بررسی رابطه استراتژی های توانمندسازی کارکنان با بهره وری کارکنان شرکت اصفهان چالاک

فهرست مطالب

عنوان.....................................................................................................................................................صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه......................................................................................................................................................3

1-2 بیان مسئله...............................................................................................................................................3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق..........................................................................................................................................6

1-5 فرضیه های تحقیق..................................................................................................................................7

1-6 مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................................7

1-7 روش تحقیق...........................................................................................................................................8

1-8 قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی)..................................................................................................8

1-9 تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها...........................................................................................................9

1-10 ساختار فصول آتی..............................................................................................................................11

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمه...................................................................................................................................................13

2-2-توانمند سازی......................................................................................................................................13

2-3 راهبردهاي (استراتژي‌هاي) توانمندسازي.............................................................................................16

2-4 ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمانها.........................................................................................17

2-5 دیدگاه های توانمندسازی.....................................................................................................................20

2-6 توانمندسازي به مفهوم تسهیم قدرت....................................................................................................20

2-7 توانمندسازی روانشناختی.....................................................................................................................20

2-7-1 احساس معنی دار بودن.....................................................................................................................21

 

2-7-2 احساس شایستگی............................................................................................................................22

2-7-3 احساس حق انتخاب.........................................................................................................................22

2-7-4 احساس موثر بودن............................................................................................................................22

2-8 مزایای توانمند سازی............................................................................................................................23

2-9 موانع و چالش های اجرای برنامه های توانمند سازی..........................................................................23

2-10 رویکردهای توانمند سازی.................................................................................................................23

2-11 مدیریت دانش و توانمند سازی..........................................................................................................25

2-12 بهره وری............................................................................................................................................25

2-13 معنای لغوی و تعاریف بهره وری......................................................................................................26

2-14 مقیاس های بهره وری فردی، گروهی، سازمانی و ملی......................................................................26

2-15 اهداف بهره وری در سازمان..............................................................................................................27

2-16 بهره وری نیروی انسانی.....................................................................................................................27

2-17 عوامل کلیدی در بهره وری کارکنان...................................................................................................28

2-18 نقش نیروی انسانی در بهره وری.......................................................................................................31

2-19 عوامل اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان.....................................................................................32

2-20 روابط مدیریت و کارکنان برای بهبود بهره وری................................................................................32

2-21 فضای روانی و بهره وری در سازمان.................................................................................................33

2-22 ابعاد بهره‌وری نیروی انسانی از منظر هرسی و گلداسمیت.................................................................34

2-23 توانمندسازی و بهره‌وری....................................................................................................................34

2-24 پیشینه تحقیق......................................................................................................................................35

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه....................................................................................................................................................41

3-2 روش پژوهش.......................................................................................................................................41

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه..................................................................................................................42

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات....................................................................................................................43

3-5 اعتبار و روایی پرسشنامه ها..................................................................................................................44

3-6 چگونگی جمع آوری اطلاعات............................................................................................................45

3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها...............................................................................................................45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل­داده ها

4-1 مقدمه....................................................................................................................................................48

4-2 توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه...........................................................................48

4-2-1 جنسیت............................................................................................................................................49

4-2-2 سن...................................................................................................................................................49

4-2-3 تحصیلات........................................................................................................................................50

4-2-4 سابقه خدمت...................................................................................................................................52

4-2-5 نمودار رادار......................................................................................................................................52

4-3 آمار استنباطی........................................................................................................................................52

4-3-1 بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.........................................54

4-3-2 ارتباط بین جنسیت و متغیرهای پنج گانه.........................................................................................55

4-3-3 ارتباط بین سن و متغیرهای پنج گانه...............................................................................................56

4-3-4 ارتباط بین سطح تحصیلات و متغیرهای پنج گانه...........................................................................56

4-3-5 ارتباط بین سابقه کار و متغیرهای پنج گانه......................................................................................57

4-3-6 آزمون فرضیه های پژوهش..............................................................................................................58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.................................................................................................................................................66

5-2 خلاصه تحقیق....................................................................................................................................66

5-2-1 نتایج آمار توصیفی...........................................................................................................................66

5-2-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها......................................................................................................67

5-3 پیشنهادات کاربردی..............................................................................................................................72

5-4 پیشنهاد به پژوهشگران آینده.................................................................................................................74

5-5 محدوديت هاي پژوهش وملاحظات اخلاقي.......................................................................................75

فهرست منابع................................................................................................................................................76

پیوست ها.....................................................................................................................................................82

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (3-1) گویه های مربوط به استراتژی توانمندسازی منابع انسانی......................................................42

جدول (3-2) گویه های مربوط به بهره وری کارکنان..................................................................................43

جدول (3-3)، ضرايب آلفاي کرونباخ..........................................................................................................44

جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه آماری بر حسب جنسیت...............................................48

جدول (4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب سن....................................................................49

جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب درجه تحصیلات...............................................50

جدول (4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب سابقه خدمت....................................................51

جدول (4-5) آمار توصیفی متغير هاي مورد مطالعه.....................................................................................52

جدول (4 - 6): مقایسه توزیع نمرات متغیرهای تحقیق با توزیع نرمال از نظر پاسخگویان.........................53

جدول(4 - 7): مقایسه میانگین نظرات در باره متغیرها بر حسب جنسیت...................................................54

جدول(4 - 8): مقایسه میانگین نظرات درباره متغیرها بر حسب سن...........................................................55

جدول(4 - 9): مقایسه میانگین نظرات درباره متغیرها بر حسب سطح تحصیلات.......................................56

جدول(4 - 10): مقایسه میانگین نظرات درباره متغیرها بر حسب سابقه کار...............................................57

فهرست اشکال

عنوان                                                                                              صفحه

شکل (4-1): توزیع درصدی افراد نمونه آماری بر حسب جنسیت..............................................................49

شکل(4-2): توزیع درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب سن....................................................................50

شکل (4-3): توزیع درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب درجه تحصیلات..............................................51

شکل(4-4): توزیع درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه خدمت.....................................................52

نمودار (4-5) نمودار راداري مقايسه ميانگين متغير ها.................................................................................53

چکیده

امروزه نقش و اهمیت نیروي انسانی بر هیچکس پوشیده نیست. در بین عوامل تولید با ارزشترین، کمیاب ترین و نادرترین عامل، نیروي انسانی است عدم توجه به بهره وري نیـروي انسـانی و توجـه صرف به دیگر عوامل نه تنها باعث کاهش کارآیی و اثربخشی در سـازمان می گردد، بلکـه باعـث افـزایش ضـایعات و حوادث و ایجاد نارضایتی در نیروي انسانی می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه استراتژی های توانمندسازی کارکنان با بهره وری کارکنان شرکت اصفهان چالاک می باشد. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت اصفهان چالاک به تعداد 450 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با فرمول کوکران 207 نفر محاسبه شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد استراتژی توانمندسازی منابع انسانی طاهریان و رجایی پور (1395) و  پرسشنامه بهره وری گلد و اسمیت (1980) می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای کرونباخ برای توانمندسازی منابع انسانی برابر 88/0 و برای بهره وری کارکنان برابر 90/0 برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدلسازی معلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد توانمند سازی کارکنان شامل (استراتژی آموزش كاركنان، استراتژی مدیریت و رهبري (دانش محور)، استراتژی بکارگیری فناوری اطلاعات، استراتژی حمايت مدیران، استراتژی ساختارهاي مناسب) با بهره وری کارکنان شركت اصفهان چالاک رابطه معنادار وجود دارد. قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: استراتژی توانمندسازی منابع انسانی بهره وری کارکنان
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 290 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:394 کیلوبایت

 قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

38,952 بازدید امروز
171,729 بازدید دیروز
81,462,226 بازدید کل
27,308 فروش موفق
1,839 تعداد کاربران
38,427 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا