اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست

فهرست

چکیده................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه........................................................................................................................... 2

۲-۱-بیان مسئله.................................................................................................................... 5

۳-۱-اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................... 17

۴-۱-اهداف پژوهش........................................................................................................... 18

۱-۴-۱ اهداف اصلی:.......................................................................................................... 18

۲-۴-۱-اهداف فرعی:......................................................................................................... 18

۵-۱-فرضیه‌های پژوهش..................................................................................................... 19

۱-۵-۱ فرضیه‌های اصلی:.................................................................................................... 19

۲-۵-۱-فرضیه‌های فرعی:................................................................................................... 19

۶-۱-تعاریف نظری و عملیاتی............................................................................................ 20

۱-۶-۱-تعاریف نظری:....................................................................................................... 20

استرس.............................................................................................................................. 20

اضطراب............................................................................................................................ 20

افسردگی........................................................................................................................... 20

کیفیت زندگی..................................................................................................................... 20

حس انسجام...................................................................................................................... 21

درد................................................................................................................................... 21

اقتصاد زیست انرژی........................................................................................................... 21

۲-۶-۱-تعاریف عملیاتی..................................................................................................... 22

استرس.............................................................................................................................. 22

افسردگی........................................................................................................................... 22

اضطراب............................................................................................................................ 22

کیفیت زندگی..................................................................................................................... 22

حس انسجام...................................................................................................................... 22

میزان شدت ضایعات.......................................................................................................... 23

درد................................................................................................................................... 23

اقتصاد زیست انرژی........................................................................................................... 23

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲-مقدمه........................................................................................................................ 24

۲-۲-پیشینه نظری............................................................................................................... 25

1-2-2-لیکن پلان.............................................................................................................. 25

۲-۲-۲-سبب شناسی.......................................................................................................... 25

3-2-2-تظاهرات بالینی لیکن پلان....................................................................................... 26

الف. لیکن پلان پوستی:....................................................................................................... 26

ب: لیکن پلان مخاطی:........................................................................................................ 27

4-2-2-بیماری‌زایی و هیستوپاتولوژی.................................................................................. 28

5-2-2-تشخیص افتراقی.................................................................................................... 29

1-5-2-2-پتانسیل بدخیمی بیماری لیکن پلان دهانی............................................................. 32

6-2-2-درمان و پیش‌آگهی................................................................................................. 33

۳-۲-استرس...................................................................................................................... 35

1-3-2-نشانه‌های استرس.................................................................................................... 35

1-1-3-2-نشانه‌های فیزیولوژیک......................................................................................... 36

2-1-3-2- نشانه‌های ذهنی................................................................................................. 36

3-1-3-2- نشانه‌های رفتاری............................................................................................... 37

۲-۳-۲-منابع استرس.......................................................................................................... 37

3-3-2-انواع مدل‌های استرس............................................................................................. 38

• مدل مبتنی بر پاسخ........................................................................................................... 38

•مدل مبتنی بر محرک.......................................................................................................... 39

•مدل تعاملی...................................................................................................................... 39

4-3-2-عوامل روانی اجتماعی تعدیل‌کننده استرس................................................................ 40

1-4-3-2- حمایت اجتماعی............................................................................................... 40

2-4-3-2-احساس کنترول فردی......................................................................................... 40

3-4-3-2-شخصیت مقاوم.................................................................................................. 41

4-4-3-2-الگوی رفتاری نوع A  و نوع B.......................................................................... 41

5-3-2-کاهش واکنش به استرس: مهار استرس...................................................................... 42

1-5-3-2- روش‌های دارویی.............................................................................................. 42

2-5-3-2-روش‌های روان‌شناختی....................................................................................... 42

1-2-5-3-2-رویکردهای متمرکز بر روش‌های رفتاری.......................................................... 43

۱. آرمش و شرطی شدگی کلاسیک...................................................................................... 43

۲. پسخوراند زیستی........................................................................................................... 43

۳. الگوبرداری.................................................................................................................... 44

2-2-5-3-2-رویکردهای متمرکز بر فرایندهای شناختی......................................................... 44

•درمان عقلانی – عاطفی (RET)....................................................................................... 45

•درمان شناختی.................................................................................................................. 45

•روش آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس........................................................................... 46

3-2-5-3-2-روش‌های مکمل............................................................................................. 47

•مراقبه............................................................................................................................... 47

•هیپنوتیزم.......................................................................................................................... 48

۴-۲-اضطراب.................................................................................................................... 48

1-4-2-انواع اضطراب........................................................................................................ 49

2-4-2-نظریه‌های اضطراب................................................................................................. 50

1-2-4-2- نظریه زیست‌شناختی.......................................................................................... 50

2-2-4-2-نظریه‌های روانکاوی............................................................................................ 51

3-2-4-2-نظریه‌های رفتاری اضطراب.................................................................................. 53

4-2-4-2-نظریه شناختی اجتماعی....................................................................................... 53

5-2-4-2-نظریه‌های شناختی اضطراب................................................................................. 54

6-2-4-2-نظریه‌های انسان‌گرا و وجودگرا اضطراب.............................................................. 55

3-4-2-نشانه‌های اضطراب................................................................................................. 56

۵-۲-افسردگی................................................................................................................... 57

1-5-2-ویژگی‌های افسردگی.............................................................................................. 57

۲-۵-۲-انواع افسردگی....................................................................................................... 59

3-5-2-دیدگاه‌ها و نظریه‌های افسردگی............................................................................... 59

1-3-5-2- نظریه‌های زیست‌شناختی.................................................................................... 60

2-3-5-2-دیدگاه روانکاوی................................................................................................ 60

3-3-5-2-دیدگاه یادگیری.................................................................................................. 61

4-3-5-2-دیدگاه شناختی................................................................................................... 62

•الگوی تحریف شناختی بک............................................................................................... 63

•الگوی فشارهای زندگی..................................................................................................... 64

۶-۲ کیفیت زندگی............................................................................................................. 65

1-6-2-تعریف کیفیت زندگی............................................................................................. 65

2-6-2- ابعاد کیفیت زندگی................................................................................................ 67

3-6-2-نظریه‌های کیفیت زندگی.......................................................................................... 68

1-3-6-2-نظریه سلسه‌مراتب مزلو....................................................................................... 68

2-3-6-2-نظریه ادراکی فرانس........................................................................................... 69

4-6-2-بهبود کیفیت زندگی................................................................................................ 69

۷-۲ حس انسجام............................................................................................................... 70

1-7-2-پیامدهای احساس انسجام........................................................................................ 71

۲-۷-۲-رشد و ثبات حس انسجام....................................................................................... 72

۸-۲-اقتصاد زیست انرژی................................................................................................... 73

1-8-2-درمان‌های مکمل و جایگزین................................................................................... 73

۲-۸-۲-انرژی پزشکی........................................................................................................ 74

* کالبدهای ارتعاشی........................................................................................................... 80

3-8-2- درمان‌های روان ـ تنی انرژی مبنا............................................................................. 84

فرایند همسویی.................................................................................................................. 86

4-8-2-اقتصاد زیست انرژی............................................................................................... 90

اولین سطح: اقتصاد تن........................................................................................................ 91

دومین سطح: اقتصاد روایت................................................................................................. 91

سومین سطح: اقتصاد رابطه................................................................................................... 93

سطح چهارم: اقتصاد قصد.................................................................................................... 93

1-4-8-2-سطوح اقتصاد زیست – انرژی............................................................................. 94

- اصلاح زيست آهنگ....................................................................................................... 96

- تعدیل محیطی................................................................................................................. 96

- مداخلات شناختی –رفتاری.............................................................................................. 97

- انتشارمکانی.................................................................................................................... 98

- انتشارهای غیر مکانی....................................................................................................... 99

2-4-8-2-پاسخ‌های سیستمیک به روش‌های زیست انرژیایی............................................... 100

1-2-4-8-2-سازوکارهای درون/میان فردی....................................................................... 101

شرطی شدگی کنشگر........................................................................................................ 103

شرطی شدگی انتزاعی....................................................................................................... 103

شرطی شدگی ایمن و روان عصب ایمنی‌شناسی.................................................................. 103

نظام باورها...................................................................................................................... 104

پاسخ آرمش..................................................................................................................... 105

2-2-4-8-2- سازوکار فرا فردی....................................................................................... 106

زیست میدان‌های ارتباطی.................................................................................................. 107

تجربه‌ی حضور................................................................................................................ 108

۹-۲-پیشینه پژوهش......................................................................................................... 109

1-9-2- پیشینه پژوهش در داخل کشور............................................................................. 109

۲-۹-۲-پیشینه پژوهش در خارج از کشور.......................................................................... 110

فصل سوم :روش پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................. 114

3-1-روش تحقيق............................................................................................................ 115

2-3 جامعه آماری............................................................................................................. 115

3-3 نمونه و شیوه نمونه‌گیری............................................................................................. 115

شرایط خروج آزمودنی‌ها از این پژوهش............................................................................ 116

4-3 روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها................................................................................... 116

فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی....................................................................... 116

پرسشنامه کیفیت زندگی (فرم کوتاه) .................................................................................. 117

پرسشنامه DASS 42...................................................................................................... 117

مقیاس شدت دیداری درد................................................................................................. 118

چک لیست میزان شدت ضایعات....................................................................................... 118

5-3 شیوه اجرای پژوهش.................................................................................................. 119

6-3 شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پژوهش.............................................................................. 121

7-3 ملاحظات اخلاقی..................................................................................................... 121

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................. 123

1-4 آمار توصیفی............................................................................................................. 124

2-4 بررسي پيش فرض‌هاي آماري.................................................................................... 128

3-4 بررسی نتایج فرضیه های پژوهش............................................................................... 129

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه.............................................................................................................................. 147

1-5-بحث پیرامون تبین فرضیه های پژوهش...................................................................... 148

فرضیه فرعی اول.............................................................................................................. 148

۲-۵-جمع بندی و نتیجه‌گیری............................................................................................ 165

۳-۵-محدودیت های پژوهش............................................................................................ 166

۴-۵-پیشنهاد های پژوهشی............................................................................................... 167

۵-۵- پیشنهاد های کاربردی.............................................................................................. 167

فهرست منابع و ماخذ...................................................................................................... 169

 

پیوستها

پیوست 1: پرسشنامه اطلاعات شخصی............................................................................... 182

پیوست2: پرسشنامه استرس اضطراب افسردگی................................................................... 182

پیوست3: کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36)...................................................................... 188

پیوست4: پرسشنامه حس انسجام....................................................................................... 190

جلسات اقتصاد زیست انرژی............................................................................................ 193


فهرست جداول

جدول 3-1 دیاگرام طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل. 115

جدول شماره 3-2 محتوای جلسات آموزش درمان مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی برگرفته از پروتکا اجرایی و آموزشی در دانشگاه پزشکی کالیفرنیا آمریکا (2012) و گلی (2010) 119

جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد داده جمعیت شناختی سن در آزمودنی‌های پژوهش... 124

جدول4-2 فراوانی و درصد فراوانی متغییر تحصیلات مربوط به آزمودنی‌های پژوهش... 124

جدول 4-3 ميانگين و انحراف استاندارد متغیر درد و شاخص‌های ضایعه دهانی در گروههاي آزمايش و گواه 125

جدول 4-4 ميانگين و انحراف استاندارد متغیر کیفیت زندگی و مولفه های آن در گروههاي آزمايش و گواه 126

جدول 4-5 ميانگين و انحراف استاندارد متغیرهای استرس، افسردگی، اضطراب و انسجام زندگی در گروههاي آزمايش و گواه 127

جدول4-6 آزمون شاپیرو ویلکز جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش در مرحله پیش‌آزمون  129

جدول 4-7 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 130

جدول 4-8 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر استرس   130

جدول 4-9 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی.. 130

جدول 4-10 آزمون کرویت موچلی برای بررسی اعتبار مدل اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر استرس   131

جدول 4-11 تحليل واريانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر استرس با سه اندازه گيري پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری.. 131

جدول 4-12 آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه ی اثربخشی مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر استرس در سری زمانی  132

جدول 4-13 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 132

جدول 4-14 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر افسردگی.. 133

جدول 4-15 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی.. 133

جدول 4-16 آزمون کرویت موچلی برای بررسی اعتبار مدل اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر افسردگی  133

جدول 4-17 تحليل واريانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر افسردگی با سه اندازه گيري پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری.. 134

جدول 4-18 آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه ی اثربخشی مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر افسردگی در سری زمانی  134

جدول 4-19 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 135

جدول 4-20 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر اضطراب   135

جدول 4-21 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی.. 136

جدول 4-22 آزمون کرویت موچلی برای بررسی اعتبار مدل اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر اضطراب   136

جدول 4-23 تحليل واريانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر اضطراب با سه اندازه گيري پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری.. 137

جدول 4-24 آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه ی اثربخشی مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر اضطراب در سری زمانی  137

جدول 4-25 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 138

جدول 4-26 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر کیفیت زندگی.. 138

جدول 4-26 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی.. 139

جدول 4-27 آزمون کرویت موچلی برای بررسی اعتبار مدل اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر کیفیت زندگی  139

جدول 4-28 تحليل واريانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر کیفیت زندگی با سه اندازه گيري پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری.. 139

جدول 4-29 آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه ی اثربخشی مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر کیفیت زندگی در سری زمانی  140

جدول 4-30 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 141

جدول 4-31 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر انسجام زندگی.. 141

جدول 4-32 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی.. 141

جدول 4-33 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 142

جدول 4-34 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر ضایعات دهانی.. 142

جدول 4-35 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی.. 143

جدول 4-37 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه‌های همپراش و وابسته. 143

جدول 4-38 آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس‌ واریانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر شدت درد. 144

جدول 4-39 آزمون لامبدای ویلکز برای بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر شدت درد 144

جدول 4-40 آزمون کرویت موچلی برای بررسی اعتبار مدل اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر شدت درد 144

جدول 4-41 تحليل واريانس اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر شدت درد با سه اندازه گيري پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری.. 145

جدول 4-45 آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه ی اثربخشی مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر شدت درد در سری زمانی  145

 

چکیده

لیکن پلان دهانی یک بیماری شایع ایمونولوژیک التهابی مزمن پوستی- مخاطی می‌باشد، که علت آن هنوز به‌درستی شناخته‌نشده است، اما عواملی همچون ژنتیک، مواد دندانپزشکی، عفونت‌های ویروسی، داروها و استرس برای آن ذکرشده است.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر اقتصاد زیست انرژی بر استرس، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی، حس انسجام، میزان درد و شدت ضایعات در بیماران لیکن پلان دهانی می‌باشد.این پژوهش یک تحقیق نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترول است. که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند از بین بیماران لیکن پلان دهانی با ضایعات زخمی شونده و آتروفیک که در نیم سال دوم ۹۷ و سه ماه اول ۹۸ به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه نمودند، انجام گرفت. ۳۰ نفر بیماران واجد شرایط به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترول قرار گرفتند. هردو گروه تحت معاینه کلینیکی و تعیین شدت ضایعه و شدت درد قرار گرفتند همچنین از هردو گروه، توسط پرسشنامه‌های استرس- اضطراب- افسردگی، کیفیت زندگی و حس انسجام پیش‌آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش در ۸جلسه دوساعته هفتگی تحت آموزش اقتصاد زیست انرژی قرار گرفتند اما گروه کنترول هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پس از انجام مداخله از هر سه گروه پس‌آزمون  و یک ماه بعد پیگیری به عمل آمد. داده‌های حاصل توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲، به روش تحلیل کوواریانس (ANOVA) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، میانگین نمرات استرس، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی و شدت درد گروه آزمایش با گروه کنترول تفاوت معناداری دارند(۰۵/۰>P). بنابراین مداخله اقتصاد زیست انرژی می‌تواند به‌عنوان روش مؤثری برای کاهش استرس، اضطراب، افسردگی ، افزایش کیفیت زندگی و کاهش درد در بیماران لیکن پلان دهانی موردتوجه قرار گیرد. قیمت: 150,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: لیکن پلان دهانی استرس اضطراب افسردگی کیفیت زندگی حس انسجام
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 218 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 199

حجم فایل:708 کیلوبایت

 قیمت: 150,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

کاروزی علوم تربیتی کاروزی علوم تربیتی قیمت: 15,000 تومان

گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

121,320 بازدید امروز
169,804 بازدید دیروز
80,318,017 بازدید کل
27,287 فروش موفق
1,834 تعداد کاربران
38,419 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا