

2-39-4 پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان. 89

2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاری.. 89

2-38-2 اتاق روز بیماران. 90

2-38-3 نشیمن بیماران. 90

2-38-4 فضای معماری.. 91

2-38-4-1 کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری.. 91

2-40 عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری.. 94

2-40-1 پیشخوان. 94

2-40-2  محل منشی بخش... 95

2-40-3  اتاق سرپرستار بخش... 95

2-40-4 فضای کافی در اطراف تخت بیمار. 95

2- 40-5 فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی.. 95

2-40-6 فضاهای پشتیبانی.. 96

2-40-7 توالت و دستشویی کارکنان. 96

2-41 تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان. 96

2-41-1 فضای اطراف تخت بیمار. 96

2-41-2 اتاق معاینه و درمان. 96

2-41-3 گزارش نویسی پزشکان. 97

2-41 ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی.. 97

2-41-1 جهت نور گیری بخش های بستری.. 98

2-41-2 گسترش آینده 98

2-41-3 شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل. 98

2-41-4 داروخانه مرکزی.. 99

2-41-5 آشپزخانه مرکزی.. 99

2-41-6 انبار مرکزی.. 100

2-41-7 مرکز جمع آوری و دفع زباله. 100

2-41-8 حمل جسد بیمار فوت شده 100

2-41-9 مکان ایستگاه پرستاری.. 100

2-41-10 مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری.. 101

2-42 مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری.. 102

2-42-1 اتاق دارو و کار تمیز. 102

2-42-2 اتاق کار کثیف... 102

2-42-3 اتاق معاینه و درمان. 102

2-42-4 اتاق جمع آوری کثیف... 103

2-42-5 اتاق نظافت.. 103

2-42-6 برانکار و صندلی چرخدار. 103

2-42-7 ترولی اورژانس... 103

2-42-8 آبدارخانه. 103

2-42-9 ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور. 104

2-43 اتاق بستری یک تختخوابی.. 104

2-47 اتاق نظافت.. 108

2-50-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود. 113

2-50-1-1 نور مصنوعی.. 113

2-50-1-2 جلوگیری از صدای نا مطلوب.. 113

2-50-1-3 رنگ و فضای معماری.. 113

2-50-1 -4 نور طبیعی.. 113

2-50-1 -5  ابعاد پنجره ها 114

2-50-1 -6  مکان پنجره ها 114

2-50-1 -7 نوع بازشوی پنجره ها 114

2-250-1 -8  جلوگیری از تابش آفتاب.. 114

2-50-1 -9   نور مصنوعی.. 114

2-50-1 -10 جلوگیری از صدای نامطلوب.. 115

2-50-1 -11 فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند. 115

2-50-1 -12  فضای معماری.. 115

2-50-2 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان. 117

2-50-3 ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند . 117

2-50-4 ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی.. 118

2-50-5 ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه 119

2-50-6 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان. 119

2-50-7 ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری.. 121

2-50-7-1 پیش ورودی و خروجی بخش... 122

2-50-7-2 مکان فضاهای اداری و پشتیبانی.. 123

2-50-7-3 فضاهای خارج بخش... 124

2-50-7-4 کارگاه تعمیر تجهیزات.. 124

2-50-7-5 پیش ورودی بخش... 124

2-50-7-6 فضای بستری بیماران. 125

2-50-7-7 فضاهای پشتیبانی.. 125

2-50-7-8 فضاهای اداری و کارکنان. 126

2-50-7-9 فضاهای خارج از بخش... 126

2-50-7-10 پیش ورودی بخش... 126

2-50-7-11 رختکن کارکنان. 127

2-50-7-12 سرویس های بهداشتی کارکنان. 128

2-50-7-13 اتاق نظافت.. 128

2-50-7-6 فضای بستری بیماران. 128

2-50-7-6-1 فضای بستری باز. 128

2-50-7-6-2  اتاق های ایزوله. 129

2-50-7-6-3 اتاق بستری بیمار. 130

2-50-7-6-4  پیش ورودی اتاق ایزوله. 131

2-50-7-6-5 ایستگاه پرستاری.. 131

2-50-7-11فضاهای اداری و کارکنان. 134

2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان.. 134

2-50-7-11-2 اتاق مدیر بخش... 134

2-50-7-11-3 اتاق منشی بخش... 135

2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش... 135

2-50-8 فضاهای خارج بخش... 135

2-50-8-1 اتاق های انتظار همراهان. 135

2-50-8-2 ایستگاه پرستاری.. 136

2-50-8-3 اتاق دارو و کار تمیز. 136

2-50-8-5  اتاق ایزوله. 138

2-50-8-7 اتاق درمان. 141

2-50-8-8 اتاق کار کثیف... 142

2-50-8-9 آزمایشگاه 142

2-51 خدمات پیشگیری و درمان. 143

2-51-1    – طب نوین. 144

2-51-1-1   آب درمانی.. 144

2-51-1-2   کار درمانی.. 146

2-51-1-3     گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان. 147

2-51-1-4     فیزیوتراپی.. 147

2-51- 2  طب اسلامی و سنتی.. 148

2-51-2-1 تعریف طب اسلامی و سنتی 148

2-51-2-2  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن. 148

2-51-2-3  تاریخچه طب سنتی.. 149

2-51-2-3-1 – دوران هخامنشی.. 149

2-51-2-3-2  – دوران ساسانی.. 149

2-51-2-3-3 - دوران اسلامی.. 149

2-51-2-3-1 دوران هخامنشی.. 149

2-51-2-3-2  دوران ساسانیان. 150

2-51-2-3-3 دوران اسلامی.. 150

2-51-2-4تفاوت طب اسلامی با طب مدرن. 151

2-51-2-5 اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی.. 152

2-51-2-6 کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی.. 153

2-51-2-6-1  درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه ) 153

2-51-2-6-2 درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه ) : 154

2-51-2-6-3– درمانهای دستی ( تدبیر بالید ) 154

2-51-2-7 گیاه درمانی.. 156

2-51-2-8 مزاج شناسی.. 156

2-51-2-9 غذا درمانی : 157

2-51-3   طب خاص... 157

2-51-3-1  دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) 157

2-51-3-2 نمک درمانی.. 161

2-51-3-3- رنگ درمانی.. 162

2-51-3- 4 گشتالت درمانی.. 164

2-51-3-5 آبمیوه درمانی.. 165

2-51-3-6 – سنگ درمانی.. 166

2-51-3-7 خواب درمانی.. 167

3-23-3-9 آفتاب درمانی.. 170

3-23-3-10 رایحه درمانی.. 171

2-51-3-11هنر درمانی.. 172

2-51-3-12 موسیقی درمانی.. 174

2-51-3-13- کایروپرکتیک درمانی.. 175

2-51-3-14- نور درمانی.. 177

2-51-3-15- مغناطیس درمانی.. 179

2-51-3-16- دعا درمانی.. 180

2-51-3-18-  آب درمانی.. 181

2-51-3-19-  آب درمانی در ارتوپدی.. 181

2-51-3-19 گل درمانی.. 183

2-51-3-20-   سرما درمانی.. 183

2-51-3-21- بازتاب درمانی.. 185

2-51-3-22- ویتامین درمانی.. 186

2-51-3-23- هیپنوتیزم درمانی.. 186

2-51-3-24-  انرژی درمانی.. 187

2-51-3-25-  طبیعت درمانی.. 189

3- 1 اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا 192

3-7 بهترین فرم ساختمان های درمانی  بر اساس اقلیم. 203

3-8 تحلیل سایت.. 205

3-8-1- شناخت بستر طرح. 208

3-9 چشم اندازي بر آثارو بناهاي تاريخي هرمزگان. 210

3-9-1 اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان. 210

لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان. 210

1-  حمام گله داری.. 210

2 – مسجر گله داری.. 210

3 – معبد هندوها 210

4- مسجر جامع دلگشا 210

5- امامزاده شاه محمد تقی.. 210

6- صید مشتا – سواحل بندر عباس.. 210

7- برکه های باران. 211

8- امامزاده سید محمد. 211

9 – حمام باستانی گپ.. 211

10- محله باستانی سورو. 211

11- کلاه فرنگی.. 211

12- موزه بزرگ بندر عباس.. 211

13-قلعه فین. 211

14- پل لاتیدان. 211

15 – مجموعه توریستی گنو. 211

جاذبه های گردشگری کیش... 211

1 -  کشتی یونانی کیش... 211

2- شهر زیر زمینی کاریز کیش... 211

3- شهر تاریخی حریره 211

4- پارک دلفین های کیش... 212

5- پارک ساحلی مرجان. 212

6- اسکله بزرگ تفریحی کیش... 212

7 – درخت سبز کیش... 212

8- آب انبار سنتی کیش... 212

9 – پلاژ بانوان و آقایان. 212

10- روستای باغو کیش... 212

جاذبه های گردشگری قشم. 212

1- دره ستاره ها 212

2- تنگه چاه کوه 212

3- جنگل های حرا 212

4- تنگه پرتغالیها 212

5- غارهای خربس... 212

6- غار نمکدان. 213

7- روستای توریان. 213

8 – سد تاریخی گوران. 213

9 – چاه های لافت.. 213

10- کاسه سلخ.. 213

11- بام قشم. 213

2133-10 مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس  و حوزه خلیج فارس.. 219

3-11 موقعیت جغرافیایی.. 219

3-12 ویژگیهای طبیعی.. 220

3-13 خلیج فارس.. 220

3-14 تنگه هرمز. 221

3-15 آب و هوا 221

3-16 ویژگیهای اجتماعی.. 221

3-17 معرفی شهرستان های استان  : 222

3-18 سابقه تاریخی.. 224

3-19 مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی.. 226

3-20 نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی.. 227

3-21 هویت.. 229

3-21- 1 عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل. 229

3-21-2 هویت در قلمرو بومی یا محلی.. 230

3-21-3 هویت در قلمرو ملی.. 231

3-21-4 شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس.. 232

3-21-5 هویت اقتصادی سواحل بندرعباس.. 233

3-21- 6 هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس.. 234

3-21-7 هویت گردشگری سواحل بندرعباس.. 237

3-22  مطالعات سیاسی 240

3-23 فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی.. 241

3-24"مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی.. 242

3-24-1 ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان. 242

3-24-2) محل استقرار بیمارستان. 243

3-24-3) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان. 245

3-24-4) نیروی انسانی 246

3-25 طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم. 247

3-25-1 سازمان جهانی توریسم. 247

3-25-2 قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم. 248

3-25-2-1 ماده اول : " تضمین  ایمنی ". 249

3-25-2-2 ماده دوم " تدابیر پیشگیرانه ". 249

3-25-2-3 ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها 251

3-26 اجرای مفاد قطعنامه. 252

3-25-1– شناسایی خطر. 252

6-5-1-1 – بیماری : 254

6-5-1-2 – حادثه : 254

6-5-1-3– تجاوز به حقوق و امنیت : 254

3-27– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر. 254

3-27-1 : استاندارد ها 255

3-27-2 : رهنمود ها 255

3-27-3– تامین خدمات کمک رسانی.. 256

3-27-3-1 کمک رسانی حقوقی.. 256

3-27-3-2 کمک رسانی پزشکی.. 257

3-28 دسترسی به شبکه. 259

3-29 نظارت.. 259

3-29-1 مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است : 260

3-31 رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه. 261

3-32 شرکت کمک رسان ایران. 261

3-33 سایر بیمه ها 261

3-34 تاثیر توریسم بر اقتصاد : 262

3-34-1 کسب ارز خارجی.. 262

3-34-2 تهیه مشاغل. 262

3-34-3 تنوع فعالیت های اقتصادی.. 263

3-35 اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی.. 263

3-35-1 جهانگردی بین المللی : 263

3-35-2 جهانگردی درون مرزی : 263

3-36 توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی ) 264

3-37 معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. 267

3-38 تاریخچه : 268

3-39 اتوماسیون ساختمان چیست ؟. 269

3-39-1 تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان : 270

-  نرم افزار پردازش و تحليل اطلاعات.. 274

3-40 هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی - بیمارستان هوشمند. 275

3-41 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها : 276

3-42 امکانات بیمارستان هوشمند. 277

3-42-1 امکانات اتاق بیمار. 277

3-42-2 امکانات اتاق های عمل. 278

3-42-3 امکانات محیطی.. 278

3-43 نتيجه. 279

فصل چهارم. 281

جمع بندی.. 281

طراحی و مراحل طراحی.. 281

4-1 نمونه مشابه 282

4-2 نتیجه گیری : 289

4-3 برنامه فیزیکی.. 291

فهرست منابع. 295

 

 

 

 

 

فهرست جداول ، نمودارها ، نقشه ها و شکل ها

شکل شماره  1-1 ................................................................................................................................5

شکل شماره  2-1 ................................................................................................................................22

شکل شماره  2-2 ................................................................................................................................33

شکل شماره  2-3 ................................................................................................................................155

شکل شماره  2-4 ................................................................................................................................156

شکل شماره  2-5 ................................................................................................................................158

شکل شماره  2-6 ................................................................................................................................168

شکل شماره  3-1 ................................................................................................................................208

شکل شماره  3-2 ................................................................................................................................209

شکل شماره  3-3 ................................................................................................................................209

شکل شماره  3-4 ................................................................................................................................209

شکل شماره  3-5 ................................................................................................................................213

شکل شماره  3-6 ................................................................................................................................214

شکل شماره  3-7 ................................................................................................................................215

شکل شماره  3-8 ................................................................................................................................216

شکل شماره  3-9 ................................................................................................................................217

شکل شماره  3-10 ................................................................................................................................218

شکل شماره  3-11 ................................................................................................................................218

شکل شماره  3-12 ................................................................................................................................232

شکل شماره  3-13 ................................................................................................................................234

شکل شماره  3-14 ................................................................................................................................235

شکل شماره  3-15 ................................................................................................................................236

شکل شماره  3-16 ................................................................................................................................237

شکل شماره  3-17 ................................................................................................................................239

شکل شماره  4-1 ..................................................................................................................................282

شکل شماره  4-2 ..................................................................................................................................284

شکل شماره  4-3 ..................................................................................................................................285

شکل شماره  4-4 ..................................................................................................................................286

شکل شماره  4-5 ...................................................................................................................................286

 دیاگرام  شماره 2-1  ...............................................................................................................................73

دیاگرام  شماره 2-2  .................................................................................................................................76

 دیاگرام  شماره 2-3  ................................................................................................................................77

دیاگرام  شماره 2-4  .................................................................................................................................80

دیاگرام  شماره 2-5  .................................................................................................................................81

دیاگرام  شماره 2-6  .................................................................................................................................83

 

دیاگرام  شماره 2-7  ...............................................................................................................................113

 دیاگرام  شماره 2-8  ...............................................................................................................................179

جدول   شماره 2-1  .................................................................................................................................28 

جدول   شماره 3-1  ..............................................................................................................................207 

جدول   شماره 3-2  ...............................................................................................................................241

جدول   شماره 3-3  ...............................................................................................................................243

جدول  شماره 3-4  ................................................................................................................................244 

جدول  شماره 3-5 .................................................................................................................................246    

 جدول  شماره 3-6  ...............................................................................................................................247     

جدول  شماره 3-7  ...............................................................................................................................266     

نقشه  شماره 3-1 ...................................................................................................................................219     

نقشه  شماره 3-2  ..................................................................................................................................225    

نقشه  شماره 3-3  ..................................................................................................................................228     

نقشه  شماره 3-4  ..................................................................................................................................287     

نقشه  شماره 3-5  ...............................................................................................................................288     

به طور کلی سلامت با مجموعه ایی از علم پزشکی و امکانات مکمل آن و طبیعت و جاذبه هایش محقق می شود .

بر اساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری یکی از راههایی که منجر به این هدف میگردد مسافرت افراد به منظور سلامتی می باشد .

گردشگری سلامت به منظور حفظ ، بهبود وو بازیابی سلامت جسمی و ذهنی فرد از حداقل 24 ساعت تا کمتر از یک سال صورت می پذیرد قیمت: 220,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: از علم پزشکی طبیعت گردشگر ی مسافرت سلامت جسمی و ذهنی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 1071 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 319

حجم فایل:3,197 کیلوبایت


پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

110,871 بازدید امروز
338,639 بازدید دیروز
180,600,911 بازدید کل
29,069 فروش موفق
2,137 تعداد کاربران
41,664 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا