طراحی الگوی مسکن با تاکید بر عرصه عمومی سبز در جهت دستیابی به سرزندگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 2

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- سوالات و فرضه های پژوهش.... 6

1-5- اهداف پژوهش.... 6

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- تعریف اصطلاحات... 7

1-7-1- مسکن.. 7

1-7-2- مجتمع مسکونی.. 7

1-7-3- سرزندگی.. 7

1-7-4- فضای سبز. 7

1-8- جمع بندی.. 8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه. 9

2-2- چهارچوب نظری.. 10

2-2-1- مجموعه مسکونی.. 10

2-2-1-1- گونه­شناسی در مجموعه مسکونی.. 11

2-2-1-2- فضاهای باز در مجموعه مسکونی.. 12

2-2-1-3- فضاهای جمعی در مجموعه مسکونی.. 13

2-2-1-4- تفکرات غربی شکل دهنده مجتمع های مسکونی و ارتباط آن با فضای سبز. 14

2-2-1-5- عوامل کنترل کننده اقلیمی منظر در فضای باز مسکونی.. 15

2-2-2- فضاهای سبز شهری.. 17

2-2-2-1- آثار اجتماعی فضای سبز شهری و اثرات آن. 19

2-2-2-2- ویژگیهای زیست محیطی درختان در سیستم شهری.. 21

2-2-2-3- آثار نامطلوب فضاهای سبز شهری.. 21

2-2-2-4- فضای سبز شهری و کیفیت زندگی.. 22

2-2-2-5- معیارهای مکانی فضاهای سبز. 22

2-2-2-6- بام سبز در فضاهای مسکونی.. 23

2-2-2-7- استانداردهای فضای سبز. 24

2-2-2-8- استانداردهای فضای سبز در جهان. 25

2-2-2-9- استانداردهای فضای سبز در ایران. 26

2-2-3- سرزندگی.. 28

2-2-3-1- زیست پذیری.. 33

2-2-3-2- شهر سرزنده 33

2-2-3-3- محله سرزنده 33

2-2-3-4- ارتباط بین فضای سبز محلات با سرزندگی در آنها 34

2-3- نمودار کلیدواژه های نظری (جمع بندی چهارچوب نظری) 38

2-4- پیشینه پژوهش(چهارچوب تجربی) 41

2-4-1- بررسی مقالات پیرامون سرزندگی.. 41

2-4-2- بررسی مقالات پیرامون سرزندگی و سکونت... 42

2-4-3- بررسی مقالات پیرامون سرزندگی، سکونت و فضای سبز. 44

2-5- جمع بندی پیشینه پژوهش(نمودار چهارچوب تجربی) 50

2-6- جمع بندی.. 51

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه. 52

3-2- تعریف تحقیق و روش تحقیق.. 52

3-3- انواع پژوهش.... 53

3-4- انواع تحقیق براساس هدف... 54

3-5- انواع تحقیق براساس ماهیت و روش.... 54

3-6- روش تحقیق در این پژوهش.... 56

3-7- روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش.... 56

3-8- ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش.... 56

3-9- روش تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش.... 56

3-10- پیاده سازی دادههای پژوهش.... 57

3-10-1- معرفی مقالات و کتب پیرامون موضوع مجموعه مسکونی.. 57

3-10-2- معرفی مقالات و کتب پیرامون موضوع فضای سبز. 58

3-10-3- معرفی مقالات و کتب پیرامون موضوع سرزندگی.. 59

3-11- جمع بندی.. 60

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 61

4-2- بخش اول. 61

4-2-1- مقایسه طرحهای تفکیکی شهر دولت آباد. 61

4-2-1-1- جمعیت، مساحت فضای سبز موجود و سرانه فضای سبز شهر دولت آباد. 61

4-2-2- جمعیت ده سال آینده، مساحت فضای سبز ده سال آینده و سرانه طرح جامع شهر دولت آباد. 62

4-2-1-2- تحلیل و بررسی طرح های تفکیکی در دولت آباد. 62

4-2-1-3- سرانه کاربری های شهری طبق طرح جامع دولت آباد. 66

4-2-2- شاخص ها و معیارهای افزایش سرزندگی در مجموعه های مسکونی براساس مقالات مرتبط با موضوع و ارائه راهکار معماری   69

4-2-3- پاسخگویی به سوالات پژوهش.... 70

4-3- بخش دوم. 73

4-3-1- نمونه های موردی داخل ایران. 73

4-3-1-1- برج های مسکونی سبز کوثر/ مشهد/ ایران. 73

4-3-1-2- شهرک اکباتان/ تهران/ ایران. 74

3-1-3-4- مجتمع مسکونی زیتون/ اصفهان/ ایران. 79

4-3-2- نمونه های موردی خارج ایران. 81

4-3-2-1- مجموعه مسکونی استیون هال/ بیجینگ/ چین.. 81

4-4-2- پروژه عظیم مسکونی اسفرا/ مونتری/ مکزیک.... 83

4-5- تجزیه و تحلیل و جمع بندی نمونه های موردی.. 85

4-6- استان اصفهان. 88

4-7- سرانه فضای سبز در شهر اصفهان. 88

4-8- شهرستان برخوار. 88

4-8-1- وضعیت آب و هوا در شهرستان برخوار. 90

4-8-2- وضعیت کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی در شهرستان برخوار. 90

4-9- شهر دولت آباد. 90

4-9-1- پیشینه تاریخی شهر دولت آباد. 91

4-10- معرفی سایت پیشنهادی.. 92

4-10- 1- دلایل انتخاب سایت پیشنهادی.. 92

4-11- ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از فضاهای مسکونی.. 100

4-12- ضوابط مربوط به تفکیک زمین در منطقه مسکونی.. 101

4-13- چگونگی دسترسی ها 102

4-14- تعاریف طراحی در مجموعه های مسکونی.. 103

4-14-1- ضوابط عام در مجموعه های مسکونی.. 103

4-15- میزان فضای سبز. 104

4-16- کاربری پارک و فضای سبز. 105

4-16-1- عملکردهای مجاز به تفکیک سطوح تقسیمات شهری.. 105

4-16-2- کاربری های مشروط به استقرار. 105

4-16-3- کاربری های ممنوع. 105

4-16-4- ضوابط تفکیک اراضی در کاربری پارک و فضای سبز. 105

4-16-5- ضوابط استقرار بنا در کاربری فضای سبز. 105

4-17- کانسپت و ایده طرح.. 106

4-18- جمع بندی.. 106

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 107

5-2- روند طراحی.. 107

5-3- تقسیم بندی سایت و نحوه دسترسی ها 110

5-4- نحوه تیپ بندی و تقسیم بلوک ها 111

5-5- برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی.. 112

5-6- پارکینگ ها 115

5-7- سازه و تاسیسات پیشنهادی.. 115

5-8- حضور فضای سبز در فضاهای مسکونی.. 115

5-9- جمع بندی.. 116

5-10- پیشنهادات... 116

5-11- مدارک تصویری.. 117

منابع.. 123

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول (2-1)، اثرات بام های سبز. 24

جدول (2-2)، معیار سرانه های پیشنهادی برای شهرهای کشور. 27

جدول (2-3)، معیار سرانه های پیشنهادی برای شهرهای کشور. 27

جدول (2-4)، معیار سرانه های پیشنهادی برای شهرهای کشور. 27

جدول (2-5)، مولفه های سرزندگی محیط از نظر نظریه پردازان برجسته شهرسازی.. 31

جدول (2-6)، عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای مختلف محیط های شهری.. 31

جدول (2-7)، نیازهای گروه های شاخص استفاده کننده از پارک ها و فضاهای سبز محلی.. 36

جدول (2-8)، عوامل موثر برافزایش حضور مردم در پارک های محله ای و توسعه روابط اجتماعی در سطح محله. 36

جدول (4-1)، کاربری اراضی پیشنهادی شهر دولتآباد در سال 1400. 66

جدول (4-2)، مساحت انواع کاربری ها در سایت پیشنهادی طبق طرح جامع دولت آباد. 67

جدول (4-3)، عوامل موثر بر سرزندگی و سرزنده کردن فضاها در طرح کالبدی فضاهای مسکونی.. 70

جدول (4-4)، عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای سبز محلی.. 71

جدول (4-5)، آمار کل شهرک... 78

جدول (4-6)، آمار فاز یک شهرک... 78

جدول (4-7)، آمار فاز دو شهرک... 78

جدول (4-8)، آمار فاز سه شهرک... 79

جدول (4-9)، سرانه کل فضای سبز طی سال های 82-95(مترمربع بر نفر) 88

جدول (4-10)، سهم و نوع هریک از کاربری های خدماتی.. 102

جدول (5-1)، تعداد واحدهای مسکونی طراحی شده براساس تیپ پلان ها 111

جدول (5-2)، برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی در طبقه زیرزمین مجموعه مسکونی.. 112

جدول (5-3)، برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی در طبقه همکف مجموعه مسکونی.. 113

جدول (5-4)، برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی در طبقه اول مجموعه مسکونی.. 114

جدول (5-5)، برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی در طبقه دوم مجموعه مسکونی.. 114

جدول (5-6)، برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی در طبقه سوم مجموعه مسکونی.. 114

جدول (5-7)، برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی در طبقه چهارم مجموعه مسکونی.. 114

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل (2-1)،  مجموعه های مسکونی با الگوی خطی(سمت راست) و الگوی محیطی (سمت چپ) 11

شکل (2-2)، مجموعه های مسکونی با الگوی منفرد(سمت راست) و الگوی ترکیبی (سمت چپ) 11

شکل (2-3)، پیچک ها و روندهها بر سطوح نما 16

شکل (2-4)، چیدمان ترکیبی بادشکن.. 17

شکل (2-5)، انواع فضاهای سبز شهری.. 18

شکل (2-6)، سرزندگی فضاهای عمومی شهری.. 30

شکل (2-7)، مفاهیم مهم و پایه در مجموعه های مسکونی.. 38

شکل (2-8)، مفاهیم مهم و پایه در فضای سبز. 39

شکل (2-9)، مفاهیم مهم و پایه در سرزندگی.. 40

شکل (2-10)، میزان استفاده از کلیدواژه های مجموعه های مسکونی، فضای سبز و سرزندگی در مقالات موجود. 50

شکل (4-1)، طرح تفکیکی مصلی.. 63

شکل (4-2)، طرح تفکیکی گلها 64

شکل (4-3)، طرح تفکیکی مهدیه. 65

شکل (4-4)، طرح تفکیکی موجود سایت پیشنهادی.. 66

شکل (4-5)، شاخص ها و معیارهای افزایش سرزندگی در مجموعه های مسکونی و ارائه راهکار معماری.. 69

شکل (4-6)، مجموعه مسکونی سبز کوثر مشهد. 74

شکل (4-7)، شهرک مسکونی اکباتان. 75

شکل (4-8)، فاز یک شهرک اکباتان. 76

شکل (4-9)، فاز دو شهرک اکباتان. 77

شکل (4-10)، فاز سه شهرک اکباتان. 77

شکل (4-11)، فازهای مختلف در شهرک اکباتان. 78

شکل (4-12)، مجموعه مسکونی زیتون اصفهان. 80

شکل (4-13)، فضای باز مجموعه مسکونی زیتون اصفهان. 80

شکل (4-14)، دید پرنده مجموعه مسکونی زیتون اصفهان. 80

شکل (4-15)، دید به طبقه همکف مجموعه مسکونی زیتون اصفهان. 81

شکل (4-16)، سایت پلان مجموعه مسکونی استیون هال. 82

شکل (4-17)، مجموعه مسکونی استیون هال. 82

شکل (4-18)، پروژه عظیم مسکونی اسفرا 84

شکل (4-19)، فضاهای داخلی پروژه مسکونی اسفرا 84

شکل (4-20)، فضاهای بیرونی پروژه مسکونی اسفرا 85

شکل (4-21)، عوامل موثر بر سرزندگی در مجموعه های مسکونی نمونه های موردی.. 87

شکل (4-22)، نقشه شهرستان برخوار. 89

شکل (4-23)، نقشه شهر دولت آباد. 91

شکل (4-24)، سایت پیشنهادی.. 93

شکل (4-25)، سایت پیشنهادی.. 94

شکل (4-26)، دسترسیها در سایت پیشنهادی.. 94

شکل (4-27)، آلودگی صوتی در سایت پیشنهادی.. 95

شکل (4-28)، جهت وزش باد و نور خورشید در سایت پیشنهادی.. 95

شکل (4-29)، دید از ضلع شرقی به نام آزادگان جنوبی به سایت پیشنهادی.. 96

شکل (4-30)، دید از ضلع جنوبی به نام حسام دولت آبادی به سایت پیشنهادی.. 97

شکل (4-31)، دید از ضلع غربی به نام شهید مهدیان به سایت پیشنهادی.. 98

شکل (4-32)، دید از ضلع شمالی به نام سلمان شرقی به سایت پیشنهادی.. 99

شکل (4-33)، سایت انتخاب شده جهت طراحی و ایجاد الگوسازی از کل سایت پیشنهادی.. 100

شکل (5-1)، روند شکل گیری ایده طراحی.. 109

شکل (5-2)، چهارباغ. 110

شکل (5-3)، شکست فرم. 110

شکل (5-4)، مرکزیت گودال باغچه. 111

شکل (5-5)، دید پرنده به مجموعه مسکونی طراحی شده 117

شکل (5-6)، گودال باغچه در مجموعه مسکونی طراحی شده 118

شکل (5-7)، تعریف ورودی­های مجموعه مسکونی طراحی شده 118

شکل (5-8)، دیوارها و نماهای سبز در مجموعه مسکونی طراحی شده 119

شکل (5-9)، بام­های سبز مورداستفاده همگان در مجموعه مسکونی طراحی شده 120

شکل (5-10)، امکان نظارت همگانی بر فضاهای باز در مجموعه مسکونی طراحی شده 121

شکل (5-11)، رواق­ها و محل­های نشستن در مجموعه مسکونی طراحی شده 121

شکل (5-12)، فضاهای بازی کودکان در مجموعه مسکونی طراحی شده 122

 

 

 

 

چکیده

شهرهای کوچک و بزرگ ایران با معضل کمبود فضای سبز و توزيع نامناسب و عدم پراكنش صحيح آن مواجه مي­باشند كه اين وضعيت نارضايتي و نزول تدريجي كيفيت زندگي و سلامت افراد را به دنبال خواهد داشت. در این میان فضاهای سبز مسکونی به علت زیاده خواهی در منافع اقتصادی و حداکثر استفاده از عرصه از جانب شهرداری­ها با تهدیدات جدی روبروست. این در حالی است که فضاهای سبز بسترهای بسیار مستعدی برای فعالیت­های جمعی مردم هستند و فراهم کردن زمینه­هایی برای برخی از رفتارها و کارکردهای جمعی می­تواند به سرزنده کردن آن­ها کمک کند. با این کار دلبستگی مردم برای حضور در فضا بیشتر می­شود. در طراحی این­گونه از فضاها باید برای گروه­های مختلف مردم و سلایق آن­ها اهمیت زیادی قائل شد. لذا این پژوهش می­کوشد راهکارهایی ارائه کند تا با تاکید بر عرصه­های عمومی سبز موجب ارتقا و سرزندگی فضاهای مسکونی شود و خصوصیات فضاهای سبز محلی را که باعث اقبال عمومی ساکنان می­شود، شناسایی کند. پس در این پژوهش روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و براساس روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد از طریق جدب قشرهای متنوع از ساکنان(به لحاظ قومی، نژادی، سنی و جنسی) و تامین نیازهای آن­ها در فضاها، پیش­بینی عرصه­هایی برای مراسم و فعالیت­ها، ایجاد بهانه­هایی برای ماندن در فضا و خلق فضاهایی با کاربری­های مختلف و سازگار موجب ارتقا و سرزندگی فضاهای مسکونی می­شود و خصوصیاتی مانند رعایت سلسله­مراتب، دسترسی مطلوب، توجه به آسایش اقلیمی، افزایش ایمنی، نوع مبلمان و نیمکت­ها، تامین امکانات تفریحی و ورزشی و رعایت معیارهای امنیت در فضاهای سبز محلی می­تواند باعث اقبال عمومی ساکنان شود. قیمت: 150,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: فضای سبز فضای مسکونی مسکن سرزندگی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 346 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 143

حجم فایل:18,952 کیلوبایت

 قیمت: 150,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

52,380 بازدید امروز
331,494 بازدید دیروز
87,034,760 بازدید کل
27,449 فروش موفق
1,868 تعداد کاربران
38,460 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا