طراحی بوم خانه توریستی درون راسته بازار اصفهان با رویکرد تعاملات اجتماعی درون کالبد بافت کهن

بـا توجـه بـه رابطـه متقـابـل توســـعـه گردشـــگری و بـاز زنـدهســـازی بـافـت هـای تـاریخی، بهرهبرداری از میراث فرهنگی و تاریخی درون بردارندهی منافع بسـیاری درون زمینه اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی برای جوامع عرضــه کنندهی آنهمی باشــد. با توجه به ســابقه معماری ایران بافت های همگن وکهن هماهنگ با محیط هایی هم چون خانه ها، بازارها و میدان های با صلابت و استوار همراه با عناصر معماری به چشم می خورد. درون این پژوهش روش تحقیق حاصـل، از نظر هدف کاربردی بوده که درون آن روش های اسـتفاده بهینه از تعاملات اجتماعی درون بافت سـنتی بررسـی شـده و از نظر روش، توصـیفی می باشـد. ابزار و روش گردآوری ارائه پرسـشنامه با طراحی مجموعه سـؤالات بسـته برای مردم بومی منطقه و گردشـگران مراجعه کننده به این حوزه می باشـد، بررسـی نمونه های شـاخص و اسـتفاده از بانکهای اطلاعاتی برای جمعآوری اطلاعات درباره موضـوع پیش رو اسـتفاده شـده می باشـد. بسـتر سـازی برای توسعه، شکل گیری و احداث بوم خانه های توریسـتی درون راسـته بازار که خود تجلی گاه معماریسـت علاوه بر تقویت توریسـم، باعثث  تعادل درون رشـد اقتصـادی پیرامون آن خواهد شـد. درون نتیجه ایجاد خانه های بوم گردی علاوه بر پاسـداشـت ارزش های بومی و ســنتی زمینه ای برای توســعه گردشــگری و بازارهای ســنتی با بهره گیری از تعاملات اجتمـاعی بیشـــتر را ایجـاد می نمـایـد، فضـــاهـا می تواننـد بـا القـائـات خود بر رفتـارهـای اجتمـاعی تـأثیر گـذارن د.

قدرت ارتباطات علاوه بر کیفیت تجربی فضـایی، کیفیت زندگی اجتماعی درون شـهر را نیز مورد توجه قرار داده اسـ ت. قرار گیری مجموعه اقامتی درون راسـته بازار سـبب ایجاد تعامل اجتماعی بین اقشـار منطقه خواهد شد که یکی از مهمترین نیازهای انسان، نیاز به برقراری تعامل و ارتباط با سایرین و عناص ر محیطی می باشـد. درون نتیجه متغیرهای مربوط به تأثیر گذاری اقامتگاه های بوم گردی بر توسـعه بازار به ترتیب توسـعه تعاملات اجتماعی مسـتقیم و ییر مسـتقیم، افزایش سطحح آگاهی و اطلاعات مردم، افزایش نشـاط گردشـگران ،توجه به بناهای تاریخی و نگهداری از آن ها و افزایش امنیت و رونق کسب و کار بیشترین تأثیر را بر درون نظر گرفتن  چنین مجموعه ای دارند.

Table of Contents

فصل اول

کليات تحقيق.. 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3- جنبه جدید بودن و نوآوري درون تحقیق.. 5

1-4-اهداف مشخص تحقیق.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- واژه شناسی.. 7

فصل دوم

مروری بر تحقيقات انجام شده 9

2-1- ادبیات تحقیق.. 10

2-1-1- تعریف جهانگردي.. 10

2-1-2- جاذبه هاي جهانگردي.. 11

2-1-3- جهانگردي از نقطه نظر طول مدت اقامت... 12

2-1-4- گردشگري.. 12

2-1-6 رابطه گردشگري فرهنگی و معماري ایرانی.. 12

2-1-7- رابطه گردشگري فرهنگی و آثار تاریخی.. 13

2-1-9-مزیت ها، برتري ها، محدودیت ها و معایب گردشگري.. 13

2-1-10- پیشینه تاریخی گردشگري درون جهان.. 15

2-2- توریسم.. 16

2-2-1- سابقه توریسم درون ایران.. 16

2-2-2- معماري و صنعت توریسم.. 16

2-2-3- گردشگري درون استان اصفهان.. 17

2-3- اقامت و سکونت... 18

2-3-1-سکونت طبیعی درون آبادي.. 18

2-3-2- مجموعه اقامتی به شکل امروزي.. 18

2-3-3- کاروانسرا 19

2-3-4-مجموعه هاي اقامتی به شکل امروزي (هتل ها- متل ها) 20

2-3-5- فضاي اقامت درون استان اصفهان.. 20

2-4- معماري بومی.. 20

2-4-1- اصول معماري بومی.. 21

2-5- زمینه و زمینه گرایی.. 23

2-5-1- مقیاسهاي زمینه گرایی.. 24

2-5-1-1-زمینه هاي کالبدي.. 26

2-5-1-2- جستجو درون زمینه تاریخی.. 26

2-5-1-3- بررسی زمینه اجتماعی و فرهنگی.. 26

2-5-2- دریافت معماري و شخصیت زمینه. 27

2-5-2-1-هویت براي معماري زمینه. 27

2-5-2-2- بررسی چگونگی گونه هاي معماري درون زمینه. 29

2-5-2-3-ساختار سیماي شهري زمینه گرا 30

2-5-2-4- منظر شهري زمینه گرا 31

2-5-3- نماي شهري زمینه گرا 31

2-5-3-1- حضور خط آسمان.. 31

2-5-3-2-  خط زمین.. 32

2-5-3-3- خط ساختمان.. 32

2-5-3-4- سبک معماري و زمینه جداره 32

2-5-3-5- خوانش ریتم.. 32

2-5-3-6- دانه بندي بلوک... 33

2-5-3-7- تخلخل فضایی.. 33

2-5-3-8-بررسی رنگ و بافت مصالح ساختمان.. 33

2-5-3-9-کنترل ارتفاع و حجم توده ساختمان.. 34

2-5-3-10- انسجام بصري.. 34

2-5-3-11- آرایه ها و نقش جزییات... 34

2-5-3-12- مشابهت هاي خانوادگی.. 35

2-5-3-13 عناصر مؤثر بر هویت معماري زمینه. 36

2-5-3-14- زمینه تاریخی و هماهنگی با آن.. 36

2-5-3-15- اتصال و عقبنشینی.. 37

2-5-3-16-جدا گزینی و جداسازي.. 37

2-5-3-17 شفافیت... 38

2-5-3-18-سادگی و غلبۀ توده درون فرم( تضاد و تباین) 38

2-5-3-19 تلفیق تدریجی حجم و نما 39

5-5-2-قدمت، ارزش بنا 39

2-6-مفاهیم تعامل اجتماعی.. 40

2-6-1-فضاي اجتماعی و روابط اجتماعی.. 40

2-6-2- تعاملات اجتماعی.. 42

2-6-3-نقش فضاي شهري درون تقویت ارتباطات اجتماعی.. 42

2-6-4-تاثیر کالبد بر تعاملات اجتماعی.. 43

2-6-5- تاثیر کارکرد بر تعاملات اجتماعی.. 43

2-6-6-تاثیر تعاملات اجتماعی بر خلق مکان.. 44

2-6-7-عناصر تعاملات اجتماعی.. 44

2-6-8- ایجاد فضاي تعاملات اجتماعی با طراحی محیط و فضاي معماري.. 45

2-6-10-مؤلفه هاي مکانی و محیطی تحقق تعاملات اجتماعی.. 46

2-7- بازارها 48

2-7-1- تاریخچه پیدایش بازار درون ایران.. 49

2-7-2- کاروانسرا درون بازار 49

2-8- سوابق تحقیق.. 50

نتیجه گیري.. 55

فصل سوم

مواد و روش.... 57

3-1- نوع روش پژوهش.... 58

3-1-1- روش گردآوري دادهها 58

3-1-2- ابزار گردآوري داده ها 58

3-2- بررسی شاخص هاي پژوهش.... 59

3-3- ارائه پرسشنامه. 60

3-4- روش تجزیه و تحلیل دادهها 62

3-5- تبیین برنامه ها و اهداف پروژه 63

3-5-1-  شناسایی جمعیت مخاطب و مورد پژوهش.... 64

3-5-2-تبیین کلیت فعالیت ها و فضاهاي پروژه 65

3-6-معرفی سایت پروژه 65

3-6-1- موقعیت زمین.. 66

3-7-عوامل کیفی مؤثر درون مکان یابی سایت پروژه 66

3-7-1-دلایل انتخاب سایت... 66

3-7-2-پیشنیه سایت... 67

3-7-3- دسترسی ها 67

3-7-4- کاربري هاي محدوده سایت... 68

3-8- آشنایی با مصادیق نمونه. 70

3-8-1- بررسی مجتمع اقامتی درون خارج از کشور 70

3-8-1-1- هتل امان گري.. 70

3-8-2-مجتمع هاي اقامتی درون ایران.. 71

3-8-2-1- هتل سنتی تی دا 72

3-8-2-2- اقامتگاه بوم گردي ننه کوکب زواره 73

3-8-2-3- هتل کاروانسراي مادر شاه 75

3-8-2-4- کمپ متین آباد. 76

3-9- بررسی نمونه هاي موردي درون قالب جدول سوآت... 79

فصل چهارم

نتایج.. 83

4-1- نتایج حاصل از بررسی نمونه هاي موردمطالعه. 84

4-2- نتایج حاصل از پرسشنامه. 84

4-3- ارائه استانداردهاي طراحی اقامتگاه 86

4-3-1- تعریف و فضاهاي موجود درون مجموعه اقامتی اتاق یک نفره، دو نفره، سوئیت. 86

4-3-1-1- درب هاي ورودي.. 87

4-3-1-2- لابی.. 87

4-3-1-3- فضاهاي اداري.. 88

4-3-1-4- نمایشگاه 89

4-3-1-5-فروشگاه 89

4-3-1-6- تریا و چایخانه سنتی.. 90

4-3-1-7-رستوران.. 91

4-3-1-8-فضاهاي برگزاري مراسم و فعالیتها 93

4-3-1-9- خدماتی.. 93

4-3-1-10- فضاهاي ورزشی.. 94

4-3-1-11- پارکینگ.... 94

4-3-1-12- سرویس بهداشتی.. 95

4-3-1-13- نماز خانه. 96

4-3-1-14-اورژانس و درمانگاه 96

4-4-روند ارائه طرح.. 96

نتیجه گیري.. 97

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيری.. 98

5-1- ارائه برنامه فضایی طرح.. 99

5-1-1- برنامه فیزیکی بوم خانه توریستی.. 99

نتیجه گیري.. 103

منابع.. 105

Abstract 111

  قیمت: 112,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: بوم خانه توریستی تعاملات اجتماعی بافت کهن اصفها ن طراحی هتل
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 200 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 121

حجم فایل:8,277 کیلوبایت

 قیمت: 112,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

121,543 بازدید امروز
169,804 بازدید دیروز
80,318,240 بازدید کل
27,287 فروش موفق
1,834 تعداد کاربران
38,419 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا