نقش تعدیل کنندگی سهامداران نهادی

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-4- اهداف پژوهش.... 7

1-5- فرضیه‌ها 8

1-6- روش پژوهش.... 8

1-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 10

1-8- تعریف مفهومی واژگان. 10

فصل دوم: چارچوب نظری و ادبیات تحقیق.. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری پژوهش.... 11

2-2-1-  مفهوم کمیته حسابرسی.. 12

2-2-2- اثربخشی کمیته حسابرسی.. 13

2-2-3- ویژگی های کمیتة حسابرسی.. 14

2-2-3-1- استقلال اعضای کمیتة حسابرسی.. 14

2-2-3-2- اندازۀ کمیتة حسابرسی.. 15

2-2-3-3- تخصص کمیتة حسابرسی.. 15

2-2-3-4- تجربه کمیته حسابرسی.. 16

2-2-4- راهکارهایی برای ایجاد کمیته حسابرسی اثربخش.... 16

2-2-5- ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری.. 17

2-2-6- نقش کمیته حسابرسی در تحقق حاکمیت شرکتی مؤثر و استقرار نظام کنترلهای داخلی   18

2-2-7- اطلاعات حسابداری.. 19

2-2-8- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری.. 20

2-2-9- رویکردهای مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری.. 24

2-2-10- مفهوم سهامداران نهادی.. 26

2-2-11- تاثیر حضور سهامداران نهادی کوتاهمدت و بلندمدت بر بازار سرمایه. 28

2-2-12- حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي.. 28

2-2-13- سرمایه گذاران نهادی و نقش آنها در عملکرد شرکت... 30

2-3- پیشینه. 33

2-3-1- پژوهشهای انجام گرفته خارجی.. 34

2-3-2- پژوهشهای انجام گرفته داخلی.. 36

2-4- خلاصه فصل.. 41

فصل سوم: روش‌ شناسی پژوهش... 42

3-1- مقدمه. 42

3-2- روش پژوهش.... 42

3-3- قلمرو پژوهش.... 43

3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش.... 43

3-3-2- قلمرو مکانی پژوهش.... 43

3-3-3- قلمرو زمانی پژوهش.... 43

3-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش.... 44

3-5- روش وابزار گردآوری، آماده سازی، و تحلیل داده ها 45

3-6- فرضیه های پژوهش.... 45

3-7- تبیین و اندازه گیری متغیرهای پژوهش .... 46

3-7-1- متغیر وابسته. 46

3-7-2- متغیرمستقل.. 46

3-7-3- متغیرهای تعدیلگر. 47

3-7-4- متغیرهای کنترلی.. 47

3-8- مدل آزمون فرضیات... 48

3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها 48

3-9-1- ترمیم داده ها 49

3-9-2- آزمون مانایی متغیرها 49

3-9-3- فرض عدم وجود همخطی بين متغيرهاي مستقل (عامل تورم واریانسVIF) 50

3-9-4- انواع داده ها بر حسب بعد تغییرات... 50

3-9-4-1- روش اثراث ثابت... 51

2-9-4-2-روش اثراث تصادفی.. 52

3-9-4-3-آزمون چاویا F لیمر. 52

3-9-4-4- آزمون ضرایب لاگرانژ (براش-پاگان) 53

3-9-4-5- آزمون هاسمن.. 53

3-9-5-آزمون اعتبار کل مدل رگرسیونی.. 54

3-9-6-آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش (آزمون z استاندارد) 54

3-9-7- ضریب تعیین R2. 55

3-9-8- ضریب تعیین تعدیل شده AR2. 55

3-9-9- آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 55

3-9-9-1- فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده‌ها (جارکیو – برا JB) 55

3-9-9-2- بررسی عدم خود همبستگی باقیمانده ها (خودهمبستگی سریالی مرتبه اول و آزمون والدریج) 56

3-9-9-2- 1- آزمون والدریج.. 57

3-9-9-3- فرض همسانی واریانس  باقیمانده‌ها 57

3-9-9-3- 1-آزمون والد تعدیل شده 57

9-9-3- آزمون پسران. 58

3-10- خلاصه فصل.. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها....................................................................................

4-1- مقدمه. 60

4-2- تحلیل عاملی برای شاخص سازی اثر بخشی کمیته حسابرسی (factor analysis) 60

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 62

4-3-1- آمار توصیفی قبل از ترمیم داده ها 62

4-3-2- آمار توصیفی بعد از ترمیم داده ها 63

4-4- آمار استنباطی.. 64

4-4-1- آزمون مانایی.. 65

4-4-2- آزمون هم خطی.. 65

4-4-3- آزمون انتخاب میان داده های تابلویی (پانل) و داده های تلفیقی (پول) 66

4-4-4- آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس جملات خطا 69

4-4-5- آزمون تشخیص خودهمبستگی سریالی جملات خطا 69

4-4-7-آزمون نرمال بودن متغیر ها و نرمال بودن جملات خطا 70

4-4-10- تحليل و آزمون فرضيه‌های پژوهش.... 71

4-4-10-1- یافته های آزمون فرضیه اول. 71

4-4-10-2- یافته های آزمون فرضیه دوم و سوم. 72

4-5- خلاصه فصل.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 76

5-1- مقدمه. 76

5-2- خلاصه پژوهش.... 76

5-3- تحلیل و تفسیر فرضیه های پژوهش.... 77

5-3-1- بحث و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیه اول پژوهش.... 77

5-3-2- بحث و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیه دوم پژوهش.... 78

5-3-3- بحث و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیه سوم پژوهش.... 79

5-4- محدودیت‌های پژوهش.... 79

5-5- پیشنهادهای پژوهشی پژوهش.... 80

5-6- پیشنهادی مبتنی بر فرضیه های پژوهش.... 80

5-6- خلاصه فصل.. 81

منابع.. 82

پیوست شماره 1: نتایج تحلیل عاملی جهت محاسبه اثر بخشی کمیته حسابرسی.. 86

پیوست شماره 2: خروجی های نرم افزار STATA... 88

چکیده لاتین.. 113

فهرست جدولها

جدول3-3 خلاصه ای از آزمون های آماری..................................................................................................58

جدول 4-1، مقادیر ویژه برای هر یک از عامل‌ها.........................................................................................61

جدول 4-2، همبستگی بین معیارهای کمیته حسابرسی با عامل اول..............................................................62

جدول 4-1، آماره های توصیفی قبل از ترمیم داده ها....................................................................................62

جدول 4-2، آماره های توصیفی بعد از ترمیم داده ها....................................................................................64

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون مانایی هاریس........................................................................................65

جدول 4-5، آزمون هم خطی مدل های پژوهش...........................................................................................66

جدول(4-6): نتایج آزمون F لیمر(چاو).........................................................................................................68

جدول (4-7)، نتایج آزمون براش-پاگان........................................................................................................68

جدول(4-8): نتایج آزمون هاسمن.................................................................................................................68

جدول (4-9): آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس جملات خطا..................................................................69

جدول (4-10): آزمون والدریج.....................................................................................................................69

جدول (4-10) نتایج آزمون نرمال بودن داده­های شرکت­ها..........................................................................70

جدول(4-11)، نتایج آزمون نرمالیتی جملات خطا.......................................................................................71

دول(4-12)، تخمین نهایی مدل آزمون فرضیه اول.......................................................................................72

جدول(4-13)، تخمین نهایی مدل آزمون فرضیه دوم...................................................................................73

فهرست شکل­ها

شکل2-1- تبیین کاهش ارتباط ارزشی(رویکرد سنتی).......................................................................23

شکل2-2- تبیین کاهش ارتباط ارزشی................................................................................................24

شکل 2-3- تبیین کاهش ارتباط ارزشی...............................................................................................24

شکل 3-1: توزيع فراواني شركت‌هاي نمونه بر حسب صنعت.............................................................45

چکیده

امروزه ارزش به منزله گوهر کمیابی است که همگان به دنبال آن هستند، در بازار هم طرف­های درگیر در معامله به دنبال یافتن راه هایی هستند که بتوانند ارزش آن مورد معامله را به درستی تعیین کنند. درخصوص تبیین ارزش شرکت گفته شده است که اطلاعات حسابداری می­تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد یعنی با انتشار صورت­های مالی قیمت سهام شرکت ها تغییر می­کند. به طور کلی کیفیت اطلاعات مالی می تواند در تببین ارزش شرکت ها موثر باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، اولا بررسی تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. دوماً بررسی نقش تعدیل کنندگی سهامدارن نهادی بر این رابطه است. بدین منظور جهت اندازه گیری اثر بخشی کمیته حسابرسی از روش تحلیلی عاملی برای به دست آوردن یک شاخص مشترک از میان سه عامل استقلال، تجربه و تخصص کمیته حسابرس استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از مدل اولسون (1995) استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 114 شرکت که دارای گزارش کمیته حسابرسی بوده اند برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج نشان داد که اطلاعات حسابداری شامل متغیرهای عایدی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر قیمت سهام اثر گذار است. همچنین نتایج نشان داد که اثر بخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیر دارد. در نهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که سهامداران نهادی شدت تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: اثر بخشی کمیته حسابرسی محتوای اطلاعاتی ارتباط ارزشی سهامداران نهادی قیمت سهام
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 204 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:1,424 کیلوبایت

 قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

146,130 بازدید امروز
169,804 بازدید دیروز
80,342,826 بازدید کل
27,289 فروش موفق
1,834 تعداد کاربران
38,419 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا