بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی برقرآن ونیایش برسلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی شهر اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرمشاوره گروهی مبتنی برقرآن ونیایش برسلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی  شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و از نوع هدف بنیادی-کاربردی است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه دختران بازپروری بهزیستی شهر اصفهان در سال 1398 بود که با استفاده از نمونه گیری دردسترس 36 نفر از دخترانی که در مرکز بازپروری بهزیستی شهر اصفهان بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل(18 نفر) و گروه آژمایش(18 نفر) قرار داده شدند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت معنوی پولتزین والیسون (1983) بود. همچنین جلسات مشاوره گروهی میتنی برقرآن ونیایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده های به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آماراستنباطی (تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادکه این مداخله برسلامت معنوی وخرده مقیاس سلامت وجودی باسطح معناداری p=0/001تاثیرگذاربوده ودرخرده مقیاس سلامت مذهبی تأثیر معناداری مشاهده نشده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.................................................................................................................................................................2

1-2-بيان مسأله ..........................................................................................................................................................3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................................................6

1-4-اهداف تحقیق....................................................................................................................................................7

1-5-فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................................8

1-6-تعاریف اصطلاحات...........................................................................................................................................8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشی

2-1-مقدمه..............................................................................................................................................................12

2-2-پیشینه نظری.....................................................................................................................................................12

2-2-1-دختران بازپروری .......................................................................................................................................12

2-2-2-دین ومعنویت..............................................................................................................................................13

2-2-3-تعریف معنویت............................................................................................................................................14

2-2-4-تاریخچه مشاوره معنوی ومعنویت................................................................................................................16

2-2-5-رویکردهای معنوی درروانشناسی..............  .................................................................................................18                                               

2-2-6-معنویت درمکاتب مختلف ..........................................................................................................................22

2-2-7- سلامت معنوی............................................................................................................................................24

2-2-8-ابعاد سلامت معنوی......................................................................................................................................25

2-2-9- مؤلفه های سلامت معنوی...........................................................................................................................27

2-2-10-تناظرنیازها ی معنوی ازنظر اسلام باهرم.نیازهای مزلو..................................................................................29

2-2-11-سلامت روان ،بهداشت عمومی ،بهزیستی وامورمذهبی ومعنوی..................................................................30

2-2-12- سلامت وجودی ......................................................................................................................................32

2-2-13-نظریات سلامت وجودی  ..........................................................................................................................33

2-2-14- سلامت مذهبی ........................................................................................................................................38

2-2-15-نظریات سلامت مذهبی.......... ...................................................................................................................40

2-2-16-دیدگاه های مربوط به سلامت معنوی ........................................................................................................42

2-2-17.عوامل مرتبط باسلامت معنوی.....................................................................................................................45

2-2-18-مشاوره گروهی مبتنی برقرآن ونیایش.........................................................................................................50

2-2-19-چند ویژگی آموزش متمرکزبرقرآن ونیایش...............................................................................................51

2-2-20-قرآن ونیایش وروانشناسی مثبت ................................................................................................................57

2-3-پیشینه پژوهشی.................................................................................................................................................60

2-3-1-پیشینه پژوهشهای داخلی .............................................................................................................................61

2-3-2-پیشینه پژوهشهای خارجی ...........................................................................................................................62

2-4-خلاصه فصل دوم.............................................................................................................................................66

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه..............................................................................................................................................................68

3-2-روش پژوهش..................................................................................................................................................68

3-3-جامعه آماري....................................................................................................................................................68

3-4-نمونه  و روش نمونه گیری...............................................................................................................................69

3-5-ابزار گردآوري اطلاعات..................................................................................................................................69

3-6-روش اجرای پژوهش.......................................................................................................................................70

3-7-ملاحظات اخلاقی............................................................................................................................................74

3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................................................................................74

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-مقدمه..............................................................................................................................................................76

4-2-بخش اول (آمارتوصیفی).................................................................................................................................77

4-3-بخش دوم(آماراستنباطی).................................................................................................................................80

4-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها..........................................................................................................................90

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه..............................................................................................................................................................92

5-2-خلاصه پژوهش................................................................................................................................................92

5-3-بحث درباره یافته ها.........................................................................................................................................93

5-4-محدودیت های پژوهش.................................................................................................................................100

5-5-پیشنهادات کاربردی.......................................................................................................................................100

5-6-پیشنهادات پژوهش.........................................................................................................................................101

منابع.......................................................................................................................................................................102

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1-دیاگرام طرح پژوهش............................................................................................................................68

جدول 3-2-جلسات مشاوره گروهی مبتنی برقرآن ونیایش برسلامت معنوی دختران بازپروری...................................71

جدول 4-1- شاخص­های توصیفی مربوط به سلامت مذهبی دختران بازپروری بهزیستی قبل و  بعد از مشاوره گروهی مبتنی برقرآن و نیایش................................................................................................................................................77

جدول 4-2- شاخص­های توصیفی مربوط به سلامت وجودی دختران بازپروری بهزیستی قبل و  بعد از مشاوره گروهی مبتنی برقرآن و نیایش................................................................................................................................................78

جدول4-3- شاخص­های توصیفی مربوط به سلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی قبل و  بعد از مشاوره..............79

جدول4-4- نتایج آزمون فرض نرمال بودن  سلامت معنوی.......................................................................................81

جدول4-5- نتايج آزمون لوین براي بررسي پیش‌فرض تساوي واریانس‌ها................................................................82

جدول4-6- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تفاوت دو گروه گواه و آزمایش در متغیر سلامت معنوی (نمرات پیش آزمون – پس آزمون)...............................................................................................................................................84

جدول4-7- نتایج آزمون فرض نرمال بودن زیر مقیاس­های سلامت معنوی.................................................................85

جدول4-8- نتايج آزمون لوين براي بررسي پيش فرض تساوي واريانس ها.............................................................86

جدول شماره 4-9- آزمون ام. باكس جهت بررسی همگنی ماتریس واریانس کوواریانس برای فرضیه های فرعی اول و دوم..........................................................................................................................................................................88

جدول4-10- نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا) مربوط به فرضیه های فرعی اول و دوم تحقیق..................88

جدول4-11- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا......................................................................89

جدول 4-12- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها............................................................................................................90

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل2-3-تناظرنیازهای معنوی باهرم نیازهای مزلو(سالاری فروهمکاران ،1390).......................................................30

نمودار 4-1-مقایسه میانگین سلامت مذهبی در دو مرحله (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) در دو گروه گواه و آزمایش....................................................................................................................................................................77

نمودار 4-2-مقایسه میانگین سلامت وجودی در دو مرحله (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) در دو گروه گواه و آزمایش....................................................................................................................................................................78

نمودار 4-3-مقایسه میانگین سلامت معنوی در دو مرحله (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) در دو گروه گواه و آزمایش....................................................................................................................................................................79

نمودار 4-4- پراکنش میزان سلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی پیش آزمون و پس آزمون بر حسب گروه آزمایش و کنترل (گواه) تحت مشاوره گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش.......................................................................83

نمودار 4-5- پراکنش میزان سلامت مذهبی دختران بازپروری بهزیستی پیش آزمون و پس آزمون بر حسب گروه آزمایش و کنترل (گواه) تحت مشاوره گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش.......................................................................86

نمودار 4-6- پراکنش میزان سلامت وجودی دختران بازپروری بهزیستی پیش آزمون و پس آزمون بر حسب گروه آزمایش و کنترل (گواه) تحت مشاوره گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش.......................................................................87

  قیمت: 130,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: قران و نیایش معنویت سلامت معنوی دختران بازپروری
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 142

حجم فایل:580 کیلوبایت

 قیمت: 130,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

کاروزی علوم تربیتی کاروزی علوم تربیتی قیمت: 15,000 تومان

گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

33,930 بازدید امروز
171,729 بازدید دیروز
81,457,204 بازدید کل
27,308 فروش موفق
1,839 تعداد کاربران
38,427 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا